Organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României (H.G. nr. 89/2020)

În M. Of. nr. 113 din data de 13 februarie 2020 a fost publicată H.G. nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României.

În continuare, ne vom axa asupra prezentării unor dispoziții de interes din cadrul acestui act normativ.

 

Mai precis, potrivit art. 1, „Autoritatea pentru Digitalizarea României, denumită în continuare ADR, se organizează și funcționează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, având rolul de a realiza și coordona implementarea strategiilor și a politicilor publice în domeniul transformării digitale și societății informaționale”.

 

În legătură cu atribuțiile pe care ADR le exercită, din analiza art. 2 rezultă următoarele aspecte:

ADR exercită, în domeniul său de competență, următoarele funcții:

a) de strategie, prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul transformării digitale și societății informaționale;

b) de reglementare, prin care reglementează participarea la elaborarea cadrului normativ și instituțional în domeniul transformării digitale și societății informaționale, inclusiv cu privire la interoperabilitatea sistemelor informatice ale instituțiilor publice;

c) de avizare;

d) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și organizațiile naționale, regionale, europene și internaționale, ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor în domeniul său de competență;

f) de administrare și gestiune;

g) de promovare, coordonare, monitorizare, control și evaluare a realizării politicilor în domeniul său de competență, precum și a cadrului național de interoperabilitate;

h) de comunicare, prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, cât și cu sectorul privat și societatea civilă;

i) de implementare și gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și a programelor și proiectelor finanțate din fonduri naționale și alte surse legal constituite;

j) de organism intermediar, prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operațional sectorial pentru „Creșterea competitivității economice” și Programul operațional „Competitivitate” în condițiile acordului de delegare încheiat cu autoritatea de management conform art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu privire la alte programe cu finanțare europeană.

 

Obiectivele ADR sunt menționate de către art. 3:

ADR are următoarele obiective:

a) contribuie la transformarea digitală a economiei și societății românești;

b) realizează guvernarea electronică la nivelul administrației publice din România, prin operaționalizarea standardizării și interoperabilității tehnice și semantice a sistemelor informatice în administrația publică centrală și implementarea principiilor Declarației ministeriale de la Tallinn privind guvernarea electronică din 2017;

c) contribuie la îndeplinirea obiectivelor pentru România ale programelor de asistență financiară ale Uniunii Europene în domeniul său de competență.

 

Un alt articol important este art. 8 care precizează următoarele aspecte de interes:

(1) Conducerea ADR este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat prin decizie a prim-ministrului.

(2) Președintele conduce întreaga activitate a ADR și reprezintă instituția în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate.

(3) Președintele ADR este ordonator terțiar de credite.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele ADR emite decizii.

(5) Președintele ADR este ajutat în activitatea de conducere de doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți și eliberați prin decizie a prim-ministrului.

(6) Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților ADR se stabilesc prin decizie a președintelui ADR.

(7) Președintele ADR poate delega, prin decizie, o parte dintre atribuțiile sale, în condițiile legii.

 

Este imperios necesară și analiza art. 13  care punctează faptul că:

(1) Numărul maxim de posturi este 216, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

(2) Structura organizatorică a ADR este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin decizie a președintelui, se pot organiza servicii și birouri, în condițiile legii.

(3) Personalul ADR este compus din funcționari publici și din personalul contractual.

(4) Statul de funcții se aprobă de către președintele ADR, în termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Organizarea și atribuțiile compartimentelor din cadrul ADR se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și se aprobă de către președintele ADR, în termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Atribuțiile și responsabilitățile personalului se stabilesc prin fișa postului, în condițiile legii.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României (H.G. nr. 89/2020) was last modified: aprilie 6th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.