Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii – modificări (Hotărâre CSM nr. 943/2018)

Cap. VI^2-VI^4 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (introdus prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după cap. VI^1, se introduc trei noi capitole, cap. VI^2-VI^4, cu următorul conținut:

„CAPITOLUL VI^2

Biroul de relații internaționale, proiecte cu finanțare externă și politici publice

 Art. 30^2

Biroul de relații internaționale, proiecte cu finanțare externă și politici publice are următoarele atribuții: 

a) asigură elaborarea proiectului programului anual de relații externe al Institutului;

b) elaborează proiectele cu finanțare externă la care aplică Institutul;

c) derulează, din punct de vedere operațional, în colaborare cu departamentele de resort, programele cu finanțare externă ale Institutului;

d) asigură colaborarea Institutului cu autoritățile și instituțiile publice din România, cu școlile de magistratură din alte țări, precum și cu alte organizații naționale și internaționale;

e) inițiază și fundamentează, în colaborare cu departamentele de resort, politicile publice în domeniul formării profesionale;

f) asigură, la nivelul Institutului, respectarea procedurilor privind planificarea, formularea, implementarea și evaluarea politicilor referitoare la strategia de reformă a justiției – statul de drept și reforma justiției;

g) analizează și elaborează, în colaborare cu departamentele de resort, note, rapoarte și formulează puncte de vedere referitoare la activitatea Institutului;

h) elaborează, în colaborare cu departamentele de resort, propuneri pentru derularea și îmbunătățirea activității desfășurate de Institut;

i) organizează activitățile internaționale sau cu caracter festiv ale Institutului;

j) informează Departamentul economico-administrativ privind contribuția la cofinanțarea națională pe care Institutul s-a angajat să o asigure prin acorduri de finanțare sau de parteneriat;

k) asigură redactarea documentelor necesare aprobării deplasărilor în străinătate;

l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului.

 

CAPITOLUL VI^3

Biroul de achiziții publice și informatică

 Art. 30^3

Biroul de achiziții publice și informatică are următoarele atribuții: 

a) elaborează și actualizează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte structuri organizatorice din cadrul Institutului, în condițiile legii;

b) organizează procedurile de achiziții publice în condițiile legii;

c) întocmește rapoartele referitoare la achizițiile realizate;

d) ține evidența contractelor și urmărește derularea lor;

e) întocmește planul anual de investiții, îl supune aprobării și urmărește realizarea acestuia;

f) asigură buna funcționare a rețelei, a produselor și serviciilor informatice;

g) elaborează norme, proceduri de utilizare, protecție și securitate și coordonează administrarea și exploatarea eficientă, sigură și securizată a produselor și serviciilor informatice;

h) proiectează și elaborează specificațiile tehnice și propune spre achiziționare aplicații informatice și baze de date, implementează și coordonează exploatarea acestora în sistemul informatic al Institutului;

i) ține evidența specifică a dotării cu produse și servicii informatice în cadrul Institutului și asigură mentenanța acestora;

j) participă la elaborarea specificațiilor tehnice din cadrul documentației de achiziție și la evaluarea tehnică a ofertelor în procedurile de achiziționare de produse și servicii informatice pentru sistemul informatic al Institutului;

k) participă la recepționarea produselor și serviciilor achiziționate și la derularea contractelor de achiziție a produselor și serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Institutului;

l) asigură legătura cu unitățile de service și reprezintă instituția în relațiile cu acestea, atât pentru produsele și serviciile gestionate de Institut, cât și pentru produsele și serviciile externalizate (service pentru imprimante, faxuri, copiatoare, service pentru administrarea unor aplicații utilizate în cadrul Institutului), pentru menținerea în stare de funcționare a produselor și serviciilor informatice din sistemul informatic al Institutului;

m) intervine operativ, împreună cu unitățile de service, și ține evidența intervențiilor acestora pentru a asigura funcționarea permanentă a produselor și serviciilor informatice din cadrul Institutului;

n) asigură asistența tehnică pentru publicarea pe pagina de internet a Institutului a informațiilor și a documentelor aprobate spre publicare de conducerea Institutului;

o) dezvoltă aplicații software în funcție de necesitățile structurilor organizatorice din cadrul Institutului;

p) asigură asistență tehnică pentru activitățile de broadcasting ale seminarelor, conferințelor și altor activități desfășurate de Institut;

q) asigură mentenanța platformei e-learningși acordă asistență tehnică la realizarea modulelor e-learning;

r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului.

 

CAPITOLUL VI^4

Compartimentul juridic

 Art. 30^4

Compartimentul juridic are următoarele atribuții: 

a) avizează din punctul de vedere al legalității dispozițiile și deciziile directorului Institutului;

b) verifică și avizează din punctul de vedere al legalității actele juridice primite spre avizare;

c) avizează din punctul de vedere al legalității orice măsură susceptibilă să angajeze răspunderea Institutului, precum și orice măsură care privește drepturile și obligațiile Institutului;

d) formulează puncte de vedere sau note referitoare la probleme de drept ce au legătură cu desfășurarea activității Institutului;

e) redactează și depune la instanță cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de ședință, solicitarea de probe și concluziile scrise, precum și motivele care stau la baza exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești, atunci când este cazul, în dosarele în care Institutul Național al Magistraturii este parte;

f) reprezintă Institutul în fața instanțelor judecătorești, în toate cauzele în care este parte, precum și în fața organelor jurisdicționale, în limitele stabilite prin delegația dată de către directorul acestuia;

g) transmite spre executare structurii organizatorice de specialitate hotărârile judecătorești;

h) verifică și avizează, sub aspectul legalității, contractele ce urmează a fi încheiate de Institut, în urma demarării procedurilor de achiziție publică în conformitate cu dispozițiile legale;

i) verifică și avizează, conform legii, notele justificative elaborate în materia achizițiilor publice;

j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului”.

 

Cap. VII din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, cap. VII prevedea:

„Capitolul VII Departamentul economico-financiar și administrativ

Art. 31

Departamentul economico-financiar și administrativ este format din:

a) Serviciul contabilitate, achiziții publice și resurse umane;

b) Serviciul protocol, secretariat și administrativ.

Art. 32

Serviciul contabilitate, achiziții publice și resurse umane are următoarele atribuții:

a) asigură buna desfășurare a activității financiar-contabile;

b) angajează, alături de director, prin semnătura directorului executiv sau, în lipsa acestuia, a înlocuitorului său Institutul în toate operațiunile patrimoniale;

c) organizează efectuarea lucrărilor de planificare financiară, întocmește lucrările cu privire la veniturile și cheltuielile Institutului, planul de casă, fondul pentru salarii, precum și alte lucrări financiar-contabile, conform legii;

d) organizează și asigură controlul gestiunii și efectuarea inventarierii patrimoniului Institutului;

e) păstrează registrele și dosarele administrative privind activitatea financiar-contabilă;

f) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter financiar-contabil prevăzute de lege sau încredințate de conducerea Institutului;

g) întocmește planul de achiziții pentru bunuri, servicii sau lucrări și îl prezintă spre aprobare directorului Institutului;

h) urmărește actualizarea permanentă a planului de achiziții;

i) asigură aprovizionarea Institutului cu bunurile materiale necesare desfășurării în bune condiții a activității, potrivit procedurii stabilite;

j) asigură contractarea serviciilor și a lucrărilor necesare bunei funcționări a Institutului;

k) ține evidența contractelor și urmărește derularea lor;

l) organizează activitatea magaziei și asigură depozitarea în bune condiții a materialelor;

m) îndeplinește orice alte atribuții privitoare la achiziții, prevăzute de lege sau încredințate de conducerea Institutului;

n) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personal contractual și funcționari publici din cadrul Institutului;

o) asigură și răspunde de respectarea condițiilor cerute de lege privind încadrările în grilele și gradele salariale;

p) completează carnetele de muncă și registrul de evidență a salariaților;

r) urmărește întocmirea fișelor de evaluare a salariaților;

s) urmărește întocmirea și păstrarea declarațiilor de interese, declarațiilor de avere și a celorlalte declarații prevăzute de lege ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor și ale funcționarilor publici;

t) propune actualizarea statului de funcții și a statului de personal;

u) îndeplinește orice alte atribuții referitoare la resursele umane, încredințate de conducerea Institutului.

Art. 33

Serviciul protocol, secretariat și administrativ are următoarele atribuții:

a) păstrează dosarele auditorilor de justiție;

b) întocmește foile matricole, cataloagele și alte evidențe necesare privind activitățile de învățământ, frecventarea și absolvirea cursurilor și eliberează atestate auditorilor de justiție;

c) primește și distribuie corespondența Institutului, redactează corespondența trimisă de acesta sub semnătura directorului sau a directorilor adjuncți;

d) asigură arhivarea documentelor primite sau elaborate în Institut și răspunde de păstrarea și conservarea acestora;

e) comunică celorlalte compartimente datele și documentele necesare, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin;

f) răspunde de activitatea administrativ-gospodărească a Institutului, asigurând aprovizionarea cu bunurile necesare și gestionarea acestora;

g) duce la îndeplinire măsurile stabilite pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de lucru în Institut, conform normelor de protecție a muncii și celor pentru paza clădirii și a bunurilor, precum și pentru paza contra incendiilor, conform legii;

h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de conducerea Institutului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, cap. VII se modifică și va avea următorul conținut:

„CAPITOLUL VII

Direcția economico-financiară și administrativă

 

Art. 31

Direcția economico-financiară și administrativă este formată din: 

a) Serviciul financiar-contabilitate;

b) Serviciul administrativ;

c) Biroul resurse umane, documentare și arhivă.

 

Art. 32

Serviciul financiar-contabilitate are următoarele atribuții: 

a) asigură buna desfășurare a activității financiar-contabile;

b) angajează, alături de director, prin semnătură directorului economic sau, în lipsa acestuia, a înlocuitorului său Institutul în toate operațiunile patrimoniale;

c) organizează efectuarea lucrărilor de planificare financiară, întocmește lucrările cu privire la veniturile și cheltuielile Institutului, planul de casă, fondul pentru salarii, precum și alte lucrări financiar-contabile, conform legii;

d) organizează și asigură controlul gestiunii și efectuarea inventarierii patrimoniului Institutului;

e) păstrează registrele contabile obligatorii privind activitatea financiar-contabilă;

f) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter financiar-contabil prevăzute de lege sau încredințate de conducerea Institutului.

Art. 33

Serviciul administrativ are următoarele atribuții: 

a) primeșteși distribuie corespondența Institutului, redactează corespondența trimisă de acesta sub semnătură directorului sau a directorilor adjuncți;

b) comunică celorlalte compartimente datele și documentele necesare, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin;

c) răspunde de activitatea administrativ-gospodărească a Institutului, asigurând aprovizionarea cu bunurile necesare și gestionarea acestora;

d) duce la îndeplinire măsurile stabilite pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de lucru, conform normelor de protecție a muncii și celor pentru paza clădirii și a bunurilor, precum și pentru paza contra incendiilor, conform legii;

e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de conducerea Institutului.

Art. 34

Biroul resurse umane, documentare și arhivă are următoarele atribuții: 

a) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual și funcționari publici din cadrul Institutului și participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;

b) asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor legale referitoare la salarizarea personalului din Institut;

c) completează registrul de evidență a salariaților;

d) urmărește întocmirea fișelor de evaluare a salariaților;

e) urmărește întocmirea și păstrarea declarațiilor de interese, declarațiilor de avere și a celorlalte declarații prevăzute de lege ale personalului din Institut;

f) propune actualizarea statului de funcții și a statului de personal;

g) asigură arhivarea documentelor primite sau elaborate în Institut și răspunde de păstrarea și conservarea acestora;

h) gestionează fondul de carte al Institutului;

i) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de conducerea Institutului”.

 

Art. 38 alin. (2) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 38, alin. (2) prevedea:

„(2) Sancțiunile prevăzute la art. 26 alin. (3) lit. b), c) și d) se aplică de Consiliul științific al Institutului, în termenul prevăzut la alin. (1)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 38, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Sancțiunile prevăzute la art. 37 alin. (3) lit. b), c) și d) se aplică de Consiliul științific al Institutului, în termenul prevăzut la alin. (1)”.

 

Art. 44 alin. (1)-(2) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 44, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor îndeplinește atribuții specifice de organizare și instruire în cadrul departamentelor de formare profesională inițială, de formare profesională continuă și de formare a formatorilor.

(2) Salarizarea personalului de instruire al Institutului prin plata cu ora se face în funcție de numărul de ore de seminar sau de curs susținute, de indemnizația brută lunară a funcției de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și de norma didactică stabilită conform art. 80 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 44, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor îndeplinește atribuții specifice de organizare și instruire în cadrul structurilor organizatorice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)-e), g)-i). 

(2) Salarizarea personalului de instruire al Institutului prin plata cu ora se face potrivit legii”.

 

Art. 46 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 46 prevedea:

„Colaboratorii externi ai Institutului sunt salarizați conform legii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 46 se modifică și va avea următorul conținut:

Colaboratorii externi ai Institutului sunt plătiți conform legii”.

