Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii – modificări (Hotărâre CSM nr. 943/2018)

Art. 21 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 prevedea:

„(1) Formatorii sunt obligați să respecte programa analitică și orarul. În mod excepțional, modificarea orarului și a programei analitice sau înlocuirea formatorilor se poate face de directorul Institutului, cu acordul Consiliului științific.

(2) În cadrul fiecărei catedre/discipline se organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie ședința membrilor acesteia, la convocarea titularului de catedră/disciplină, în scopul asigurării pregătirii unitare a auditorilor de justiție”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Formatorii sunt obligați să respecte programa analitică și orarul. În mod excepțional, modificarea orarului și a programei analitice sau înlocuirea formatorilor se poate face de directorul Institutului, cu acordul Consiliului științific. 

(2) În scopul asigurării pregătirii unitare a auditorilor de justiție, formatorii sunt organizați în catedre, în raport cu disciplinele în care sunt specializați, conducerea Institutului stabilind disciplinele care intră în componența fiecărei catedre. 

(3) În cadrul fiecărei catedre se organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie ședința membrilor acesteia, la convocarea titularului de disciplină sau a conducerii Institutului. 

(4) Titularul de disciplină coordonează activitatea catedrei în ceea ce privește elaborarea programelor analitice, a planurilor de seminar și a materialelor de formare utilizate, precum și organizarea evaluărilor auditorilor de justiție, revizuirea și avizarea tematicii/bibliografiei la concursurile și examenele date în competența Institutului. 

(5) Titularul de disciplină face parte din comisiile de recrutare a personalului de instruire și participă la procesul de evaluare a membrilor catedrei”.

 

Art. 22 alin. (3) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (abrogat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (3) se abrogă.

 

Art. 22 alin. (4) și alin. (6) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 22, alin. (4) și alin. (6) prevedeau:

„(4) Nota minimă admisă la evaluarea continuă aferentă fiecărei discipline din anul I de studiu, respectiv a programului de stagiu din anul II, precum și la fiecare dintre evaluările finale aferente fiecărei discipline/etape de stagiu/modul este 5.

(…)

(6) Cu excepția situației în care nota este rezultatul fraudei, în situația în care nu s-a obținut nota minimă prevăzută la alin. (4), pentru evaluările finale aferente fiecărei discipline/etape de stagiu/modul, auditorul va mai putea fi examinat o singură dată. Nepromovarea în urma examinării scrise atrage exmatricularea din Institut, în baza hotărârii Consiliului științific. În situația în care nu s-a obținut nota minimă admisă la evaluarea continuă aferentă fiecărei discipline din anul I de studiu, respectiv la evaluarea continuă aferentă programului de stagiu din anul II, auditorul va fi exmatriculat din Institut în baza hotărârii Consiliului științific”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (4) și alin. (6) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(4) Nota minimă admisă la evaluarea continuă aferentă fiecărei discipline din anul I de studiu, respectiv a programului de stagiu din anul II, precum și la fiecare dintre evaluările finale aferente fiecărei discipline este 5. 

(…)

(6) Cu excepția situației în care nota este rezultatul fraudei, în situația în care nu s-a obținut nota minimă prevăzută la alin. (4), pentru evaluările finale aferente fiecărei discipline auditorul va mai putea fi examinat o singură dată. Nepromovarea la cea de-a doua examinare scrisă atrage exmatricularea din Institut, în baza hotărârii Consiliului științific. În situația în care nu s-a obținut nota minimă admisă la evaluarea continuă aferentă fiecărei discipline din anul I de studiu, respectiv la evaluarea continuă aferentă programului de stagiu din anul II, auditorul va fi exmatriculat din Institut în baza hotărârii Consiliului științific”.

 

Art. 22^1 alin. (1), alin. (3) și alin. (5) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 22^1, alin. (1), alin. (3) și alin. (5) prevedeau:

„(1) Constituie fraudă:

a) comunicarea, după o primă avertizare, prin orice mijloace, cu persoane prezente, în vederea soluționării subiectului;

b) deținerea altor materiale decât cele permise;

c) deținerea oricăror mijloace de comunicare;

d) continuarea redactării lucrării după expirarea timpului alocat;

e) copierea sau înlesnirea copierii.

(…)

(3) Titularul de disciplină sau persoana desemnată de acesta, după ascultarea auditorului de justiție și, dacă este cazul, a altor persoane, aplică una dintre următoarele sancțiuni:

– pentru frauda prevăzută la alin. (1) lit. a), b), c) și e), eliminarea din examen și acordarea notei zero;

– pentru frauda prevăzută la alin. (1) lit. d), scăderea din nota acordată lucrării a unui număr de puncte, în funcție de gravitatea abaterii.

(…)

(5) În cazul în care titularul de disciplină sau persoana desemnată de acesta decide că nu a existat fraudă în sensul alin. (1) lit. a), b), c) și e), auditorul de justiție poate opta între susținerea în continuare a probei, cu prelungirea corespunzătoare a timpului de concurs, și susținerea din nou a acesteia, la o dată ulterioară”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (1), alin. (3) și alin. (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Constituie fraudă utilizarea sau înlesnirea utilizării oricăror surse de informare nepermise la examenul respectiv, precum și deținerea în vederea utilizării nepermise a oricăror dispozitive de comunicare la distanță. 

(…)

(3) Titularul de disciplină sau persoana desemnată de acesta, după ascultarea auditorului de justițieși, dacă este cazul, a altor persoane, aplică sancțiunea eliminării din examen și acordarea notei zero, dacă se constată existența unei fraude. 

(…)

(5) În cazul în care titularul de disciplină sau persoana desemnată de acesta decide că nu a existat fraudă în sensul alin. (1), auditorul de justiție susține din nou examenul, la o dată ulterioară”.

 

Art. 22^1 alin. (6) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (abrogat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22^1, alin. (6) se abrogă.

 

Art. 22^1 alin. (8)-(9) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 22^1, alin. (8)-(9) prevedeau:

„(8) Auditorul de justiție poate contesta procesul-verbal de sancționare a fraudei. Contestația trebuie să cuprindă motivele pe care se întemeiază și se depune în termen de o săptămână de la înmânarea sau, după caz, comunicarea procesului-verbal de sancționare sau de la data întocmirii procesului-verbal în care se consemnează refuzul de primire. Contestația se soluționează de către Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii.

(9) În situația în care Consiliul Științific admite contestația, în funcție de sancțiunea aplicată, auditorul de justiție mai poate susține o dată proba de la care a fost eliminat sau poate primi punctajul care i-a fost scăzut. În situația prevăzută la alin. (6), dacă se admite contestația, se acordă nota stabilită în urma corectării lucrării”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (8)-(9) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(8) Auditorul de justiție poate contesta procesul-verbal de sancționare a fraudei. Contestația trebuie să cuprindă motivele pe care se întemeiază și se depune în termen de 5 zile de la înmânarea sau, după caz, comunicarea procesului-verbal de sancționare sau de la data întocmirii procesului-verbal în care se consemnează refuzul de primire. Contestația se soluționează de către Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii. 

(9) În situația în care Consiliul științific admite contestația, auditorul de justiție mai poate susține o dată proba de la care a fost eliminat”.

 

Art. 22^1 alin. (10) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (abrogat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22^1, alin. (10) se abrogă.

 

Art. 24 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 prevedea:

„Departamentul de formare profesională continuă este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor și atestare a rezultatelor obținute, aprobat prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturi”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 se modifică și va avea următorul conținut:

Departamentul de formare profesională continuă coordonează activitatea de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor”.

 

Art. 26 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 prevedea:

„Institutul coordonează activitatea de formare profesională continuă descentralizată a judecătorilor și procurorilor, realizată de curțile de apel și de parchetele de pe lângă acestea, prin avizarea tematicii de pregătire, furnizarea materialelor documentare și formarea formatorilor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 se modifică și va avea următorul conținut:

Departamentul de formare profesională continuă are, în principal, următoarele atribuții: 

a) întocmește proiectul programului de formare profesională continuă;

b) transmite instanțelor si parchetelor programul de formare profesională continuă;

c) centralizează opțiunile judecătorilor și procurorilor pentru cursurile de formare;

d) întocmește planul de formare profesională continuă în funcție de opțiunile judecătorilor și procurorilor;

e) comunică instanțelorși parchetelor planul de formare profesională continuă;

f) organizează activitățile de formare profesională continuă;

g) întocmește proiectul programului de formare a judecătorilor și procurorilor care au primit calificativul «Nesatisfăcător» sau calificativul «Satisfăcător» în urma a două evaluări consecutive;

h) organizează cursurile de formare a judecătorilor și procurorilor care au primit calificativul «Nesatisfăcător» sau calificativul «Satisfăcător» în urma a două evaluări consecutive;

i) evaluează calitatea formării judecătorilor și procurorilor și face propuneri de îmbunătățire;

j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului”.

 

Art. 26^1 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (introdus prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 26, se introduce un nou articol, art. 26^1, cu următorul conținut:

În cadrul Departamentului de formare profesională continuă funcționează Compartimentul de formare profesională continuă descentralizată, care are, în principal, următoarele atribuții: 

a) coordonează activitatea de formare continuă descentralizată;

b) coordonează rețeaua responsabililor de formare continuă descentralizată;

c) derulează programele comune de formare continuă centralizată și descentralizată în domeniile obligatorii;

d) întocmește proiectul programului de formare continuă descentralizată;

e) transmite instanțelor și parchetelor programul de formare continuă descentralizată;

f) transmite responsabililor materialele de pregătire relevante utilizate în cadrul programelor de pregătire organizate de Institutul Național al Magistraturii la nivel centralizat, pentru a fi puse la dispoziția magistraților;

g) organizează întâlniri periodice cu responsabilii de formare continuă descentralizată pentru discutarea problemelor specifice și identificarea soluțiilor optime în domeniul pregătirii magistraților;

h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului”.

 

Denumirea cap. VI din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, denumirea cap. VI era:

„Capitolul VI

Departamentul de formare a formatorilor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, denumirea cap. VI se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitolul VI

Compartimentul de formare a formatorilor”.

 

Art. 27^1 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (introdus prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 27, se introduce un nou articol, art. 27^1, cu următorul conținut:

Compartimentul de formare a formatorilor are, în principal, următoarele atribuții: 

a) organizează procedurile de recrutare a formatorilor și a coordonatorilor de practică;

b) organizează procedurile de recrutare a formatorilor colaboratori în proiectele cu finanțare externă;

c) organizează cursurile de formare a formatorilor;

d) realizează evaluarea anuală a personalului de instruire;

e) actualizează lista personalului de instruire și face propuneri de încetare sau suspendare din calitatea de formator sau coordonator de practică;

f) evaluează periodic metodologiile de instruire și face propuneri de îmbunătățire a calității procesului de formare;

g) evaluează periodic metodologiile de evaluare a personalului de instruire și face propuneri de modificare;

h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului”.

 

Art. 28 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 prevedea:

„Selecția candidaților care și-au anunțat intenția de a deveni formatori ai Institutului se realizează de către o comisie numită prin hotărâre a Consiliului științific, conform unei proceduri publice și transparente, cu aplicarea unor criterii obiective stabilite prin strategia de recrutare a formatorilor Institutului, aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 se modifică și va avea următorul conținut:

Selecția candidaților care și-au anunțat intenția de a deveni formatori ai Institutului se realizează de către o comisie numită prin hotărâre a Consiliului științific, conform unei proceduri publice și transparente, aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii”.

 

Art. 29 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 prevedea:

„(1) După etapa de pregătire și evaluare finală a formatorilor, Consiliul științific propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea acestora.

(2) În mod excepțional, Consiliul științific poate folosi ca formatori la formarea continuă și alți specialiști decât cei aflați pe lista de formatori, situație care va fi comunicată de îndată Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 se modifică și va avea următorul conținut:

În mod excepțional, Consiliul științific poate folosi ca formatori și alți specialiști decât cei aflați pe lista de formatori, situație care va fi comunicată de îndată Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare”.

 

Cap. VI^1 – „Biroul de concursuri și examene” din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, cap. VI^1 – „Biroul de concursuri și examene” prevedea:

„Capitolul VI^1

Departamentul de concursuri, examene și politici publice

Art. 30^1

Departamentul de concursuri, examene și politici publice are următoarele atribuții:

a) organizează concursurile și examenele date în competența Institutului;

b) asigură managementul bazei de date cu magistrați, formatori și membri ai comisiilor concursurilor și examenelor organizate de către Institut;

c) face propunerile de modificare a regulamentelor de concurs sau examen;

d) analizează și elaborează note, rapoarte și formulează puncte de vedere referitoare la activitatea Institutului;

e) evaluează modul în care se desfășoară examenele și concursurile și redactează rapoarte cu privire la acestea;

f) elaborează propuneri pentru derularea și îmbunătățirea activității desfășurate de Institut;

g) inițiază și fundamentează politicile publice în domeniul judiciar, cu privire la activitatea principală a Institutului;

h) asigură, la nivelul Institutului, respectarea procedurilor privind planificarea, formularea, implementarea și evaluarea politicilor referitoare la strategia de reformă a justiției – statul de drept și reforma justiției;

i) derulează, din punct de vedere operațional, programele de asistență încheiate de Institut cu instituții similare din străinătate și cu organizații internaționale și asigură buna desfășurare a activității din cadrul programelor în domeniul politicilor publice și strategiilor în sistemul judiciar;

j) contribuie la buna derulare a relațiilor pe care Institutul le are cu instituții și organisme internaționale în domeniul asistenței judiciare;

k) proiectează, contractează, implementează, monitorizează și evaluează activitățile de formare a formatorilor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, cap. VI^1 – „Biroul de concursuri și examene” se modifică și va avea următorul conținut:

„CAPITOLUL VI^1

Biroul de concursuri și examene

Art. 30^1

Biroul de concursuri și examene are următoarele atribuții: 

a) îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege, regulamente sau încredințate de Consiliul Superior al Magistraturii privind organizarea concursurilor și examenelor;

b) centralizează opțiunile privind participarea formatorilor, magistraților și altor specialiști în comisiile de concursuri și examene;

c) face propunerile de modificare a regulamentelor de concurs sau examen;

d) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;

e) evaluează modul în care se desfășoară examenele și concursurile și redactează rapoarte cu privire la acestea;

f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului”.

Regulamentul Institutului Național al Magistraturii – modificări (Hotărâre CSM nr. 943/2018) was last modified: noiembrie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii