Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 (Legea nr. 369/2022)

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar

Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

(M. Of. nr. 1215 din 19 decembrie 2022)

Se adoptă bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023.

 

În M. Of. nr. 1215 din data de 19 decembrie 2022 s-a publicat Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivul act normativ:

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1: Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2023

SECȚIUNEA 2: Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

SECȚIUNEA 3: Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2023

CAPITOLUL II: Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

SECȚIUNEA 1: Responsabilități în aplicarea prezentei legi

SECȚIUNEA 2: Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, pe anul 2023

SECȚIUNEA 3: Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, pe anul 2023

SECȚIUNEA 4: Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din Planul național de redresare și reziliență al României, pe anul 2023

CAPITOLUL III: Dispoziții finale

 

Art. 1

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2023 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2023.

Art. 2

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.

Art. 3

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 111.502.131 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 111.502.131 mii lei la credite bugetare și de 111.522.133 mii lei la credite de angajament.

(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 199.819 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 155.455 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 44.364 mii lei.

(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03 și 5/03.

(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu detalierea pe fișele programelor bugetare este prevăzută în anexa nr. 4/03.

(…)

Art. 6

(1) În anul 2023, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale.

(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 7

Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 8

Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Art. 9

Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” al capitolului 68.04 „Asigurări și asistență socială” și al capitolului 80.04 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă” la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.

(…)

Art. 20

(1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.

(2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.

(3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienților prevăzuți la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul din care se finanțează drepturile respective.

Art. 21

Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Art. 22

Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C – Alte cheltuieli de investiții” în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(…)

Art. 24

Anexele nr. 1/03-5/03 și nr. 1/04-6/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 (Legea nr. 369/2022) was last modified: January 5th, 2023 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.