O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – modificări (O.U.G. nr. 81/2018)

Abstract

In September 2018, the Law of national education no. 1/2011 was amended under two
different regulations.
Similarly, other regulations were also amended, amongst which: Law no. 317/2004 on
the Superior Council of Magistracy, G.E.O. no. 111/2010 on parental leave and child care
monthly allowance, the Rules of Procedure of the Chamber of Deputies, Law no. 3/2000
regarding the organization and conduct of the referendum.
In September, as well, the Government Decision no. 33/2018 establishing the
contraventions which fall within the scope of the Prevention Law no. 270/2017, as well as
the template of the remedy plan (Government Decision no. 701/2018), and certain
regulations in the construction field, were also amended.

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011

(M. Of. nr. 830 din 10 decembrie 2010; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 81/2018

(M. Of. nr. 792 din 17 septembrie 2018)

 

– modifică: art. 2 alin. (1), art. 3, art. 13 alin. (1) lit. d)

 

În M. Of. nr. 792 din 17 septembrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 81/2018 pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Modificările aduse O.U.G. nr. 111/2010 au în vedere introducerea venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în categoria veniturilor care se iau în calculul indemnizației lunare. În absența acestor modificări, persoanele care au născut după 23 martie 2018 și care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală ar fi primit un cuantum diminuat față de cuantumul calculat pentru o persoană care a născut până la această dată.

 

În continuare, vă prezentăm modificările aduse  O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

 

O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

 

Art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (modificat prin O.U.G. nr. 81/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 2, alin. (1) prevedea:

„(1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 2, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară”.

 

Art. 3 din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor(modificat prin O.U.G. nr. 81/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, art. 3 prevedea:

„(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, veniturile din salarii și asimilate salariilor, din activități independente și din activități agricole, silvicultură și piscicultură prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 67, art. 76 alin. (1) și (2) și art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și reprezintă valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit.

(2) Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea nivelului indemnizației pentru creșterea copilului reprezintă, după caz:

a) suma încasată de persoana îndreptățită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor obligatorii aferente unei luni și a deducerii personale acordate pentru luna respectivă și contribuțiile la fondurile de pensii facultative, precum și cotizația sindicală plătită în luna respectivă pentru veniturile din salarii, la locul unde se află funcția de bază;

b) suma încasată de persoana îndreptățită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile obținute în celelalte cazuri;

c) suma încasată de persoana îndreptățită, calculată potrivit legii de către plătitorul acesteia, pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6);

d) suma încasată de persoana îndreptățită care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;

e) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activități independente determinat în condițiile legii;

f) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activități agricole determinat în condițiile legii.

(3) Pentru persoanele care realizează venituri din salarii, solde/salarii din funcție, venitul brut reprezintă salariul de bază, indemnizații, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.

(4) În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta.

(5) În situația prevăzută la art. 2 alin. (6), dacă persoana realizează concomitent venituri supuse impozitului atât în țară, cât și în statele care aplică Regulamentul, se iau în calcul doar veniturile realizate în țară.

(6) Pentru luna nașterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite pentru acea lună, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată luna, sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizația de maternitate”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, veniturile din salarii și asimilate salariilor, din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală și din activități agricole, silvicultură și piscicultură prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 67, art. 70, art. 76 alin. (1) și (2) și art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Pentru persoanele îndreptățite care realizează venituri din categoriile celor prevăzute la alin. (1), veniturile luate în calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizației lunare sunt: 

a) veniturile rezultate după scăderea impozitului pe venit și, după caz, a contribuțiilor sociale obligatorii datorate, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit;

b) veniturile rezultate după scăderea contribuțiilor sociale obligatorii datorate, după caz, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit, în cazul veniturilor scutite de impozitul pe venit conform art. 60 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6) se iau în calcul sumele încasate de persoana îndreptățită, calculate potrivit legii de către plătitorul acestora. 

(4) În cazul în care o persoană realizează concomitent din mai multe surse venituri supuse impozitului, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta. 

(5) În situația prevăzută la art. 2 alin. (6), dacă persoana realizează concomitent venituri supuse impozitului atât în țară, cât și în statele care aplică Regulamentul, se iau în calcul doar veniturile realizate în țară. 

(6) Pentru luna nașterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite pentru acea lună, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată luna sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizația de maternitate”.

 

Art. 13 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (modificat prin O.U.G. nr. 81/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 13 alin. (1), lit. d) prevedea:

„(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, se acordă pe bază de cerere, însoțită în mod obligatoriu de:

(…)

d) dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 13 alin. (1), lit. d) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, se acordă pe bază de cerere, însoțită în mod obligatoriu de:

(…)

d) dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declarația fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;”.

 

Alte dispoziții ale O.U.G. nr. 81/2018

 

Potrivit art. II, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a respective ordonanțe de urgență, persoanele îndreptățite care au solicitat acordarea indemnizației lunare prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010, al cărei cuantum a fost stabilit fără a fi luate în calcul veniturile din drepturi de proprietate intelectuală realizate începând cu data de 23 martie 2018, pot depune direct la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București documentele doveditoare privind realizarea acestor venituri. De asemenea, pentru acele persoane cărora li s-a stabilit cuantumul indemnizației lunare fără a fi luate în calcul veniturile din drepturi de proprietate intelectuală realizate începând cu data mai sus menționată, agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București sunt obligate să stabilească noul cuantum în termen de 60 de zile de la depunerea documentelor sau, după caz, de la intrarea în vigoare a respectivului act normativ, în cazul în care documentele au fost deja depuse.  Cuantumul stabilit urmează a se acorda începând cu data intrării în vigoare a O.U.G. 81/2018, iar diferențele de sume între cuantumul calculat și cuantumul plătit până la data stabilirii noului cuantum se plătesc până la data de 31 decembrie 2018.

Potrivit art. III, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe, Ministerul Muncii și Justiției Sociale trebuie să actualizeze Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin H.G. nr. 52/2011.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – modificări (O.U.G. nr. 81/2018) was last modified: noiembrie 7th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.