Statutul funcţionarilor publici – modificări (Legea nr. 24/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (rep. M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007; cu modif. ult.)

 

 

Legea nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018

(M. Of. nr. 36 din 14 ianuarie 2019)

– modifică: art. 2 alin. (4), Cap. VI titlul secț a 4-a „ SECȚIUNEA 4: Promovarea funcționarilor publici”, anexa nr. 1, sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”,  art. 5 alin. (1) lit. f) și alin. (3) – denumirea „ Ministerul Afacerilor Interne”, denumirea „ ministrul dezvoltării regionale și administrației publice” –  art. 5 alin. (1) lit. f) și alin. (3);

– introduce: art. 20 alin. (5), art. 20^1-20^10, art. 60 alin. (3), art. 60^1-60^4, Secț a 3^1-a „Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici” – art. 62^1-62^13,  art. 117^1, anexa nr. 2;

– abrogă: art. 69.

 

 

În M. Of. nr. 36 din 14 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (rep. M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007; cu modif. ult.).

 

Una dintre cele mai importante completări aduse Statutul funcționarilor publici, este reprezentată de introducerea secț. a 3^1-a „Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici”. Astfel, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, prin compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către funcționarul public pe parcursul unui an calendaristic și urmărește: corelarea obiectivă dintre activitatea funcționarului public și cerințele funcției publice, prin raportare la nivelul funcției publice deținute; asigurarea unui sistem motivațional, astfel încât să fie determinată creșterea performanțelor profesionale individuale; identificarea necesităților de instruire a funcționarilor publici, pentru îmbunătățirea rezultatelor activității desfășurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

 

Art. 2 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat Legea nr. 22/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (4) prevedea:

„(4) Funcțiile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Funcțiile publice sunt prevăzute în anexa nr. 1”.

 

Art. 20 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (introdus Legea nr. 22/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 20, după alin. (4), se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul conținut:

„(5) Comisia de evaluare, prevăzută la alin. (4), este formată din 5 membri, numiți pentru un mandat de 3 ani. Îndeplinirea atribuțiilor comisiei de evaluare se realizează cu respectarea principiilor independenței, integrității, obiectivității și imparțialității în luarea deciziilor”.

 

Art. 20^1-20^10 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (introdus Legea nr. 22/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 20, se introduc zece noi articole, art. 20^1-20^10, cu următorul conținut:

„Art. 20^1

(1) Evaluarea prevăzută la art. 20 alin. (1) se realizează în scopul aprecierii performanțelor obținute, prin raportarea rezultatelor obținute în mod efectiv la obiectivele operaționale stabilite, pentru înalții funcționari publici care au desfășurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea. Perioada evaluată este 1 ianuarie – 31 decembrie a fiecărui an, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie – 31 martie a anului următor perioadei evaluate.

(2) Evaluarea generală prevăzută la art. 20 alin. (2) se realizează prin raportarea rezultatelor obținute în ultimii 2 ani și a criteriilor de performanță la obiectivele strategice stabilite. Perioada evaluată este de 2 ani, începând cu data de 1 ianuarie a primului an de activitate și până la data de 31 decembrie a anului următor, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie – 31 martie din anul următor perioadei evaluate.

(3) În anul în care se face evaluarea generală, evaluarea performanțelor profesionale individuale face parte din aceasta.

(4) Evaluarea anuală prevăzută la art. 20 alin. (1) și evaluarea generală prevăzută la art. 20 alin. (2) se realizează și pentru funcționarii publici care exercită cu caracter temporar o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.

Art. 20^2

(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale și evaluarea generală prevăzute la art. 20 alin. (1) și (2) se realizează pe baza următoarelor documente:

a) raportul de activitate întocmit de înaltul funcționar public;

b) referatul de evaluare întocmit de prim-ministru pentru înalții funcționari publici care ocupă funcțiile publice prevăzute la art. 12 lit. a), de conducătorul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică pentru înalții funcționari publici care ocupă funcțiile publice prevăzute la art. 12 lit. b) și d), de către ministrul afacerilor interne pentru înalții funcționari publici care ocupă funcțiile publice prevăzute la art. 12 lit. c) și e), respectiv de către secretarul general al Guvernului pentru înalții funcționari publici care ocupă funcțiile publice prevăzute la art. 12 lit. f);

c) fișa postului înaltului funcționar public evaluat;

d) documentele prin care se stabilesc obiectivele pentru perioada pentru care se face evaluarea și indicatorii de performanță.

(2) Competența de întocmire a referatului de evaluare prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi delegată prin act administrativ către secretarul de stat care coordonează activitatea înaltului funcționar public, cu precizarea condițiilor și limitelor delegării.

Art. 20^3

(1) Obiectivele pentru perioada pentru care se face evaluarea sunt obiective strategice și obiective operaționale.

(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc la începutul perioadei pentru care se face evaluarea de către:

a) prim-ministru, pentru funcțiile publice prevăzute la art. 12 lit. a);

b) conducătorul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică, pentru funcțiile publice prevăzute la art. 12 lit. b) și d);

c) ministrul afacerilor interne, pentru funcțiile publice prevăzute la art. 12 lit. c) și e);

d) secretarul general al Guvernului, pentru funcțiile publice prevăzute la art. 12 lit. f).

(3) Competența de stabilire a obiectivelor pentru perioada pentru care se face evaluarea poate fi delegată prin act administrativ către secretarul de stat care coordonează activitatea înaltului funcționar public, cu precizarea condițiilor și limitelor delegării.

(4) Obiectivele se consemnează într-un document datat și semnat de persoana care are competența de a stabili obiectivele potrivit alin. (2), respectiv alin. (3) și de înaltul funcționar public.

(5) Obiectivele operaționale, împreună cu termenele de realizare și indicatorii de performanță corespunzători, se stabilesc pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se face evaluarea.

(6) Obiectivele strategice, împreună cu termenele de realizare și indicatorii de performanță corespunzători, se stabilesc pentru o perioadă de 2 ani, respectiv de la data de 1 ianuarie a primului an și până la data de 31 decembrie a anului următor.

(7) Obiectivele operaționale și obiectivele strategice, precum și termenele de realizare și indicatorii de performanță corespunzători pot fi revizuiți trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în activitatea sau structura organizatorică a autorității ori instituției publice. În acest caz, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(8) Indicatorii de performanță prevăzuți la alin. (5) și (6) se stabilesc pentru fiecare obiectiv în conformitate cu nivelul atribuțiilor, prin raportare la cerințele privind cantitatea și calitatea muncii prestate.

Art. 20^4

(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici, prevăzută la art. 20 alin. (1), se face cu parcurgerea următoarelor etape:

a) analizarea documentelor prevăzute la art. 20^2 alin. (1) de către fiecare membru al Comisiei de evaluare;

b) aprecierea îndeplinirii fiecărui obiectiv operațional de către fiecare membru al Comisiei de evaluare cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv, în raport cu termenele de realizare și cu indicatorii de performanță.

(2) În cadrul etapei de analizare a documentelor, prevăzută la alin. (1) lit. a), Comisia de evaluare poate solicita completarea raportului de activitate sau/și a referatului de evaluare, în măsura în care consideră că sunt incomplete sau conțin date eronate, stabilind și un termen pentru transmiterea raportului de activitate sau/și a referatului de evaluare modificat(e).

(3) Nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor operaționale reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor operaționale revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.

(4) Nota finală a evaluării performanțelor profesionale individuale este media aritmetică a notelor acordate pentru obiectivele operaționale potrivit alin. (1) lit. b).

(5) Semnificația notelor prevăzute la alin. (1) lit. b) este următoarea: nota 1 – nivel minim și nota 5 – nivel maxim.

Art. 20^5

(1) Evaluarea generală a înalților funcționari publici, prevăzută la art. 20 alin. (2), are următoarele componente:

a) evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru ultimul an din perioada evaluată, realizată potrivit dispozițiilor art. 20^4;

b) evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice pentru ultimii 2 ani din perioada evaluată.

(2) Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice se realizează astfel:

a) îndeplinirea fiecărui obiectiv strategic se apreciază de către fiecare membru al Comisiei de evaluare cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului strategic respectiv, în raport cu termenele de realizare și indicatorii de performanță;

b) îndeplinirea fiecărui criteriu de performanță se notează de către fiecare membru al Comisiei de evaluare de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanță în realizarea obiectivelor strategice stabilite.

(3) Criteriile de performanță pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale înalților funcționari publici sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.

(4) Pentru a obține nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv strategic.

(5) Pentru a obține nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanță se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu.

(6) Nota finală a evaluării obiectivelor strategice este media aritmetică a notelor obținute prin aplicarea prevederilor alin. (4) și (5).

(7) Nota finală a evaluării generale este media aritmetică a notelor obținute prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) și alin. (6).

(8) Semnificația notelor prevăzute la alin. (2) este următoarea: nota 1 – nivel minim și nota 5 – nivel maxim.

Art. 20^6

(1) În mod excepțional, evaluarea prevăzută la art. 20 alin. (1) și (2) se poate face și în cursul perioadei evaluate, caz în care reprezintă evaluare parțială, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 20^2-20^5, în următoarele cazuri:

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate, raportul de serviciu al înaltului funcționar public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condițiile legii. În aceste situații, înaltul funcționar public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu, după caz;

b) la expirarea perioadei pentru care un funcționar public a exercitat cu caracter temporar o funcție publică din categoria înalților funcționari publici;

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate, raportul juridic în baza căruia este exercitată funcția de către persoanele care au competența de întocmire a referatului de evaluare potrivit art. 20^2 alin. (1) lit. b) încetează, se suspendă sau se modifică, în condițiile legii. În aceste situații, referatul de evaluare se întocmește în termen de 10 zile lucrătoare de la data încetării, suspendării sau modificării, după caz.

(2) Pe baza documentelor transmise, Comisia de evaluare realizează evaluarea parțială a performanțelor profesionale ale înaltului funcționar public. Nota finală a evaluării parțiale, respectiv nota finală a evaluării obiectivelor strategice este media aritmetică a notelor finale acordate pentru evaluarea parțială. Calificativul acordat la evaluarea parțială se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale, respectiv la evaluarea generală, prevăzute la art. 20 alin. (1), respectiv alin. (2).

Art. 20^7

Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează:

a) între 1,00 și 2,00 – nesatisfăcător;

b) între 2,01 și 3,50 – satisfăcător;

c) între 3,51 și 4,50 – bine;

d) între 4,51 și 5,00 – foarte bine.

Art. 20^8

(1) În situația în care există diferențe între informațiile cuprinse în raportul de activitate al înaltului funcționar public și referatul de evaluare, este obligatorie organizarea unui interviu cu înaltul funcționar public, care are rolul de a furniza informațiile necesare finalizării evaluării.

(2) Interviul prevăzut la alin. (1) se desfășoară anterior completării raportului de evaluare de către Comisia de evaluare.

(3) Înaltul funcționar public este convocat în fața Comisiei de evaluare prin adresă transmisă de președintele Comisiei de evaluare, prin intermediul secretariatului acesteia, la sediul autorității sau instituției publice unde își desfășoară activitatea, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru interviu. La adresa de convocare se anexează o copie a documentelor prevăzute la art. 20^2 alin. (1).

(4) Interviul poate fi reprogramat, la cererea motivată a înaltului funcționar public, cu aprobarea președintelui Comisiei de evaluare. Convocarea în fața Comisiei de evaluare la o dată ulterioară stabilită de către aceasta se face cu respectarea prevederilor alin. (3).

(5) În situația neprezentării la interviu a înaltului funcționar public, convocat în condițiile alin. (3) și, după caz, ale alin. (4), la evaluare sunt luate în considerare consemnările din referatul de evaluare.

(6) Întrebările și răspunsurile la interviu se consemnează de către secretariatul Comisiei de evaluare într-o anexă la procesul-verbal de ședință, semnată de înaltul funcționar public intervievat, de membrii Comisiei de evaluare și de secretariatul acesteia.

Art. 20^9

Fiecare evaluare realizată de Comisia de evaluare se consemnează în raportul de evaluare a înaltului funcționar public, încheiat în două exemplare originale. În termen de 15 zile de la finalizare, un exemplar se arhivează la secretariatul Comisiei de evaluare și un exemplar se comunică autorității sau instituției publice unde este încadrat înaltul funcționar public, pentru a fi depus la dosarul profesional, iar o copie a raportului de evaluare certificată pentru conformitate cu originalul de către secretariatul Comisiei de evaluare se transmite persoanei care are competența numirii în funcția publică a acestuia, spre informare și pentru a asigura, atunci când este cazul, aplicarea prevederilor art. 99 alin. (1) lit. d). În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primire, autoritatea sau instituția publică unde este încadrat înaltul funcționar public îi transmite acestuia o copie a raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu atribuții privind evidența personalului din cadrul compartimentului de resurse umane.

Art. 20^10

(1) Înaltul funcționar public nemulțumit de rezultatele obținute la evaluarea performanțelor profesionale individuale, respectiv la evaluarea generală, prevăzute la art. 20 alin. (1) și (2), se poate adresa Comisiei de evaluare, care va răspunde contestației în termen de 15 zile de la depunerea acesteia.

(2) Înaltul funcționar public nemulțumit de rezultatele obținute în urma deciziei Comisiei de evaluare, potrivit alin. (1), se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, în condițiile legii”.

 

Art. 60 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (introdus Legea nr. 22/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 60, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Pe parcursul perioadei de stagiu, funcționarul public debutant are un îndrumător, funcționar public definitiv desemnat de conducătorul autorității sau instituției publice, de regulă, din cadrul compartimentului în cadrul căruia urmează să își desfășoare activitatea, cu atribuții în stabilirea programului de desfășurare a perioadei de stagiu și în coordonarea activității funcționarului public debutant pe parcursul acestei perioade”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Statutul funcționarilor publici – modificări (Legea nr. 24/2019) was last modified: martie 27th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.