Rolul Forest Europe în gestionarea și dezvoltarea durabilă a pădurilor în regiunea europeană

– a fost înființat în conformitate cu Programul de lucru pentru perioada 2016-2020 al Forest Europe, Acțiunea 4.2. „Monitorizarea și raportarea pădurilor”, în care sunt enumerate: „(…) Grupul consultativ pentru pregătirea raportului Starea pădurilor Europei, ca un organism informal alcătuit din indivizi din cadrul organizațiilor și experților internaționali relevanți”;

– a fost inițiat pentru a contribui la pregătirea raportului „Starea pădurilor Europei”;

– a fost invitat să revizuiască și să facă recomandări pentru îmbunătățirea, în principal, a rețelelor instituționale existente, pentru ca viitorul „Stării pădurilor Europei” să devină din ce în ce mai orientat spre utilizator, determinat de cerere și mai strâns legat cu alte procese internaționale.

Și în cadrul acestui grup consultativ a fost desfășurată doar reuniunea inițială, ce a avut loc[61] în perioada 27-28 septembrie 2017, în Bratislava, Slovacia.

3. Conferințe desfășurate în cadrul Forest Europe

Așa cum precizam, Forest Europe găzduiește periodic conferințe la nivel ministerial în care sunt adoptate angajamente și rezoluții ministeriale pentru a găsi o cale comună privind modul de gestionare a pădurilor în Europa.

Până în prezent au fost desfășurate șapte astfel de conferințe (și încă una, extraordinară), după cum urmează[62]:

– prima, la Strasbourg, la 18 decembrie 1990;

– a doua, la Helsinki, în perioada 16-17 iunie 1993;

– a treia, la Lisabona, în perioada 2-4 iunie 1998;

– a patra, la Viena, în perioada 28-30 aprilie 2003;

– a cincea, la Varșovia, în perioada 5-7 noiembrie 2007;

– a șasea, la Oslo, în perioada 14-16 iunie 2011;

– a șaptea (și cea extraordinară), la Madrid, în perioada 20-21 octombrie 2015.

A. Prima Conferință ministerială privind protecția pădurilor în Europa (Strasbourg, 1990).

Lucrările acestei conferințe s-au concentrat[63], în principal, asupra monitorizării și protecției pădurilor, precum și asupra aspectelor legate de activitățile de cercetare în domeniul forestier.

S-a convenit inițierea cooperării științifice și tehnice în Europa și includerea datelor științifice în acțiuni politice, conștientizându-se și recunoscându-se amenințările care vizau pădurile europene, în creștere, și necesitatea protecției transfrontaliere a acestora.

Au fost adoptate șase rezoluții, respectiv:

– Rezoluția S1 „Rețeaua europeană de parcele de eșantionare permanente pentru monitorizarea ecosistemelor forestiere”[64];

– Rezoluția S2 „Conservarea resurselor genetice forestiere”[65];

– Rezoluția S3 „Banca europeană descentralizată de date privind incendiile forestiere”[66];

– Rezoluția S4 „Adaptarea managementului pădurilor montane la noile condiții de mediu”[67];

– Rezoluția S5 „Extinderea rețelei de cercetare EUROSILVA privind fiziologia copacilor”[68];

– Rezoluția S6 „Rețeaua europeană de cercetare în domeniul ecosistemelor forestiere”[69].

B. A 2-a Conferință ministerială privind protecția pădurilor în Europa (Helsinki, 1993).

Lucrările acestei conferințe au vizat[70], în principal, gestionarea durabilă a pădurilor, conservarea diversității biologice a pădurilor, relația pădure-climă, precum și pădurile din Europa Centrală și de Est.

S-a încercat, bazându-se pe rezoluțiile de la Strasbourg, să se răspundă la multe dintre deciziile privind pădurile adoptate la Conferința Națiunilor Unite privind mediul și dezvoltarea (Rio, 1992).

Au fost adoptate patru rezoluții, respectiv:

– Rezoluția H1 „Orientări generale pentru gestionarea durabilă a pădurilor în Europa”[71];

– Rezoluția H2 „Linii directoare generale pentru conservarea biodiversității pădurilor europene”[72];

– Rezoluția H3 „Cooperarea forestieră cu țările cu economie în tranziție”[73];

– Rezoluția H4 „Strategii pentru un proces de adaptare pe termen lung a pădurilor în Europa la schimbările climatice”[74].

C. A 3-a Conferință ministerială privind protecția pădurilor în Europa (Lisabona, 1998).

Lucrările acestei conferințe s-au axat[75], în principal, pe aspectele socio-economice specifice sectorului forestier din Europa, pe criteriile și indicatorii utilizați în gestionarea durabilă a pădurilor, precum și pe conservarea diversității biologice și a peisajelor ce caracterizează pădurile.

Au fost confirmate rezultatele importante ale monitorizării de la Helsinki.

Au fost adoptate două rezoluții, respectiv:

– Rezoluția L1 „Persoane, Păduri și Silvicultură – Îmbunătățirea aspectelor socio-economice al gestionării durabile a pădurilor”[76];

– Rezoluția L2 „Criterii, indicatori și orientări operaționale la nivel pan-european pentru gestionarea durabilă a pădurilor”[77].

D. A 4-a Conferință ministerială privind protecția pădurilor în Europa (Viena, 2003).

Lucrările acestei conferințe au avut ca temă principală[78] integrarea gestionării durabile a pădurilor în contextul, mai larg, al dezvoltării durabile.

Au fost adoptate cinci rezoluții, respectiv:

– Rezoluția V1 „Consolidarea sinergiilor pentru gestionarea durabilă a pădurilor în Europa prin intermediul programelor de cooperare forestiere trans-sectoriale și naționale”[79];

– Rezoluția V2 „Îmbunătățirea viabilității economice a gestionării durabile a pădurilor în Europa”[80];

– Rezoluția V3 „Conservarea și consolidarea dimensiunilor sociale și culturale ale gestionării durabile a pădurilor în Europa”[81];

– Rezoluția V4 „Conservarea și consolidarea diversității biologice forestiere în Europa”[82];

– Rezoluția V5 „Schimbările climatice și gestionarea durabilă a pădurilor în Europa”[83].

E. A 5-a Conferință ministerială privind protecția pădurilor în Europa (Varșovia, 2007).

Lucrările acestei conferințe au abordat, ca teme principale[84] relația dintre păduri, lemn și energie (prima temă) și relația dintre păduri și apă (a doua temă).

Au fost adoptate două rezoluții (corespunzătoare celor două teme), respectiv:

– Rezoluția W1 „Păduri, lemn și energie”[85];

– Rezoluția W2 „Pădurile și apa”[86].

F. A 6-a Conferință ministerială privind protecția pădurilor în Europa (Oslo, 2011).

Lucrările acestei conferințe au vizat[87] două aspecte principale și anume,

– adoptarea, pentru anul 2020, a unui set de obiective europene în domeniul protecției și al gestionării durabile a pădurilor;

– lansarea de negocieri cu privire la un acord obligatoriu din punct de vedere juridic referitor la pădurile din Europa.

Au fost adoptate două decizii (din punct de vedere juridic, prima, neobligatorie, și, a doua, obligatorie), respectiv:

– Decizia ministerială de la Oslo: Pădurile Europene 2020[88];

– Mandatul ministerial de la Oslo pentru negocierea unui acord obligatoriu din punct de vedere juridic privind pădurile în Europa[89].


[61] Pentru mai multe informații: Forest Europe, First meeting of the Advisory Group for State of Europe´s Forests, disponibil on-line la http://foresteurope.org/event/12063/; consultat la 7 ianuarie 2018.

[62] Pentru mai multe informații: Forest Europe, Conferences, disponibil on-line la http://foresteurope.org/ministerial-conferencies/#1470910441200-26b96034-e2897522-d58f; consultat la 8 ianuarie 2018.

[63] Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei către Consiliu COM(2015) 414 final: Participarea Uniunii Europene la cea de a 7-a Conferință ministerială Forest Europe (Madrid, 20-21 octombrie), p. 2, disponibil on-line la http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0414&from=en; consultat la 8 ianuarie 2018.

[64] Pentru mai multe informații: Ministerial Conference for the Protection of Forest in Europe 18 December 1990, Strasbourg/France, Resolution S1 European Network of Permanent Sample Plots for Monitoring of Forest Ecosystems, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/strasbourg_resolution_s1.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[65] Pentru mai multe informații: Ministerial Conference for the Protection of Forest in Europe 18 December 1990, Strasbourg/France, Resolution S2 Conservation of Forest Genetic Resources, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/strasbourg_resolution_s2.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[66] Pentru mai multe informații: Ministerial Conference for the Protection of Forest in Europe 18 December 1990, Strasbourg/France, Resolution S3 Decentralized European Data Bank on Forest Fires, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/strasbourg_resolution_s3.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[67] Pentru mai multe informații: Ministerial Conference for the Protection of Forest in Europe 18 December 1990, Strasbourg/France, RESOLUTION S4 Adapting the Management of Mountain Forests to New Environmental Conditions, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/strasbourg_resolution_s4.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[68] Pentru mai multe informații: Ministerial Conference for the Protection of Forest in Europe 18 December 1990, Strasbourg/France, Resolution S5 Expansion of the EUROSILVA Network of Research on Tree Physiology, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/strasbourg_resolution_s5.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[69] Pentru mai multe informații: Ministerial Conference for the Protection of Forest in Europe 18 December 1990, Strasbourg/France, Resolution S6 European Network for Research into Forest Ecosystems, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/strasbourg_resolution_s6.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[70] Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei către Consiliu COM(2015) 414 final: Participarea Uniunii Europene la cea de a 7-a Conferință ministerială Forest Europe (Madrid, 20-21 octombrie), op. cit.

[71] Pentru mai multe informații: Second Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe 16-17 June 1993, Helsinki/Finland, Resolution H1 General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[72] Pentru mai multe informații: Second Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe 16-17 June 1993, Helsinki/Finland, Resolution H2 General Guidelines for the Conservation of the Biodiversity of European Forests, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH2.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[73] Pentru mai multe informații: Second Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe 16-17 June 1993, Helsinki/Finland, Resolution H3 Forestry Cooperation with Countries with Economies in Transition, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH3.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[74] Pentru mai multe informații: Second Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe 16-17 June 1993, Helsinki/Finland, Resolution H4 Strategies for a Process of Long-term Adaptation of Forests in Europe to Climate Change, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH4.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[75] Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei către Consiliu COM(2015) 414 final: Participarea Uniunii Europene la cea de a 7-a Conferință ministerială Forest Europe (Madrid, 20-21 octombrie), op. cit.

[76] Pentru mai multe informații: Third Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe 2-4 June 1998, Lisbon/Portugal, Resolution L1 People, Forests and Forestry – Enhancement of Socio-Economic Aspects of Sustainable Forest Management, http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_lisbon_resolutionL1.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[77] Pentru mai multe informații: Third Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe 2-4 June 1998, Lisbon/Portugal, Resolution L2 Pan-European Criteria, Indicators and Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_lisbon_resolutionL2.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[78] Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei către Consiliu COM(2015) 414 final: Participarea Uniunii Europene la cea de a 7-a Conferință ministerială Forest Europe (Madrid, 20-21 octombrie), op. cit.

[79] Pentru mai multe informații: Fourth Ministerial Conference On The Protection Of Forests In Europe 28-30 April 2003, Vienna, Austria, Vienna Resolution 1 Strengthen Synergies for Sustainable Forest Management in Europe through Cross-Sectoral Co-Operation and National Forest Programmes, disponibil on-line http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_vienna_resolutionV1.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[80] Pentru mai multe informații: Fourth Ministerial Conference On The Protection Of Forests In Europe 28-30 April 2003, Vienna, Austria, Vienna Resolution 2 Enhancing Economic Viability of Sustainable Forest Management in Europe, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_vienna_resolution_v2.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[81] Pentru mai multe informații: Fourth Ministerial Conference On The Protection Of Forests In Europe 28-30 April 2003, Vienna, Austria, Vienna Resolution3 Preserving and Enhancing the Social and Cultural Dimensions of Sustainable Forest Management in Europe, disponibil on-line http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_vienna_resolution_v3.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[82] Pentru mai multe informații: Fourth Ministerial Conference On The Protection Of Forests In Europe 28-30 April 2003, Vienna, Austria, Vienna Resolution 4 Conserving and Enhancing Forest Biological Diversity in Europe, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_vienna_resolution_v4.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[83] Pentru mai multe informații: Fourth Ministerial Conference On The Protection Of Forests In Europe 28-30 April 2003, Vienna, Austria, Vienna Resolution 5 Climate Change and Sustainable Forest Management in Europe, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_vienna_resolution_v5.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[84] Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei către Consiliu COM(2015) 414 final: Participarea Uniunii Europene la cea de a 7-a Conferință ministerială Forest Europe (Madrid, 20-21 octombrie), op. cit.

[85] Pentru mai multe informații: Fifth Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe 5-7 November, 2007, Warsaw, Poland, Warsaw Resolution 1 Forests, Wood and Energy, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_warsaw_resolution.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[86] Pentru mai multe informații: Fifth Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe 5-7 November, 2007, Warsaw, Poland, Warsaw Resolutio 2 Forests and Water, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_warsaw_resolution2.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[87] Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei către Consiliu COM(2015) 414 final: Participarea Uniunii Europene la cea de a 7-a Conferință ministerială Forest Europe (Madrid, 20-21 octombrie), op. cit.

[88] Pentru mai multe informații: Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe Oslo 14-16 June, 2011, Warsaw Resolutio 1 Oslo Ministerial Decision: European Forests 2020, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_oslo_decision.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

[89] Pentru mai multe informații: Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe Oslo 14-16 June, 2011, Oslo Ministerial Mandate for Negotiating a Legally Binding Agreement on Forests in Europe, disponibil on-line la http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_oslo_lba_mandate.pdf; consultat la 8 ianuarie 2018.

Rolul Forest Europe în gestionarea și dezvoltarea durabilă a pădurilor în regiunea europeană was last modified: septembrie 18th, 2018 by Ștefania-Diana Ioniță-Burda

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii