Aspecte importante privind contractul de licență de înregistrare sunet și conținut audiovizual în mediul on-line

Introducere

Reproducerea muzicală are o semnificație vastă, ea reprezentând exploatarea compozițiilor variilor reprezentări utilizate în obținerea următorului succes muzical de către artiști.

La momentul actual există cinci tipuri de licențe ale operelor muzicale:

a. Blanket license – licența-pătură reprezintă un onorariu anual plătit de către o terță parte unui organism de gestiune colectivă care acoperă utilizarea catalogului de opere a unui anumit artist. Acest tip de licență este benefic terțelor părți întrucât se plătește un singur onorariu pentru tot repertoriul unui artist în loc de numeroase onorarii pentru fiecare compoziție muzicală în parte.

b. Licența drepturilor mecanice – reprezintă licența care cesionează dreptul de interpretare publică a operei muzicale oriunde. Acest tip de licență este prezent în cazul artiștilor care doresc să cesioneze înregistrarea operei lor muzicale. Ea reprezintă garanția unor vânzări viitoare și a unor venituri stabilite prin procent.

c. Licența drepturilor de interpretare – este licența prin care îi permite licențiatului să interpreteze opera muzicală obținută prin cesiune oriunde în lume.

d. Licența de sincronizare – oferă dreptul de a sincroniza opera muzicală cu imagini pentru a obține o compoziție audiovizuală.

e. Licența de înregistrări sonore – conferă dreptul de a inscripționa mecanic, electronic sau digital o înregistrare sonoră; înregistrările sonore se împart, în funcție de metoda utilizată, în înregistrări analogice și înregistrări digitale.

Conform art. 103 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 se consideră înregistrare sonoră fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori execuție sau a altor sunete ori a reprezentării digitale ale acestor sunete, alta decât sub forma unei fixări incorporate într-o operă cinematografică sau în altă operă audiovizuală.

Simultan, conform art. F1 5A din Legea Marii Britanii privind dreptul de autor, modelele, desenele și brevetele de invenție din 1988, „(1) Înregistrări sonore înseamnă:

(a) o înregistrare de sunete, din care sunetul poate fi reprodus; sau

(b) o înregistrare a întregii lucrări sau a oricărei părți dintr-o lucrare literară, dramatică sau muzicală din care pot fi produse sunetele reproducând opera sau o parte din opera”, indiferent de mediul în care a fost făcută înregistrarea sau de metoda utilizată prin care sunetele sunt reproduse sau produse.

„(2) Dreptul de autor nu subzistă într-o înregistrare sonoră care este, sau până la punctul în care este, o copie făcută după o înregistrare sonoră anterioară”.

Contrar similitudinii dintre cele două articole, diferențele se denotă în spectrul larg oferit de legea Marii Britanii referitoare la modul de producere a înregistrării sonore și a conținutului acesteia.

Conform art. 1061, se consideră înregistrare audiovizuală sau videogramă orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvențe de imagini în mișcare, însoțite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda și suportul utilizate pentru aceasta fixare.

Conform art. 1 alin (3) din Legea privind Înregistrările Video din 1984, înregistrarea video reprezintă orice disc sau bandă magnetică care conține informații prin utilizarea cărora, un videoclip întreg sau parte a acestuia poate fi produs, coroborat cu art. F1 5A din Legea Marii Britanii privind dreptul de autor, modelele, desenele și brevetele de invenție din 1988, rezultă opera cu conținut audiovizual.

O definiție generală a licenței este aceea de contract prin care creatorul unei opere cedează unei terțe persoane dreptul de exploatare asupra acelei opere.

Licența de înregistrare sunet și conținut audiovizual oferă dreptul de utilizare neexclusivă a înregistrărilor cu sau fără conținut audiovizual pentru diferite tipuri de activitate.

Părțile unui contract de licență de înregistrare sunet și conținut audiovizual sunt:

1. licențiatorul, și anume titularul drepturilor patrimoniale de autor cesionate în baza licenței;

2. licențiatul sau beneficiarul drepturilor patrimoniale de autor cesionate.

Obligațiile licențiatorului

Livrarea conținutului licențiatorului și contul de utilizator

Pe durata termenului indicat în contractul de licență de înregistrare sunet și conținut audiovizual, licențiatorul va livra conținutul său, specificat de asemenea în același contract, către licențiat în conformitate cu specificațiile agreate de la momentul respectiv. Dacă aceste specificații suferă modificări pe durata contractului de licențiere, ele pot fi prevăzute într-o anexă viitoare. În legătură cu livrarea, dacă aceasta are loc în condiții speciale, acestea sunt mandatoriu incluse în contract și vor fi respectate de către licențiator.

Materialul deținut de licențiator și livrat către licențiat trebuie să fie în concordanță cu standardele impuse de către acesta din urmă, fiecare standard fiind precizat și detaliat într-o anexă a contractului de licențiere. Pentru a putea facilita livrarea materialului, licențiatorului i se poate atribui accesul temporar pe un dispozitiv de stocare extern deținut de către licențiat prin intermediul căruia materialul este încărcat în mediul on-line și, în acest mod, livrat către licențiat într-un format ce permite editarea și gestionarea sa facilă și rapidă.

Folosirea conținutului licențiatorului și generarea de remunerații

Este înțeles că de la data intrării în vigoare și pe durata termenului, întregul conținut al licențiatorului specificat în contractul de licență de înregistrare sunet și conținut audiovizual va fi disponibil pentru licențiat pentru a fi folosite în legătură cu fiecare tip de activitate relevantă specificate în contractul de licențiere și se va supune unei politici de bază de generare de remunerații pentru toate serviciile exprimate în contractul de licență de înregistrare sunet și conținut audiovizual, cu excepția cazului în care contractul prevede altfel. Mai mult, licențiatorul va pune la dispoziția licențiatului acele înregistrări de sunet ale licențiatorului și videoclipuri ale licențiatorului în aceeași zi în care furnizează acest conținut către orice parteneri cu poziție similară, pentru o uniformizare a procesului de distribuire a conținutului. Cele de mai sus pot forma obiectul unei cantități rezonabile de oferte promoționale exclusive cu termen limitat (în fiecare caz, cu un singur partener terț), atât timp cât: a) licențiatorul pune la dispoziția licențiatului oferte promoționale exclusive comparabile; și b) cantitatea și durata acestor oferte nu aduc atingere intenției acestui contract.

Odată cu livrarea materialului de către licențiator prin intermediul dispozitivului de stocare extern, licențiatul atribuie materialului o serie de servicii personalizate și posibilități de monetizare a utilizării materialului ce iau forma unei grile de monetizare de bază.

Astfel, licențiatul se asigură, de asemenea, că materialul livrat ajunge în posesia sa într-un timp util de la publicarea acestuia, în acest fel evitând crearea de avantaje pentru competitori. Spre exemplu, materialul trebuie livrat către licențiat în aceeași zi în care este livrat către o casă de discuri sau orice altă companie ce se ocupă cu distribuirea digitală a materialului licențiatorului pentru a putea beneficia în totalitate de lansarea materialului.

Se specifică, de asemenea, faptul că licențiatorul pune la dispoziția licențiatului o serie de oferte promoționale exclusive, spre exemplu o anumită variantă editată a materialului licențiatorului, ce va oferi licențiatului un avantaj în distribuirea materialului. Ofertele prezentate de licențiator trebuie să fie comparabile cu altele similare și să nu aducă prejudicii contractului.

Autorizări din partea terțelor părți

Licențiatorul va răspunde pentru procurarea și plata tuturor drepturilor, licențelor și autorizărilor, inclusiv pentru orice plăți necesare pentru înregistrarea artiștilor, actorilor, producătorilor, caselor de discuri și pentru toți participanții cu drept de redevență ca urmare a exploatării autorizate de către licențiat a conținutului licențiatorului; în orice caz, fiind înțeles că licențiatorul nu va răspunde pentru obținerea drepturilor pe care licențiatul are obligația de a le obține, după cum se prevede în contractul de licență de înregistrare sunet și conținut audiovizual. Dacă o terță parte ridică împotriva licențiatului o revendicare de proprietate asupra oricărui material cuprins în conținutul licențiatorului, atunci: (i) conținutul licențiatorului în cauză poate fi blocat de la utilizare de către licențiat; (ii) plățile acumulate în favoarea licențiatorului conform clauzelor din contract pot fi eliberate proporțional, suspendate sau anulate, în cazul în care se confirmă dreptul de proprietate al terței părți; și (c) dacă licențiatorul contestă revendicările terței părți, licențiatorul va participa la o procedură de soluționare a disputei.

Privind procurarea și plata tuturor autorizărilor din partea terțelor părți, licențiatul poate face referire la „opera comună, opera creată de mai mulți co-autori, în colaborare; dreptul de autor asupra operei comune aparținând co-autorilor acesteia, între care unul, în condițiile legii, poate fi autor principal”[1].

A se observa faptul că, în cazul operei comune, spre deosebire de opera derivată, de colaborare, efortul părților implicate, în acest caz al co-autorilor, este simultan ca perioadă de timp și este privită ca un tot unitar ce contopește aportul individual al părților implicate[2].

Opera comună nu implică ca autorii să lucreze împreună, ci să împărtășească idei și viziuni comune, ei putând lucra separat atât timp cât există o cooperare în activitatea de creare a operei[3].

Spre deosebire de art. 5 din Legea 8/1996, art. 10 alin. (1) din Legea Marii Britanii privind dreptul de autor, modelele, desenele și brevetele de invenție din 1988 stabilește clar că efortul depus de fiecare co-autor în parte nu poate fi distins de efortul celorlalți co-autori, acest lucru aducând un element de noutate în ceea ce implică referirea la autor: atunci când se face referire la autor, se discută despre toți autorii operei, neexistând un autor principal.

Obligațiile licențiatului

Autorizări din partea terțelor părți

Autorizația acordată prin contract include toate drepturile necesare pentru exploatarea conținutului licențiatorului pentru serviciile prestate de către licențiat în teritoriu, cu excepția faptului că pentru aceste servicii: (i) cu privire la compozițiile muzicale integrate în videoclipurile licențiatorului (în afara conținutului de la evenimente live), licențiatul va fi singurul responsabil pentru obținerea oricăror licențe necesare pentru prestații publice; și (ii) cu privire la compozițiile muzicale integrate în materialele obținute de la fani, licențiatul va răspunde pentru obținerea oricăror licențe de sincronizare necesare și de reproducere necesare în teritoriu. Licențiatul va răspunde, de asemenea, pentru obținerea licențelor necesare pentru compozițiile muzicale în legătură cu melodiile artistice ale licențiatului și cu melodiile exclusiv audio ale licențiatului pentru serviciile propuse. Mai mult, la alegerea exclusivă a licențiatului, licențiatul poate alege să obțină licențe pentru compozițiile muzicale cu privire la anumite sau la toate videoclipurile licențiatorului (în acest caz fiind înțeles că se vor aplica tarifele specificate în contractul de licență de înregistrare sunet și conținut audiovizual).

Ca o paralelă la obligațiile licențiatorului, licențiatul se obligă contractual să obțină toate autorizațiile și licențele necesare în teritoriu pentru a putea distribui materialul furnizat de către licențiator.

La discreția sa, licențiatul poate obține autorizațiile și licențele necesare pentru o parte din materialul derivat reieșit din materialul licențiatorului, dacă se consideră că acest material derivat aduce un plus de valoare materialului original și ajută, de asemenea, la promovarea acestuia.

Pentru a-și acoperi costurile obținerii unor astfel de autorizații și licențe, în contract este necesar a stipula schimbarea grilei de monetizare, ceea ce înseamnă că, pentru o anumită perioadă de timp, licențiatul va distribui către licențiator o valoare monetară redusă, procentul reținut ajungând în timp să acopere costurile la care a fost supus licențiatul pentru promovarea și distribuirea materialului livrat de licențiator.

Identificarea conținutului

Pe durata termenului, licențiatul va pune sistemul propriu de distribuire la dispoziția licențiatorului, cu respectarea termenilor și condițiilor prevăzute în anumite clauze speciale. Aceste clauze speciale incluse în contractul de licență de înregistrare sunet și conținut audiovizual dintre licențiat și licențiator obligă licențiatorul să ofere licențiatului dovada deținerii dreptului de autor asupra materialului livrat pe un anumit teritoriu sau în întreaga lume.

Acest lucru facilitează distribuirea corectă a remunerațiilor către licențiator și oferă licențiatului un plus de siguranță în cazul unor eventuale dispute legale în care licențiatorul poate fi implicat.

Ștergerea conținutului de către licențiator

Fără a limita clauzele expuse mai sus, în cazul în care un artist/autor de bună-credință emite sau formulează o plângere legală efectivă, licențiatorul poate iniția ștergerea oricărui conținut al licențiatorului din serviciile licențiatului în una sau mai multe regiuni din teritoriu.

Conform art. 1385 din Legea nr. 8/1996, introdus prin Legea nr. 285/2004 și denumit „Măsuri tehnice de protecție și informații privind regimul drepturilor” se oferă posibilitatea titularului dreptului de autor să-și protejeze drepturile ce pot fi afectate.

Prin această clauză contractuală, licențiatului conferă această posibilitate și licențiatorului pentru a se asigura că materialul livrat de către licențiator este protejat de orice utilizare ce poate afecta drepturile de autor ale titularului materialului.

Pentru a îngrădi și mai mult protecția drepturilor de autor ale licențiatorului, licențiatul se poate angaja contractual să se asigure că orice utilizare neaprobată de către licențiator este îndepărtată din baza de date ce este distribuită către terțe părți.

Deși în Codul de procedură civilă există un cadru definitoriu referitor la măsurile provizorii și asiguratorii, odată cu semnarea de către România a acordului TRIPS, în Legea nr. 8/1996 s-au adus modificări în conformitate cu limitările impuse prin Acordul TRIPS (după modelul „Ordonanței Anton Piller”), titularul drepturilor de autor având posibilitatea luării unor măsuri provizorii și asiguratorii împotriva încălcării drepturilor sale de autor.

Dispute

Licențiatul poate stabili proceduri de soluționare a disputelor cu privire la acțiunile licențiatorului și la ștergerea conținutului, iar licențiatorul va coopera cu licențiatul pentru soluționarea acestor dispute. În cazul în care, în cursul evaluării dreptului licențiatorului asupra unui anumit conținut, licențiatorul primește recenzii ale conținutului desemnate ca fiind private, licențiatorul nu va dezvălui conținutul către nicio terță parte, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru acest proces sau pentru o procedură judiciară.

Prin această clauză contractuală, licențiatul își rezervă dreptul de a se comporta ca un arbitru în disputele ce se nasc între licențiator și presupusul autor de bună-credință ce formulează plângerea. Acest drept reiese din art. 41 alin. (1) secțiunea 1 din anexa IC a acordului TRIPS, conform căreia membrii pot lua măsuri corective rapide destinate să prevină orice atingeri și măsuri corective care să constituie un mijloc de descurajare contra oricărei atingeri ulterioare.

Ștergerea conținutului de către licențiat

Licențiatul nu are nicio obligație să afișeze conținutul licențiatorului prin intermediul serviciilor sale. Mai mult, fără a limita cele de mai sus, cu toate că licențiatul nu monitorizează (și nu intenționează să monitorizeze) conținutul licențiatorului, dacă licențiatul este notificat de licențiator sau află în alt mod și determină la libera sa apreciere că: (i) conținutul licențiatorului sau orice parte a acestuia, sau elementele de brand ale licențiatorului, sau coperta licențiatorului: (1) încalcă (sau ar putea încălca) drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi ale oricărei terțe părți; (2) încalcă (sau ar putea încălca) orice lege aplicabilă sau formează obiectul unei hotărâri judecătorești de suspendare; (3) este distribuit în mod necorespunzător de licențiatorul; sau (4) poate genera o răspundere pentru licențiat; sau (ii) afișarea conținutului licențiatorului, a elementelor de brand ale licențiatorului sau a copertei licențiatorului aduce atingere integrității licențiatului, acesta se poate retrage, poate să nu afișeze sau să înceteze afișarea conținutului licențiatorului, a elementelor de brand ale licențiatorului sau a coperților licențiatorului în serviciile licențiatului, fără nicio răspundere pentru licențiat.

Această clauză contractuală îi rezervă licențiatului, la discreția sa, posibilitatea să înceteze distribuirea materialului livrat de către licențiator dacă materialul livrat afectează în vreun fel imaginea licențiatului, serverele acestuia, încalcă legi sau drepturile de autor a unor terțe părți.

Stocarea

Cu excepția celor prevăzute mai sus, și atât timp cât licențiatorul respectă obligațiile care-i revin conform contractului, licențiatul va stoca conținutul licențiatorului pe servere deținute sau controlate de licențiat și va proteja aceste servere cu măsuri de securitate rezonabile din punct de vedere comercial.

Licențiatul se obligă contractual să stocheze și să protejeze prin măsuri de securitate rezonabile pe serverele proprii materialul livrat de licențiator, aceste acțiuni fiind însă condiționate de articolele contractului.

Prin acestea se înțelege că, atât timp cât materialul livrat de licențiator se încadrează în normele de conținut impuse de licențiat prin contract, acesta se bucură de măsuri sporite de securitate.

În concluzie, consider că autorii ar avea mai multe beneficii în urma unei revizuirii a legii drepturilor de autor, modificare ce ar include obligativitatea existenței în cadrul unui contract de licență de înregistrare sunet și conținut audiovizual în mediul on-line a definițiilor termenilor importanți utilizați întrucât, deși autorul deține drepturile de autor ce duc la semnarea unei astfel de licențe, de cele mai multe ori acești termeni rămân necunoscuți lui, aspect ce poate fi soluționat prin introducerea obligativității consultantei legale anterior semnării unui astfel de contract de licență.


[1] V. Roș, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei, Dreptul de autor și drepturile conexe. Tratat, Ed. All Beck, București, pp. 49 și 50.

[2] R. Băiesiu, Introducere în dreptul proprietății intelectuale. Dreptul de autor și drepturile conexe dreptului de autor, ediția a II-a, revizuită și adaugită, Ed. OMNIA UNI S.A.S.T., pp. 29 și 30.

[3] S. Tulbure, Drepturi de autor. Curs universitar, Ed. Didactică și Pedagogică, București, p. 49.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Aspecte importante privind contractul de licență de înregistrare sunet și conținut audiovizual în mediul on-line was last modified: March 27th, 2019 by Diana-Alexandra Sava

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Diana-Alexandra Sava

Diana-Alexandra Sava

Este doctorand în materia dreptului privat comparat în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.
A mai scris: