Regulamentul Camerei Deputaţilor – modificări (Hotărârea Camerei Deputaților nr. 47/2018)

Abstract

In September 2018, the Law of national education no. 1/2011 was amended under two
different regulations.
Similarly, other regulations were also amended, amongst which: Law no. 317/2004 on
the Superior Council of Magistracy, G.E.O. no. 111/2010 on parental leave and child care
monthly allowance, the Rules of Procedure of the Chamber of Deputies, Law no. 3/2000
regarding the organization and conduct of the referendum.
In September, as well, the Government Decision no. 33/2018 establishing the
contraventions which fall within the scope of the Prevention Law no. 270/2017, as well as
the template of the remedy plan (Government Decision no. 701/2018), and certain
regulations in the construction field, were also amended.

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994

(rep. M. Of. nr.  481 din 28 iunie 2016; cu modif. ult.)

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 47/2018

(M. Of. nr. 769 din 6 septembrie 2018)

 

– modifică: art. 153 alin. (1), art. 154, art. 232, art. 243 alin. (2), art. 248 alin. (1), art. 249 alin. (2);

– introduce: art. 151 alin. (7), art. 153 alin. (3), art. 242 lit. f)-g), art. 243 alin. (1) lit. g);

– abrogă: art. 247.

 

În M. Of. nr. 769 din 6 septembrie 2018, s-a publicat Hotărârea Camerei Deputaților nr. 47/2018 din 5 septembrie 2018 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților.

Astfel, Hotărârea nr. 47/2018 (M. Of. nr. 769 din 6 septembrie 2018) aduce modificări, dar și completări Regulamentului Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994 (rep. M. Of. nr.  481 din 28 iunie 2016; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante completări aduse Regulamentului Camerei Deputaților privește soluționarea cazurilor în care un deputat tulbură ședința comisiei ori săvârșește abateri grave. Astfel, în aceste situații, președintele de ședință va atenționa verbal deputatul, invitându-l să respecte regulamentul, iar dacă abaterile sunt comise în continuare, președintele va proceda la suspendarea ședinței și va dispune eliminarea deputatului din sală. În acest sens, secretarului general îi revine sarcina de a pune în aplicare această măsură disciplinară, fără întârziere, fiind ajutat de către personalul din cadrul Direcției afaceri interne a Camerei Deputaților. În vederea aplicării sancțiunilor stabilite prin regulament, Președintele de ședință al comisiei solicită vicepreședintelui Camerei în să urmărească desfășurarea acestei activități. Pe de altă parte, una dintre modificările aduse Regulamentului Camerei Deputaților se referă la interzicerea în dezbaterile parlamentare, a oricăror comportamentele și limbaje denigratoare, rasiste sau xenofobe ale deputaților. De asemenea, este interzisă și desfășurarea de pancarte ori bannere.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Regulamentului Camerei Deputaților.

 

Regulamentul Camerei Deputaților

 

Art.  151 alin. (7) din Regulamentul Camerei Deputaților (introdus prin Hotărârea nr. 47/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 151, după alin. (6), se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul conținut:

„(7) Prezentul articol se aplică și pentru ședințele comisiilor Camerei Deputaților, în mod corespunzăto”.

 

Art.  153 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților (modificat prin Hotărârea nr. 47/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 153, alin. (1) prevedea:

„(1) Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atât de la tribuna Camerei, cât și din sala de ședințe a plenului sau a comisiilor”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 153, alin. (1)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Este interzisă perturbarea activității parlamentare, proferarea de insulte sau calomnii atât de la tribuna Camerei, cât și din sala de ședințe a plenului, a comisiilor sau a celorlalte organisme de lucru ale Parlamentului”.

 

Art.  153 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților (introdus prin Hotărârea nr. 47/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 153, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) În dezbaterile parlamentare, deputații nu adoptă comportamente și limbaje denigratoare, rasiste sau xenofobe și nici nu desfășoară pancarte sau bannere”.

 

Art.  154 din Regulamentul Camerei Deputaților (modificat prin Hotărârea nr. 47/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, art. 154 prevedea:

„Art. 154

Președintele de ședință îi cheamă la ordine pe deputații care tulbură dezbaterile sau creează dezordine. El poate întrerupe ședința când tulburarea persistă și poate dispune eliminarea din sală a persoanelor care împiedică în orice mod desfășurarea normală a lucrărilor”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 154 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 154

(1) Președintele de ședință cheamă la ordine deputatul/deputații care tulbură dezbaterile sau creează dezordine. În cazul în care, după chemarea la ordine, deputatul/deputații continuă să se abată de la regulament sau împiedică în orice mod desfășurarea normală a lucrărilor, președintele de ședință retrage cuvântul, iar dacă acesta/aceștia persistă, dispune eliminarea din sală. Secretarul general asigură, fără întârziere, punerea în aplicare a unei astfel de măsuri disciplinare cu ajutorul personalului Direcției afaceri interne a Camerei Deputaților.

(2) În cazul în care tulburarea persistă și se produce o perturbare a activității parlamentare, iar aceasta compromite continuarea dezbaterilor, președintele de ședință, în vederea restabilirii ordinii, suspendă ședința pentru o perioadă de timp determinată sau o închide. Aceasta se reia la convocarea președintelui de ședință.

(3) În cazul în care deputatul/deputații tulbură ședința într-un mod grav sau perturbă lucrările Parlamentului în mod repetat încălcând prevederile art. 232, președintele de ședință propune sancțiunea corespunzătoare.

(4) Dacă este cazul, luând în considerare gravitatea încălcării regulilor de conduită prevăzute de art. 232, președintele de ședință poate adresa Comisiei juridice, de disciplină și imunități solicitarea întocmirii unui raport pentru aplicarea unei sancțiuni.

(5) Biroul permanent transmite Comisiei juridice, de disciplină și imunități cererea de sancționare a deputatului pentru adoptarea măsurii corespunzătoare. Deputații în cauză sunt invitați să prezinte observații în scris în apărarea lor. Decizia Comisiei juridice, de disciplină și imunități este notificată deputatului și transmisă Biroului permanent”.

 

Art.  232 din Regulamentul Camerei Deputaților (modificat prin Hotărârea nr. 47/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, art. 232 prevedea:

„Art. 232

Deputații, reprezentanți ai poporului, își exercită drepturile și își îndeplinesc îndatoririle pe toată durata legislaturii pentru care au fost aleși”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 232 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 232

(1) Deputații, reprezentanți ai poporului, își exercită drepturile și își îndeplinesc îndatoririle pe toată durata legislaturii pentru care au fost aleși. Deputații sunt obligați, prin comportamentul lor, să păstreze demnitatea Parlamentului, să respecte valorile și principiile definite în Constituție, în Statutul deputaților și al senatorilor, în Codul de conduită al deputaților și senatorilor, precum și în regulamentele interne. Comportamentul deputaților este caracterizat de respect reciproc și nu trebuie să compromită buna desfășurare a lucrărilor parlamentare, menținerea securității și a ordinii interne.

(2) În dezbaterile parlamentare, deputații sunt obligați să se supună normelor de conduită, de curtoazie și de disciplină parlamentară, să nu comită fapte care împiedică sau stânjenesc activitatea altor parlamentari, să nu folosească sau să afișeze expresii provocatoare, injurioase, ofensatoare, discriminatorii sau calomnioase”.

 

Art.  242 lit. f)-g) din Regulamentul Camerei Deputaților (introdus prin Hotărârea nr. 47/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 242, după lit. e), se introduc două noi litere, lit. f)-g), cu următorul conținut:

„Constituie abateri disciplinare parlamentare următoarele fapte săvârșite de deputați dacă, potrivit legii, nu constituie infracțiuni:

(…)

f) perturbarea activității parlamentare prin nerespectarea normelor de conduită, de curtoazie și de disciplină parlamentară;

g) blocarea activității parlamentare”.

 

Art.  243 alin. (1) lit. g) din Regulamentul Camerei Deputaților (introdus prin Hotărârea nr. 47/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 243 alin. (1), după lit. f), se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul conținut:

„(1) Abaterile de la regulament atrag următoarele sancțiuni:

(…)

g) fără a aduce atingere dreptului de vot în ședința de plen și sub rezerva respectării stricte a regulilor de conduită, suspendarea temporară a participării deputatului la o parte sau la toate activitățile Parlamentului pentru o perioadă cuprinsă între două și treizeci de zile lucrătoare”.

 

Art.  243 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților (modificat prin Hotărârea nr. 47/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 243, alin. (2) prevedea:

„(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică de către președintele de ședință, iar cea prevăzută la alin. (1) lit. d) de către Cameră, la propunerea președintelui de ședință”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 243, alin. (2)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. e) – g) de către Biroul permanent al Camerei Deputaților la propunerea Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Sancțiunile aplicate se afișează în mod vizibil pe site-ul Camerei Deputaților pe întreaga durată a legislaturii”.

 

Art.  247 din Regulamentul Camerei Deputaților (introdus prin Hotărârea nr. 47/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 247 se abrogă.

 

Art.  248 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților (modificat prin Hotărârea nr. 47/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 248, alin. (1) prevedea:

„(1) În cazul unor abateri grave, săvârșite de deputat în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, Camera poate aplica sancțiunea prevăzută la art. 243 alin. (1) lit. e) pe baza raportului întocmit de Comisia juridică, de disciplină și imunități”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 248, alin. (1)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În cazul unor abateri grave, săvârșite de deputat în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, Biroul permanent al Camerei Deputaților poate aplica una dintre sancțiunile prevăzute la art. 243 alin. (1) lit. e) – g) pe baza raportului întocmit de Comisia juridică, de disciplină și imunități”.

 

Art.  249 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților (modificat prin Hotărârea nr. 47/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 249, alin. (2) prevedea:

„(2) În cazul în care un deputat săvârșește abateri deosebit de grave, președintele de ședință al comisiei va suspenda ședința și va aduce cazul la cunoștința vicepreședintelui Camerei în responsabilitatea căruia se află comisia respectivă, care îl va supune Camerei Deputaților în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de regulament”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 249 alin. (2)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În cazul în care un deputat tulbură ședința comisiei sau săvârșește abateri grave, președintele de ședință îl atenționează verbal pe deputatul în culpă și îl invită să respecte regulamentul. Dacă deputatul continuă să se abată de la regulament, președintele de ședință suspendă ședința și dispune eliminarea acestuia din sală. Secretarul general asigură, fără întârziere, punerea în aplicare a unei astfel de măsuri disciplinare cu ajutorul personalului din cadrul Direcției afaceri interne a Camerei Deputaților. Președintele de ședință al comisiei solicită vicepreședintelui Camerei în responsabilitatea căruia se află comisia respectivă să urmărească aplicarea sancțiunilor prevăzute de regulament”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Regulamentul Camerei Deputaților – modificări (Hotărârea Camerei Deputaților nr. 47/2018) was last modified: noiembrie 7th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.