Organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (rep. H.G. nr. 573/1998)

În M. Of. nr. 476 din 4 iunie 2020 a fost republicată H.G. nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

În continuare, vom enumera o parte dintre reglementările de interes care se găsesc în conținutul acestui act normativ.

Astfel, potrivit art. 1: „(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

(2)Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este autoritate unică pe teritoriul României în asigurarea protecției proprietății industriale, în conformitate cu legislația națională în domeniu și cu prevederile convențiilor și tratatelor internaționale la care România este parte.

 

Totodată, acest organ elaborează și supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecției proprietății industriale în România și aplică politica Guvernului în domeniu. Cu privire la atribuțiile exercitate, enumerăm următoarele aspecte:

1. înregistrează și examinează cererile din domeniul proprietății industriale, eliberează titluri de protecție care conferă titularilor lor drepturi exclusive pe teritoriul României;

2. este depozitarul registrelor naționale ale cererilor depuse și al registrelor naționale ale titlurilor de protecție acordate pentru invenții, mărci, indicații geografice, desene și modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate și certificate suplimentare de protecție;

3. editează și publică Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al României;

4. editează și publică fasciculele brevetelor de invenție;

5. administrează și conservă Colecția națională de proprietate industrială, întreține și dezvoltă baza de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin schimburi internaționale;

6. efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietății industriale;

7. publică on-line, pe site-ul oficial al instituției, la cerere, în mod gratuit și fără acordarea de drepturi de autor, articole destinate promovării domeniului proprietății industriale;

8. atestă consilierii în domeniul proprietății industriale și ține evidența acestora în registrul național al cărui depozitar este;

9. acordă, la cerere, consultanță de specialitate în domeniul proprietății industriale și organizează cursuri de instruire, seminarii și simpozioane în domeniu;

10. asigură armonizarea cadrului legislativ național cu reglementările internaționale și europene în domeniul protecției proprietății industriale;

11. inițiază, negociază și participă, în condițiile legii, la încheierea de convenții, acorduri, protocoale și alte înțelegeri interne și internaționale în domeniul protecției proprietății industriale;

12. participă și implementează prin specialiștii Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci proiecte europene și regionale în domeniul proprietății industriale, finanțate parțial sau integral de către organisme cu care oficiul dezvoltă relații de cooperare;

13. îndeplinește orice alte atribuții în domeniul proprietății industriale, care decurg din dispozițiile legale în vigoare și din acordurile internaționale la care România este parte.

 

Potrivit art. 5: „(1) În structura organizatorică a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci funcționează direcții conduse de directori, salarizați conform legii. Structura organizatorică este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

(2) În desfășurarea activității Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri, compartimente și colective temporare.

(3) Numărul maxim de posturi la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este de 243.”

Cu privire la cele enunțate mai sus, OSIM este condus de un director general numit prin decizie a prim-ministrului, pe lângă directorul general funcționează colegiul de conducere, ca organ consultativ. Componența și atribuțiile colegiului de conducere se stabilesc prin ordin al directorului general.

Mai mult decât atât, structura organizatorică detaliată a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și regulamentul de organizare și funcționare se aprobă, potrivit dispozițiilor legale, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

 

În aceeași ordine de idei, este important de precizat faptul că: „salariile personalului se stabilesc în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare”, iar „tarifele referitoare la serviciile efectuate pentru terți se stabilesc prin ordin al directorului general.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

 

Organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (rep. H.G. nr. 573/1998) was last modified: august 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.