Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 (OPANOFM nr. 2/2021)

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (OPANOFM) nr. 2/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

 

(M. Of. nr. 17 din data de 7 ianuarie 2021)

Se aprobă Procedura de  acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

În M. Of. nr. 17 din data de 7 ianuarie 2021 s-a publicat OPANOFM nr. 2/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative. 

Art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 220/2020

„(1) Angajatorii care în perioada 1 ianuarie-1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, precum și cetățeni români, încadrați în aceleași categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.”

Redăm, în cele ce urmează, prevederile din respectivul ordin.

Art. 1

„Se aprobă Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 2

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data publicării”.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile cuprinse în Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 220/2020.

Art. 1

„Prezenta procedură de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare procedura, reglementează modul de acordare din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanța de urgență”.

Art. 2

„(1) Pentru acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, angajatorii încheie cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în raza cărora aceștia își au sediul social, dar nu mai târziu de data de 1 septembrie 2021, o convenție potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență”.

Art. 3

„(1) În vederea încheierii convenției prevăzute la art. 2 alin. (1), angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, însoțită de următoarele documente:

a) declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că nu se află în una dintre situațiile prevăzute de art. I alin. (7) din ordonanța de urgență, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură;

b) actele de identitate ale persoanelor încadrate în muncă din categoriile prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, în copie;

c) actele în baza cărora au fost încadrate în muncă persoanele din categoriile prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, în copie.

(2) Pentru cetățenii români din categoriile de vârstă prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), angajatorii depun actele în baza cărora au încetat raporturile de muncă, în copie, însoțite de traducerea legalizată în limba română a acestora sau, după caz, documente care atestă încetarea raporturilor de muncă.

(3) Documentele care se solicită în copie, prevăzute la alin. (1) și (2), sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator.

(4) În situația în care documentele transmise conform alin. (1) și (2), nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

(5) În situația în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite toate documentele în termenul de 5 zile lucrătoare prevăzut la alin. (4), acesta poate solicita acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, prin depunerea documentelor prevăzute la alin. (1), în termenul stabilit la art. 2 alin. (1)”.

Art. 4

„Sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență se acordă angajatorilor în situația în care persoanele din categoriile menționate la acest alineat sunt înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București”.

Art. 5

„Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condițiile prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, cât și condițiile prevăzute de art. 80, 85 și 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia, pentru persoanele respective, opțional, numai de una dintre măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzute la aceste articole”.

Art. 6

„(1) Sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență se acordă angajatorilor lunar, de la data încheierii convenției prevăzute la art. 2 alin. (1), proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în condițiile prevăzute de acest alineat.

(2) Sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență se acordă și pentru perioada concediului de odihnă.

(3) În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenției prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt suspendate, sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență nu se acordă.

(4) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare”.

Art. 7

„(1) Pentru verificarea și decontarea sumelor lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită aceste sume, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în raza cărora aceștia își au sediul social un tabel nominal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură, însoțit de pontajul și statul de plată pentru luna respectivă semnat de salariați, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul sau, în situația în care plata salariului se efectuează prin virament într-un cont bancar, de pontajul și statul de plată pentru luna respectivă, extras, precum și de ordinele de plată a salariului și extrasele de cont aferente, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul.

(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, sumele lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență nu se acordă.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), sumele lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea acestor sume.

(4) Perioada pentru care nu se acordă sumele lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență din motivele prevăzute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestor sume.

(5) În situația în care documentele transmise în termen, conform alin. (1), nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele până la data prevăzută la alin. (5) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, sumele lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a acestor sume”.

Art. 8

„Termenul de 5 zile lucrătoare prevăzut la art. 3 alin. (4) și la art. 7 alin. (5) se împlinește la ora 24,00 a celei de-a 5-a zile lucrătoare, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc”.

Art. 9

„Sumele lunare cuvenite conform art. I alin. (1) din ordonanța de urgență se decontează de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și decontarea acestor sume”.

Art. 10

„Stabilirea și încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență se fac în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București”.

Art. 11

„Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București efectuează, potrivit prevederilor Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 279/2004, cu modificările și completările ulterioare, controlul asupra:

a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea convențiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), derularea acestora și acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență;

b) respectării de către angajatori a obligațiilor prevăzute de ordonanța de urgență și de celelalte acte normative adoptate în aplicarea acesteia, precum și a obligațiilor asumate prin încheierea convențiilor prevăzute la art. 2 alin. (1)”.

Art. 12

„Debitele rezultate în urma constatării de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a nerespectării condițiilor legale pentru acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, precum și a obligațiilor asumate de angajatori prin încheierea convențiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 (OPANOFM nr. 2/2021) was last modified: februarie 25th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.