Scurte considerații privind modificările textelor de incriminare a faptelor la regimul general de protecție a mediului

Abstract

   Abstract
The author identifies and presents the amendments of the fact incrimination texts on the general
environment protection regime included in the regulatory framework concerning environment
protection (Emergency Ordinance no. 195/2005), modifications generated by the implementation of
the Penal Code (2009) dispositions.
Keywords: environment protection, Penal Code (2009), incriminations, modifications 

1. Cadrul analizei

Fără a minimiza efortul de revizuire a incriminărilor – care, așa cum s-a precizat[1], a vizat aproximativ 300 de reglementări (legi penale speciale sau extra-penale conținând dispoziții penale), în care au fost identificate numeroase suprapuneri de texte, s-a constatat că au suferit abrogări implicite (asupra cărora plana incertitudinea), s-a observat că pedepsele legale prezentau diferențe flagrante (chiar dacă natura faptelor incriminate era similară) –, ar fi fost înțelept ca legiuitorul să mai reflecteze asupra formulării acestor texte și asupra criteriilor de sistematizare, întrucât unele dintre problemele de interpretare și aplicare specifice nu și-au găsit rezolvarea[2].

În ceea ce privește faptele la regimul general de protecție a mediului, incriminate prin O.U.G. nr. 195/2005[3] (art. 98), legiuitorul nu a evidențiat, în expunerea de motive la Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale, modificările făcute.

2. Sistematizarea faptelor la regimul general de protecție a mediului

Anterior punerii în aplicare a Codului penal (2009), în art. 98 din reglementarea-cadru privind protecția mediului (O.U.G. nr. 195/2005), erau cuprinse (în patru grupe) 25 de fapte (32 de fapte distincte, în realitate)[4]; prin art. 171 din Legea nr. 187/2012[5], legiuitorul a modificat, în tot, textul art. 98 din O.U.G. nr. 195/2005 și a cuprins (în cinci grupe) 20 de fapte (28 de fapte distincte, în realitate)[6].

Așa cum am mai susținut[7], sistematizarea faptelor la regimul general de protecție a mediului (ordinea în care acestea au fost/sunt cuprinse în art. 98 din O.U.G. nr. 195/2005), făcută de legiuitor în funcție de gradul de pericol social al faptei, cu toate că ar părea justificată, este greu de admis, întrucât a generat și mai generează mai multe probleme, dintre care unele nu au fost remediate[8].

Tocmai acele neajunsuri, ne-au determinat să propunem o altă posibilă sistematizare[9], în funcție de factorii de mediu protejați și activitățile cu impact asupra mediului reglementate, pe care (pentru înțelegerea modificărilor realizate de legiuitor prin punerea în aplicare a Codului penal) o redăm mai jos (într-o variantă revăzută).

(I) Infracțiuni la regimul stabilit pentru protecția resurselor naturale și conservarea biodiversității, incluzând (7 infracțiuni distincte, în trei subgrupe, în funcție de factorii de mediu protejați):

(1) infracțiuni la regimul de protecție a atmosferei (2 infracțiuni distincte):

– poluarea prin evacuarea în atmosferă a unor deșeuri ori substanțe periculoase [art. 98 alin. (2) lit. a) teza I];

– producerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea umană [art. 98 alin. (2) lit. b)];

(2) infracțiuni la regimul de protecție a apelor și ecosistemelor acvatice (3 infracțiuni distincte):

– descărcarea apelor uzate și a deșeurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale [art. 98 alin. (4) lit. b) teza I];

– provocarea, cu știință, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substanțe sau deșeuri periculoase [art. 98 alin. (4) lit. b) teza II];

– refuzul intervenției în cazul poluării accidentale a apelor și a zonelor de coastă [art. 98 alin. (5) lit. c)];

(3) infracțiuni la regimul de protecție a solului, a subsolului și a ecosistemelor terestre (2 infracțiuni distincte):

– arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice [art. 98 alin. (1) lit. a)];

– poluarea prin evacuarea pe sol a unor deșeuri ori substanțe periculoase [art. 98 alin. (2) lit. a) teza II];

(II) Infracțiuni la regimul stabilit pentru unele activități economice și sociale cu potențial impact asupra calității mediului, incluzând (21 infracțiuni distincte, în cinci subgrupe, în funcție de activitățile cu impact asupra mediului reglementate):

(4) infracțiuni la regimul substanțelor și preparatelor periculoase (6 infracțiuni distincte):

– importul și exportul unor substanțe și preparate periculoase interzise sau restricționate [art. 98 alin. (2) lit. d)];

– nesupravegherea și neasigurarea depozitelor de substanțe periculoase [art. 98 alin. (3) lit. a) teza II];

– producerea și/sau importul în scopul introducerii pe piață și utilizarea unor substanțe și preparate periculoase, fără respectarea prevederilor actelor normative în vigoare [art. 98 alin. (3) lit. b) teza I];

– transportul și tranzitul de substanțe și preparate periculoase, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare [art. 98 alin. (3) lit. c)];

– neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri [art. 98 alin. (5) lit. b)];

– refuzul controlului, la introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor periculoase [art. 98 alin. (5) lit. d) teza I];

(5) infracțiuni la regimul deșeurilor (2 infracțiuni distincte):

– nesupravegherea și neasigurarea depozitelor de deșeuri [art. 98 alin. (3) lit. a) teza I];

– introducerea pe teritoriul României a deșeurilor de orice natură în scopul eliminării acestora [art. 98 alin. (3) lit. b) teza II];

(6) infracțiuni la regimul îngrășămintelor chimice și produselor de protecție a plantelor (3 infracțiuni distincte):

– producerea, livrarea sau utilizarea îngrășămintelor chimice, precum și a oricăror produse de protecție a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării [art. 98 alin. (2) lit. f)];

– nerespectarea interdicțiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protecție a plantelor sau îngrășăminte chimice [art. 98 alin. (2) lit. g)];

– nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor chimice și produselor de protecție a plantelor numai ambalate și în locuri protejate [art. 98 alin. (3) lit. a) teza III];

(7) infracțiuni la regimul activităților nucleare (3 infracțiuni distincte):

– provocarea, datorită nesupravegherii surselor de radiații ionizante, a contaminării mediului și/sau a expunerii populației la radiații ionizante [art. 98 alin. (4) lit. a) teza I];

– omisiunea de a raporta prompt creșterea peste limitele admise a contaminării mediului [art. 98 alin. (4) lit. a) teza II];

– aplicarea necorespunzătoare ori neluarea măsurilor de intervenție în caz de accident nuclear [art. 98 alin. (4) lit. a) teza III];

(8) infracțiuni la regimul altor activități cu impact asupra mediului (7 infracțiuni distincte):

– poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și neutralizare, menționate în prevederile acordului de mediu și/sau autorizației/autorizației integrate de mediu [art. 98 alin. (1) lit. b)];

– continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau autorizației, respectiv a autorizației integrate de mediu [art. 98 alin. (2) lit. c)];

– omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major de către persoane ce au în atribuții această obligație [art. 98 alin. (2) lit. e)];

– desfășurarea de activități cu organisme modificate genetic sau produse ale acestora, fără a solicita și obține acordul de import/export și/sau autorizațiile prevăzute de reglementările specifice [art. 98 alin. (3) lit. d)];

– cultivarea plantelor superioare modificate genetic în vederea testării sau în scop comercial, fără înregistrarea prevăzută de lege [art. 98 alin. (3) lit. e)];

– continuarea activității care a cauzat poluarea după dispunerea încetării acestei activități [art. 98 alin. (5) lit. a)];

– introducerea în țară a culturilor de microorganisme, plante și animale vii din flora și fauna sălbatică, fără acordul eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului [art. 98 alin. (5) lit. d) teza II].

3. Modificări ale textelor de incriminare a faptelor la regimul general de protecție a mediului

În analiza modificărilor textelor de incriminare a faptelor la regimul general de protecție a mediului, realizate de legiuitor prin punerea în aplicare a Codului penal, am avut în vedere cele opt subgrupe de infracțiuni la care am făcut referire[10].

3.1. În cazul infracțiunilor la regimul de protecție a atmosferei [prevăzute de art. 98 alin. (2) lit. a) teza I și lit. b)], modificările au vizat[11]:

(A) conținutul, prin:

(a) renunțarea (în varianta în vigoare) la incriminarea faptei de nerespectare a restricțiilor sau interdicțiilor stabilite pentru protecția atmosferei, prevăzute de actele normative în vigoare [prevăzută de art. 98 alin. (2) punctul 2 teza II, în varianta anterior în vigoare];

(b) renunțarea (în varianta în vigoare) la particularizarea elementului subiectiv, „cu știință”, în cazul faptei de poluare prin evacuarea, în atmosferă, a unor deșeuri ori substanțe periculoase [prevăzute de art. 98 alin. (2) lit. a) teza I];

(B) pedeapsa, în concret amenda, prin renunțarea (în varianta în vigoare) la precizarea cuantumului acesteia [la art. 98 alin. (2), în varianta anterior în vigoare, se prevedea amendă penală de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON)].

3.2. În cazul infracțiunilor la regimul de protecție a apei și ecosistemelor acvatice [prevăzute de art. 98 alin. (4) lit. b) și alin. (5) lit. c)], modificările au vizat[12] doar conținutul, prin:

(a) renunțarea (în varianta în vigoare) la incriminarea faptelor de:

– poluarea prin evacuarea, cu știință, în apă, a unor deșeuri sau substanțe periculoase [prevăzută de art. 98 alin. (2) punctul 1 teza I, în varianta anterior în vigoare];

– nerespectare a restricțiilor sau interdicțiilor stabilite pentru protecția apei, prevăzute de actele normative în vigoare [prevăzută de art. 98 alin. (2) punctul 2 teza I, în varianta anterior în vigoare];

– folosire de momeli periculoase și de mijloace electrice pentru omorârea peștilor, în scopul consumului sau al comercializării [prevăzută de art. 98 alin. (2) punctul 3 teza II, în varianta anterior în vigoare];

– nerespectare a restricțiilor și a interdicțiilor la pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin lege și în zonele cu regim de protecție integrală, potrivit reglementărilor specifice [prevăzută de art. 98 alin. (2) punctul 5 teza II, în varianta anterior în vigoare];

(b) renunțarea (în varianta în vigoare) la varianta agravată [prevăzută art. 98 alin. (5), în varianta anterior în vigoare];

(c) resistematizarea (în varianta în vigoare) faptelor de:

– descărcare a apelor uzate și a deșeurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale [de la art. 98 alin. (3) punctul 3 teza I, în varianta anterior în vigoare, la art. 98 alin. (4) lit. b) teza I, în varianta în vigoare];

– provocare, cu știință, de poluare, prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct ori de pe nave sau platforme plutitoare, a unor substanțe ori deșeuri periculoase [de la art. 98 alin. (3) punctul 3 teza II, în varianta anterior în vigoare, la art. 98 alin. (4) lit. b) teza II, în varianta în vigoare];

– refuz al intervenției în cazul poluării accidentale a apelor și a zonelor de coastă [de la art. 98 alin. (4) punctul 3, în varianta anterior în vigoare, la art. 98 alin. (5) lit. c), în varianta în vigoare].

3.3. În cazul infracțiunilor la regimul de protecție a solului, subsolului și ecosistemelor terestre [prevăzute de art. 98 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) teza II], modificările au vizat[13]:

(A) conținutul, prin:

(a) renunțarea (în varianta în vigoare) la incriminarea faptelor de:

– folosire de momeli periculoase și de mijloace electrice pentru omorârea animalelor sălbatice, în scopul consumului sau al comercializării [prevăzută de art. 98 alin. (2) punctul 3 teza I, în varianta anterior în vigoare];

– nerespectare a restricțiilor și a interdicțiilor la vânat ale unor specii protejate sau oprite temporar prin lege și în zonele cu regim de protecție integrală, potrivit reglementărilor specifice [prevăzută de art. 98 alin. (2) punctul 5 teza I, în varianta anterior în vigoare];

(b) renunțarea (în varianta în vigoare) la particularizarea elementului subiectiv, „cu știință”, în cazul faptei de poluare prin evacuarea, pe sol, a unor deșeuri ori substanțe periculoase [prevăzute de art. 98 alin. (2) lit. a) teza II];

(B) pedeapsa, în concret amenda, prin renunțarea (în varianta în vigoare) la precizarea cuantumului acesteia [la art. 98 alin. (1), în varianta anterior în vigoare, se prevedea amendă penală de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON) și la alin. (2) se prevedea amendă penală de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON)].

