Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România – modificări (Hotărârea UNNPR nr. 19/2019)

Art. 10 partea introductivă lit. a)-b) din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 10, partea introductivă și lit. a)-b) prevedeau:

„Atribuțiile Congresului notarilor publici privind activitatea de asigurare a notarilor publici sunt:

a) adoptă Statutul Casei de Asigurări, completările și modificările ce i se aduc;

b) analizează și aprobă raportul Comisiei de cenzori, privind activitatea Consiliului de administrație al Casei de Asigurări;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10, partea introductivă și lit. a)-b) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„Atribuțiile Congresului notarilor publici privind activitatea de răspundere civilă a notarilor publici sunt:

a) adoptă Statutul Casei de Răspundere Civilă, modificările și completările ce i se aduc;

b) analizează și aprobă raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Consiliului de administrație al Casei de Răspundere Civilă;”.

 

Art. 11 alin. (5) din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 11, alin. (5) prevedea:

„(5) Membrii Consiliului de administrație răspund solidar pentru prejudiciile cauzate Casei de Asigurări, prin hotărârile pentru care aceștia au votat pentru adoptare. Obligarea la plata eventualelor despăgubiri se face de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, alin. (5) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(5) Membrii Consiliului de administrație răspund solidar, pentru prejudiciile cauzate Casei de Răspundere Civilă, prin hotărârile pentru care aceștia au votat pentru adoptare. Obligarea la plata eventualelor despăgubiri se face de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România”.

 

Art. 12 lit. a)-g) și lit. i) din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 12, lit. a)-g) și lit. i) prevedeau:

„Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) gestionează fondurile Casei de Asigurări și aprobă, anual, atât bugetul de venituri și cheltuieli, în baza avizului dat de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, cât și exercițiul bugetar;

b) aprobă modelul contractului de asigurare care se încheie cu notarii publici;

c) aprobă plata despăgubirilor pentru riscul asigurat;

d) angajează, prin concurs, personalul Casei de Asigurări, în conformitate cu nomenclatorul de funcții, numărul de funcții, numărul de posturi și grila de salarizare, aprobate de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România;

e) acceptă donațiile și legatele făcute Casei de Asigurări;

f) anual, la emiterea poliței de asigurare, Casa de Asigurări va solicita Uniunii informații cu privire la conduita profesională a notarului public, iar, în funcție și de aceasta, se va întocmi fișa de evaluare de risc profesional a notarului public, pe baza căruia se vor stabili, în condițiile statutului, de către Consiliul de administrație, cuantumul anual al primei de asigurare, suma asigurată obligatorie, obligativitatea reîntregirii sumei maxime asigurate și, corelativ, plata primei de asigurare, precum și felul poliței de asigurare;

g) informează anual notarii publici, prin camerele notarilor publici, cu privire la primele de asigurare subscrise și depuse;

(…)

i) stabilește taxa de înscriere la Casa de Asigurări;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, lit. a)-g) și lit. i) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) gestionează fondurile Casei de Răspundere Civilă și aprobă, anual, atât bugetul de venituri și cheltuieli, în baza avizului dat de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, cât și exercițiul bugetar;

b) aprobă modelul contractului de răspundere civilă care se încheie cu notarii publici;

c) aprobă plata despăgubirilor pentru riscul de răspundere civilă;

d) angajează, prin concurs, personalul Casei de Răspundere Civilă, în conformitate cu nomenclatorul de funcții, numărul de funcții, numărul de posturi și grila de salarizare, aprobate de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România;

e) acceptă donațiile și legatele făcute Casei de Răspundere Civilă;

f) anual, la emiterea contractului de răspundere civilă, Casa de Răspundere Civilă va solicita Uniunii informații cu privire la conduita profesională a notarului public, iar, în funcție și de aceasta, se va întocmi fișa de evaluare de risc de răspundere civilă a notarului public, pe baza căreia se vor stabili, în condițiile statutului, de către Consiliul de administrație cuantumul anual al contribuției de răspundere civilă, suma garantată obligatorie, obligativitatea reîntregirii sumei maxime a garantării de răspundere civilă și, corelativ, plata contribuției de răspundere civilă;

g) informează, anual, notarii publici, prin camerele notarilor publici, cu privire la contribuțiile de răspundere civilă subscrise și depuse;

(….)

i) stabilește taxa de înscriere la Casa de Răspundere Civilă;”.

 

Art. 13 partea introductivă lit. a)-e) din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 13, partea introductivă și lit. a)-e) prevedeau:

„Președintele Consiliului de administrație este și președintele Casei de Asigurări și are următoarele atribuții:

a) asigură activitatea curentă a Casei de Asigurări, între ședințele Consiliului de administrație, aplicarea legilor, a Statutului și a hotărârilor Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România;

b) reprezintă Casa de Asigurări în raporturile cu Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, camerele notarilor publici, cu notarii publici asigurați și cu orice persoane fizice și juridice, din țară și din străinătate;

c) ordonanțează cheltuielile bugetare ale Casei de Asigurări;

d) încheie contractele de muncă și, după caz, de colaborare cu personalul Casei de Asigurări, aplică sancțiuni, emite decizii de imputare și desface contractele de muncă și de colaborare în baza hotărârilor Consiliului de administrație;

e) informează periodic conducerea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și conducerile camerelor notarilor publici despre activitatea Casei de Asigurări;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13, partea introductivă și lit. a)-e) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„Președintele Consiliului de administrație este și președintele Casei de Răspundere Civilă și are următoarele atribuții:

a) asigură activitatea curentă a Casei de Răspundere Civilă, între ședințele Consiliului de administrație, aplicarea legilor, a statutului și a hotărârilor Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România;

b) reprezintă Casa de Răspundere Civilă în raporturile cu Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, camerele notarilor publici, cu notarii publici și cu orice persoane fizice și juridice, din țară și străinătate;

c) ordonanțează cheltuielile bugetare ale Casei de Răspundere Civilă;

d) încheie contractele de muncă și, după caz, de colaborare, cu personalul Casei de Răspundere Civilă, aplică sancțiuni, emite decizii de imputare și desface contractele de muncă și de colaborare, în baza hotărârilor Consiliului de administrație;

e) informează, periodic, conducerea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și conducerile camerelor notarilor publici despre activitatea Casei de Răspundere Civilă;”.

 

Art. 14 din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 prevedea:

„Art. 14

Verificarea activității Consiliului de administrație al Casei de Asigurări se realizează de Comisia de cenzori a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 14

Verificarea activității Consiliului de administrație al Casei de Răspundere Civilă se realizează de Comisia de cenzori a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România”.

 

Titlul cap. IV din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul cap. IV prevedea:

„Capitolul IV Riscul asigurat și polițele de asigurare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul cap. IV se modifică  și va avea următorul conținut:

„CAPITOLUL IV

Riscul de răspundere civilă și contractul de răspundere civilă”.

 

Art. 15 din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 prevedea:

„Art. 15

(1) Riscul asigurat reprezintă prejudiciul cauzat de notarii publici, din culpă, prin fapte și acte juridice notariale.

(2) Polița de asigurare reprezintă contractul de asigurare încheiat între Casa de Asigurări și notarii publici.

(3) Polița de asigurare va conține riscul asigurat, primele anuale de asigurare, modul și procedurile de acordare a despăgubirilor.

(4) Asigurarea este valabilă de la începerea activității notarului public și până la încetarea calității sale, fiind operantă atât pentru perioada în care notarul public este în exercițiul funcției, cât și după această perioadă, cu condiția ca evenimentul asigurat să se fi produs în timpul exercițiului funcției.

(5) Nerespectarea în cursul anului a termenului pentru depunerea primelor de asigurare subscrise, fără aprobarea Casei de Asigurări, atrage după sine, în anul respectiv, neacordarea de despăgubiri.

(6) Valoarea primelor de asigurare anuale subscrise reprezintă opțiunea fiecărui notar public și este cuprinsă între 1.000 și 6.000 lei, pentru primul eveniment asigurat/an.

(7) Pentru producerea, în decursul aceluiași an, și a altor evenimente asigurate în afara celui prevăzut la alin. (6), se va achita franciză obligatorie în valoare de 10% din fiecare daună lichidabilă.

(8) Primele de asigurare se vor depune în contul Casei de Asigurări sau la casieria acesteia integral, până cel târziu la data de 15 aprilie a anului în curs.

(9) Contractul de asigurare constituie titlu executoriu pentru suma cuvenită cu titlu de primă de asigurare și penalitățile aferente”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 15

(1) Riscul de răspundere civilă reprezintă prejudiciul cauzat de notarii publici, din culpă, prin fapte și acte juridice notariale.

(2) Contractul de răspundere civilă reprezintă contractul de răspundere civilă încheiat între Casa de Răspundere Civilă și notarii publici.

(3) Contractul de răspundere civilă va conține riscul de răspundere civilă, contribuțiile de răspundere civilă anuale, modul și procedurile de acordare a despăgubirilor.

(4) Contractul de răspundere civilă este valabil de la începerea activității notarului public și până la încetarea calității sale, fiind operant atât pentru perioada în care notarul public este în exercițiul funcției, cât și după această perioadă, cu condiția ca evenimentul de răspundere civilă să se fi produs în timpul exercițiului funcției.

(5) Nerespectarea în cursul anului a termenului pentru depunerea contribuțiilor de răspundere civilă subscrise, fără aprobarea Casei de Răspundere Civilă, atrage, în anul respectiv, neacordarea de despăgubiri.

(6) Valoarea contribuțiilor de răspundere civilă anuale subscrise reprezintă opțiunea fiecărui notar public și este cuprinsă între 1.000 și 6.000 lei, pentru primul eveniment de răspundere civilă/an.

(7) Pentru producerea, în decursul aceluiași an, și a altor evenimente de răspundere civilă în afara celui prevăzut la alin. (6) se va achita franșiză obligatorie în valoare de 10% din fiecare daună lichidabilă.

(8) Contribuțiile de răspundere civilă se vor depune în contul Casei de Răspundere Civilă sau la casieria acesteia integral, până cel târziu la data de 15 aprilie a anului în curs.

(9) Contractul de răspundere civilă constituie titlu executoriu pentru suma cuvenită cu titlu de contribuție de răspundere civilă și penalitățile aferente”.

 

Art. 16 partea introductivă din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 16, partea introductivă prevedea:

„Asigurarea acoperă:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 16, partea introductivă se modifică  și va avea următorul conținut:

„Contractul de răspundere civilă acoperă:”.

 

Art. 17 partea introductivă lit. a), lit. c) și lit. e)-h) din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 17, partea introductivă lit. a), lit. c) și lit. e)-h) prevedeau:

„Asigurătorul nu este ținut răspunzător pentru cererile de despăgubiri în legătură cu:

a) pretențiile de despăgubiri, formulate pentru pagubele stabilite prin hotărâri judecătorești, care au fost produse cu intenție de către asigurat, și nici pentru cele produse din vina beneficiarului asigurării sau de către alte persoane, pentru care asiguratul ori beneficiarul răspund în baza altor legi;

(…)

c) partea din prejudiciu care depășește limita maximă a despăgubirii asigurate;

(…)

e) răspunderea civilă ce îi poate reveni asiguratului pentru pagubele cauzate terților, altele decât cele ce decurg strict din exercitarea profesiunii de notar public;

f) prejudiciile cauzate de asigurat decurgând din calitatea de lichidator/fiduciar, mediator și/sau agent al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM);

g) prejudiciile datorate de asigurat cu titlu de daune morale;

h) prejudiciile datorate de asigurat pentru acte încheiate înainte de începerea activității, pe perioada suspendării sau după încetarea calității de notar public;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17, partea introductivă lit. a), lit. c) și lit. e)-h) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„Casa de Răspundere Civilă nu este ținută răspunzătoare pentru cererile de despăgubiri în legătură cu:

a) pretențiile de despăgubiri, formulate pentru pagubele stabilite prin hotărâri judecătorești, care au fost produse cu intenție de către notarul public, și nici pentru cele produse din vina beneficiarului contribuției de răspundere civilă sau de către alte persoane, pentru care notarul public sau beneficiarul răspunde în baza altor legi;

(…)

c) partea din prejudiciu care depășește limita maximă a sumei garantate;

(…)

e) răspunderea civilă ce îi poate reveni notarului public pentru pagubele cauzate terților, altele decât cele ce decurg strict din exercitarea profesiunii de notar public;

f) prejudiciile cauzate de notarul public decurgând din calitatea de lichidator/fiduciar, mediator și/sau agent al Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM);

g) prejudiciile datorate de notarul public cu titlu de daune morale;

h) prejudiciile datorate de notarul public pentru acte încheiate înainte de începerea activității, pe perioada suspendării sau după încetarea calității de notar public;”.

 

Art. 18 din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 prevedea:

„Art. 18

Asigurătorul poate fi chemat în garanție de asigurat, în limitele obligațiilor ce îi revin acestuia din asigurare sau poate interveni, în apărarea asiguratului pe calea intervenției accesorii, în acțiunile civile îndreptate împotriva asiguratuluiStatutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 18

Casa de Răspundere Civilă poate fi chemată în garanție de notarul public, în limitele obligațiilor ce îi revin acestuia din contractul de răspundere civilă, sau poate interveni în apărarea notarului public pe calea intervenției accesorii, în acțiunile civile îndreptate împotriva notarului public”.

 

Art. 19 alin. (1)-(2) din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 19, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Stabilirea despăgubirilor se poate face pe baza convenției dintre asigurat, persoana păgubită și Casa de Asigurări în condițiile contractuale și/sau prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(2) Limita maximă a despăgubirilor ce se acordă păgubitului sau notarului, după caz, este egală cu valoarea primelor de asigurare achitate de asigurat, multiplicată de 40 de ori, dar nu mai mult de 240.000 lei”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 19, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Stabilirea despăgubirilor se poate face pe baza convenției dintre notarul public, persoana păgubită și Casa de Răspundere Civilă în condițiile contractuale și/sau prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(2) Limita maximă a despăgubirilor ce se acordă păgubitului sau notarului, după caz, este egală cu valoarea contribuțiilor de răspundere civilă achitate de notarul public, multiplicată de 40 de ori, dar nu mai mult de 240.000 lei”.

Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România – modificări (Hotărârea UNNPR nr. 19/2019) was last modified: iulie 16th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii