Noul Cod fiscal – modificări (O.U.G. nr. 41/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Noul Cod fiscal O.U.G. nr. 41/2015
(M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015)
introduce: art. 495 lit. g)

 

În M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

O.U.G. nr. 41/2015 modifică următoarele acte normative:

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015): unde se introduce art. 495 lit. g);

Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.): unde se introduc art. 286 alin. (11) și art. 362 alin. (8);

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (M. Of. nr. 597 din 13 august 2002; cu modif. ult.): unde se modifică art. 19 lit. b2) și b3);

Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice (M. Of. nr. 642 din 18 octombrie 2013): unde se prorogă termenul prevăzut la art. III și V;

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. ult.): unde se introduc art. 551 și 991;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006; cu modif. ult.), unde se introduce art. 82 alin. (2);

O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (M. Of. nr. 450 din 2 iulie 2010; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011: unde se abrogă art. III alin. (4), se modifică art. III alin. (5) și (8) și (11), se introduce în anexă pct. 6;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004; cu modif. ult): unde se introduce art. 4 alin. (1) lit. a1);

O.U.G. nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (M. Of. nr. 842 din 19 septembrie 2005; cu modif. ult.), aprobată prin Legea nr. 168/2006: unde se modifică art. 1 și 2.

 

Vom prezenta, în continuare, completarea adusă Noului Cod fiscal, prin O.U.G. nr. 41/2015:

Art. 495 lit. g) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 41/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 495 lit. g) prevede: „În vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc următoarele reguli:

(…)

g) prin excepție de la prevederile lit. f) [consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București], nivelurile impozitelor și taxelor locale se aprobă prin dispoziție a primarului, până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în cazul în care consiliul local este dizolvat, sau prin decizie emisă de către secretarul unității administrativ-teritoriale sau de către persoana desemnată în condițiile art. 55 alin. (81) [În situația excepțională în care primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69-71, consiliul local este dizolvat în condițiile alin. (1)-(6), iar funcția de secretar al unității administrativ-teritoriale este vacantă, prefectul numește prin ordin o persoană prin detașare în condițiile art. 89 alin. (1) și (2) și, după caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să exercite atribuțiile de secretar al unității administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, orașului sau municipiului, până la ocuparea funcției publice de conducere de secretar în conformitate cu prevederile legislației privind funcția publică și funcționarii publici] din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu avizul administrației județene a finanțelor publice până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în cazul în care consiliul local este dizolvat și primarul nu își poate exercita atribuțiile ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condițiile legii, ori în situația în care față de acesta au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele decât cele care determină suspendarea mandatului și care fac imposibilă exercitarea de către acesta a atribuțiilor prevăzute de lege. Dispoziția primarului, respectiv decizia secretarului sau persoanei desemnate se aduc la cunoștință publică”.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Noul Cod fiscal – modificări (O.U.G. nr. 41/2015) was last modified: februarie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii