Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă – modificări (Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar

Hotărârea  Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

(rep. M. Of. nr. 712 din 16 august 2018)

   

   

 

Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) nr. 3/2019 

(M. Of. nr. 461 din 7 iunie 2019)

– modifică: art. 11 alin. (1), art. 21 lit. f), lit. h)-l), art. 48 lit. h), art. 91 lit. c), titlul cap. XIII, art. 115 alin. (1) lit. b), art. 117 alin. (1) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a)-g), art. 119 alin. (4), alin. (7) și alin. (11), art. 120 pct. 18, art. 120 pct. 19, art. 122, art. 123 alin. (30, anexa nr. 1 parag. 3, anexa nr. 2 art. (3) alin. (3) și art. 10, anexa nr. 4 art. 17 alin. (2), anexa nr. 7  preambulul contractului de societate al societății profesionale cu răspundere limitată și art. 1-3, art. 5, art. 7-9 și art. 11-12;

– introduce:  art. 6 alin. (3), art. 9 alin. (3), art. 96 alin. (2^1)-(2^2), art. 116^1, art. 117 alin. (2^1), art. 117 alin. (3) lit. d),  art. 117 alin. (6)-(7), art. 134, anexa nr. 4 art. 20 alin. (2^1);

– abrogă: art. 60 lit. g) și lit. i), art. 116 alin. (4), art. 117 alin. (1) lit. c), art. 119 alin. (16),  anexa nr. 2 art. 3 alin. (4).

 

În M. Of. nr. 461 din 7 iunie 2019, s-a publicat Hotărârea UNPIR nr. 3/2019 pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Hotărâii UNPIR nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Hotărârii UNPIR nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

 

Art. 6 alin. (3) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (introdus prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale legale și în interesul strict al organizării și promovării profesiei de practician în insolvență, UNPIR operează portalul de date statistice al insolvenței, numit în prezentul statut «portal de date». Datele furnizate de către practicienii în insolvență prin intermediul portalului de date nu vor fi date publice accesibile de către entități, cu excepția UNPIR și a entităților din cadrul UNPIR”.

 

Art. 9 alin. (3) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (introdus prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) La schimbarea formei de exercitare a profesiei operează de drept transmiterea portofoliului de dosare. Transmiterea portofoliului de dosare mai operează și în ipoteza fuziunii și divizării formelor de organizare a profesiei conform cap. IX”.

 

Art. 11 alin. (1) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 11, alin. (1) prevedea:

„(1) Practicienii în insolvență fac parte din organele care aplică procedura conform art. 40 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt reprezentanți legali ai debitoarei, aceștia îndeplinind strict atribuțiile reglementate expres de O.U.G., Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare. Răspunderea, obligațiile și drepturile practicienilor în insolvență sunt limitate la atribuțiile stabilite de aceste acte normative”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, alin. (1) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(1) Practicienii în insolvență fac parte din organele care aplică procedura conform art. 40 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt reprezentanți legali ai debitoarei, aceștia îndeplinind strict atribuțiile reglementate expres de O.U.G., Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 85/2014, cu modificările ulterioare, precum și Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările ulterioare. Prevederile prezentului Statut pentru activitatea practicienilor desemnați conform Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, se vor aplica doar în măsura compatibilității cu acest act normativ. Răspunderea, obligațiile și drepturile practicienilor în insolvență sunt limitate la atribuțiile stabilite de aceste acte normative”.

 

Art. 21 lit. f), lit. h)-l) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 21, lit. f), lit. h)-l) prevedeau:

„Membrii Uniunii au următoarele obligații:

(…)

f) să comunice conducerii filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul menționat raportându-se la data ședinței la care numirea a fost efectuată de un judecător-sindic sau la data depunerii semnăturii în registrul comerțului, după caz;

(…)

h) să completeze formularele statistice și să le transmită filialei Uniunii, astfel:

până la data de 30 ianuarie a fiecărui an – pentru situația numirilor ca administrator judiciar, ca lichidator, la finele anului anterior;

până la data de 15 martie a fiecărui an – pentru declarația veniturilor realizate în anul anterior și stabilirea contribuției anuale aferente;

i) să comunice filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, schimbările intervenite în legătură cu situațiile de incompatibilitate, precum și cele de natură să aducă modificări ale datelor înscrise în Tabloul UNPIR;

j) să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către delegatul conducerii filialei, în legătură cu îndeplinirea obligațiilor profesionale;

k) să furnizeze datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificării situației virării către Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență;

l) să furnizeze datele statistice solicitate de Uniune, altele decât cele prevăzute la lit. h)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21, lit. f), lit. h)-l) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„Membrii Uniunii au următoarele obligații:

(…)

f) să comunice, prin completarea rubricilor în cadrul portalului de date, în termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul menționat raportându-se la data ședinței la care numirea a fost efectuată de un judecător-sindic sau la data depunerii semnăturii în registrul comerțului, după caz;

(…)

h) să completeze online rubricile portalului de date în conformitate cu setul de instrucțiuni al acestuia. Obligația completării și actualizării datelor statistice revine titularului cabinetului individual/asociatului/asociaților coordonatori al/ai fiecărei forme de organizare, astfel:

lunar sau ori de câte ori se impune pentru toate procedurile în care forma de organizare are calitatea de administrator judiciar sau lichidator, indiferent de legea în baza căruia a fost desemnat;

până la data de 15 martie a fiecărui an – pentru declarația veniturilor realizate în anul anterior și stabilirea contribuției anuale aferente;

i) să comunice, prin completarea în portalul de date, în termen de 30 de zile, schimbările intervenite în legătură cu situațiile de incompatibilitate, precum și pe cele de natură să aducă modificări ale datelor înscrise în Tabloul UNPIR;

j) să completeze în portalul de date și să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către cenzorul filialei, în legătură cu îndeplinirea obligațiilor profesionale față de UNPIR, conform prevederilor O.U.G.;

k) să completeze în portalul de date și să furnizeze atunci când este cazul datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificării situației virării către Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență;

l) să furnizeze orice alte informații solicitate justificat de Uniune, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile acesteia”.

 

Art. 48 lit. h) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 48, lit. h) prevedea:

„Secretariatul general al Uniunii are în principal următoarele atribuții:

(…)

h) centralizează datele statistice referitoare la activitatea membrilor Uniunii;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 48, lit. h) se modifică  și va avea următorul conținut:

„Secretariatul general al Uniunii are în principal următoarele atribuții:

(…)

h) operează portalul de date statistice, în scopul și în limitele prevăzute la art. 6 alin. (3), pe baza instrucțiunilor emise de CNC”.

 

Art. 60 lit. g) și lit. i) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (abrogat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 60, lit. g) și lit. i) prevedeau:

„Consiliul de conducere al filialei are următoarele atribuții:

(…)

g) comunică Secretariatului general al Uniunii, la cererea acestuia, numirile ca administrator judiciar sau lichidator ale membrilor filialei;

(…)

i) comunică Secretariatului general, până la 1 martie a fiecărui an, evoluția numărului de dosare de insolvență pentru anul anterior, precum și domeniile de activitate ale societăților aflate în insolvență;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 60, lit. g) și lit. i) se abrogă.

 

Art. 91 lit. c) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 91, lit. c) prevedea:

„În vederea înregistrării operațiunilor de divizare în Registrul formelor de organizare se depun spre înregistrare, cel puțin, următoarele documente:

(…)

c) proiectul de divizare semnat de asociații/titularii de cabinete ce urmează a fi divizate. Acesta trebuie să conțină modul de repartizare a patrimoniului, a portofoliului de dosare/clienți și de stingere a pasivului așa cum s-a stabilit prin hotărârea asociaților asupra divizării;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 91, lit. c) se modifică  și va avea următorul conținut:

„În vederea înregistrării operațiunilor de divizare în Registrul formelor de organizare se depun spre înregistrare, cel puțin, următoarele documente:

(…)

c) proiectul de divizare semnat de asociații/titularii de cabinete ce urmează a fi divizate. Acesta trebuie să conțină modul de repartizare a patrimoniului, însoțit de anexa cu repartizarea portofoliul de dosare cu stabilirea clară a entității căreia îi vor rămâne spre îndeplinire obligațiile legale conform procedurii, respectiv exercitării drepturilor, precum și modalitatea de stingere a pasivului așa cum s-a stabilit prin hotărârea asociaților asupra divizării.

UNPIR nu certifică repartizarea portofoliului de dosare în noile entități, înregistrarea în registrul formelor de organizare a profesiei rezultate în urma divizării fiind pentru publicitatea formelor de organizare;”.

 

Art. 96 alin. (2^1)-(2^2) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (introdus prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 96, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1)-(2^2), cu următorul conținut:

„(2^1) La radiere, în ipotezele prevăzute de art. 95 lit. b), c), h) și i), cererea va fi însoțită de raportul lichidatorului în care se va menționa modalitatea de predare a portofoliului de dosare în care procedura nu este închisă ca urmare a lichidării.

(2^2) La radiere, în ipotezele prevăzute de art. 95 lit. a), d), e), f) și g), cererea va fi însoțită și de următoarele:

– cerere de decontare privind dosarele cu procedurile închise și pentru care se solicită achitarea sumelor cuvenite din fondul de lichidare;

– declarație privind contul în care se vor achita drepturile cuvenite pentru sumele datorate și neplătite din fond (în cazul sumelor prevăzute în sentințele de închidere a procedurii neredactate la momentul depunerii cererii de radiere);

– documentele de decontare prevăzute la art. 116 alin. (1);

– declarație de venituri din profesie, aferentă anului în curs;

– declarație privind predarea în condițiile legii și statutului de organizare a profesiei a dosarelor în care procedura nu este încă închisă;

– dovada achitării cotizațiilor și contribuțiilor anuale.

Nu vor fi decontate din fondul de lichidare facturile depuse după radierea formei de organizare.

Radierea din registrul formelor de organizare nu produce efecte asupra obligațiilor fiscale sau de altă natură; singurul efect pe care îl are este acela de încetare a capacității de a se angaja în activități specifice profesiei de practician în insolvență, așa cum aceasta este organizată conform O.U.G.”.

 

Titlul cap. XIII „CAPITOLUL XIII Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare” din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul cap. XIII prevedea:

„Capitolul XIII Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul cap. XIII se modifică  și va avea următorul conținut:

„CAPITOLUL XIII

Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 115 alin. (1) lit. b) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 115 alin. (1), lit. b) prevedea:

„(1) Distribuirea către practicienii în insolvență de către filialele Uniunii a sumelor colectate în fondul de lichidare se va face pe baza următoarelor criterii:

(…)

b) onorarii stabilite prin hotărâre judecătorească pentru dosarele deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 115 alin. (1), lit. b) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(1) Distribuirea către practicienii în insolvență de către filialele Uniunii a sumelor colectate în fondul de lichidare se va face pe baza următoarelor criterii:

(…)

b) onorariile din hotărârea judecătorească pentru dosarele deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială. Având în vedere natura fondului de lichidare, constituit în condițiile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, decontarea din acest fond se va face exclusiv în limita sumei prevăzute la art. 117 din statut, respectiv art. 38 alin. (5) teza finală din O.U.G.

Stabilirea chiar și de instanță a unor sume superioare celor prevăzute în statut sau a celor aprobate de către Adunarea reprezentanților permanenți a UNPIR nu poate conduce la decontarea sau executarea silită de către beneficiar a unor sume superioare având în vedere prevederile art. 38 alin. (5) și art. 51 din O.U.G.”.

 

Art. 116 alin. (4) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (abrogat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 116, alin. (4) prevedea:

„(4) În situația avansării unor sume din fondul de lichidare, în cazul în care în sentință/încheiere nu se prevede în mod expres că suma urmează a fi returnată, solicitantul, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), va da și o declarație pe propria răspundere prin care se obligă să restituie avansul, în termen de 10 zile lucrătoare de la valorificarea activului debitoarei”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 116, alin. (4) se abrogă.

 

Art. 116^1 din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (introdus prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 116 se introduce un nou articol, art. 116^1, cu următorul conținut:

„Art. 116^1

Pentru avansarea unor sume din fondul de lichidare, filiala Uniunii pe raza căreia își are sediul debitoarea solicită următoarele documente:

a) orice document din care rezultă că debitoarea nu deține bunuri valorificabile în condițiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau sume de bani în patrimoniu sau că acestea sunt insuficiente (inclusiv rapoarte lunare aprobate de judecătorul-sindic);

b) hotărârea adunării creditorilor din care să rezulte că sunt de acord cu restituirea cu prioritate a sumelor avansate, în termen de 10 zile de la valorificarea activului debitoarei;

c) cererea practicianului prin care se obligă pe propria răspundere să restituie avansul, în termen de 10 zile de la valorificarea activului debitoarei;

d) factură fiscală”.

 

Art. 117 alin. (1) lit. a) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 117 alin. (1), lit. a) prevedea:

„(1) Plata onorariilor practicienilor în insolvență ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, se va face, pe toată perioada desfășurării procedurii, în ordinea vechimii, la următoarele tarife:

a) până la 4.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătorești pentru procedurile de insolvență deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvență înregistrați cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 4.000 lei, exclusiv TVA;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 117 alin. (1), lit. a) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(1) Plata onorariilor practicienilor în insolvență ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, se va face, pe toată perioada desfășurării procedurii, în ordinea vechimii, la următoarele tarife:

a) până la 5.000 lei, în baza hotărârii judecătorești pentru procedurile de insolvență deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvență înregistrați cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 5.000 lei, exclusiv TVA.

Indiferent de cuantumul onorariului din hotărârea judecătorească, din fondul de lichidare se va deconta doar onorariul în limita sumei de 5.000 lei, prevederile art. 38 alin. (5) și art. 51 din O.U.G. sunt incidente;”.

 

Art. 117 alin. (1) lit. c) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (abrogat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 117 alin. (1), lit. c) prevedea:

„(1) Plata onorariilor practicienilor în insolvență ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, se va face, pe toată perioada desfășurării procedurii, în ordinea vechimii, la următoarele tarife:

(…)

c) în cazul procedurilor de insolvență deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, dar provenite din proceduri deschise în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, onorariul va fi de 1.000 lei dacă complexitatea procedurii rămâne la stadiul prezentat în raportul privind situația economică a societății întocmit în conformitate cu art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 117 alin. (1), lit. c) se abrogă.

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență – modificări (Hotărârea UNPIR nr. 3/2019) was last modified: iulie 16th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.