Neconstituționalitate: Art. 271² alin. (1) şi (2) O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică

Despre

  • M. Of. nr. 188 din 19 martie 2015
  • D.C.C. nr. 5/2015
  • Excepţie de neconstituţionalitate
  • Art. 271² alin. (1) și (2) O.U.G. nr. 34/2006
  • Contracte de achiziţie publică

Soluție CCR Act normativ Articol
Neconstituțional O.U.G. nr. 34/2006 (M. Of. nr. 418 din 15 mai 2006; cu modif. ult.) art. 271² alin. (1) și (2)
Constituțional
art. 271¹ și art. 271² alin. (3)-(6)

În M. Of. nr. 188 din 19 martie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 5/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 271¹ și art. 271² O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (M. Of. nr. 418 din 15 mai 2006; cu modif. ult.).

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 271² alin. (1) prevede: „În cazul în care contestația este respinsă de către Consiliu sau de către instanța de judecată, atunci când contestatorul se adresează direct instanței, autoritatea contractantă are obligația de a reține garanția de bună conduită de la momentul rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instanței de judecată. Reținerea se aplică pentru loturile la care contestația a fost respinsă”.

Art. 271² alin. (2) dispune: „Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care contestatorul renunță la contestație/cerere/plângere”.

D.C.C. nr. 5/2015

Prin Decizia nr. 5/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 1.020/59/2014 al Curții de Apel Timișoara – Secția contencios administrativ și fiscal și a constatat că dispozițiile art. 271² alin. (1) și (2) O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii sunt neconstituționale.

 
Alte precizări cu privire la D.C.C. nr. 5/2015

După cum am menționat mai sus, Curtea Constituțională s-a pronunțat și cu privire la dispozițiile art. 271¹ și 271² alin. (3)-(6) O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Conținutul dispozițiilor sus-menționate

– Art. 271¹ are următorul conținut: „(1) În scopul de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament necorespunzător, contestatorul are obligația de a constitui garanția de bună conduită pentru întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestației/cererii/plângerii și data rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instanței de judecată de soluționare a acesteia.

(2) Contestația/Cererea/Plângerea va fi respinsă în cazul în care contestatorul nu prezintă dovada constituirii garanției prevăzute la alin. (1).

(3) Garanția de bună conduită se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări și se depune în original la sediul autorității contractante și în copie la Consiliu sau la instanța de judecată, odată cu depunerea contestației/cererii/plângerii.

(4) Cuantumul garanției de bună conduită se stabilește prin raportare la valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit, astfel:

a) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. a) și b);

b) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanției;

c) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. a) și b), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanției;

d) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanției.

(5) Garanția de bună conduită trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel puțin 90 de zile, să fie irevocabilă și să prevadă plata necondiționată la prima cerere a autorității contractante, în măsura în care contestația/cererea/plângerea va fi respinsă.

(6) În cazul în care, în ultima zi de valabilitate a garanției de bună conduită, decizia Consiliului sau hotărârea instanței de judecată nu este rămasă definitivă, iar contestatorul nu a prelungit valabilitatea garanției de bună conduită în aceleași condiții de la alin. (1)-(5), autoritatea contractantă va reține garanția de bună conduită. Prevederile art. 271² alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.

(7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător și în situația în care plângerea împotriva deciziei Consiliului este formulată de o altă persoană decât autoritatea contractantă sau contestator, conform art. 281”.

– Art. 271² prevede la alin. (3)-(6) următoarele: „(3) Măsura prevăzută la alin. (1) nu va fi aplicată în cazul în care Consiliul/instanța de judecată respinge contestația ca rămasă fără obiect sau în cazul în care s-a renunțat la contestație/cerere/plângere, ca urmare a adoptării de către autoritatea contractantă a măsurilor de remediere necesare, în condițiile art. 256³ alin. (1).

(4) În situația în care Consiliul admite contestația, respectiv instanța competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestației, autoritatea contractantă are obligația de a restitui contestatorului garanția de bună conduită, în cel mult 5 zile de la momentul rămânerii definitive a deciziei/hotărârii.

(5) În situația în care contestatorul se adresează direct instanței de judecată și aceasta admite cererea introdusă, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(6) Sumele încasate de autoritatea contractantă din executarea garanției de bună conduită reprezintă venituri ale autorității contractante”.

Prin aceeași decizie, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 1.020/59/2014 al Curții de Apel Timișoara – Secția contencios administrativ și fiscal și a constatat că dispozițiile art. 271¹ și ale art. 271² alin. (3)-(6) O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate: Art. 271² alin. (1) și (2) O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică was last modified: mai 18th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Căutare