 

Art. 47 alin. (1) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 47, alin. (1) prevedea:

„(1) Poate ocupa un post de execuție de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, în departamentele de formare a judecătorilor și procurorilor din cadrul Institutului, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004, cu modificările și completările ulterioare, și care ocupă postul potrivit dispozițiilor art. 48 sau care promovează concursul organizat de Institut”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 47, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Poate ocupa un post de execuție de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, în cadrul Institutului, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care ocupă postul potrivit dispozițiilor art. 48 sau care promovează concursul organizat de Institut”.

 

Art. 48 alin. (4) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 48, alin. (4) prevedea:

„(4) Posturile vacante de personal asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Institutului, care nu se ocupă potrivit dispozițiilor alin. (1) sau (3), se scot la concursul organizat de Institut”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 48, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Atunci când există urgență sau atunci când specificul postului vacant impune, posturile vacante de personal asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Institutului se pot scoate la concursul organizat de Institut, cu aprobarea Consiliului științific”.

 

Art. 49 alin. (2) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 49, alin. (2) prevedea:

„(2) Copiile actelor menționate la alin. (1) vor fi certificate spre conformitate de Serviciul resurse umane”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 49, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Copiile actelor menționate la alin. (1) vor fi certificate spre conformitate de Biroul resurse umane, documentare și arhivă”.

 

Art. 50 alin. (4) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 50, alin. (4) prevedea:

„(4) Cererile-tip pentru înscrierea la concurs se depun cu cel puțin 15 zile înainte de data concursului la Serviciul resurse umane al Institutului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 50, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Cererile-tip pentru înscrierea la concurs se depun cu cel puțin 15 zile înainte de data concursului la Biroul resurse umane, documentare și arhivă”.

 

Art. 51 alin. (18) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 51, alin. (8) prevedea:

„(18) Candidații nemulțumiți de notele acordate la proba scrisă la limba străină pot depune contestație la Serviciul resurse umane din cadrul Institutului în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 51, alin. (18) se modifică și va avea următorul conținut:

„(18) Candidații nemulțumiți de notele acordate la proba scrisă la limba străină pot depune contestație la Biroul resurse umane, documentare și arhivă în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor”.

 

Art. 56 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 56 prevedea:

„În termen de 3 zile de la data susținerii interviului, comisiile de examinare predau întregul material de concurs Serviciului resurse umane din cadrul Institutului, care va lua măsuri pentru afișarea rezultatelor concursului la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 56 se modifică și va avea următorul conținut:

„În termen de 3 zile de la data susținerii interviului, comisiile de examinare predau întregul material de concurs Biroului resurse umane, documentare și arhivă, care va lua măsuri pentru afișarea rezultatelor concursului la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia”.

 

Art. 59 alin. (3) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 59, alin. (3) prevedea:

„(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoțite de documentele originale și vor fi certificate spre conformitate cu originalul de Serviciul resurse umane”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 59, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoțite de documentele originale și vor fi certificate spre conformitate cu originalul de Biroul resurse umane, documentare și arhivă”.

 

Art. 61 alin. (3) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 61, alin. (3) prevedea:

„(3) Cererile pentru înscrierea la concurs se adresează directorului Institutului și se depun, cu cel puțin 10 zile înainte de data concursului, la Serviciul resurse umane”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 61, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Cererile pentru înscrierea la concurs se adresează directorului Institutului și se depun, cu cel puțin 10 zile înainte de data concursului, la Biroul resurse umane, documentare și arhivă”.

 

Art. 67 alin. (1) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 67, alin. (1) prevedea:

„(1) Candidații nemulțumiți de notele acordate pot depune contestație la Serviciul resurse umane din cadrul Institutului, în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 67, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Candidații nemulțumiți de notele acordate pot depune contestație la Biroul resurse umane, documentare și arhivă, în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor”.

 

Art. 73 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 73 prevedea:

„În termen de cel mult 3 zile de la data finalizării concursului, comisia de examinare va preda întregul material de concurs Serviciului resurse umane din cadrul Institutului, care va lua măsuri pentru afișarea rezultatelor concursului la sediul acestuia”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 73 se modifică și va avea următorul conținut:

În termen de cel mult 3 zile de la data finalizării concursului, comisia de examinare va preda întregul material de concurs Biroului resurse umane, documentare și arhivă, care va lua măsuri pentru afișarea rezultatelor concursului la sediul acestuia”.

Regulamentul Institutului Național al Magistraturii – modificări (Hotărâre CSM nr. 943/2018) was last modified: noiembrie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii