Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România – modificări (Hotărârea UNNPR nr. 19/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Hotărârii Congresului notarilor publici din România nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România

(M. Of. nr. 845 din 20 noiembrie 2014; cu modif. ult.)

 

   

   

 

Hotărârea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR) nr. 19/2019 privind modificarea Hotărârii Congresului notarilor publici din România nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România

(M. Of. nr. 501 din 20 iunie 2019)

– modifică: titlul „STATUTUL Casei de Răspundere Civilă a Notarilor Publici”, art. 1-2, art. 3 alin. (1)-(3), art. 4-6, titlul cap. II „CAPITOLUL II Drepturile și obligațiile notarilor publici”, art. 7 partea introductivă și lit. a)-e), art. 8-9, art. 10 partea introductivă și lit. a)-b), art. 11 alin. (5), art. 12 lit. a)-g) și lit. i), art. 13 partea introductivă și lit. a)-e), art. 14, titlul cap. IV „CAPITOLUL IV Riscul de răspundere civilă și contractul de răspundere civilă”, art. 16 partea introductivă, art. 17 partea introductivă și lit. a), lit. c), lit. e)-h), art. 18, art. 19 alin. (1)-(2), art. 20-21, art. 22 alin. (1)-(4), art. 23, art. 24 partea introductivă, art. 25-26, titlul cap. V „CAPITOLUL V Patrimoniul Casei de Răspundere Civilă”, art. 27 alin. (1)-(3) și alin. (5), art. 28-33.

 

În M. Of. nr. 501 din 20 iunie 2019, s-a publicat Hotărârea UNNPR nr. 19/2019 privind modificarea Hotărârii Congresului notarilor publici din România nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România.

Menționăm faptul că în tot cuprinsul Hotărârii Congresului notarilor publici din România nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România, denumirea „Casa de Asigurări a Notarilor Publici din România” se înlocuiește cu denumirea „Casa de Răspundere Civilă a Notarilor Publici”.

 

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse Hotărârii Congresului notarilor publici din România nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România.

 

Titul  Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul prevedea:

„Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul se modifică și va avea următorul conținut:

„STATUTUL

 Casei de Răspundere Civilă a Notarilor Publici”.

 

Art. 1-2 din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1-2 prevedeau:

„Art. 1

În cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România se organizează și funcționează, în temeiul legii, Casa de Asigurări a Notarilor Publici, denumită în continuare Casa de Asigurări.

Art. 2

(1) Casa de Asigurări are, potrivit legii, personalitate juridică, organe de conducere și patrimoniu proprii.

(2) Sediul Casei de Asigurări este în municipiul București”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1-2 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 1

În cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România se organizează și funcționează, în temeiul legii, Casa de Răspundere Civilă a Notarilor Publici, denumită în continuare Casa de Răspundere Civilă.

Art. 2

(1) Casa de Răspundere Civilă are, potrivit legii, personalitate juridică, organe de conducere și patrimoniu proprii.

(2) Sediul Casei de Răspundere Civilă este în municipiul București”.

 

Art. 3 alin. (1)-(3) din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3, alin. (1)-(3) prevedeau:

„(1) Sunt asigurați ai Casei de Asigurări toți notarii publici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

(2) Asigurarea de răspundere civilă a notarilor publici în exercițiu este obligatorie, drepturile și obligațiile fiecărei părți fiind stabilite prin prezentul statut, prin contractul de asigurare și prin Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată.

(3) Calitatea de asigurat al Casei de Asigurări se dobândește înainte ca notarul public să înceapă să își desfășoare activitatea, potrivit legii, prin încheierea contractului de asigurare și va deveni efectivă la data începerii activității”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (1)-(3) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„(1) Sunt membri ai Casei de Răspundere Civilă toți notarii publici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

(2) Contribuția de răspundere civilă a notarilor publici în exercițiu este obligatorie, drepturile și obligațiile fiecărei părți fiind stabilite prin prezentul statut, prin contractul de răspundere civilă și prin Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Calitatea de membru al Casei de Răspundere Civilă se dobândește înainte ca notarul public să înceapă să își desfășoare activitatea, potrivit legii, prin încheierea contractului de răspundere civilă și va deveni efectivă la data începerii activității”.

 

Art. 4-6 din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4-6 prevedeau:

„Art. 4

Casa de Asigurări are drept scop asigurarea de răspundere civilă a notarului public în exercițiu pentru prejudiciile cauzate prin fapte și acte notariale, cu excepția prejudiciilor cauzate prin fapte săvârșite cu intenție.

Art. 5

Casa de Asigurări își desfășoară activitatea prin autofinanțare. Mijloacele financiare ale Casei de Asigurări sunt formate din primele de asigurare, taxele de înscriere, donații, legate și din alte surse legale.

Art. 6

În înțelesul prezentului statut, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) asigurător: Casa de Asigurări;

b) asigurat: notarul public;

c) beneficiar (păgubit): terța persoană căreia asigurătorul urmează să îi plătească despăgubirea, ca urmare a producerii evenimentului asigurat;

d) contractul de asigurare (polița de asigurare): actul juridic bilateral prin care asiguratul se obligă să plătească prima de asigurare asigurătorului, în schimbul preluării de către acesta a riscului asigurat;

e) obiectul asigurării: răspunderea civilă a notarului public (asigurat) pentru daunele patrimoniale cauzate terților, din culpă, în exercitarea activității;

f) despăgubire: suma datorată de asigurător în cazul producerii evenimentului asigurat potrivit condițiilor contractului de asigurare;

g) limita de despăgubire: suma maximă pe care Casa de Asigurări o va plăti în caz de producere a evenimentului asigurat dacă sunt îndeplinite condițiile de despăgubire din contractul de asigurare;

h) prima de asigurare: suma datorată și plătită de asigurat asigurătorului în schimbul asumării riscului de către Casa de Asigurări (prețul asigurării);

i) riscul asigurat: evenimentul viitor, posibil, dar incert, care implică răspunderea civilă profesională a notarilor publici pentru ale cărui urmări/consecințe se încheie contractul de asigurare;

j) eveniment asigurat: actul sau faptul care antrenează răspunderea civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin erori profesionale săvârșite de asigurat în legătură cu activitatea notarială;

k) franciză: suma fixă sau procentul din valoarea daunei lichidabile care rămâne în sarcina exclusivă a asiguratului.

l) riscurile excluse:

– operațiunile care sunt interzise notarilor publici prin intermediul textelor legale și reglementările cu privire la statutul notarului (se au în vedere operațiunile interzise notarilor publici prin textele care reglementează profesia);

– fapta intenționată;

– fapta penală”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4-6 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 4

Casa de Răspundere Civilă are drept scop garantarea de răspundere civilă a notarului public în exercițiu pentru prejudiciile cauzate prin fapte și acte notariale, cu excepția prejudiciilor cauzate prin fapte săvârșite cu intenție.

Art. 5

Casa de Răspundere Civilă își desfășoară activitatea prin autofinanțare. Mijloacele financiare ale Casei de Răspundere Civilă sunt formate din contribuțiile de răspundere civilă, taxele de înscriere, donații, legate și din alte surse legale.

Art. 6

În înțelesul prezentului statut, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) garant: Casa de Răspundere Civilă;

b) garantat: notarul public;

c) beneficiar (păgubit): terța persoană căreia Casa de Răspundere Civilă urmează să îi plătească despăgubirea, ca urmare a producerii evenimentului asigurat;

d) contractul de răspundere civilă: actul juridic bilateral prin care notarul public se obligă să plătească contribuția de răspundere civilă Casei de Răspundere Civilă, în schimbul preluării de către aceasta a riscului de răspundere civilă;

e) obiectul contractului: răspunderea civilă a notarului public pentru daunele patrimoniale cauzate terților, din culpă, în exercitarea activității;

f) despăgubire: suma datorată de Casa de Răspundere Civilă în cazul producerii evenimentului de răspundere civilă potrivit condițiilor contractului de răspundere civilă;

g) limita de despăgubire: suma maximă pe care Casa de Răspundere Civilă o va plăti în caz de producere a evenimentului de răspundere civilă dacă sunt îndeplinite condițiile de despăgubire din contractul de răspundere civilă;

h) contribuția de răspundere civilă: suma datorată și plătită de notarul public Casei de Răspundere Civilă în schimbul asumării riscului de răspundere civilă de către Casa de Răspundere Civilă (prețul garantării);

i) risc de răspundere civilă: evenimentul viitor, posibil, dar incert, care implică răspunderea civilă profesională a notarilor publici pentru ale cărui urmări/consecințe se încheie contractul de răspundere civilă;

j) eveniment de răspundere civilă: actul sau faptul care antrenează răspunderea civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin erori profesionale săvârșite de notarul public în legătură cu activitatea notarială;

k) franșiză: suma fixă sau procentul din valoarea daunei lichidabile care rămâne în sarcina exclusivă a notarului public;

l) riscuri de răspundere civilă excluse:

– operațiunile care sunt interzise notarilor publici prin intermediul textelor legale și reglementărilor cu privire la statutul notarului (se au în vedere operațiunile interzise notarilor publici prin textele care reglementează profesia);

– fapta intenționată;

– fapta penală”.

 

Titlul cap. II din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul cap. II prevedea:

„Capitolul II Drepturile și obligațiile notarilor asigurați”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul cap. II se modifică  și va avea următorul conținut:

„CAPITOLUL II

Drepturile și obligațiile notarilor publici”.

 

Art. 7 partea introductivă lit. a)-e) din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 7, partea introductivă și lit. a)-e) prevedeau:

„Notarii publici asigurați au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de despăgubiri civile pentru riscul asigurat, în conformitate cu prevederile prezentului statut;

b) să primească, la cerere, informații cu privire la sumele de bani subscrise și depuse și orice alte informații, referitoare la activitatea Casei de Asigurări;

c) să beneficieze de sprijin din partea Casei de Asigurări și a camerelor notarilor publici din care fac parte, în procesele de răspundere civilă;

d) să participe la reuniunile Camerei Notarilor Publici din care fac parte și la cele ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, în care se discută probleme referitoare la Casa de Asigurări, să își prezinte opiniile și să fie aleși în organele de conducere ale Casei de Asigurări;

e) să încheie, la libera alegere, și alte contracte de asigurare la societăți de specialitate din România;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, partea introductivă și lit. a)-e) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„Notarii publici au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de despăgubiri civile pentru risc de răspundere civilă, în conformitate cu prevederile prezentului statut;

b) să primească, la cerere, informații cu privire la sumele de bani subscrise și depuse și orice alte informații, referitoare la activitatea Casei de Răspundere Civilă;

c) să beneficieze de sprijin din partea Casei de Răspundere Civilă și a camerei notarilor publici din care fac parte, în procesele de răspundere civilă;

d) să participe la reuniunile camerei notarilor publici din care fac parte și la cele ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, în care se discută probleme referitoare la Casa de Răspundere Civilă, să își prezinte opiniile și să fie aleși în organele de conducere ale Casei de Răspundere Civilă;

e) să încheie, la libera alegere, și contracte de asigurare la societăți de specialitate din România;”.

 

Art. 8-9 din Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (modificat prin Hotărârea UNNPR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8-9 prevedeau:

„Art. 8

Notarii publici, asigurați ai Casei de Asigurări, au următoarele obligații:

a) înainte de începerea activității, notarul public este obligat, sub sancțiunea neemiterii licenței de funcționare, să încheie contractul de asigurare cu Casa de Asigurări și să plătească taxa de înscriere, devenind astfel asigurat al acesteia;

b) să se asigure pentru răspundere civilă, cel puțin la nivelul minim al primelor de asigurare prevăzute în prezentul statut;

c) pe perioada exercitării funcției, notarul public este obligat, sub sancțiunea retragerii licenței de funcționare, să achite, anual și integral, costul poliței de asigurare, în condițiile stabilite prin contractul de asigurare.

d) pe data retragerii licenței de funcționare, contractul de asigurare încetează sau se suspendă, după caz, în funcție de încetarea ori, respectiv, suspendarea calității de notar public;

e) să depună toate diligențele, să administreze probele necesare și să exercite în mod corespunzător dreptul la apărare, folosind căile de apel și recurs, pentru dovedirea nevinovăției, în caz de chemare în judecată pentru răspundere civilă;

f) să depună la Casa de Asigurări o copie de pe acțiunea de chemare în judecată, pentru răspundere civilă, în maximum 10 zile de la primirea citației împreună cu toate documentele justificative și o cerere scrisă adresată Casei de Asigurări în care să prezinte punctul de vedere;

g) să depună toate demersurile în vederea exercitării în condiții corespunzătoare a dreptului la apărare, să invoce toate excepțiile necesare și să conlucreze cu organele Casei de Asigurări în vederea susținerii apărării;

h) să respecte prevederile prezentului statut, hotărârile Camerei Notarilor Publici, din care fac parte și ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, referitoare la asigurarea de răspundere civilă a notarilor publici;

i) să declare existența altor asigurări, pentru aceeași răspundere, la asigurători diferiți, la data producerii evenimentului asigurat;

j) să nu facă nicio promisiune sau plată terțului ce pretinde despăgubiri;

k) să conserve dreptul de regres al asigurătorului împotriva celor vinovați de producerea daunei, alții decât notarii publici.

Art. 9

Organele de conducere ale Casei de Asigurări sunt:

– Congresul notarilor publici;

– consiliul de administrație;

– președintele”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8-9 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 8

(1) Notarii publici, membri ai Casei de Răspundere Civilă, au următoarele obligații:

a) înainte de începerea activității, notarul public este obligat, sub sancțiunea neemiterii licenței de funcționare, să încheie contractul de răspundere civilă cu Casa de Răspundere Civilă a Notarilor Publici și să plătească taxa de înscriere, devenind astfel membru al acesteia;

b) să încheie contract de răspundere civilă, cel puțin la nivelul minim al contribuției de răspundere civilă prevăzute în prezentul statut;

c) pe perioada exercitării funcției, notarul public este obligat, sub sancțiunea retragerii licenței de funcționare, să achite, anual și integral, costul contractului de răspundere civilă, în condițiile stabilite prin contractul de răspundere civilă;

d) să depună toate diligențele, să administreze probele necesare și să exercite în mod corespunzător dreptul la apărare, folosind căile de apel și recurs, pentru dovedirea nevinovăției, în caz de chemare în judecată pentru răspundere civilă;

e) să depună la Casa de Răspundere Civilă o copie de pe acțiunea de chemare în judecată pentru răspundere civilă în maximum 10 zile de la primirea citației împreună cu toate documentele justificative și o cerere scrisă adresată Casei de Răspunde Civilă în care să prezinte punctul de vedere;

f) să facă toate demersurile în vederea exercitării în condiții corespunzătoare a dreptului la apărare, să invoce toate excepțiile necesare și să conlucreze cu organele Casei de Răspunde Civilă în vederea susținerii apărării;

g) să respecte prevederile prezentului statut, hotărârile camerei notarilor publici din care fac parte și ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, referitoare la contractul de răspundere civilă a notarilor publici;

h) să declare existența altor asigurări, pentru aceeași răspundere, la asigurători diferiți, la data producerii evenimentului asigurat;

i) să nu facă nicio promisiune sau plată terțului ce pretinde despăgubiri;

j) să conserve dreptul de regres al Casei de Răspundere Civilă împotriva celor vinovați de producerea daunei, alții decât notarii publici.

(2) La data retragerii licenței de funcționare, contractul de răspundere civilă încetează sau se suspendă, după caz, în funcție de încetarea sau, respectiv, suspendarea calității de notar public.

Art. 9

Organele de conducere ale Casei de Răspundere Civilă sunt:

– Congresul notarilor publici;

– Consiliul de administrație;

– președintele”.

Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România – modificări (Hotărârea UNNPR nr. 19/2019) was last modified: iulie 16th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.