Codul administrativ − modificări (O.U.G. nr. 63/2019, aprobată de Legea nr. 153/2021)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 745 din 12 septembrie 2019)

 

Legea nr. 153 din 4 iunie 2021 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 577 din 8 iunie 2021)

modifică: titlul Ordonanței; partea introductivă a art. unic

– introduce: pct. 1-8 la art. unic.

 

În M. Of. nr. 577 din 8 iunie 2021 s-a publicat Legea nr. 153 din 4 iunie 2021 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Redăm, în continuare, modificările și completările aduse prin respectivul act normativ.

Titlul O.U.G. nr. 63/2019

Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:

„ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ”.

 

 

Art. unic din O.U.G. nr. 63/2019

Partea introductivă a articolului unic se modifică și va avea următorul cuprins:
„Articol unic

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:”

 

Art. unic pct. 1-8

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. unic se introduc 8 noi puncte, pct. 1-8, cu următorul cuprins:

1. La articolul 61 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

«c1) îndeplinește, prin excepție de la prevederile art. 56 alin. (1) lit. d), calitatea de ordonator principal de credite și de reprezentant legal, pe perioada vacanței funcției de ministru sau în situația în care acesta se află în imposibilitatea absolută a exercitării atribuțiilor;»

2. După articolul 292 se introduce un nou articol, articolul 2921, cu următorul cuprins:

«Art. 2921: Procedura de trecere a unui bun din domeniul public al statului, neînscris în cartea funciară, în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale

(1) Prin derogare de la dispozițiile legale în vigoare, trecerea unui bun din domeniul public al statului, care este înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și care nu este înscris în cartea funciară, în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se poate realiza până la finalizarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, fără înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

(2) Trecerea bunului prevăzut la alin. (1) se poate face, sub sancțiunea nulității absolute, numai dacă acesta nu face obiectul unor litigii sau al unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.

(3) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a înscrie dreptul de proprietate cu privire la bunul prevăzut la alin. (1) în sistemul integrat de cadastru și carte funciară cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2023, sub sancțiunea revenirii de drept a bunului în domeniul public al statului. Nerespectarea acestei obligații se constată de către autoritățile publice care au avut bunul în administrare înainte de a fi transmis autorităților locale conform alin. (1), care au obligația de a iniția demersurile pentru trecerea bunului în domeniul public al statului.

(4) Autoritățile administrației publice locale au obligația să transmită autorităților prevăzute la art. 287 lit. a) documentele din care să rezulte înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, cel mai târziu la data expirării termenului prevăzut la alin. (3).

(5) Până la momentul înscrierii dreptului de proprietate cu privire la bunul prevăzut la alin. (1) în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, autoritățile administrației publice locale pot încheia doar actele și operațiunile juridice necesare finalizării procedurilor juridice specifice înscrierii dreptului de proprietate cu privire la bunul prevăzut la alin. (1) în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător și în situația trecerii unui bun din domeniul privat al statului în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale.»

3. La articolul 494, partea introductivă a alineatului (1), alineatul (2) și partea introductivă a alineatului (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«(1) În cadrul autorităților și instituțiilor publice se constituie comisii de disciplină. Comisiile de disciplină sunt structuri deliberative, fără personalitate juridică, independente în exercitarea atribuțiilor ce le revin, având următoarea competență:

(…)

(2) Din comisia de disciplină face parte și un reprezentant al organizației sindicale reprezentative sau afiliate la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ori, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorității funcționarilor publici pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat.

(…)

(5) Comisia de disciplină pentru secretarii generali ai comunelor, orașelor și municipiilor se constituie la nivelul județului, respectiv la nivelul municipiului București pentru secretarii generali ai sectoarelor municipiului București, prin ordin al prefectului și este compusă din:»

4. La articolul 494, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

«(81) Normele privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura disciplinară sunt prevăzute în anexa nr. 7.»

5. La articolul 494, alineatul (9) se abrogă.

6. Articolul 598 se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 598

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul cod.»

7. La articolul 625 alineatul (1), litera a) se abrogă.

8. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, cu următorul cuprins:

«- ANEXA nr. 7: NORME privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura disciplinară»

Normele au următoarea structură:

CAPITOLUL I: Norme privind constituirea, componența, organizarea și funcționarea, precum și atribuțiile comisiilor de disciplină

SECȚIUNEA 1: Norme generale privind constituirea și componența comisiilor de disciplină

SECȚIUNEA 2: Norme speciale privind constituirea și componența comisiilor de disciplină

SECȚIUNEA 3: Competența comisiilor de disciplină

SECȚIUNEA 4: Condiții de desemnare și mandatul membrilor în comisia de disciplină

SECȚIUNEA 5: Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiei de disciplină

CAPITOLUL II: Procedura administrativ-disciplinară

SECȚIUNEA 1: Etapele procedurii administrativ-disciplinare

SECȚIUNEA 2: Sesizarea comisiei de disciplină

SECȚIUNEA 3: Dispoziții generale privind procedura de cercetare administrativă

SECȚIUNEA 4: Convocarea membrilor comisiei de disciplină și a persoanelor care urmează a fi audiate

SECȚIUNEA 5: Audierea

SECȚIUNEA 6: Administrarea probelor

SECȚIUNEA 7: Dezbaterea cazului

SECȚIUNEA 8: Finalizarea procedurii de cercetare administrativă

CAPITOLUL III: Dispoziții speciale privind activitatea comisiei de disciplină

 

Codul administrativ − modificări (O.U.G. nr. 63/2019, aprobată de Legea nr. 153/2021) was last modified: iulie 7th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.