O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale – modificări (Legea nr. 4/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 44/2015
(M. Of. nr. 785 din 21 octombrie 2015)
Legea nr. 4/2016
(M. Of. nr. 24 din 13 ianuarie 2016)
modifică: art. 1 alin. (1) lit. c), art. 1 alin. (1) lit. f), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 10, art. 11 alin. (2) și (3)
introduce: art. 7 alin. (4)

 

În M. Of. nr. 24 din 13 ianuarie 2016, s-a publicat Legea nr. 4/2016 pentru aprobarea cu modificări a O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale (M. Of. nr. 785 din 21 octombrie 2015).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 44/2015 prin Legea nr. 4/2016:

 

Art. 1 alin. (1) lit. c) O.U.G. nr. 44/2015 (modificată prin Legea nr. 4/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) lit. c) prevedea faptul că penalitățile de întârziere, precum și o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, și administrate de ANAF, denumită în continuare organ fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(…)

c) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 45,8% din dobânzile datorate până la data stingerii obligațiilor de plată principale prevăzute la lit. a) și stabilite prin decizii comunicate după această dată, până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) lit. c) prevede: „Penalitățile de întârziere, precum și o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, și administrate de ANAF, denumită în continuare organ fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(…)

c) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 45,8% din dobânzile datorate până la data stingerii obligațiilor de plată principale prevăzute la lit. a) și stabilite prin decizii comunicate după această dată, până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, sau până la un alt termen prevăzut de lege”.

 

Art. 1 alin. (1) lit. f) O.U.G. nr. 44/2015 (modificată prin Legea nr. 4/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) lit. f) dispunea faptul că penalitățile de întârziere, precum și o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, și administrate de ANAF, denumită în continuare organ fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(…)

f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) lit. f) dispune: „Penalitățile de întârziere, precum și o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, și administrate de ANAF, denumită în continuare organ fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(…)

f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condițiilor prevăzute la lit. a), b), d) și e), dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancțiunea decăderii”.

 

Art. 2 alin. (1) lit. a) O.U.G. nr. 44/2015 (modificată prin Legea nr. 4/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) lit. a) stabilea faptul că penalitățile de întârziere, precum și o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente diferențelor de obligații de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile de plată principale cu scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) declarația rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) lit. a) stabilește: „Penalitățile de întârziere, precum și o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente diferențelor de obligații de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile de plată principale cu scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 octombrie 2015 până la data de 31 martie 2016, inclusiv”.

 

Art. 7 alin. (4) O.U.G. nr. 44/2015 (modificată prin Legea nr. 4/2016)

Noua reglementare

La art. 7, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (4) prevede: „Pentru obligațiile prevăzute la alin. (2) lit. b), contribuabilii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea penalităților de întârziere, precum și a unei cote de 54,2% din dobânzi. În acest caz, contribuabilii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 31 martie 2016, inclusiv”.

 

Art. 10 O.U.G. nr. 44/2015 (modificată prin Legea nr. 4/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 stabilea faptul că prevederile art. 1-4 sunt aplicabile și pentru o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 39/2010 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 46/2011.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 stabilește: „Prevederile art. 1-4 se aplică în mod corespunzător și în situația în care accesoriile reprezintă majorări de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 39/2010 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 46/2011. În acest caz, anularea se acordă pentru o cotă de 77,1% din majorările de întârziere, iar diferențele de majorări de întârziere reprezentând o cotă de 22,9% reprezintă condiție de acordare a oricăreia dintre facilitățile prevăzute la art. 1-4”.

 

Art. 11 alin. (2) și (3) O.U.G. nr. 44/2015 (modificată prin Legea nr. 4/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) stabilea: Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit O.U.G. nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de anularea penalităților de întârziere, precum și a cotei de 54,2% din dobânzi, potrivit art. 2-4, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de aceste articole, dar doresc și menținerea eșalonării la plată.

De asemenea, art. 11 alin. (3) dispunea: Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit O.U.G. nr. 29/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de anularea unei cote de 54,2% din dobânda eșalonată la plată și nestinsă la 30 septembrie 2015, inclusiv, dacă eșalonarea la plată se finalizează până la 31 martie 2016. În acest caz, cota de 54,2% din dobânda achitată odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (2) stabilește: „Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit O.U.G. nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016 pot beneficia de anularea penalităților de întârziere, precum și a cotei de 54,2% din dobânzi, potrivit prevederilor art. 2-4, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de aceste articole, dar doresc și menținerea eșalonării la plată”.

De asemenea, art. 11 alin. (3) dispune: „Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit O.U.G. nr. 29/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016 pot beneficia de anularea unei cote de 54,2% din dobânda eșalonată la plată și nestinsă la 30 septembrie 2015, inclusiv, dacă eșalonarea la plată se finalizează până la 31 martie 2016. În acest caz, cota de 54,2% din dobânda achitată odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 4/2016

Art. II stabilește prevederile art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale sunt aplicabile în mod corespunzător și pentru penalitățile de întârziere, precum și pentru o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligațiilor de plată principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, și individualizate în decizii de impunere, emise ca urmare a unei inspecții fiscale, și comunicate în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2015 și data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 44/2015. În acest caz, condiția prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 44/2015 se consideră îndeplinită și dacă aceste diferențe de obligații de plată principale sunt achitate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Conform art. III, dobânzile, penalitățile și alte asemenea sume aferente unor obligații de plată principale reprezentând imputații stabilite, potrivit legii, de instituții sau autorități publice centrale sau locale în sarcina angajaților acestora se anulează dacă obligațiile de plată principale se achită până la 31 martie 2016. În acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune și se soluționează de către instituția sau autoritatea publică emitentă a actului de imputare.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale – modificări (Legea nr. 4/2016) was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii