Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune – modificări (OMJ nr. 3013/C/2020)

Actul modificat

Actul modificator Sumar
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.140/C/2016

(M. Of. nr. 445 din 15 iunie 2016)

 

 

Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 3013/C/2020 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.140/C/2016

(M. Of. nr. 701 din 5 august 2020)

– modifică:  art. 3 alin. (1) lit. f) și alin. (4), art. 4, art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (3), art. 10 lit. a), art. 17 alin. (1) și alin. (3), art. 18 alin. (4)-(5) și alin. (7)-(8), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1)-(2), art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 28 alin. (5) și alin. (8)-(9), art. 31.

 

 

În M. Of. nr. 701 din 05 august 2020 s-a publicat OMJ nr. 3013/C/2020 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune, aprobat prin OMJ nr. 2.140/C/2016.

Respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune, aprobat prin OMJ nr. 2.140/C/2016.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune.

Art. 3 alin. (1) lit. f) și alin. (4) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune (modificat prin OMJ nr. 3013/C/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 3, alin. (1) lit. f) și alin. (4) prevedeau:

„(1) Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune candidații vor prezenta un dosar de înscriere care va conține:

(…)

f) cerere-tip de înscriere la concurs completată;

(…)

(4) Vor fi luate în considerare diplomele sau adeverințele care atestă studiile absolvite în unul dintre domeniile prevăzute de art. 20 alin. (1) lit. f) din Lege, indiferent de formă sau de emitent, cu condiția ca acesta din urmă să fie o unitate de învățământ acreditată sau recunoscută de statul român, în cazul absolvirii studiilor în străinătate”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (1) lit. f) și alin. (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune candidații vor prezenta un dosar de înscriere care va conține:

(…)

f) cerere-tip de înscriere la concurs completată care cuprinde și acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Direcția Națională de Probațiune în scopul derulării procedurii de concurs, prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justiției, precum și mențiunea că ștergerea de pe pagina de internet a informațiilor ce conțin date cu caracter personal referitoare la concurs se realizează după împlinirea termenului de 1 an de la data finalizării concursului.

(…)

(4) Vor fi luate în considerare diplomele sau adeverințele care atestă studiile absolvite în una dintre specializările prevăzute de art. 20 alin. (1) lit. f) din Lege, indiferent de formă sau de emitent, cu condiția ca acesta din urmă să fie o unitate de învățământ acreditată sau recunoscută de statul român, în cazul absolvirii studiilor în străinătate”.

 

Art. 4 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune (modificat prin OMJ nr. 3013/C/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 4 prevedea:

„Art. 4

(1) Dosarul de înscriere completat în conformitate cu art. 3 alin. (1) sau (2), după caz, se depune în perioada indicată de către organizatori la tribunalul în raza căruia locuiește, respectiv își desfășoară activitatea candidatul, în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de șef serviciu sau de inspector de probațiune, sau la Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției.

(2) Dosarele candidaților înscriși la concurs sunt transmise de tribunale Direcției Naționale de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 4

(1) Dosarul de înscriere completat în conformitate cu art. 3 alin. (1) sau (2), după caz, se transmite prin poștă sau serviciu de curierat în perioada indicată de către organizatori la Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției.

(2) Dosarele candidaților transmise prin poștă se consideră depuse în termen dacă au fost predate la oficiul poștal sau la un serviciu de curierat cel mai târziu în ultima zi a termenului de înscriere”.

Art. 6 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune (modificat prin OMJ nr. 3013/C/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 6, alin. (2) prevedea:

„(2) Anunțul de concurs, publicat pe site-ul Ministerului Justiției cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii concursului, cuprinde informații referitoare la: termenul-limită de depunere a dosarului de înscriere, cuantumul taxei de înscriere la concurs, cuantumul taxei de examinare medicală, locul depunerii dosarului, locul desfășurării etapelor, tematica, bibliografia, categoriile de posturi vacante, numărul posturilor vacante, cerințele generale ale fiecărui post, regulamentul de concurs, modelul de curriculum vitae, cererea-tip de înscriere, datele de contact de unde se pot obține informații suplimentare referitoare la concurs”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Anunțul de concurs, publicat pe site-ul Ministerului Justiției cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii concursului, cuprinde informații referitoare la: termenul-limită și modalitatea de transmitere a dosarului de înscriere, cuantumul taxei de înscriere la concurs, cuantumul taxei de examinare medicală, locul desfășurării etapelor, tematica, bibliografia, categoriile de posturi vacante, numărul posturilor vacante, cerințele generale ale fiecărui post, regulamentul de concurs, modelul de curriculum vitae, cererea-tip de înscriere, datele de contact de unde se pot obține informații suplimentare referitoare la concurs”.

Art. 8 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune (modificat prin OMJ nr. 3013/C/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 8, alin. (3) prevedea:

„(3) Din comisia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot face parte reprezentanți ai Direcției Naționale de Probațiune, ai altor departamente din cadrul Ministerului Justiției ori din subordinea acestuia sau ai serviciilor de probațiune, după caz”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 8, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Din comisia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot face parte, alături de reprezentanți ai Direcției Naționale de Probațiune, și angajați din cadrul Ministerului Justiției ori din instituțiile aflate în subordinea acestuia sau din cadrul serviciilor de probațiune, precum și alți colaboratori externi, după caz”.

Art. 10 lit. a) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune (modificat prin OMJ nr. 3013/C/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 10, lit. a) prevedea:

„Comisia de verificare a cunoștințelor are următoarele atribuții principale:

a) elaborează cel puțin 3 variante de subiecte pentru proba scrisă;”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 10, lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„Comisia de verificare a cunoștințelor are următoarele atribuții principale:

a) elaborează subiectele pentru proba scrisă;”.

Art. 17 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune (modificat prin OMJ nr. 3013/C/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 17, alin. (1) și alin. (3) prevedeau:

„(1) Selecția dosarelor depuse de candidați se va realiza în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora, potrivit art. 4 alin. (2).

(…)

(3) Candidații declarați respinși în urma selecției dosarelor pot depune contestație la Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, personal sau prin e-mail, în termen de două zile lucrătoare de la afișarea listelor”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (1) și alin. (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Selecția dosarelor depuse de candidați se va realiza în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora, potrivit art. 4 alin. (2).

(…)

(3) Candidații declarați respinși în urma selecției dosarelor pot depune contestație la Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției prin e-mail, în termen de două zile lucrătoare de la afișarea listelor, contestațiile fiind considerate ca transmise în termen dacă sunt expediate până la data și ora-limită indicate de organizatori”.

Art. 18 alin. (4)-(5) și alin. (7)-(8) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune (modificat prin OMJ nr. 3013/C/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 18, alin. (4)-(5) și alin. (7)-(8) prevedeau:

„(4) Intrarea candidaților în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală și a actului de identitate, cu o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise. Pe listă se menționează prezența fiecărui candidat.

(5) Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține concursul. Este interzisă deținerea de către candidați, pe toată durata probei scrise, a oricăror surse de informare, a mijloacelor de comunicare la distanță, a computerelor personale etc.

(…)

(7) Înainte de a se primi subiectele, candidații scriu numele și prenumele pe colțul foii ce urmează să fie lipit, pe care se aplică ștampila Direcției Naționale de Probațiune și semnătura președintelui comisiei de verificare a cunoștințelor.

(8) Pe toată durata desfășurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiilor de concurs, persoanele care supraveghează desfășurarea probei și, dacă este cazul, personalul medical”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (4)-(5) și alin. (7)-(8) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(4) Intrarea candidaților în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală și a actului de identitate, cu o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise, pe listă menționându-se prezența fiecărui candidat. Așezarea candidaților în sală se realizează în așa fel încât să se asigure confidențialitatea lucrării și distanțarea socială minimă care poate preveni contactarea anumitor boli, luându-se în acest scop, dacă este cazul, și măsuri de protecție sanitară specifice.

(5) Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține concursul. Sunt interzise deținerea și utilizarea de către candidați, pe toată durata probei scrise, a oricăror surse de informare și a mijloacelor de comunicare electronică, precum computere personale, tablete, telefoane, ceasuri inteligente etc.

(…)

(7) Înainte de a se primi subiectele, candidații scriu numele și prenumele pe colțul foii ce urmează să fie lipit, pe care se aplică ștampila Direcției Naționale de Probațiune și semnătura responsabilului de sala respectivă, desemnat prin decizie a directorului general.

(8) Pe toată durata desfășurării probei scrise în sălile de concurs au acces numai membrii comisiilor de concurs, persoanele care supraveghează desfășurarea probei și, dacă este cazul, personalul medical. Pentru supravegherea desfășurării probei de verificare a cunoștințelor se stabilesc, prin decizie a directorului general, echipe de supraveghetori și un responsabil pentru fiecare sală, aceste persoane fiind desemnate dintre angajații Direcției Naționale de Probațiune, ai Ministerului Justiției ori dintre cei ai instituțiilor aflate în subordinea ministerului sau din cadrul serviciilor de probațiune, după caz”.

Art. 19 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune (modificat prin OMJ nr. 3013/C/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 19, alin. (1) prevedea:

„(1) La finalizarea probei scrise baremul de evaluare și notare a probei scrise se afișează la locația de desfășurare a acesteia și pe site-ul Ministerului Justiției. În termen de 24 de ore de la afișarea baremului de notare pentru testele-grilă, candidații pot face contestații la acesta, care se depun la Direcția Națională de Probațiune personal sau prin email. Contestațiile la barem se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluția se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluționarea contestațiilor. Baremul stabilit în urma soluționării contestațiilor se publică pe site-ul Ministerului Justiției”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 19, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) La finalizarea probei scrise, baremul de evaluare și notare se afișează pe site-ul Ministerului Justiției, iar în termen de 24 de ore de la afișarea baremului de notare pentru testele-grilă candidații pot face contestații la acesta, care se transmit la Direcția Națională de Probațiune prin e-mail până la data și ora-limită indicate de organizatori. Contestațiile la barem se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului de contestare, iar soluția se motivează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru soluționarea contestațiilor, baremul stabilit în urma soluționării contestațiilor fiind publicat pe site-ul Ministerului Justiției”.

Art. 20 alin. (1)-(2) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune (modificat prin OMJ nr. 3013/C/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 20, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Rezultatele probei scrise se afișează la sediul Direcției Naționale de Probațiune și se publică pe site-ul Ministerului Justiției.

(2) Candidații pot contesta punctajul obținut la proba scrisă prin depunerea unei contestații la Direcția Națională de Probațiune, personal sau prin e-mail, în termen de două zile de la data publicării rezultatelor pe site-ul Ministerului Justiției”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 20, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Rezultatele probei scrise se afișează pe site-ul Ministerului Justiției.

(2) Candidații pot contesta punctajul obținut la proba scrisă prin transmiterea unei contestații prin e-mail la Direcția Națională de Probațiune, în termen de două zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor pe site-ul Ministerului Justiției, până la data și ora-limită indicate de organizatori”.

Art. 24 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune (modificat prin OMJ nr. 3013/C/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 24, alin. (1) prevedea:

„(1) Rezultatele interviului pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare de la afișare. Contestația se depune, personal sau prin e-mail, la Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Rezultatele interviului pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare de la afișare. Contestația se transmite prin e-mail la Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției până la data și ora-limită indicate de organizatori”.

Art. 26 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune (modificat prin OMJ nr. 3013/C/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 26, alin. (2) prevedea:

„(2) Rezultatele testării medicale și psihologice se vor publica în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării examinării candidaților”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 26, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În situația în care numărul candidaților admiși depășește numărul de posturi vacante, testarea medicală și psihologică se va realiza pentru un număr de candidați egal cu numărul posturilor vacante la care se adaugă un număr de rezervă de candidați de 10% din numărul posturilor vacante. Rezultatele testării medicale și psihologice se vor publica în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării examinării candidaților”.

Art. 27 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune (modificat prin OMJ nr. 3013/C/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 27, alin. (2) prevedea:

„(2) Notele acordate la fiecare probă de concurs se trec în litere și în cifre în borderoul de notare, care este semnat pe fiecare filă de membrii comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e)”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 27, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Notele acordate la fiecare probă de concurs se trec în cifre în borderoul de notare, care este semnat pe fiecare filă de membrii comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) – e)”.

Art. 28 alin. (5) și alin. (8)-(9) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune (modificat prin OMJ nr. 3013/C/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 28, alin. (5) și alin. (8)-(9) prevedeau:

„(5) Departajarea candidaților cu note egale, care optează pentru posturile vacante de consilier de probațiune din cadrul aceluiași serviciu sau pentru posturile vacante de inspector de probațiune, se face întâi în funcție de nota obținută la proba scrisă, apoi în funcție de nota obținută la proba interviului.

(…)

(8) După ocuparea posturilor vacante, candidații declarați admiși care nu au avut posibilitatea să opteze pentru ocuparea unui post vacant vor fi înscriși automat într-o listă de așteptare, urmând ca procedura descrisă la alin. (3)-(6) să fie reluată în cazul vacantării sau suplimentării unor posturi din categoria celor pentru care au candidat, dacă această vacantare se produce într-un interval de 6 luni de la data publicării informațiilor precizate la alin. (7).

(9) Prevederile alin. (8) nu se aplică în situația în care candidații au renunțat să își exprime opțiunea privind ocuparea unui post vacant”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 28, alin. (5) și alin. (8)-(9) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(5) Departajarea candidaților cu note egale, care optează pentru posturile vacante de consilier de probațiune din cadrul aceluiași serviciu sau pentru posturile vacante de inspector de probațiune, se face în ordine în funcție de nota obținută la proba scrisă, la interviu, apoi în funcție de nota obținută la examenul de licență, respectiv în funcție de media anilor de studiu din timpul facultății.

(…)

(8) După ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune sau de inspector de probațiune, candidații declarați admiși care nu au avut posibilitatea să opteze pentru ocuparea unui post vacant de consilier sau de inspector de probațiune vor fi înscriși automat într-o listă de așteptare, urmând ca procedura descrisă la alin. (3) – (6), respectiv testarea medicală și psihologică să fie realizate în cazul vacantării sau suplimentării unor posturi din categoria celor pentru care au candidat, dacă această vacantare se produce într-un interval de 1 an de la data publicării informațiilor precizate la alin. (7) și dacă neexercitarea opțiunii pentru un post vacant nu se datorează renunțării candidaților la acest drept.

(9) În situația menționată la alin. (6), candidații aflați pe lista de așteptare sunt contactați individual prin telefon, respectiv prin e-mail, în vederea exprimării opțiunii, cu respectarea criteriilor menționate la alin. (4), al doilea candidat și următorii fiind contactați numai după ce primul, respectiv precedentul candidat și-au transmis opțiunea, în scris, prin e-mail”.

Art. 31 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune (modificat prin OMJ nr. 3013/C/2020)

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 31 prevedea:

„Art. 31

Lucrările scrise ale candidaților declarați admiși la concurs și procesele-verbale privind rezultatele concursului sunt transmise Direcției Naționale de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției pentru a fi incluse în dosarele profesionale ale candidaților. Dosarele de înscriere, procesele-verbale, lucrările scrise referitoare la ceilalți candidați și orice alte documente în legătură cu concursul se arhivează și se păstrează la Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției”.

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 31 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 31

Lucrările scrise ale candidaților declarați admiși la concurs și procesele-verbale privind rezultatele concursului sunt transmise de către comisia de organizare a concursului prevăzută la art. 9 Direcției Naționale de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției pentru a fi incluse în dosarele profesionale ale candidaților. Dosarele de înscriere, procesele-verbale, lucrările scrise referitoare la ceilalți candidați și orice alte documente în legătură cu concursul se arhivează și se păstrează la Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune – modificări (OMJ nr. 3013/C/2020) was last modified: octombrie 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.