O.U.G. nr. 70/2020 – reglementarea unor măsuri începând cu 15 mai și modificarea Codului fiscal

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

 

(M. Of. nr. 394 din 14 mai 2020)

Se reglementează unele măsuri începând cu data de 15 mai, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 

În M. Of. nr. 394 din 14 mai 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale respectivei ordonanțe.

Structură

Capitolul I („Prelungirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației”)

Capitolul II („Măsuri în domeniul sănătății, generate de riscul iminent asupra stării de sănătate a populației, ca urmare a evoluției ulterioare a epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României”)

Capitolul III („Măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului urmare a evoluției epidemiei cu virusul SARS-CoV-2”)

Capitolul IV („Măsuri în domeniul insolvenței în contextul evoluției epidemiei cu virusul SARS-CoV-2”)

Capitolul V („Măsuri privind activitatea Ministerului Justiției urmare a evoluției epidemiei cu virusul SARS-CoV-2”)

Capitolul VI („Măsuri în vederea sprijinirii industriei evenimentelor culturale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”)

Capitolul VII („Modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare”)

Capitolul VIII („Măsuri în domeniul educației în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”)

Capitolul IX („Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”)

Capitolul X („Măsuri în domeniul străinilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”)

Capitolul XI („Măsuri cu privire la creșterea capacității operaționale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”)

Capitolul XII („Măsuri referitoare la persoanele private de libertate aflate în custodia centrelor de reținere și arestare preventivă în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”)

Capitolul XIII („Măsuri referitoare la starea civilă în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”)

Capitolul XIV („Măsuri în domeniul fiscal-bugetar în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”)

Capitolul XV („Măsuri privind transportul rutier județean de persoane și transportul elevilor”)

Capitolul XVI („Măsuri în domeniul economic în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV”)

Capitolul XVII („Măsuri temporare privind activitatea de urmărire penală pe durata stării de alertă”)

Capitolul XVIII („Măsuri generate de riscul iminent asupra stării de sănătate a personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate și a membrilor de familie însoțitori aflați în întreținere, ca urmare a evoluției ulterioare a epidemiei cu virusul SARSCoV-2, pe teritoriul statelor de reședință”)

Art. 1 din O.U.G. nr. 70/2020

„(1) Acordarea indemnizațiilor prevăzute de art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește și pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile.

(2) Indemnizațiile acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.

(3) Prevederile art. III-VII și X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. X și XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind utilizarea poștei electronice ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea și acordarea drepturilor de asistență socială, de asigurări sociale de stat și de șomaj, se aplică, în continuare și după încetarea stării de urgență, pentru o perioadă de 30 de zile.

(4)Prevederile art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică, până la finalizarea cursurilor anului școlar 2019-2020”.

Art. 2 din O.U.G. nr. 70/2020

„(1) Prin excepție de la prevederile art. 34 alin. (11) lit. a) și ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, cu modificările și completările ulterioare, perioada de suspendare a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgență și a stării de alertă instituite potrivit legii, se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj.

(2) Perioada stării de urgență și perioada stării de alertă în care contractele individuale de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care angajatorii nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru șomaj.

(3) Pentru stabilirea și calculul indemnizației de șomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează indemnizația prevăzuta la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 9 din O.U.G. nr. 70/2020 din O.U.G. nr. 70/2020

„În domeniul sănătății, în scopul limitării răspândirii infecției cu noul coronavirus în rândul populației, începând cu data de 15 mai 2020, pentru acordarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a activităților cuprinse în cadrul programelor naționale de sănătate se instituie măsurile prevăzute la art. 11”.

Art. 10 din O.U.G. nr. 70/2020

„(1) Serviciile medicale și medicamentele pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare Fond.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 337 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia, prevăzute la art. 223 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru serviciile medicale și îngrijirile la domiciliu, precum și pentru dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive, înregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate a acestora în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării.

(4) Casele de asigurări de sănătate contractează întreaga sumă alocată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu destinație servicii medicale spitalicești.

(5) Pentru unitățile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitalicești, în regim de spitalizare continuă, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, decontarea lunară se face fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II și III, după cum urmează:

a) la nivelul valorii aferente indicatorilor realizați în limita valorii de contract, dacă se acoperă contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate;

b) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situația în care valoarea aferentă indicatorilor realizați este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate;

c) la nivelul indicatorilor realizați, fără a depăși suma ce poate fi contractată în funcție de capacitatea maximă de funcționare lunară a fiecărui spital;

d) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situația în care acestea depășesc nivelul contractat, justificat de situația epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2, pentru unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă pacienților diagnosticați cu COVID-19.

(6) În condițiile în care serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi, efectuate de unitățile sanitare cu paturi, depășesc nivelul contractat, decontarea acestora se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.

(7) Serviciile medicale acordate în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic se decontează la nivelul activității efectiv realizate, dar nu mai mult de 8 consultații/oră/medic.

(8) Consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare. Consultațiile medicale la distanță acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic se acordă cu încadrarea în numărul maxim de consultații prevăzut la alin. (7).

(9) Pentru pacienții cronici, medicii de familie pot prescrie inclusiv medicamentele restricționate din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(10) În condițiile în care serviciile acordate de unitățile specializate, care furnizează consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, depășesc nivelul contractat, decontarea serviciilor se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate serviciile.

(11) Pentru investigațiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital și pentru care furnizorii de servicii medicale paraclinice au evidențe distincte, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se pot suplimenta după încheierea lunii în care au fost acordate investigațiile paraclinice, prin încheierea de acte adiționale.

(12) În condițiile în care serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu și serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu acordate de furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate depășesc nivelul contractat, decontarea serviciilor se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.

(13) Sanatoriile/Secțiile sanatoriale din spitale, care desfășoară activitate, încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru activitatea desfășurată conform reglementărilor legale în vigoare, iar decontarea lunară se face la nivelul indicatorilor realizați în limita valorii de contract, dacă se acoperă cheltuielile efectiv realizate sau, după caz, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situația în care valoarea aferentă indicatorilor realizați este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II și III.

(14) Casele de asigurări de sănătate decontează toate serviciile de dializă efectiv realizate, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național”.

Art. 23 din O.U.G. nr. 70/2020

„(1) Se prelungesc măsurile stabilite prin ordin al ministrului sănătății nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijin a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID19.

(2) Măsurile de sprijin se pun în aplicare de autoritățile administrației publice locale.

(3) Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor cu apa și alimentele se asigură din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetele locale”.

Art. 29 din O.U.G. nr. 70/2020

„(1) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real prevăzut de art. 56 alin. (4) și art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost prelungit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice și fiscal-bugetare, se prelungește până la 1 noiembrie 2020.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarația privind beneficiarul real poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerțului”.
DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.U.G. nr. 70/2020 – reglementarea unor măsuri începând cu 15 mai și modificarea Codului fiscal was last modified: iulie 3rd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.