O.U.G. nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.G. nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar

(M. Of. nr. 624 din 31 august 2003, cu modif. și complt. ult.)

O.U.G. nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 389 din 29 iunie 2013, cu modif. și complt. ult.)

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

(M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015 cu modif. și complt. ult.)

O.U.G. nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

(M. Of. nr. 107 din 12 februarie 2020)

 

– modifică: O.G. nr. 83/2003: art. 18 alin. (4), art. 18 alin. (4 ind. 1), art. 18 alin. (4 ind. 2), art. 18 alin. (4 ind. 3);

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: art. 136, art. 137 alin. (2), art. 336 alin. (1) lit. g);

O.U.G. nr. 74/2013:  art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (4), art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (1);

– introduceO.G. nr. 83/2003: art. 18 alin. (6)

– abrogă: O.U.G. nr. 74/2013: art. 3 alin. (2),  art. 4 alin. (2)-(9),  art. 7 alin. (3)-(6).

În M. Of. nr. 107 din 12 februarie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse actelor normative.

O.G. nr. 83/2003

Art. 18 alin. (4)

Vechea reglementare

„(4) Agenția este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului. Președintele Agenției beneficiază de prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că în cadrul Agenției, în subordinea președintelui Agenției se organizează și funcționează cabinetul demnitarului.”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 18 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Agenția este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului”.

 

 

Art. 18 alin. (4 ind. 1)

Vechea reglementare

„(41) Președintele Agenției este ajutat în activitatea sa de 4 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului. Vicepreședinții exercită atribuțiile delegate de președintele Agenției. Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 18 alin. (4 ind. 1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4^1) Președintele Agenției este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului. Vicepreședinții exercită atribuțiile delegate de președintele Agenției. Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției”.

 

 

Art. 18 alin. (4 ind. 2)

Vechea reglementare

„(42) Prin derogare de la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, în subordinea vicepreședinților se organizează și funcționează cabinetul demnitarului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 18 alin. (4 ind. 2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4^2) Cabinetele demnitarilor se organizează și funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual”.

 

 

Art. 18 alin. (4 ind. 3)

Vechea reglementare

„(4^3) Numărul maxim de posturi din cabinetul președintelui și vicepreședinților Agenției este cel prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de secretar de stat din cadrul ministerelor, în cazul președintelui, și pentru conducătorii organelor de specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat, în cazul vicepreședinților”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 18 alin. (4 ind. 3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4^3) Numărul maxim de posturi din cabinetul președintelui și vicepreședinților Agenției este cel prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare”.

 

 

Art. 18 alin. (6)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 18 alin. (6) se introduce un noi alineat cu următorul conținut:

„(6) Prin ordin al președintelui Agenției unele atribuții ale acestuia pot fi delegate vicepreședinților, secretarului general, secretarului general adjunct sau funcționarilor publici de conducere, în condițiile legii. Prin actul de delegare se vor preciza limitele și condițiile delegării”.

 

O.U.G. nr. 74/2013

Art. 3 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Direcția generală antifraudă fiscală este coordonată de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, și condusă de un inspector general antifraudă, ajutat de inspectori generali adjuncți antifraudă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 3 alin. (2) se abrogă.

 

Art. 4 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Funcțiile utilizate de Direcția generală antifraudă fiscală în realizarea atribuțiilor stabilite de lege sunt funcții publice specifice de inspector antifraudă și funcții publice generale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 4 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Funcțiile utilizate de Direcția generală antifraudă fiscală în realizarea atribuțiilor stabilite de lege sunt funcții publice generale și funcții contractuale”.

 

Art. 4 alin. (2)-(9)

Vechea reglementare

„(2) Personalul care ocupă funcții publice de inspector antifraudă are drepturi și îndatoriri specifice de serviciu care se stabilesc prin statut special, aprobat prin lege.

(3) Personalul care ocupă funcții publice de inspector antifraudă beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcționarii publici. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili modul de constituire și criteriile de repartizare a unui fond de stimulente salariale pe seama sumelor atrase suplimentar la bugetul de stat din activitatea desfășurată.

(4) Poate fi numită în funcția de inspector antifraudă persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (5) și (7).

(5) Numirea personalului antifraudă se face pe bază de concurs sau examen, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13 alin. (1), organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului. Președintele și vicepreședintele comisiilor de concurs sau de examen vor fi vicepreședintele Agenției care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală și inspectorul general antifraudă.

(6) Numirea personalului antifraudă se face potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Ocuparea funcțiilor publice în cadrul structurii antifraudă se face cu respectarea următoarelor condiții minime:

a) absolvirea de studii universitare de licență cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licență ori echivalentă;

b) promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

c) promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției generale antifraudă fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către personal sau cabinete de specialitate, autorizate în condițiile legii.

(8) Funcționarilor publici care ocupă funcții publice în cadrul structurii antifraudă li se consideră vechime în specialitatea studiilor absolvite întreaga perioadă în care își desfășoară activitatea în structura antifraudă.(9) În scopul efectuării cu celeritate și în mod temeinic a activităților de descoperire și de urmărire a infracțiunilor economico-financiare, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției de combatere a fraudelor își vor desfășura activitatea în cadrul parchetelor, prin detașare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 4 alin. (2)-(9) se abrogă.

 

Art. 5 alin. (1) și (4)

Vechea reglementare

„(1) Personalul Agenției care ocupă funcții publice de inspector antifraudă poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane și, după caz, armament și alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecție și comunicare, care se atribuie gratuit. În anumite situații, în realizarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii antifraudă pot îmbrăca ținuta civilă.

(…)

(4) Normele generale și speciale de dotare a personalului care ocupă funcții publice de inspector antifraudă, însemnele distinctive, modelul ecusonului, uniformei, al legitimației de control/serviciu și al ordinului de serviciu se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 5 alin. (1) și (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Personalul Agenției care ocupă funcții publice în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane și, după caz, armament și alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecție și comunicare, care se atribuie gratuit. În anumite situații, în realizarea atribuțiilor de serviciu, personalul menționat poate îmbrăca ținuta civilă.

(…)

(4) Normele generale și speciale de dotare a personalului care ocupă funcții publice în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, însemnele distinctive, modelul ecusonului, uniformei, al legitimației de control/serviciu și al ordinului de serviciu se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”.

 

Art. 6 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul din cadrul Agenției care ocupă funcții publice de inspector antifraudă este învestit cu exercițiul autorității publice și beneficiază de protecție, potrivit legii.”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 6 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul din cadrul Agenției care ocupă funcții publice în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală este învestit cu exercițiul autorității publice și beneficiază de protecție, potrivit legii”.

 

Art. 7 alin. (3)-(6)

Vechea reglementare

(3) Funcțiile publice specifice utilizate în cadrul Agenției pentru Direcția generală antifraudă fiscală sunt următoarele:
a) funcții de execuție din clasa I: inspector antifraudă;

b) funcții publice de conducere: inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector șef antifraudă.

(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inspectorul general antifraudă și inspectorii generali adjuncți antifraudă se numesc prin decizie a prim-ministrului.

(5) Funcționarilor publici numiți în condițiile prevăzute la alin. (4) li se suspendă de drept raporturile de serviciu din funcțiile publice deținute anterior numirii pe durata exercitării funcției publice specifice de conducere de inspector general antifraudă și inspector general adjunct antifraudă.

(6) În situația numirii în altă localitate decât cea de domiciliu, inspectorul general antifraudă și inspectorii generali adjuncți antifraudă beneficiază de următoarele drepturi:

a) locuință de serviciu corespunzătoare sau o compensație lunară pentru chirie de până la 50% din salariul de bază, acordată pe bază de documente justificative;

b) patru deplasări dus-întors, lunar, între localitatea în care este numit și localitatea în care își are domiciliul, ale căror cheltuieli se decontează în condițiile legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 7 alin. (3)-(6) se abrogă.

 

Art. 8 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) La orice acțiune de control participă minimum 2 inspectori antifraudă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 8 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) La orice acțiune de control participă minimum 2 inspectori”.

 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Art. 136

Vechea reglementare

„Controlul operativ și inopinat se efectuează de către inspectorii antifraudă, cu excepția celor din cadrul Direcției de combatere a fraudelor, în condițiile legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 136 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Controlul operativ și inopinat se efectuează de către funcționarii publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, în condițiile legii”.

 

Art. 137 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) La începerea controlului operativ și inopinat, inspectorul antifraudă este obligat să se legitimeze în condițiile legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 137 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) La începerea controlului operativ și inopinat, funcționarul public din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală este obligat să se legitimeze în condițiile legii”.

 

Art. 336 alin. (1) lit. g)

Vechea reglementare

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: (…) g) neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele și condițiile stabilite de organul de inspecție fiscală potrivit art. 118 alin. (8)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 336 alin. (1) lit g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: (…) g) neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele și condițiile stabilite de organul de inspecție fiscală potrivit art. 118 alin. (8), precum și a măsurilor dispuse de funcționarii publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală”.

 

Articolul III din O.U.G. nr. 24/2020

„(1) Funcțiile publice specifice de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector șef antifraudă și inspector antifraudă se desființează.(2) Încetarea numirii persoanelor care ocupă funcțiile publice specifice de inspector general antifraudă și inspector general adjunct antifraudă se face prin decizie a prim-ministrului.(3) Persoanele cărora le-a încetat numirea conform alin. (2) revin în funcțiile publice deținute.(4) Pentru funcționarii publici numiți în funcții publice specifice prevăzute la alin. (1), altele decât cele menționate la alin. (2), se aplică în mod corespunzător prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.(5) Încadrarea personalului antifraudă pe funcții publice generale se realizează în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil acestei categorii de personal.(6) Personalul prevăzut la alin. (4) își menține veniturile salariale de care beneficiază la data încadrării pe funcții publice generale, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Articolul V din O.U.G. nr. 24/2020

(1) Organizarea, modul de funcționare, numărul de posturi al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inclusiv cele aferente structurii antifraudă, precum și alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se reglementează prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Încadrarea personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.(3) Cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 9 septembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
O.U.G. nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative was last modified: aprilie 6th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.