Statutul profesiei de avocat – modificări (Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 64/2011

(M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011; cu modif. ult.)

 

 

Hotărârea Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 428/2018 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011

(M. Of. nr. 64 din 25 ianuarie 2019)

– modifică: art. 7 alin. (5), art. 15 alin. (1) lit. f), art. 16 alin. (3) lit. b), art. 26 alin. (2), art. 29 alin. (1)-(3), art. 39 alin. (3), art. 41^1 alin. (2), art. 43, art. 44 alin. (2) lit. c), art. 48 alin. (2), art. 65 alin. (2), art. 73 alin. (3), art. 76, art. 81 alin. (5), art. 83 alin. (2), art. 84, art. 91^1 alin. (2), art. 92 alin. (1)-(2), art. 121 alin. (5), art. 128 alin. (1), art. 163 alin. (1), art. 166, art. 186, art. 190, art. 199 alin. (1)-(2), art. 214 alin. (1), art. 217 alin. (1), art. 239 alin. (2) lit. c) și alin. (4), art. 249^1 alin. (2) lit. g),  cap. IV secț. a 2-a titlul subsecț. a 3-a, art. 265 alin. (2), art. 266 alin. (2), art. 296 alin. (6), art. 297 alin. (5), art. 304 alin. (2), art. 317 alin. (1), art. 333 alin. (3), anexa nr. VII

– introduce: art. 26 alin. (3^1)-(3^4), art. 26^1-26^7, art. 41^1 alin. (1^1), art. 44 alin. (4^1), art. 72 alin. (8), art. 73 alin. (4)-(6), art. 92 alin. (3), art. 122 alin. (7), art. 227 alin. (3), art. 337 alin. (1) lit. a^1)

– abrogă: art. 7 alin. (6), art. 32, art. 71 alin. (1^1), art. 180 alin. (3)-(5), art. 318-328

 

În M. Of. nr. 64 din 25 ianuarie 2019, s-a publicat Hotărârea UNBR nr. 428/2018 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/2011(M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante completări aduse Statutului profesiei de avocat se referă la verificarea cazurilor de nedemnitate cu ocazia reînscrierii în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, precum și pe întreaga durată a exercitării acesteia. Astfel, verificarea se efectuează de consiliul baroului, care poate desemna un consilier pentru efectuarea cercetării referitoare la cazul de nedemnitate. Consilierul desemnat se poate abține sau poate fi recuzat de avocatul cercetat, iar cererea de recuzare se formulează în scris și se judecă de către consiliul baroului, în absența consilierului recuzat.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/2011.

 

Art. 7 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (5) prevedea:

„(5) Avocatul nu răspunde penal pentru susținerile făcute oral sau în scris în fața instanțelor de judecată, a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală ori a altor autorități, dacă aceste susțineri sunt în legătură cu apărarea și sunt necesare stabilirii adevărului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Avocatul nu răspunde disciplinar pentru susținerile făcute oral sau în scris în fața instanțelor de judecată, a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală ori a altor autorități, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională”.

 

Art. 7 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat (abrogat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (6) prevedea:

„(6) Urmărirea penală și trimiterea în judecată a avocatului pentru fapte penale săvârșite în exercitarea profesiei sau în legătură cu aceasta se pot face numai în cazurile și în condițiile prevăzute de Lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (6) se abrogă.

 

Art. 15 alin. (1) lit. f) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 15 alin. (1), lit. f) prevedea:

„(1) Cererea formulată de persoana care dorește să fie primită în profesie se adresează decanului baroului unde solicitantul intenționează să exercite profesia. Cererea se depune sau, după caz, se comunică în două exemplare și va cuprinde:

(…)

f) declarația solicitantului că nu se află în niciunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 15 din Lege ori că înțelege să renunțe la orice stare de incompatibilitate în cel mult două luni de la data emiterii deciziei de primire în profesia de avocat și cunoaște intervenirea sancțiunii caducității acesteia în caz de neconformare în termen;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15 alin. (1), lit. f) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Cererea formulată de persoana care dorește să fie primită în profesie se adresează decanului baroului unde solicitantul intenționează să exercite profesia. Cererea se depune sau, după caz, se comunică în două exemplare și va cuprinde:

(…)

f) indicarea cazului de incompatibilitate în care se află, dacă este cazul;”.

 

Art. 16 alin. (3) lit. b) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 16 alin. (3), lit. b) prevedea:

„(3) La cerere se vor atașa:

(…)

b) declarația expresă a solicitantului că nu se află în niciunul dintre cazurile de nedemnitate și incompatibilitate prevăzute la art. 14 și 15 din Lege;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 16 alin. (3), lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) La cerere se vor atașa:

(…)

b) indicarea cazului de incompatibilitate în care se află, dacă este cazul;”.

 

Art. 26 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 26, alin. (2) prevedea:

„(2) Persoana care solicită primirea în profesia de avocat sau reînscrierea în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei va înfățișa consiliului baroului la care depune cererea înscrisuri din care să rezulte condițiile de încetare a exercițiului profesiei din care provine, respectiv a celei pe care a exercitat-o în perioada de incompatibilitate. Consiliul baroului va întreprinde cercetări – folosind procedura prevăzută de art. 17 alin. (5), inclusiv în situația solicitării reînscrierii în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei – pentru a verifica dacă solicitantul se găsește în cazul de nedemnitate prevăzut de art. 14 lit. b) teza a II-a din Lege, respectiv dacă a fost exclus din profesia din care provine ca urmare a săvârșirii unor abateri disciplinare grave”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 26, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Persoana care solicită primirea în profesia de avocat sau reînscrierea în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei va înfățișa consiliului baroului la care depune cererea înscrisuri din care să rezulte condițiile de încetare a exercițiului profesiei din care provine, respectiv a celei pe care a exercitat-o în perioada de incompatibilitate. Consiliul baroului va întreprinde cercetări, folosind procedura prevăzută de art. 17 alin. (5), inclusiv în situația solicitării reînscrierii în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, pentru a verifica dacă solicitantul se găsește în cazul de nedemnitate prevăzut de art. 14 lit. b) teza a II-a din Lege, respectiv dacă a fost exclus din profesia din care provine ca urmare a săvârșirii unor abateri disciplinare grave. Aceeași procedură se aplică și pentru a verifica dacă solicitantul se găsește în cazul de nedemnitate prevăzut de art. 14 lit. d) din Lege, atunci când fapta de a fi exercitat sau sprijinit, sub orice formă, exercitarea fără drept de către o persoană a profesiei de avocat a fost reținută prin acte ale organelor profesiei de avocat”.

 

Art. 26 alin. (3^1)-(3^4) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 26, după alin. (3) se introduc patru noi alineate, alin. (3^1)-(3^4), cu următorul conținut:

„(3^1) Verificarea cazurilor de nedemnitate cu ocazia reînscrierii în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, precum și pe întreaga durată a exercitării acesteia se realizează la sesizare, prin plângerea oricărei persoanei interesate, sau din oficiu.

(3^2) Plângerea persoanei interesate îndreptată împotriva unui avocat se adresează consiliului baroului pe al cărui tablou avocatul figurează cu drept de exercitare a profesiei. Dacă avocatul este pensionar care își continuă activitatea în profesie sau este incompatibil, plângerea se adresează baroului în care avocatul este sau a fost înscris în tabloul avocaților.

(3^3) Consiliul baroului poate fi sesizat și prin modalitățile prevăzute la art. 85 alin. (2) și (3) din Lege sau se poate sesiza din oficiu, prin hotărâre consemnată în procesul-verbal de ședință.

(3^4) Consiliul baroului procedează cu celeritate la verificarea cazului de nedemnitate din plângere sau din sesizare. În cel mult 3 zile de la data la care s-a hotărât verificarea se vor cere relații de la UNBR, de la celelalte barouri și de la alte instituții, cu privire la persoana verificată”.

 

Art. 26^1-26^7 din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 26 se introduc șapte noi articole, art. 26^1-26^7, cu următorul conținut:

„Art. 26^1

(1) Verificarea cazurilor de nedemnitate cu ocazia reînscrierii în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, precum și pe întreaga durată a exercitării acesteia se efectuează de consiliul baroului. În acest scop, consiliul poate desemna un consilier pentru efectuarea cercetării referitoare la cazul de nedemnitate.

(2) Consilierul desemnat pentru efectuarea cercetării referitoare la cazul de nedemnitate se poate abține sau poate fi recuzat de avocatul cercetat. Cererea de recuzare se formulează în scris și se judecă de către consiliul baroului, în absența consilierului recuzat.

(3) În cazul în care decanul este cel verificat pentru un caz de nedemnitate, acesta nu va participa la ședința consiliului baroului, atribuțiile sale din prezenta procedură urmând a fi preluate de prodecan.

(4) În cazul în care unul dintre membrii consiliului baroului este cel verificat pentru un caz de nedemnitate, acesta nu va participa la ședința consiliului baroului cu privire la această procedură.

Art. 26^2

(1) În cadrul verificării cazului de nedemnitate, consiliul baroului va examina hotărârile judecătorești, respectiv înscrisurile ce privesc condițiile încetării profesiei practicate de către avocatul înscris în tabloul avocaților incompatibili și va aprecia asupra demnității avocatului.

(2) Verificarea se efectuează după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a avocatului verificat, trimisă la sediul său profesional. Convocarea se poate face și prin înștiințare în scris, printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii și a datei la care s-a făcut înștiințarea, ori prin luarea la cunoștință prin semnătură.

(3) Verificarea se efectuează numai după încunoștințarea avocatului cu privire la cazul de nedemnitate prin luarea la cunoștință a conținutului plângerii ori al sesizării. Avocatul verificat poate da explicații scrise.

(4) Refuzul de a da curs convocării sau de a prezenta înscrisurile solicitate de către organul care anchetează constituie o încălcare a îndatoririlor profesionale și nu împiedică desfășurarea verificării referitoare la cazul de nedemnitate.

(5) În cursul verificărilor, decanul sau consilierul delegat va convoca în vederea ascultării persoana care a formulat plângerea, precum și orice alte persoane ale căror declarații pot elucida cazul, va face verificări de înscrisuri și va culege informații, prin mijloacele prevăzute de lege.

(6) După efectuarea verificărilor, consilierul delegat întocmește un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, poziția celui verificat și propunerea privind soluționarea plângerii sau sesizării.

(7) Referatul astfel întocmit va fi înregistrat la secretariatul decanului baroului, în cel mult 30 de zile de la primirea însărcinării.

Art. 26^3

(1) În ședința imediat următoare datei la care referatul a fost înregistrat, consiliul baroului procedează la verificarea cazului de nedemnitate, pe baza referatului și a lucrărilor care au stat la baza întocmirii acestuia.

(2) Consiliul baroului poate convoca, prin modalitățile prevăzute de art. 26^2 alin. (2), avocatul verificat, în vederea audierii sale. Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfășurarea verificării referitoare la cazul de nedemnitate.

(3) După efectuarea verificărilor, consiliul baroului va hotărî, prin decizie, după caz, menținerea în profesie sau încetarea calității de avocat, potrivit Legii. Decizia se redactează în scris, motivat în fapt și în drept și se semnează de către decanul baroului.

(4) Soluția se comunică, în termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevăzute la alin. (3), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin remitere directă, cu luare de semnătură, avocatului verificat, la sediul profesional principal al acestuia, persoanei care a făcut plângerea, la domiciliul declarat de aceasta, precum și, prin adresă de comunicare, președintelui UNBR.

(5) În situația în care, în urma verificărilor, se decide excluderea din profesie a avocatului, consiliul baroului va emite o decizie de excludere.

(6) Decizia consiliului baroului poate fi atacată, prin contestație, de președintele UNBR și/sau de avocatul în cauză, în termen de 15 zile de la comunicare. Consiliul UNBR va analiza contestația și va hotărî în condițiile Legii.

Art. 26^1

(1) În fața consiliului baroului avocatul se va înfățișa personal. În cursul ședințelor avocatul poate fi asistat de un alt avocat.

(2) Consiliul baroului hotărăște cu majoritate de voturi.

(3) Decizia consiliului baroului de încetare a calității de avocat este executorie. Despre încetarea calității de avocat baroul va face mențiunile corespunzătoare în tabloul avocaților.

Art. 26^5

(1) Contestația împotriva deciziei consiliului baroului se soluționează de Consiliul UNBR Prin contestație pot fi invocate orice motive de fapt sau de drept cu privire la nelegalitatea sau netemeinicia deciziei contestate.

(2) Consiliul UNBR va fixa de îndată termen de soluționare a contestației, cu citarea avocatului, a consiliului baroului care a emis decizia de excludere și a celorlalte persoane indicate în cerere și care ar putea furniza informații despre cazul de nedemnitate în care se găsește avocatul.

(3) Procedura de citare în fața Consiliului UNBR se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu conținut declarat, la sediul profesional principal al avocatului.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (3) nu este posibilă, procedura de citare și comunicare se va realiza în conformitate cu regulile privitoare la citarea și comunicarea actelor de procedură cuprinse în Codul de procedură civilă.

Art. 26^6

(1) În fața Consiliului UNBR avocatul se va înfățișa personal. În cursul ședințelor avocatul poate fi asistat de un alt avocat.

(2) Ședința Consiliului UNBR nu este publică, atât în etapa cercetării procesului, cât și în faza dezbaterilor în fond, iar lucrările ședinței se consemnează într-o încheiere.

(3) Lipsa părților legal citate nu împiedică judecata, Consiliul UNBR putându-se pronunța pe baza actelor și a dovezilor administrate în cauză, fiind admisibil orice mijloc de probă prevăzut de Codul de procedură civilă.

(4) Consiliul UNBR hotărăște cu majoritate de voturi.

Art. 26^7

(1) Decizia Consiliului UNBR rămasă definitivă are autoritate de lucru judecat față de părți și de organele profesiei.

(2) Decizia de excludere pronunțată de Consiliul UNBR se va comunica avocatului în cauză la sediul profesional principal al acestuia, baroului în care avocatul este înscris, precum și președintelui UNBR”.

 

Art. 29 alin. (1)-(3) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 29, alin. (1)-(3) prevedeau:

„(1) Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat, dacă legi speciale nu prevăd altfel:

a) faptele personale de comerț exercitate cu sau fără autorizație;

b) calitatea de asociat într-o societate comercială în nume colectiv, de comanditar într-o societate comercială în comandită simplă sau în comandită pe acțiuni;

c) calitatea de administrator într-o societate comercială în comandită pe acțiuni;

d) calitatea de administrator unic sau, în cazul unei pluralități de administratori, aceea de administrator cu puteri depline de reprezentare și administrare, de președinte al consiliului de administrație ori de membru în comitetul de direcție al unei societăți comerciale cu răspundere limitată;

e) calitatea de președinte al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere ori de membru în comitetul de direcție sau în directoratul unei societăți comerciale pe acțiuni.

(2) Avocatul poate fi asociat sau acționar la societățile comerciale cu răspundere limitată sau la cele pe acțiuni.

(3) Avocatul poate îndeplini funcția de membru în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere al unei societăți comerciale pe acțiuni ori de membru al consiliului de administrație al unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu obligația de a aduce acest fapt la cunoștința decanului baroului în care își exercită profesia. Avocatul va furniza toate explicațiile asupra condițiilor în care exercită funcția de membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere și va prezenta toate documentele doveditoare în acest sens, cu respectarea regulilor confidențialității”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 29, alin. (1)-(3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat, dacă legi speciale nu prevăd altfel:

a) faptele personale de comerț exercitate cu sau fără autorizație;

b) calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, de comanditar într-o societate în comandită simplă sau în comandită pe acțiuni;

c) calitatea de administrator într-o societate în comandită pe acțiuni;

d) calitatea de administrator unic sau, în cazul unei pluralități de administratori, aceea de administrator cu puteri depline de reprezentare și administrare, de președinte al consiliului de administrație ori de membru în comitetul de direcție al unei societăți cu răspundere limitată;

e) calitatea de președinte al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere ori de membru în comitetul de direcție sau în directoratul unei societăți pe acțiuni.

(2) Avocatul poate fi asociat sau acționar la societățile cu răspundere limitată sau la cele pe acțiuni.

(3) Avocatul poate îndeplini funcția de membru în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ori de membru al consiliului de administrație al unei societăți cu răspundere limitată, cu obligația de a aduce acest fapt la cunoștința decanului baroului în care își exercită profesia. Avocatul va furniza toate explicațiile asupra condițiilor în care exercită funcția de membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere și va prezenta toate documentele doveditoare în acest sens, cu respectarea regulilor confidențialității”.

Statutul profesiei de avocat – modificări (Hotărârea UNBR nr. 428/2018) was last modified: februarie 5th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii