O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal – modificări (Legea nr. 346/2018)

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015

(M. Of. nr.  655 din 31 august 2015; cu modif. ult.)

 

 

Legea nr. 346/2018 

(M. Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2019)

 

– modifică: art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. j), art. 9 alin. (4);

– introduce: art. 4 alin. (7^1).

 

 

În M. Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 346/2018 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (M. Of. nr. 655 din 31 august 2015; cu modif. ult.).

Potrivit completării aduse O.G. nr. 39/2015, prin derogare de la dispoziiile art. 4 alin. (7), în cazul contribuabilului aflat în procedura simplificată de insolvență, a celui care a intrat în faliment sau a celui pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, inactivitatea fiscală declarată pentru situațiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. a)-c) și e)-g) din Legea nr. 207/2015 nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvență desemnat în procedură potrivit legii.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, prin Legea nr. 346/2018.

 

Art. 4 alin. (7^1) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (introdus prin Legea nr. 346/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după alin. (7) se introduce un nou alineat,alin. (7^1), cu următorul conținut:

(7^1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în cazul contribuabilului aflat în procedura simplificată de insolvență, a contribuabilului care a intrat în faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, inactivitatea fiscală declarată pentru situațiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. a)-c) și e)-g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvență desemnat în procedură potrivit legii”.

 

Art. 5 alin. (3) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (modificat prin Legea nr. 346/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (3) prevedea:

„(3) Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 și să aplice sancțiuni au obligația ca, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancționează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 și să aplice sancțiuni au obligația ca, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancționează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat”.

 

Art. 6 alin. (1) lit. j) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (modificat prin Legea nr. 346/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6 alin. (1), lit. j) prevedea:

„(1) Contribuabilii care au înscrise informații în cazierul fiscal se scot din evidență dacă se află în următoarele situații:

(…)

j) decesul, respectiv radierea contribuabilului. În situația radierii unei persoane juridice sau a unei entități fără personalitate juridică declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați se scoate din evidența acestora la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1), lit. j) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Contribuabilii care au înscrise informații în cazierul fiscal se scot din evidență dacă se află în următoarele situații:

(…)

j) decesul, respectiv radierea contribuabilului. Inactivitatea fiscală a persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică înscrisă anterior radierii acestora în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați se scoate din evidență la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului reprezentat. În situația înscrierii inactivității fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați, aceasta se scoate din evidență la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii”.

 

Art. 9 alin. (4) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (modificat prin Legea nr. 346/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (4) prevedea:

„(4) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, documentele care atestă identitatea și calitatea de reprezentant sau de reprezentant legal se pot transmite la organul fiscal de către persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se poate transmite la organul fiscal de către persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Alte dispoziții

 

Potrivit art. II, dacă, până la data intrării în vigoare a legii, sunt înscrise în cazierul fiscal al practicianului în insolvență, ce are calitatea de reprezentant desemnat, informații privind inactivitatea fiscală a contribuabilului pentru situațiile prevăzute la art. 4 alin. (7^1) din O.G. nr. 39/2015, declarată anterior intrării în procedura simplificată de insolvență, în faliment sau pronunțării ori adoptării unei hotărâri de dizolvare, acestea se scot din evidența cazierului fiscal, de către organul fiscal competent, la cererea practicianului în insolvență.

De asemenea, dispoziiile art. 6 alin. (1) lit. j) O.G. nr. 39/2015 se aplică și situațiilor existente în cazierul fiscal la data intrării în vigoare a legii.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal – modificări (Legea nr. 346/2018) was last modified: martie 27th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii