[Rectificare – M. Of. nr. 335/01.04.2021] Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 – publicare (M. Of. nr. 236/9.03.2021)

În M. Of. nr. 335 din 1 aprilie 2021 a fost publicată Rectificarea din 1 aprilie 2021 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în M. Of. nr. 236 din 9 martie 2021.

Astfel, la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 se fac următoarele rectificări:

– la anexa nr. 7/03, nr. crt. 2.1, coloana 1, în loc de: „Câmpulung-Muscel” se va citi: „Câmpulung”;

– la anexa nr. 7/03, nr. crt. 4.3 (coloana 1), în loc de: „… membre ale Grupului de Acțiune Locală, Bihor, …” se va citi: „… membre ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria, …”.


Actul normativ Sumar
Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021

(M. Of. nr. 236 din 9 martie 2021)

S-a publicat Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021.

 

În M. Of. nr. 236 din 9 martie 2021 s-a publicat Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021.

Astfel, prin respectivul act normativ se reglementează bugetul de stat pe anul 2021.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021.

 

Structura

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Secț. 1 („Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2021”);

Secț. 2 („Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2021”);

Secț. 3 („Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2021”);

Secț. 4 („Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2021”);

Secț. 5 („Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, pe anul 2021”);

Secț. 6 („Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027”);

Secț. 7 („Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2021”);

Cap. II („Responsabilități în aplicarea prezentei legi”);

Cap. III („Dispoziții finale”);

Anexa nr. 1 („Bugetul de stat pe anii 2021-2024 – Sinteză”);

Anexa nr. 2 („Sinteza cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, alienate după caz, pe anii 2021-2024”);

Anexele nr. 3-11^02.

 

Prezentare generală

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Conform art. 1, actul normativ prevede și autorizează pentru anul bugetar 2021 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

Astfel, bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 173.700,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 326.407,2 milioane lei credite de angajament și în sumă de 261.050,5 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 87.349,7 milioane lei.

De asemenea, din taxa pe valoarea adăugată se alocă 18.496,0 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

– 2.979,1 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;

– 7.648,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;

– 420,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face de către consiliul județean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor;

– 7.097,2 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) din O.G. nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 8 alin. (3) din O.G. nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea cheltuielilor determinate de achitarea obligațiilor de plată ale unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava, aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare, reprezentând rate de capital și dobânzi scadente în anul 2021 pentru componenta gaz, rate de capital și dobânzi scadente în anul 2021 pentru componenta termie, precum și debite restante la fondul de risc, precum și pentru finanțarea unor proiecte de investiții și a altor cheltuieli, potrivit anexelor nr. 7, 7/01, 7/02 și 7/03;

– 351,3 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate, potrivit anexei nr. 8.

Totodată, începând cu data intrării în vigoare a legii, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, următoarele cote:

– 15% la bugetul local al județului;

– 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

– 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a consiliului județean;

– 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

– 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrative-teritoriale din județe, respectiv teatre și opere.

Impozitul pe venit utilizat în calcul va fi cel estimat de structurile de specialitate din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene/de sector ale finanțelor publice.

Pe de altă parte, în anul 2021 se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să negocieze și să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.180.000 mii lei.

[Rectificare – M. Of. nr. 335/01.04.2021] Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 – publicare (M. Of. nr. 236/9.03.2021) was last modified: mai 19th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.