Stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară (OMJ nr. 3862/C/2020)

În M. Of. nr. 911 din 7 octombrie 2020 a fost publicat OMJ nr. 3862/C din 29 septembrie 2020 pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliția penitenciară, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

În continuare, vom prezenta conținutul acestui act normativ:

Art. 1

(1) Se aprobă procedura de angajare fără concurs în poliția penitenciară, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate pot angaja, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, personal din sursă externă, în funcție de nevoile determinate de prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă și exclusiv pentru activități legate de aceasta.

(3) Procedura prevăzută la alin. (1) se aplică posturilor vacante din statele de organizare ale Administrației Naționale a Penitenciarelor sau ale unităților subordonate.

(4) Personalul este angajat pe posturi de personal civil contractual.

Art. 2

Posturile vizate a fi încadrate cu personal potrivit art. 1 sunt numai cele care rezultă din necesitatea de a se asigura prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă și exclusiv pentru activități legate de aceasta.

Art. 3

(1) Unitățile penitenciare analizează necesitatea încadrării posturilor vacante care se află în situația prevăzută la art. 2 și solicită, prin adresă semnată de director, transmisă prin email Direcției management resurse umane, aprobarea conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru demararea procedurii de angajare în condițiile prevăzute la art. 1.

(2) Unitățile penitenciare vor prezenta în concret motivele care stau la baza solicitării și care justifică propunerile de angajare cu personal, formulate în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Solicitarea va conține, pe lângă fundamentarea necesității, și informații despre domeniul de activitate, denumirea și numărul posturilor.

(4) După obținerea aprobării conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor, unitățile penitenciare inițiază demersurile de recrutare.

Art. 4

Ocuparea posturilor vacante se realizează cu persoane care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în fișa postului, condițiile stabilite în prezentul ordin și în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, și criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice.

Art. 5

(1) În vederea recrutării, unitatea angajatoare, prin grija structurii de resurse umane, publică un anunț în acest sens pe pagina de internet a unității. Anunțul va cuprinde cel puțin date cu privire la: postul/posturile pentru care se organizează procedura, cerințele, criteriile și condițiile necesare pentru ocuparea postului prevăzute la art. 4 și data până la care poate fi depusă cererea de angajare, însoțită de documentele necesare.

(2) În aceeași zi, unitatea angajatoare transmite, în vederea publicării și pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, linkul paginii de internet unde fost publicat anunțul de angajare.

Art. 6

Nu pot fi angajați prin prezenta procedură:

a) candidații cărora le-au încetat raporturile de serviciu/contractul de muncă din motive disciplinare;

b) rezerviștii care au fost clasați medical „apt limitat” sau „inapt” la data încetării raporturilor de serviciu;

c) candidații care au antecedente penale sau sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

d) persoanele sancționate în cursul anului curent pentru săvârșirea unor contravenții relative la regimul stării de urgență și al stării de alertă;

e) persoanele care au rude până la gradul al II-lea inclusiv între condamnații aflați în executarea pedepsei.

Art. 7

(1) Candidatul va transmite până la data stabilită în anunț, prin orice mijloc de comunicare la distanță, unității care angajează personal în condițiile prezentului ordin cererea de angajare, potrivit modelului prevăzut în anexă, însoțită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

b) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;

c) curriculum vitae – model european;

d) copia diplomei de studii sau copia adeverinței aflate în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educației și Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului; pentru studiile absolvite în alte state, candidații prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educației și Cercetării;

e) copiile certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

f) copia carnetului de muncă și/sau copia adeverinței care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcțiile ocupate, vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;

g) cazierul judiciar sau, în cazul în care contextul instituțional nu permite eliberarea acestuia, candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale sau nu este în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată în perioada de înscriere de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, cu mențiunea „Apt angajare”;

i) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

j) alte documente relevante pentru angajare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune și personal de către candidat la unitatea care angajează personal în condițiile prezentului ordin.

(3) Documentele prevăzute a fi depuse în copie se verifică pentru conformitate cu originalul fie la data prezentării candidatului la unitate cu ocazia participării la interviul prevăzut la art. 9, dată la care acesta este obligat să prezinte și documentele în original, sub sancțiunea respingerii cererii de angajare, fie cu ocazia depunerii, personal, a documentelor de înscriere.

Art. 8

(1) Structura de resurse umane din unitate verifică existența și valabilitatea documentelor prevăzute la art. 7, precum și îndeplinirea sau neîndeplinirea de către candidați a condițiilor de ocupare a postului și întocmește un proces-verbal în acest sens.

(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1), însoțit de documentele prevăzute la art. 7, este prezentat directorului unității, care dispune, prin rezoluție scrisă pe acesta, în urma consultării șefului sectorului de activitate unde se află postul propus a fi ocupat potrivit prezentei proceduri, cu privire la candidații care, îndeplinind condițiile/cerințele de ocupare a postului, se vor prezenta la data, ora și locul stabilite pentru interviu, informații care se comunică și candidaților.

(3) În cazul în care sunt mai mulți candidați pentru același post, se va acorda prioritate la angajare persoanelor care au mai îndeplinit funcții în cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, în specialitatea postului care face obiectul procedurii de angajare, ori au o vechime mai mare în specialitatea postului care face obiectul procedurii de angajare.

Art. 9

(1) Directorul unității desemnează o comisie formată din 3 membri – șeful sectorului de activitate unde se află postul propus a fi ocupat potrivit prezentei proceduri, un polițist de penitenciare din structura de resurse umane și un polițist de penitenciare desemnat din alte structuri ale unității – în fața căreia candidații selectați potrivit art. 8 alin. (2) vor susține un interviu.

(2) În cadrul interviului se vor discuta aspecte legate de specificul sistemului penitenciar, specificul postului pentru care au aplicat și principalele atribuții ale postului, statutul, drepturile și obligațiile, obținându-se atât punctul de vedere al candidaților cu privire la informațiile transmise, cât și acordul acestora cu privire la continuarea procedurii de angajare.

(3) La finalul interviului, comisia întocmește procesul-verbal care conține concluziile rezultate în urma interviului, pentru fiecare candidat în parte, precum și candidații propuși pentru angajare, pe care îl prezintă directorului unității, în vederea luării deciziei cu privire la persoana care va ocupa postul.

(4) Candidații pentru care nu s-a luat decizia angajării vor fi informați cu privire la acest aspect prin orice mijloc de comunicare.

Art. 10

(1) Personalului pentru care directorul unității a luat decizia angajării i se întocmește act administrativ de angajare pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică celui în cauză.

(2) În situația în care, în termen de 2 zile lucrătoare de la data angajării, candidatul pentru care s-a luat decizia angajării renunță la post sau nu se prezintă la unitate, directorul unității poate dispune angajarea unui alt candidat pentru care comisia a formulat propunere de angajare.

(3) În situația în care starea de alertă se prelungește, pe baza raportului de evaluare întocmit de șeful sectorului de activitate unde se află postul ocupat potrivit prezentei proceduri, angajarea poate fi menținută, în mod corespunzător, prin act administrativ de angajare, emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică celui în cauză.

Art. 11

Toată procedura prevăzută de prezentul ordin se desfășoară cu celeritate.

Stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliția penitenciară (OMJ nr. 3862/C/2020) was last modified: noiembrie 9th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.