3.4. În cazul infracțiunilor la regimul substanțelor și preparatelor periculoase [prevăzute de art. 98 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. a) teza II, lit. b) teza I și lit. c), alin. (5) lit. b) și lit. d) teza I], modificările au vizat[14]:

(A) conținutul, prin:

(a) resistematizarea (în varianta în vigoare) faptelor de:

– nesupraveghere și neasigurare a depozitelor de substanțe periculoase [de la art. 98 alin. (2) punctul 7 teza II, în varianta anterior în vigoare, la art. 98 alin. (3) lit. a) teza II, în varianta în vigoare];

– producere sau import în scopul introducerii pe piață, precum și utilizare a unor substanțe și preparate periculoase fără respectarea prevederilor actelor normative în vigoare [de la art. 98 alin. (2) punctul 9 teza I, în varianta anterior în vigoare, la art. 98 alin. (3) lit. b) teza I, în varianta în vigoare];

– transport și tranzit de substanțe și preparate periculoase, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare [de la art. 98 alin. (2) punctul 11, în varianta anterior în vigoare, la art. 98 alin. (3) lit. c), în varianta în vigoare];

– neluare a măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri [de la art. 98 alin. (4) punctul 2, în varianta anterior în vigoare, la art. 98 alin. (5) lit. b), în varianta în vigoare];

– refuz al controlului la introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor periculoase [de la art. 98 alin. (4) punctul 4 teza I, în varianta anterior în vigoare, la art. 98 alin. (5) lit. d) teza I, în varianta în vigoare];

(b) renunțarea (în varianta în vigoare) la varianta agravată [prevăzută art. 98 alin. (5), în varianta anterior în vigoare];

(B) pedeapsa, în concret amenda, prin:

renunțarea (în varianta în vigoare) la prevederea acesteia ca alternativă a închisorii [în cazul faptelor de mai sus resistematizate de la art. 98 alin. (2), în varianta anterior în vigoare, la art. 98 alin. (3), în varianta în vigoare];

renunțarea (în varianta în vigoare) la precizarea cuantumului acesteia [la art. 98 alin. (2), în varianta anterior în vigoare, se prevedea amendă penală de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON)].


* Lucrarea este elaborată în perioada de sustenabilitate a proiectului cu titlul „Studii doctorale și postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului național prin excelență, competitivitate și responsabilitate în cercetarea științifică fundamentală și aplicată românească”, număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/140106. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în Oameni!

[1] A se vedea Expunerea de motive la Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale, p. 2.

[2] A se vedea Ioniță G.-I., Incrimination of acts to the environmental protection under the new Criminal Code, în volumul „European Union`s History, Culture, Citizenship”, ed. a VII-a, Ed. C.H. Beck, București, 2014, pp. 683-692.

[3] O.U.G. nr. 195/2005 publicată în M. Of. nr. 1196/30.12.2005.

[4] A se vedea Ioniță G.-I., Ioniță-Burda Ș.-D., Dreptul protecției mediului, ed. a 2-a, rev. și adăug., Ed. Pro Universitaria, București, 2012, pp. 309, 313-315; Ioniță-Burda Ș.-D., Criminalitatea ecologică, Teză de doctorat susținută la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, 2012, p. 225.

[5] Legea nr. 187/2012 publicată în M. Of. nr. 757/12.11.2012.

[6] A se vedea Ioniță G.-I., Ioniță-Burda Ș.-D., Dreptul protecției mediului, ed. a 4-a, rev. și adăug., Ed. Universul Juridic, București, 2016, pp. 268, 270-273.

[7] Ioniță G.-I., Ioniță-Burda Ș.-D., Sugestii pentru o mai bună sistematizare a infracțiunilor la regimul protecției mediului, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012, p. 49; Idem, Dreptul protecției mediului, ed. a 4-a, rev. și adăug., op. cit., p. 269.

[8] Ioniță G.-I., Ioniță-Burda Ș.-D., Dreptul protecției mediului, ed. a 4-a, rev. și adăug., op. cit., p. 269.

[9] Ibidem, pp. 272 și 273.

[10] Pentru analiza dispozițiilor de incriminare, inclusiv a unor elemente de noutate aduse de legiuitor prin modificarea acestor dispoziții, a se vedea și Ioniță G.-I., Elemente de drept penal al afacerilor, Ed. Pro Universitaria, București, 2016, pp. 233-254.

[11] Ibidem, p. 235.

[12] Ibidem, p. 237.

[13] Ibidem, pp. 239 și 240.

[14] Ibidem, pp. 242 și 243.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Scurte considerații privind modificările textelor de incriminare a faptelor la regimul general de protecție a mediului was last modified: septembrie 18th, 2018 by Gheorghe-Iulian Ioniță

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii