Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin HCUNPIR nr. 3/2007 – modificări (HCUNPIR nr. 2/2016)

Art. 25 alin. (1) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (1) stabilea faptul că Congresul Uniunii este legal constituit în prezența majorității membrilor prevăzuți la art. 22, prezenți fizic sau mandatați, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorității simple.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (1) dispune următoarele:

Art. 25

(1) Congresul Uniunii este legal constituit în prezența majorității membrilor prevăzuți la art. 22, prezenți fizic sau mandatați, un delegat la congres putând fi mandatat de maximum trei delegați desemnați de Adunarea generală a aceleiași filiale, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorității simple”.

 

Art. 27 lit. e) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 lit. e) prevedea faptul că pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 55 din O.U.G., Congresul Uniunii are și următoarele atribuții: (…)

e) poate decide organizarea Institutului Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență, care dobândește personalitate juridică la data constituirii lui, în condițiile legii și ale prezentului statut.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 lit. e) – Abrogată.

 

Art. 28 lit. e) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Noua reglementare

La art. 28, după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e).

Potrivit noii reglementări, art. 28 lit. e) prevede următoarele:

e) aprobă nivelul indemnizațiilor membrilor Instanței superioare de disciplină a UNPIR și ai Comisiei centrale de cenzori”.

 

Art. 35 alin. (1) lit. d) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 35 alin. (1) lit. d) stabilea faptul că în afară de atribuțiile prevăzute la art. 58 din O.U.G., Consiliul național de conducere al Uniunii are următoarele atribuții: (…)

d) aprobă înscrierea/radierea cabinetelor individuale de insolvență, cabinetelor asociate, societăților profesionale, precum și a filialelor acestora în/din Registrul formelor de organizare; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 35 alin. (1) lit. d) prevede următoarele:

d) aprobă înscrierea/radierea cabinetelor individuale de insolvență, cabinetelor asociate, societăților profesionale și a filialelor acestora, precum și fuziunile sau divizările formelor de organizare în/din Registrul formelor de organizare;”.

 

Art. 40 alin. (4) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Noua reglementare

La art. 40, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 40 alin. (4) stabilește următoarele:

(4) Practicianul desemnat ca arbitru poate fi înlocuit pe motiv de conflict de interese în condițiile prezentului statut și ale Regulamentului privind procedura disciplinară de către președintele Consiliului național de conducere al UNPIR”.

 

Art. 45 alin. (2) lit. a) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 45 alin. (2) lit. a) stabilea faptul că în afara atribuțiilor prevăzute de art. 661 din O. U. G., instanța superioară de disciplină a Uniunii are următoarele atribuții:

a) asigură respectarea de către membrii Uniunii a principiilor fundamentale de etică profesională, conform Codului de etică profesională și disciplină al Uniunii; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 45 alin. (2) lit. a) dispune următoarele: în afara atribuțiilor prevăzute de art. 661 din O. U. G., instanța superioară de disciplină a Uniunii are următoarele atribuții:

a) analizează abaterile disciplinare prevăzute de O.U.G. și de statut și asigură respectarea de către membrii Uniunii a principiilor fundamentale de etică profesională, conform Codului de etică profesională și disciplină al Uniunii;”.

 

Art. 57 alin. (1) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 57 alin. (1) stabilea faptul că Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezența majorității membrilor compatibili ai acesteia, prezenți fizic sau mandatați, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorității simple a celor prezenți fizic sau reprezentați prin mandat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 57 alin. (1) dispune următoarele:

(1) Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezența majorității membrilor compatibili ai acesteia, prezenți fizic sau mandatați, un membru compatibil putând să fie mandatat de maximum trei membri compatibili ai filialei, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorității simple a celor prezenți fizic sau reprezentați prin mandat”.

 

Art. 59 lit. j) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 59 lit. j) prevedea faptul că Consiliul de conducere al filialei are următoarele atribuții: (…)

j) înaintează, în termen de 15 zile de la data adunării generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidaților desemnat/desemnați de adunare pentru organele centrale de conducere ale Uniunii, relevând: calitățile morale și profesionale, realizările din activitatea de practician în insolvență, implicarea în acțiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum și în cele de pregătire profesională etc.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 59 lit. j) stabilește următoarele: Consiliul de conducere al filialei are următoarele atribuții: (…)

j) înaintează, în termen de 15 zile de la data adunării generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidaților desemnat/desemnați de adunare pentru o funcție de conducere centrală sau locală, precum și în celelalte instanțe sau comisii lucrative, cum ar fi instanțele de disciplină și comisiile de cenzori, relevând: calitățile morale și profesionale, realizările din activitatea de practician în insolvență, implicarea în acțiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum și în cele de pregătire profesională etc”.

 

Art. 62 alin. (1) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglemenare, art. 62 alin. (1) dispunea faptul că instanțele locale de disciplină au următoarele atribuții:

a) asigură aplicarea măsurilor prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) și d);
b) soluționează în primă instanță și în complet de 3 membri abaterile disciplinare săvârșite de membrii arondați și aplică sancțiunile prevăzute la art. 74 alin. (1) din O. U. G., potrivit limitelor stabilite în prezentul statut;
c) comunică Secretariatului general al Uniunii sancțiunile aplicate potrivit art. 74 alin. (1) din O.U.G. și respectivului statut.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 62 alin. (1) stabilește următoarele:

(1) Instanțele locale de disciplină au următoarele atribuții:

a) analizează abaterile disciplinare prevăzute de O.U.G. și de statut, potrivit competențelor date de prezentul statut;
b) asigură aplicarea măsurilor prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) și d);
c) soluționează în primă instanță și în complet de 3 membri abaterile disciplinare săvârșite de membrii arondați și aplică sancțiunile prevăzute la art. 74 alin. (1) din O.U.G., potrivit limitelor stabilite în prezentul statut;
d) comunică Secretariatului general al Uniunii sancțiunile aplicate potrivit art. 74 alin. (1) din O.U.G. și prezentului statut”.

 

Art. 65 alin. (3) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 65 alin. (3) stabilea faptul că adeverința pentru persoanele care au desfășurat activități practice economice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 65 alin. (3) dispune următoarele:

(3) Adeverința pentru persoanele care au desfășurat activități practice economice și juridice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune”.

 

Art. 68 alin. (11) din Statut (modificat prin HCUNPIR nr. 2/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 68 alin. (11) prevedea faptul că dovada exercitării unei profesii economice sau juridice se face, de regulă, cu copia carnetului de muncă, extras din Revisal, contract de muncă înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă ori adeverință eliberată de angajator pentru cei care nu au deținut sau nu dețin carnet de muncă. Adeverința pentru persoanele care au desfășurat activități practice economice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 68 alin. (11) stabilește următoarele:

(11) Dovada exercitării unei profesii economice sau juridice se face, de regulă, cu copia carnetului de muncă, extras din Revisal, contract de muncă înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă ori adeverință eliberată de angajator pentru cei care nu au deținut sau nu dețin carnet de muncă. Adeverința pentru persoanele care au desfășurat activități practice economice și juridice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune”.

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin HCUNPIR nr. 3/2007 – modificări (HCUNPIR nr. 2/2016) was last modified: noiembrie 24th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii