Unele obligații ale proprietarului cimitirului și ale administratorului prevăzute de Legea nr. 102/2014 și H.G. nr. 741/2016

Deși legea nu precizează în mod expres, în cazul existenței unor lucrări funerare subterane, precum un cavou cu cripte, considerăm că administratorul trebuie să înscrie în registrul de evidență și în care criptă a fost înmormântat defunctul, mai ales atunci când numele persoanelor înmormântate în cavou nu este indicat pe fiecare criptă în parte, ci doar pe monumentul funerar suprateran.

Separat de acest registru, art. 23 alin. (2) din Normele tehnice și sanitare impune administratorului să păstreze o evidență a înhumărilor persoanelor decedate prin boli infecțioase, inclusiv a celor decedate prin boli infecțioase cu agenți infecțioși înalt patogeni[12]. Această evidență este necesară întrucât Metodologia de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase interzice deshumarea înainte de trecerea a 7 ani de la deces în cazul decedaților cu boli cu risc înalt de transmitere, cu excepția situațiilor prevăzute de reglementările în vigoare. Unica excepție care există este cea privind exhumarea cadavrelor în vederea constatării cauzelor morții, care se poate realiza numai cu încuviințarea procurorului sau a instanței judecătorești.

Nu în ultimul rând, potrivit art. 14 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 102/2014, administratorul cimitirului are obligația de păstra arhivă. În aceasta se depune, de exemplu, certificatul de îmbălsămare potrivit prevederilor capitolului 2 al Anexei nr. 3 la Normele tehnice și sanitare.

În încheiere, semnalăm existența unui paralelism legislativ. Pe de o parte, art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 102/2014 prevede că, la înființarea cimitirului, proprietarul este obligat să asigure existența unei surse de apă utilizabile. Potrivit art. 36, încălcarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, constatarea săvârșirii contravenției și aplicarea sancțiunii urmând a fi făcută de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Pe de altă parte, art. 23 alin. (1) lit. a) din Normele tehnice și sanitare prevede că proprietarul cimitirului trebuie să asigure o sursă de alimentare cu apă. Potrivit art. 43, încălcarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, constatarea săvârșirii contravenției și aplicarea sancțiunii urmând a fi făcută de către personalul de specialitate împuternicit al Inspecției sanitare de stat din cadrul Ministerului Sănătății și al direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

Practic aceeași reglementare, sancționarea încălcării obligației proprietarului de a asigura o sursă de apă, este instituită în două acte normative, respectiv Legea nr. 102/2014 și Normele tehnice și sanitare emise pe baza și în executarea acestei legi, paralelism nepermis de art. 16 alin. (1) și (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Având în vedere cele de mai sus, de lege ferenda acest paralelism ar trebui înlăturat fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei într-o reglementare unică. Pentru o reglementare cuprinzătoare a acestui aspect, considerăm că prevederile Normelor tehnice și sanitare sunt mai ample, acoperind și ipoteza cimitirelor înființate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 102/2014.

Bibliografie

1. Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în M. Of. nr. 260 din data de 21 aprilie 2010.

2. Consiliul Legislativ, Aviz referitor la propunerea legislativă privind cimitirele și serviciile funerare (19 mai 2009), disponibil la – http://www.cdep.ro/proiecte/2009/500/90/2/cl592.pdf (consultat la data de 18 mai 2018).

3. Guvernul României, Punctul de vedere referitor la proiectul de lege privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (Pl-x. 592/2009), 1 martie 2010, disponibil la – http://www.cdep.ro/caseta/2010/03/16/pl09592_pvg.pdf (consultat la data de 18 mai 2018).

4. Legea nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, publicată în M. Of. nr. 520 din data de 11 iulie 2014.

5. H.G. nr. 741 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, publicată în M. Of. nr. 843 din data de 24 octombrie 2016.

6. Regulamentul pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și a crematoriilor umane aflate sub autoritatea Consiliului local al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 303 din 7 noiembrie 2003, document disponibil la adresa – http://accu.ro/formulare/regulament%20functionare.pdf (consultat la data de 19 mai 2018).

7. Ordinul nr. M.117 din 4 octombrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și administrarea cimitirelor militare, publicat în M. Of. nr. 854 din 27 octombrie 2016.

8. Ordinul nr. 1533 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase, publicat în M. Of. nr. 40 din data de 16 ianuarie 2018.


[12] Pentru detalii privind încadrarea cauzelor decesului în categoria infecțiilor cu agent infecțios înalt patogen, a se vedea Metodologia de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase, aprobată prin Ordinul nr. 1533 din 29 decembrie 2017, publicat în M. Of. nr. 40 din data de 16 ianuarie 2018.

Unele obligații ale proprietarului cimitirului și ale administratorului prevăzute de Legea nr. 102/2014 și H.G. nr. 741/2016 was last modified: iulie 10th, 2018 by Silviu-Dorin Șchiopu

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista