Statutul profesiei de avocat – modificări (Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

Art. 266 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 266, alin. (2) prevedea:

„(2) Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârșirii abaterii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 266, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult 1 an de la data luării la cunoștință, de către consiliul baroului, despre săvârșirea abaterii, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii acesteia”.

 

Art. 296 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 296, alin. (6) prevedea:

„(6) Dacă, din orice motive obiective, încetează îndrumarea avocatului titular, toate obligațiile impuse de lege, de prezentul statut și de hotărârile consiliului privind îndrumarea avocatului stagiar vor fi preluate de către un alt avocat, iar consiliul baroului va sprijini avocatul stagiar pentru a-și găsi un îndrumător. Până la găsirea altui îndrumător, stagiul se suspendă. Contractul de formare profesională inițială va cuprinde în mod expres clauze corespunzătoare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 296, alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„(6) Dacă, din orice motive obiective, încetează îndrumarea, toate obligațiile impuse de lege, de prezentul statut și de hotărârile consiliului privind îndrumarea avocatului stagiar vor fi preluate de către un alt avocat, iar consiliul baroului va sprijini avocatul stagiar pentru a-și găsi un îndrumător. Până la găsirea altui îndrumător, stagiul se suspendă. Contractul de formare profesională inițială va cuprinde în mod expres clauze corespunzătoare”.

 

Art. 297 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 297, alin. (5) prevedea:

„(5) În caz contrar, avocatul stagiar devenit incompatibil va trebui să prezinte un nou contract de colaborare pentru formare profesională inițială cu un avocat care îndeplinește condițiile legale de competență profesională apt a asigura prin îndrumare formarea profesională inițială”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 297, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) În caz contrar, avocatul stagiar devenit incompatibil va trebui să prezinte un nou contract de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei, după caz, pentru formare profesională inițială cu un avocat care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 19 din Lege”.

 

Art. 304 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 304, alin. (2) prevedea:

„Avocatul stagiar poate efectua activitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) din Lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 304, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Avocatul stagiar poate efectua activitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) și j) din Lege”.

 

Art. 317 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 317, alin. (1) prevedea:

„(1) Pregătirea continuă realizată de către avocați va fi evaluată în mod regulat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 317, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Pregătirea continuă realizată de către avocați va fi evaluată în mod regulat. Nu pot fi acordate ore de pregătire profesională pentru participarea la activități care nu au caracter științific sau pentru deținerea oricărei demnități profesionale”.

 

Art. 318-328 din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 318-328 prevedeau:

„Art. 318

(1) Avocații înscriși în barouri, care figurează în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, avocații pensionari și urmașii acestora cu drepturi proprii la pensie și ajutoare sociale fac parte de drept din sistemul propriu de asigurări sociale al avocaților și sunt membri de drept ai C.A.A.

(2) Avocații înscriși în barou care nu figurează în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei au dreptul la prestațiile de asigurări sociale corespunzător perioadei în care și-au exercitat profesia, în condițiile prevăzute de legea și statutul C.A.A.

(3) Perioada în care un avocat a fost suspendat din profesie, în vederea exercitării unei funcții de demnitate publică sau a unei funcții asimilate cu funcția de demnitate publică, este luată în calcul la stabilirea vechimii în avocatură, în condițiile achitării cotelor de contribuție la C.A.A. Indemnizația de demnitar și celelalte drepturi bănești încasate, cumulate cu eventualele venituri din activitatea de avocat desfășurată în perioada mandatului de demnitar, se consideră venituri din profesie și se iau în calcul atât la stabilirea cotelor de contribuție, cât și la stabilirea pensiei de către C.A.A.

Art. 319

(1) C.A.A. este organizată și funcționează în cadrul UNBR C.A.A. este instituție autonomă de interes public, are personalitate juridică, patrimoniu și buget propriu.

(2) C.A.A. va înființa filiale organizate pe lângă barouri, cu avizul Consiliului UNBR.

(3) Filialele C.A.A., constituite în condițiile prevăzute de Lege, au personalitate juridică de interes public, buget și patrimoniu propriu.

Art. 320

C.A.A. stabilește și acordă membrilor săi, în condițiile legii sale de organizare și ale statutului C.A.A., pensii și ajutoare sociale.

Art. 321

(1) Fondurile C.A.A. se constituie în condițiile statutului acesteia.

(2) Pensiile și ajutoarele sociale vor avea ca bază de calcul exclusiv stagiile de cotizare și cuantumul contribuțiilor achitate de avocatul asigurat, fiind interzisă aplicarea altor criterii de calcul.

Art. 322

(1) Plata contribuției lunare pentru constituirea fondurilor C.A.A. se va efectua prin transfer în contul bancar al filialei în care avocatul este înscris sau la casieria acesteia până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

(2) În cazul achitării contribuției prin ordin de plată, plata se consideră făcută la data debitării contului bancar al plătitorului. În cazul în care data de 25 a lunii este o zi nelucrătoare, plata contribuției se socotește făcută în termen dacă este făcută în ziua lucrătoare imediat următoare datei de 25.

(3) Depășirea cu cel mult 5 zile a termenului de plată prevăzut la alineatul precedent atrage obligația de plată a majorărilor de întârziere în favoarea C.A.A. La achitarea contribuției avocatul este obligat să ateste, în scris și sub semnătură, veniturile realizate din onorarii în luna pentru care se efectuează plata și pentru care plătește cota de contribuție în condițiile prevăzute de statutul C.A.A. Statutul C.A.A. va prevedea forma și modalitatea în care se face și se înregistrează declarația.

(4) Avocatul care plătește cota maximă de contribuție nu are obligația de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite.

Art. 323

(1) Neplata contribuțiilor lunare în cuantumul și la termenele stabilite atrage aplicarea măsurii prevăzute la art. 28 lit. c) din Lege.

(2) Filiala va notifica în prealabil avocatul debitor și va sesiza baroul în cazurile în care întârzierea plății este mai mare de 3 luni. La sesizare se va atașa dovada notificării.

(3) Respectarea procedurii prealabile de notificare prevăzute la alin. (2) nu este necesară dacă avocatul nu a dat declarația privind veniturile realizate pe o perioadă mai mare de 6 luni și nici nu a plătit cotele de contribuție la C.A.A.

(4) Încălcarea repetată a obligațiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) din Lege constituie abatere disciplinară gravă.

Art. 324

(1) La cererea filialei, avocatul este obligat să informeze în scris cu privire la îndeplinirea obligației de a contribui la constituirea fondurilor sistemului asigurărilor sociale privind avocații, să indice criteriile în raport cu care a achitat contribuția și să prezinte dovezile de plată a acesteia, în cazurile în care din evidențele filialei nu rezultă datele prevăzute în prezentul articol.

(2) Consiliul de administrație al C.A.A. este obligat să sesizeze în scris consiliul baroului în situația în care, în mod nejustificat, avocatul refuză să se prezinte la controlul efectuat de C.A.A. la filiala C.A.A. din care face parte ori dacă acesta refuză să prezinte actele și informațiile necesare realizării controlului. În acest caz, consiliul baroului va sesiza comisia de disciplină a baroului cu privire la abaterea disciplinară, pentru a se lua măsurile prevăzute de Lege și de prezentul statut.

Art. 325

(1) Consiliul de administrație al C.A.A. și consiliile barourilor vor coordona activitatea filialelor în vederea aplicării unitare a Legii.

(2) Între filială, C.A.A. și barouri se stabilește prin statutul C.A.A. modul de comunicare a informațiilor și de coordonare a activității filialelor.

(3) Adunarea generală a filialei se întrunește anual, la aceeași dată cu adunarea generală ordinară a baroului sau ori de câte ori este nevoie.

(4) Proiectul de buget al filialei va fi adoptat de adunarea generală după obținerea avizului consiliului baroului și va fi comunicat C.A.A. spre aprobare.

(5) Hotărârile consiliului de administrație al filialei se comunică C.A.A. și consiliului baroului.

(6) Consiliul baroului poate convoca în ședință comună consiliul de administrație al filialei.

Art. 326

(1) Consiliul de administrație al filialei va face propuneri Consiliului de administrație al C.A.A. pentru aprobarea statului de funcții, după obținerea avizului consiliului baroului.

(2) După obținerea avizului baroului și cu aprobarea Consiliului de administrație al C.A.A., poate fi angajat un director executiv al filialei.

(3) Consiliul de administrație al filialei îndeplinește atribuțiile stabilite prin Lege, statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale C.A.A. și pune în aplicare hotărârile Consiliului de administrație al C.A.A., Congresului avocaților, Consiliului UNBR și ale consiliului baroului.

(4) În caz de abatere gravă și evidentă ori de nereguli financiare, Consiliul de administrație al C.A.A., din oficiu sau la cererea consiliului baroului, poate suspenda consiliul de administrație al filialei. În acest caz, Consiliul de administrație al C.A.A. va numi o conducere interimară cu avizul consultativ al consiliului baroului, până la organizarea unor noi alegeri, respectiv până la data primei adunări generale ordinare sau extraordinare a filialei.

Art. 327

(1) Consiliul UNBR va coordona activitatea Consiliului de administrație al C.A.A., în vederea aplicării Legii și a statutului C.A.A.

(2) Pentru cheltuielile cu caracter de investiții din disponibilitățile bănești ale fondului centralizat al sistemului C.A.A. sau ale filialelor, se va întocmi programul anual de investiții, care va fi aprobat de Consiliul UNBR. În ultima ședință a fiecărui an pentru anul următor. La întocmirea programului anual de investiții înscris în bugetul anului următor, Consiliul de administrație al C.A.A. va avea în vedere evoluțiile preliminate ale bugetului sistemului C.A.A., centralizate la nivelul primelor 3 trimestre ale anului în curs.

(3) În intervalul dintre congresele avocaților, în caz de abatere gravă și evidentă ori de nereguli financiare, Consiliul UNBR, din oficiu sau la cererea unei treimi dintre membrii Consiliului UNBR, va putea suspenda Consiliul de administrație al C.A.A. În acest caz, Consiliul UNBR va numi o conducere interimară, până la proximul congres.

Art. 328

(1) Toate hotărârile și deciziile Consiliului de administrație al C.A.A. intră în vigoare și vor fi puse în aplicare în 3 zile de la comunicarea acestora făcută către membrii C.A.A., inclusiv prin internet.

(2) În mod corespunzător, dispozițiile alin. (1) se aplică cu privire la hotărârile și deciziile consiliilor de administrație ale filialelor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 318-328 se abrogă.

 

Art. 333 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 333, alin. (3) prevedea:

„(3) Calitatea de director economic deținută în cadrul unui barou sau al UNBR este incompatibilă cu o funcție asemănătoare deținută în sistemul C.A.A., dacă prin decizia prevăzută la alin. (2) nu se prevede altfel”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 333, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Calitatea de director economic deținută în cadrul unui barou sau al UNBR este incompatibilă cu o funcție asemănătoare deținută în sistemul C.A.A”.

 

Art. 337 alin. (1) lit. a^1) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 337 alin. (1) după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul conținut:

„(1) În aplicarea dispozițiilor prevăzute de Lege, consiliul baroului are dreptul de a încasa și, respectiv, de a colecta taxe pentru:

(…)

a^1) înscrierea în Tabloul Avocaților incompatibili a persoanelor care au fost primite în profesie cu examen sau cu scutire de examen și care nu au exercitat niciodată profesia de avocat și nu au fost înscriși în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei;”.

 

Anexa nr. VII din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. VII prevedea:

„Anexa nr. VII

la statut

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul ………………..

TABLOUL AVOCAȚILOR INCOMPATIBILI

┌────┬───────────┬─────────────────┬────────────┬────────────────┬─────────────┐│Nr. │ Numele și │Data aprobării   │Nr. deciziei│ Data radierii  │Nr. deciziei ││crt.│ prenumele │cererii de       │consiliului │înregistrării în│consiliului  ││    │avocatului │trecere în tablou│ baroului   │prezentul tablou│ baroului    │├────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤│  1 │           │                 │            │                │             │├────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤│  2 │           │                 │            │                │             │├────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤│  3 │           │                 │            │                │             │├────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤│  4 │           │                 │            │                │             │├────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤│  5 │           │                 │            │                │             │├────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤│  6 │           │                 │            │                │             │├────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤│  7 │           │                 │            │                │             │├────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤│  8 │           │                 │            │                │             │├────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤│… │           │                 │            │                │             │└────┴───────────┴─────────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┘
”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. VII se modifică și se înlocuiește cu anexa la Hotărârea UNBR nr. 428/2018.

Statutul profesiei de avocat – modificări (Hotărârea UNBR nr. 428/2018) was last modified: februarie 5th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii