O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii – modificări (Legea nr. 276/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar

O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005

(M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000; cu modif. ult.)

Legea nr. 276/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

(M. Of. nr. 1166 din 02 decembrie 2020)

– modifică: art. 4, art. 6, art. 7 alin. (2), art. 7 alin. (2^1), art. 7 alin. (3^4), art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (1)-(2) și alin. (4), art. 15 alin. (2)-(3), art. 16, art. 17 alin. (2)-(3), art. 19 alin. (2)-(3), art. 21 alin. (2) lit. f) și alin. (5), art. 23 alin. (1)-(2), art. 24 alin. (1) și alin. (3), art. 25, art. 27 alin. (1), art. 29 alin. (3)-(4), art. 32, titlul cap. IV, art. 33 alin. (1)-(2), art. 34, art. 34^1 alin. (1), art. 34^4 alin. (2), art. 39 alin. (1^1) lit. a), art. 41 alin. (1) lit. e), art. 41 alin. (2) lit. b), art. 73, art. 79 lit. b);

– introduce: art. 7 alin. (2^2)-(2^5), art. 34^4 alin. (1^1);

– abrogă: art. 34^4 alin. (3).

 

 

În M. Of. nr. 1166 din 2 decembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 276/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Astfel, prin respectivul act normativ se aduc unele modificări, dar și completări O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

În continuare, vă prezentăm, modificările și completările aduse O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

 

Art. 4 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 4 prevedea:

„Art. 4

Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 4

(1) Asociația este subiectul de drept privat constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

(2) Un caz distinct de asociație îl reprezintă acea organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale al cărei scop îl reprezintă:

a) apărarea, păstrarea, dezvoltarea și promovarea identității unei minorități naționale;

b) reprezentarea publică a cetățenilor aparținând unei minorități naționale cu rolul de a îndeplini o misiune publică constituțională.

(3) Prin minoritate națională se înțelege acea etnie reprezentată în Consiliul Minorităților Naționale”.

 

Art. 6 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 6 prevedea:

„Art. 6

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, membrii asociați încheie actul constitutiv și statutul asociației, în formă autentică sau atestată de avocat.

(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și, după caz, domiciliul sau reședința ori adresa sediului social;

b) exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului propus;

c) denumirea asociației: denumirea va conține în mod obligatoriu cuvântul «asociație». Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde și traducerea în limba română.

d) sediul asociației;

e) durata de funcționare a asociației – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei și este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a actului constitutiv și a statutului este obligatorie;

g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;

i) semnăturile membrilor asociați.

(3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor precizate la lit. g) și h);

b) precizarea scopului și a obiectivelor asociației;

c) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;

d) drepturile și obligațiile asociaților;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;

f) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;

g) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60.

(4) În cazul în care din asociație fac parte persoane ale căror nume sau ale căror denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înființare emise de autoritățile statului de apartenență ori statului român și sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale asociației”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 6

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, membrii asociați încheie statutul asociației, prin act sub semnătură privată.

(2) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și, după caz, domiciliul sau reședința ori adresa sediului social;

b) exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului și a obiectivelor asociației;

c) denumirea asociației;

d) sediul asociației;

e) durata de funcționare a asociației – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;

g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;

i) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;

j) drepturile și obligațiile asociaților;

k) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;

l) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;

m) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60;

  1. n) semnăturile membrilor asociați.

(3) În cazul în care din asociație fac parte persoane ale căror nume sau ale căror denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înființare emise de autoritățile statului de apartenență ori statului român și sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale asociației.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. c), organizațiile legal constituite ale cetățenilor aparținând unei minorități naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale, care participă în procesul electoral, își pot păstra denumirea sub care sunt reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale”.

 

Art. 7 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (2) prevedea:

„(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv;

b) statutul asociației;

c) actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial;

c^1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor asociați;

c^2) declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința;

d) dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Cererea de înscriere va fi însoțită doar de următoarele documente:

a) statutul asociației, într-o singură copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită în condițiile art. 6 alin. (2) lit. h);

b) actele doveditoare ale sediului, precum și cele privind patrimoniul inițial doar în cazul aportului în natură constând în bunuri imobile;

c) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor asociați;

d) declarație pe propria răspundere a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința. În cazul asociațiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declarației pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora și conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

e) dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia”.

 

Art. 7 alin. (2^1) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (2^1) prevedea:

„(2^1) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) și c^1) sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (2^1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2^1) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat”.

 

Art. 7 alin. (2^2)-(2^5) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (introdus prin Legea nr. 276/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 7, după alin. (2^1) se introduc patru noi alineate, alin. (2^2)-(2^5), cu  următorul conținut:

„(2^2) În cazul în care denumirea asociației este în altă limbă decât limba română, la cererea de eliberare a dovezii disponibilității denumirii prevăzute la alin. (2) lit. e) se atașează o traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, excepție făcând denumirile care conțin nume proprii, intraductibile și denumirile consacrate pe plan internațional. Prevederile alin. (3)-(3^4) se aplică în mod corespunzător.

(2^3) La depunerea actelor doveditoare ale sediului prevăzute la alin. (2) lit. b) nu este necesar avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut la art. 40 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, atunci când persoana împuternicită în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. h) declară pe propria răspundere faptul că asociația nu va desfășura activitate la sediul ales.

(2^4) În cazul în care la constituirea asociației participă și o persoană juridică, cu privire la aceasta cererea de înscriere va fi însoțită doar de următoarele documente:

a) extras oficial de la registrul autorității relevante la care este înregistrată, care să ateste forma persoanei juridice și reprezentanții acesteia;

b) în cazul în care statutul asociației este semnat de o altă persoană decât reprezentanții prevăzuți în documentul de la lit. a), hotărârea organelor de conducere ale persoanei juridice fondatoare în sensul înființării asociației și desemnării persoanei pentru a o reprezenta în cadrul asociației;

c) cazier fiscal al persoanei juridice fondatoare, caz în care nu este necesară depunerea unui cazier fiscal și de către persoana fizică reprezentant al persoanei juridice.

(2^5) Prevederile alin. (2^3) se aplică în mod corespunzător și în situația în care persoana juridică devine membru în organele de conducere”.

 

Art. 7 alin. (3^4) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (3^4) prevedea:

„(3^4) Este interzis, sub sancțiunea nulității absolute a actului constitutiv și a statutului ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociației sau fundației care o constituie”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (3^4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3^4) Este interzis, sub sancțiunea nulității absolute a statutului ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociației sau fundației care o constituie”.

 

Art. 9 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (2) prevedea:

„(2) Dacă neregularitățile constatate privesc dispozițiile art. 40 alin. (2) din Constituție, pentru termenul fixat va fi citat și parchetul de pe lângă instanța sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere, împreună cu actul constitutiv și statutul asociației. În acest caz punerea concluziilor de către procuror este obligatorie”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Dacă neregularitățile constatate privesc dispozițiile art. 40 alin. (2) din Constituție, pentru termenul fixat va fi citat și parchetul de pe lângă instanța sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere, împreună cu statutul asociației. În acest caz punerea concluziilor de către procuror este obligatorie”.

 

Art. 11 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 11, alin. (2) prevedea:

„(2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluționarea cererii, parchetului pe de lângă instanța sesizată i se vor comunica și copii de pe actul constitutiv și de pe statutul asociației, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 11, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluționarea cererii, parchetului pe de lângă instanța sesizată i se vor comunica și copii de pe statutul asociației, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz”.

 

Art. 13 alin. (1)-(2) și alin. (4) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 13, alin. (1)-(2) și alin. (4) prevedeau:

„(1) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației.

(2) Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condițiile stabilite de asociație prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociației.

(…)

(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociației depune la judecătoria în a cărei circumscripție urmează să își aibă sediul filiala cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial ale acesteia, precum și copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor filialei. Dispozițiile art. 6, art. 7 alin. (2^1) și ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (1)-(2) și alin. (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 2 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației.

(2) Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condițiile stabilite de asociație prin statutul filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociației.

(…)

(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociației depune la judecătoria în a cărei circumscripție urmează să își aibă sediul filiala cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial ale acesteia, precum și copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor filialei. Dispozițiile art. 6, art. 7 alin. (21) și ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător”.

 

Art. 15 alin. (2)-(3) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 15, alin. (2)-(3) prevedeau:

„(2) Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, la data constituirii fundației.

(…)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 15, alin. (2)-(3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin de 10 ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, la data constituirii fundației.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin de două ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată”.

 

Art. 16 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 16 prevedea:

„Art. 16

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv și statutul fundației, în forma autentică, sub sancțiunea nulității absolute.

(2) Actul constitutiv al fundației cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală a persoanei juridice și, după caz, domiciliul/reședința ori adresa sediului social;

b) scopul fundației;

c) denumirea fundației: denumirea va conține în mod obligatoriu cuvântul «fundație». Dispozițiile art. 6 alin. (2) lit. c) teza a II-a se aplică în mod corespunzător.

d) sediul fundației;

e) durata de funcționare a fundației – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul inițial al fundației;

g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale fundației ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;

i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.

(2^1) În cazul în care numele sau denumirile fondatorilor sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, acestea sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înființare emise de autoritățile statului de apartenență ori statului român și sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale fundației.

(2^2) Dispozițiile alin. (2^1) se aplică în mod corespunzător în cazul membrilor consiliului director al fundației.

(3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor de la lit. g) și h);

b) explicitarea scopului și a obiectivelor fundației;

c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundației;

d) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale fundației;

e) procedura de desemnare și de modificare a componentei organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existenței fundației;

f) destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației, cu respectarea dispozițiilor art. 60”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 16 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 16

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie statutul fundației, prin act sub semnătură privată.

(2) Statutul fundației cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală a persoanei juridice și, după caz, domiciliul/reședința ori adresa sediului social;

b) explicitarea scopului și a obiectivelor fundației;

c) denumirea fundației;

d) sediul fundației;

e) durata de funcționare a fundației – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul inițial al fundației. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;

g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale fundației ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;

i) categoriile de resurse patrimoniale ale fundației;

j) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale fundației;

k) procedura de desemnare și de modificare a componentei organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existenței fundației;

l) destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației, cu respectarea dispozițiilor art. 60;

m) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor”.

 

Art. 17 alin. (2)-(3) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificat prin Legea nr. 276/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 17, alin. (2)-(3) prevedeau:

„(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv;

b) statutul;

c) acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial.

c^1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității fondatorilor și membrilor consiliului director;

c^2) declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Dispozițiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința;

d) dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

(3) Dispozițiile art. 7 alin. (1), (2^1), (3)-(3^5) și (4), ale art. 8-12 și ale art. 14 se aplică în mod corespunzător”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (2)-(3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Cererea de înscriere va fi însoțită doar de următoarele documente:

a) statutul, într-o singură copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită în condițiile art. 6 alin. (2) lit. h);

b) acte doveditoare ale sediului și patrimoniul inițial;

c) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității fondatorilor și membrilor consiliului director;

d) declarație pe propria răspundere a persoanei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Dispozițiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința. În cazul fundațiilor constituite/conduse doar din persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declarației pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora și conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

e) dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

(3) Dispozițiile art. 7 alin. (1), (2^1)-(2^5), (3)-(3^5) și (4), ale art. 8-12 și ale art. 14 se aplică în mod corespunzător”.

O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații – modificări (Legea nr. 276/2020) was last modified: ianuarie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.