O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (Legea nr. 136/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

(M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005)

Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

(M. Of. nr. 587 din 17 iulie 2019)

– introduce: art. 2 lit. r); art. 3 alin. (2^1) și (2^2); art. 4 alin. (10) lit. h);

– modifică: art. 1 alin. (2), (8) și (11); art. 2 lit. c); art. 3 alin. (3) lit. c); art. 4 alin. (8); art. 10 lit. o); art. 12 alin. (1);

– abrogă: art. 2 lit. p).

 

În M. Of. nr. 587 din 17 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Art. 2  lit. r) din O.U.G. nr. 28/1999 (introdus prin Legea nr. 136/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după litera q) se introduce o nouă literă, lit. r), cu următorul cuprins:

„r) transportul rutier internațional contra cost de persoane.”

 

Art. 3 alin. (2^1) și (2^2) din O.U.G. nr. 28/1999 (introduse prin Legea nr. 136/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:

„(2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, cu excepția celor care sunt integrate în automatele utilizate pentru livrarea de produse energetice, astfel cum acestea sunt definite în titlul VIII din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, înglobarea constructivă a dispozitivului de imprimare și a afișajului client nu este obligatorie.

(2^2) Configurația, precum și caracteristicile tehnice și funcționale ale aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.”

 

Art. 4 alin. (10) lit. h) din O.U.G. nr. 28/1999 (introdus prin Legea nr. 136/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (10), după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:

„h) la schimbarea adresei de la locul de instalare a aparatelor de marcat care potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (21) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare.”

 

Art. 1 alin. (2), (8) și (11) din O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin Legea nr. 136/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2), (8) și (11) prevedeau următoarele:

„(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1), denumiți în continuare utilizatori, au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le înmâneze clienților. La solicitarea clienților, utilizatorii vor elibera acestora și factura.

(8) În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în funcțiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită chitanțe, în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului. Obligația privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi.

(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9), (10) și (101). Modelul și conținutul anunțului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2), (8) și (11) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1), denumiți în continuare utilizatori, cu excepția celor care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care potrivit prevederilor art. 3 alin. (21) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le înmâneze clienților. La solicitarea clienților, utilizatorii vor elibera acestora și factură.

(8) În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în funcțiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită chitanțe, în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului. Obligația privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi, precum și celor care utilizează pentru înregistrarea veniturilor aparate de marcat electronice care sunt integrate în echipamente nesupravegheate.

(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1), cu excepția celor care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care potrivit prevederilor art. 3 alin. (21) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9), (10) și (101). Modelul și conținutul anunțului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.”

 

Art. 2 lit. c) din O.U.G. nr. 28/1999 (modificat prin Legea nr. 136/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. c) prevedea următoarele aspecte:

„c) transportul public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„c) serviciul public de transport persoane cu metroul, precum și serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, autorizat să fie efectuat în interiorul unei localități, pe bază de bilete sau abonamente tipărite, conform legii; serviciul public de transport persoane cu metroul este asimilat cu transportul local;”

 

Art. 3 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 28/1999 (modificat prin Legea nr. 136/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (3) lit. c) prevedea următoarele aspecte:

„(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele funcții esențiale:

c) imprimarea, memorarea și emiterea electronică de: bonuri fiscale, rapoarte fiscale de închidere zilnică, jurnale electronice, rapoarte de sinteză și rapoarte memorie fiscală, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (2);”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (3) lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele funcții esențiale:

c) imprimarea, memorarea și emiterea electronică de: bonuri fiscale, rapoarte fiscale de închidere zilnică, jurnale electronice, rapoarte de sinteză și rapoarte memorie fiscală, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (2); în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale care potrivit dispozițiilor alin. (21) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, îndeplinirea funcției de imprimare de bonuri fiscale, de rapoarte fiscale de închidere zilnică, precum și de alte tipuri de documente prevăzute de lege nu este obligatorie;”

 

Art. 4 alin. (8) din O.U.G. nr. 28/1999 (modificat prin Legea nr. 136/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (8) prevedea următoarele aspecte:

„(8) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) și raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

„(8) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) și raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani. Obligația privind arhivarea și păstrarea raportului fiscal de închidere zilnică pe o perioadă de 5 ani nu se aplică operatorilor economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (2^1) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare.”

 

Art. 10 lit. o) din O.U.G. nr. 28/1999 (modificat prin Legea nr. 136/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 lit. o) prevedea următoarele aspecte:

„o) nerespectarea obligației de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra și arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică și registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8), cu excepția activității de transport în regim de taxi unde nu se utilizează registrul special;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 lit. o) se modifică și va avea următorul conținut:

„o) nerespectarea obligației de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra și arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică și registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8), cu excepția activității de transport în regim de taxi, precum și a vânzărilor realizate cu aparate de marcat electronice fiscale care sunt integrate în echipamente nesupravegheate, unde nu se utilizează registrul special;”

 

Art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999 (modificat prin Legea nr. 136/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

„(1) Controlul funcționării și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, respectiv al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și de către structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliței Române și organele sale subordonate.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Controlul funcționării și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, respectiv al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de către structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și organele sale subordonate, precum și de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.”

 

Art. 2 lit. p) din O.U.G. nr. 28/1999 (abrogat prin Legea nr. 136/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. p) se abrogă.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (Legea nr. 136/2019) was last modified: octombrie 16th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.