Statutul profesiei de avocat – modificări (Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

Art. 32 din Statutul profesiei de avocat (abrogat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 prevedea:

„Art. 32

(1) În cazul prevăzut de art. 25 alin. (2) din Lege, și anume atunci când situația care determină incompatibilitatea este preexistentă sau survine concomitent cu emiterea deciziei de primire în profesie, efectele acesteia din urmă se produc doar sub condiția rezolvării stării de incompatibilitate.

(2) Starea de incompatibilitate trebuie rezolvată, conform art. 25 alin. (2) din Lege, în termen de două luni de la data emiterii deciziei de primire în profesie, sub sancțiunea caducității acesteia. În toate cazurile, consiliul baroului este obligat să înscrie pe ordinea de zi a primei ședințe de după expirarea celor două luni verificarea măsurii în care, în termen, starea de incompatibilitate a fost rezolvată și să constate caducitatea deciziei de primire în profesie acolo unde este cazul”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 se abrogă.

 

Art. 39 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 39, alin. (3) prevedea:

„(3) Aceeași interdicție se aplică și magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională, executorilor judecătorești, grefierilor și personalului auxiliar al instanțelor judecătorești și al Curții Constituționale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 39, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Aceeași interdicție se aplică și magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională, grefierilor și personalului auxiliar al instanțelor judecătorești și al Curții Constituționale”.

 

Art. 41^1 alin. (1^1) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 41^1, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) Este interzis avocatului ca în exercitarea oricărei activități din cele prevăzute la art. 3 din Lege să încheie contracte de asistență juridică cu persoane juridice care au calitatea de mandatari ai altor persoane fizice sau juridice care sunt beneficiarii activităților profesionale ale avocatului”.

 

Art. 41^1 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 41^1, alin. (2) prevedea:

„(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează cu excluderea din profesie”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 41^1, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) și (1^1) constituie abatere disciplinară și se sancționează cu excluderea din profesie”.

 

Art. 43 din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 43 prevedea:

„Art. 43

Avocatul care nu respectă prevederile art. 39-42 sau care se folosește de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în condițiile legii în scopul eludării interdicțiilor prevăzute de Lege sau de alte legi speciale săvârșește abatere disciplinară gravă. Consiliul baroului se poate sesiza și din oficiu cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 39-42”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 43 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 43

Avocatul care nu respectă prevederile art. 39-42 sau care se folosește de forma de exercitare a profesiei ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în condițiile legii în scopul eludării interdicțiilor prevăzute de Lege sau de alte legi speciale săvârșește abatere disciplinară gravă. Consiliul baroului se poate sesiza și din oficiu cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 39-42”.

 

Art. 44 alin. (2) lit. c) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 44 alin. (2), lit. c) prevedea:

„(2) Tabloul avocaților va cuprinde:

(…)

c) restrângeri ale dreptului de a profesa, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) și art. 21 din Lege, precum și ale art. 41 alin. (2) din prezentul statut;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 44 alin. (2), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Tabloul avocaților va cuprinde:

(…)

c) restrângeri ale dreptului de a profesa, potrivit prevederilor Legii și prezentului statut”.

 

Art. 44 alin. (4^1) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 44, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul conținut:

„(4^1) Tabloul va cuprinde și o mențiune distinctă a avocaților incompatibili ce se află în situațiile prevăzute de art. 24 alin. (2) și (3) din Lege”.

 

Art. 48 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 48, alin. (2) prevedea:

„(2) Ori de câte ori va avea informații cu privire la persoane care exercită nelegal activități prevăzute de art. 3 din Lege, consiliul baroului va sesiza autoritățile competente și va lua măsurile legale ce se impun în vederea realizării drepturilor prevăzute de dispozițiile art. 26 alin. (3), (4) și (5) din Lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 48, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Ori de câte ori va avea informații cu privire la persoane care exercită nelegal activități prevăzute de art. 3 din Lege, consiliul baroului va sesiza autoritățile competente și va lua măsurile legale ce se impun”.

 

Art. 65 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 65, alin. (2) prevedea:

„(2) În cadrul baroului se constituie și funcționează:

a) comisia de cenzori;

b) comisia de disciplină”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 65, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În cadrul baroului se constituie și funcționează:

a) comisia de cenzori;

b) comisia de disciplină;

c) curtea de arbitraj profesional a avocaților”.

 

Art. 71 alin. (1^1) din Statutul profesiei de avocat (abrogat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 71, alin. (1^1) prevedea:

„(1^1) Nu pot face parte din consiliul baroului avocații care au datorii scadente privind taxele și contribuțiile stabilite pentru formarea bugetului UNBR și al baroului, precum și a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaților și ale filialelor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 71, alin. (1^1) se abrogă.

 

Art. 72 alin. (8) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 72, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul conținut:

„(8) În cazul în care un membru al comisiei de cenzori este suspendat din exercițiul profesiei de avocat ori acestuia îi încetează calitatea de avocat, comisia se completează cu membrul supleant care a obținut numărul cel mai mare de voturi la adunarea generală electivă a baroului. Președintele comisiei constată, de îndată, completarea acesteia și comunică hotărârea luată tuturor membrilor comisiei. Hotărârea se dă publicității”.

 

Art. 73 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 73, alin. (3) prevedea:

„(3) În exercitarea atribuțiilor sale, consiliul baroului adoptă decizii și hotărâri”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 73, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Lunar, consiliul baroului poate verifica prin sondaj evidențele primare ale avocaților, în special ale acelora care declară încasări minime”.

 

Art. 73 alin. (4)-(6) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 73, după alin. (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu următorul conținut:

„(4) Consiliul baroului va analiza trimestrial situația restanțierilor la plata contribuțiilor către sistemul propriu de asigurări sociale, luând măsuri legale și statutare. Votul membrilor consiliului va fi nominal, iar consilierii care au datorii la sistem mai mari de trei luni nu pot participa la vot.

(5) Consiliul baroului va lua în discuție în proxima ședință concluziile procesului-verbal de control încheiat de inspectorii financiari ai Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.), în conformitate cu dispozițiile art. 138 din Statutul C.A.A., și va lua măsuri statutare de sancționare a celor care nu s-au prezentat la control sau care nu au pus la dispoziția inspectorilor datele și documentele solicitate.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, consiliul baroului adoptă decizii și hotărâri”.

 

Art. 76 Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 76 prevedea:

„Art. 76

(1) Hotărârile adoptate de adunarea generală sau de consiliul baroului pot fi anulate de Consiliul UNBR numai pentru motive de nelegalitate ori de încălcare a prevederilor prezentului statut, cu respectarea autonomiei baroului.

(2) Deciziile emise de decan pot fi atacate la consiliul baroului, în termen de 15 zile de la data comunicării”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 76 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art 76

(1) Hotărârile adoptate de adunarea generală sau de consiliul baroului pot fi anulate de Consiliul UNBR, potrivit legii.

(2) Consiliul baroului se pronunță cu celeritate asupra contestației și comunică răspunsul petentului”.

 

Art. 81 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 81, alin. (5) prevedea:

„(5) Din Congresul avocaților fac parte și delegații aleși de adunările generale ale barourilor, conform normei de reprezentare de un delegat la 200 de avocați”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 81, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Din Congresul avocaților fac parte și delegații aleși de adunările generale ale barourilor, conform normei de reprezentare de un delegat la 200 de avocați. Dacă nu au calitatea de delegați ai adunărilor generale ale barourilor, președintele C.A.A. și președinții filialelor C.A.A. participă la Congres în calitate de invitați”.

 

Art. 83 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 83, alin. (2) prevedea:

„(2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. Congresul avocaților alege o comisie de numărare a voturilor dintre delegații care nu candidează, compusă din minimum 5 membri. Votul secret se exprimă prin buletine de vot introduse în urne sigilate. Pe buletinul de vot se menționează: numele și prenumele candidatului, funcția pentru care candidează și baroul din care face parte”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 83, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret de membrii Congresului electiv: decani și delegații barourilor la Congres. Pe buletinul de vot sunt înscriși numai membrii Congresului care au calitatea de decan și reprezentanții baroului care au fost aleși de adunările generale ale barourilor să reprezinte baroul în Congresul electiv”.

 

Art. 84 Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 84 prevedea:

„Art. 84

(1) Congresul avocaților alege Consiliul UNBR.

(2) Consiliul UNBR este format din decanii barourilor și din reprezentanți ai barourilor, aleși de Congres, potrivit următoarei norme de reprezentare:

a) un reprezentant pentru barourile care au până la 500 de avocați;

b) 2 reprezentanți pentru barourile care au peste 500 de avocați și câte 2 reprezentanți pentru fiecare mie care depășește prima mie de avocați.

(3) Consiliul UNBR se convoacă trimestrial în ședințe ordinare sau, în situații excepționale, în ședințe extraordinare de către președintele UNBR Președintele UNBR va convoca Consiliul UNBR și la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor Consiliului UNBR.

(4) Conducerea ședințelor Consiliului UNBR revine președintelui acestuia, asistat de către vicepreședinți și alți 3 consilieri.

(5) Prevederile art. 69 se aplică în mod corespunzător”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 84 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 84

(1) Congresul avocaților alege Consiliul UNBR.

(2) Consiliul UNBR este format din decanii barourilor și din reprezentanți ai barourilor, aleși de Congres, potrivit următoarei norme de reprezentare:

a) un reprezentant pentru barourile care au până la 500 de avocați;

b) 2 reprezentanți pentru barourile care au peste 500 de avocați și câte 2 reprezentanți pentru fiecare mie care depășește prima mie de avocați.

(3) Consiliul UNBR se convoacă trimestrial în ședințe ordinare sau, în situații excepționale, în ședințe extraordinare de către președintele UNBR Președintele UNBR va convoca Consiliul UNBR și la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor Consiliului UNBR.

(4) Conducerea ședințelor Consiliului UNBR revine președintelui acestuia, asistat de către vicepreședinți și alți 3 consilieri.

(5) Unul dintre vicepreședinții UNBR va răspunde de coordonarea activității C.A.A. în conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Lege.

(6) Prevederile art. 69 se aplică în mod corespunzător”.

 

Art. 91^1 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 91^1, alin. (2) prevedea:

„(2) Dispozițiile art. 108-119 se aplică în mod corespunzător și avocatului care îndeplinește funcția de curator special”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 91^1, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Dispozițiile art. 109-119 se aplică în mod corespunzător și avocatului care îndeplinește funcția de curator special”.

 

Art. 92 alin. (1)-(2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 92, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Un act juridic semnat în fața avocatului, care poartă o încheiere, o rezoluție, o ștampilă sau un alt mijloc verificabil de atestare a identității părților, a consimțământului și a datei actului, poate fi prezentat notarului spre autentificare.

(2) Avocatul este obligat să țină evidența actelor întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege și să le păstreze în arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii lor. În termen de cel mult 3 zile de la data întocmirii actelor prevăzute la alin. (1), sub sancțiunea inopozabilității față de terți, avocatul este obligat să înregistreze operațiunea în Registrul electronic al actelor întocmite de avocat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare a registrului, aprobat de Consiliul UNBR”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 92, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Un act juridic semnat în fața avocatului, care poartă o încheiere, o rezoluție, o ștampilă sau un alt mijloc verificabil de atestare a identității părților, a conținutului și a datei actului, în baza consimțământului exprimat de părți, poate fi prezentat notarului spre autentificare.

(2) Avocatul este obligat să țină evidența actelor întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) și d) din Lege și să le păstreze în arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii lor. În termen de cel mult 3 zile de la data întocmirii actelor prevăzute la alin. (1), sub sancțiunea inopozabilității față de terți, avocatul este obligat să înregistreze operațiunea în Registrul electronic al actelor întocmite de avocat, potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare a registrului, aprobat de Consiliul UNBR”.

Statutul profesiei de avocat – modificări (Hotărârea UNBR nr. 428/2018) was last modified: februarie 5th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii