Normele tehnice privind aplicarea O.U.G. nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism (OMLPDA/OPADR nr. 4134/3875/2020)

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
OMLPDA/OPADR nr. 4134/3875/2020 privind aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea O.U.G. nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism

 

(M. Of. nr. 1216 din  11 decembrie 2020)

 

 

Se aprobă normele tehnice privind aplicarea O.U.G. nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism

În M. Of. nr. 1216 din  11 decembrie 2020 s-a publicat Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 4134/3875/2020 privind aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea O.U.G. nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, dispozițiile regăsite în respectivul act normativ.

Art. 1

„Se aprobă Normele tehnice privind aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 2

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării”.

În continuare, redăm cele mai importante dispoziții regăsite în Normele tehnice privind aplicarea O.U.G. nr. 140/2020.

Structura

Capitolul I: Dispoziții generale;

Capitolul II: Solicitarea emiterii certificatului calificat pentru semnătura electronică;

Capitolul III: Verificarea calității profesionale a persoanei care solicită emiterea sau modificarea certificatului calificat pentru semnătura electronică;

Capitolul IV: Emiterea certificatelor calificate pentru semnătura electronică;

Capitolul V: Suspendarea, modificarea sau revocarea certificatelor calificate pentru semnătura electronică.

Art. 3

„Experții tehnici, verificatorii de proiecte și auditorii energetici atestați conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită prestatorilor de servicii de încredere calificați emiterea certificatului calificat, prezentând actele de identitate, precum și documentele emise de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ca autoritate competentă în domeniu, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al acestora, după cum urmează:

a) certificatul de atestare tehnico-profesională pentru confirmarea dreptului de practică în profesie și domeniul/ domeniile/specialitatea de atestare sau gradul profesional;

b) legitimația aferentă certificatului de atestare tehnico-profesională pentru confirmarea valabilității dreptului de practică, aflată în termen de valabilitate”.

Art. 5

„(1) Arhitecții, conductorii arhitecți, arhitecții de interior și urbaniștii cu drept de semnătură similar conductorilor arhitecți obținut conform Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită prestatorilor de servicii de încredere calificați emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, iar, în vederea verificării dreptului de semnătură, prestatorii de servicii de încredere calificați interoghează Sistemul informatic al Ordinului Arhitecților din România, urmând procedura adoptată în acest sens de către Ordinul Arhitecților din România. Verificarea se face în baza consimțământului solicitantului și a datelor de identificare certe indicate de către acesta, respectiv numărul din cadrul Tabloului Național al Arhitecților și codul numeric personal sau echivalentul pentru cetățenii altor state terțe.

(2) Sistemul informatic al Ordinului Arhitecților din România este considerat sursă sigură, astfel cum este definită la pct. 1 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.502 al Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a unor specificații și proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, în care se poate avea încredere că furnizează date, informații și/sau dovezi exacte care pot fi utilizate pentru verificarea atributelor pentru titlurile de calificare enumerate la alin. (1)”.

Art. 8

„Persoanele care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor solicită prestatorilor de servicii de încredere calificați emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum și autorizația emisă de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă”.

Art. 13

„(1) Certificatele calificate pentru semnătura electronică sunt particularizate/personalizate la momentul emiterii și/sau cu ocazia reînnoirii acestora prin setarea distinctă și conform cerințelor specifice fiecărei autorități competente în raport cu legislația incidentă, a 16-25 câmpuri separate, care vor fi incluse standard în structura certificatului calificat, conform prevederilor art. 14-21.

(2) Profilul certificatelor calificate pentru semnătură electronică este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme. Autoritățile competente au obligația de a publica pe site-ul web la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice conținutul standardizat pentru fiecare dintre valorile atributelor corespunzătoare câmpurilor specifice, conform pct. 4 din profil.

(3) În situația în care o persoană deține mai multe drepturi de semnătură sau de practică, atestări sau autorizări distincte acordate de către aceeași autoritate competentă, pot fi emise fie certificate individuale pentru fiecare atestare sau autorizare sau poate fi emis un singur certificat calificat pentru semnătura electronică.

(4) Specialiștii care au un singur certificat pentru mai multe drepturi de semnătură sau practică au obligația ca, atunci când semnează un document cu semnătura electronică, să precizeze în cadrul documentului pentru care dintre atestări/autorizări utilizează certificatul”.

Art. 23

„(1) În termen de 5 zile de la data eliberării certificatului calificat pentru semnătură electronică titularul acestuia este obligat să comunice autorității competente care ia acordat dreptul de practică sau de semnătură numele prestatorului de servicii de încredere calificat care a eliberat certificatul calificat pentru semnătură electronică și perioada de valabilitate a acestuia, prin completarea unui formular PDF și semnarea acestuia cu respectivul certificat, urmând a utiliza în acest scop formularul și canalul de comunicare indicate de către autoritatea competentă.

(2) Obligația de la alin. (1) poate fi îndeplinită fie direct de către titularul semnăturii electronice, fie în mod automatizat, dacă, în baza acordului titularului, prestatorii de servicii de încredere dețin un protocol tehnic cu autoritățile competente în conformitate cu propriile sisteme informatice, datele privind certificatul emis, conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2020”.

Art. 24

„(1) În cazul în care este necesară modificarea unor date înscrise într-un certificat calificat pentru semnătură electronică, la solicitarea specialiștilor prevăzuți de lege în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, prestatorul de servicii de încredere calificat va emite un nou certificat, conform modificărilor solicitate, cu respectarea prevederilor prezentului capitol.

(2) În situația în care este modificat certificatul calificat pentru semnătură electronică, titularul certificatului calificat este obligat să comunice autorității competente care i-a acordat dreptul de practică sau de semnătură, în termenul prevăzut la art. 23, modificările survenite, urmând a utiliza în acest scop formularul și canalul de comunicare indicate de către autoritatea competentă”.

În ultimul rând, vă prezentăm profilul certificatelor calificate pentru semnătură electronică, astfel cum este redat în anexa care face parte integrantă din Normele tehnice.

„1. Se vor utiliza profilele standard de certificate calificate conforme cu specificațiile Regulamentului UE nr. 910/2014 și standardelor în vigoare specificate de actele de punere în aplicare ale Regulamentului UE nr. 910/2014.

2. În cazul în care atestatul sau autorizația este pentru o persoană fizică, atunci numele și prenumele subiectului se vor regăsi în câmpul „Subject” al certificatului calificat pentru semnătură electronică, conform profilului de certificat calificat al fiecărui prestator.

3. În cazul în care autorizația este emisă pentru o persoană juridică sau persoană fizică autorizată, atunci certificatul calificat pentru semnătură electronică se va emite reprezentantului legal al persoanei juridice, menționându-se în câmpul „Organization (O) ” denumirea persoanei juridice, respectiv a persoanei fizice autorizate/atestate, iar numele și prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice se vor regăsi în câmpul „Subject” al certificatului calificat, conform profilului de certificat calificat al fiecărui prestator.

4. Pentru câmpurile specifice solicitate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2020 și prin normele tehnice se va utiliza extensia „Subject Directory Attributes”, cu următoarele atribute, prezentate în tabelul nr. 1:

Nr. Nume atribut OID Atribut Valoare atribut
Prefix Conținut
1 Calitatea profesională OID-base.1 CP
2 Titlu de calificare OID-base.2 TL
3 Identificator unic autorizație OID-base.3 ID
4 Domenii – specialitate OID-base.4 DM
5 Coordonator – elaborator de părți OID-base.5 CE
6 Autoritatea competentă OID-base.6 AC
7 Data eliberării autorizării OID-base.7 IN
8 Data expirării autorizării OID-base.8 EX
9 Câmp rezervat Subiectului OID-base.10 RS
10 Câmp rezervat Prestatorului OID-base.11 RP

Tabelul nr. 1 – Câmpuri extensie Subject Directory Attributes

5. Fiecare atribut are o valoare alcătuită din Prefix, urmat de spațiu (blank) și apoi de „Conținut”.

6. «Prefix» – are rolul de a asigura identificarea rapidă a atributelor în cadrul vizualizării certificatului digital calificat din documente pdf. semnate.

7. «Conținut» – conține informațiile specificate în art. 14-21 din normele tehnice.

8. «Domenii-specialitate» – cuprinde lista de domenii sau/și subdomenii și specialitatea pentru care are drept de semnătură sau de practică subiectul. Conținutul pentru acest atribut va fi completat cu abrevierile domeniilor și subdomeniilor, separate prin spații (blanc) între ele, urmate de specialitate. Aceste abrevieri vor fi prezente și accesibile prestatorilor de servicii de încredere pe site-ul fiecărei autorități competente, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a ordinului.

9.Valoarea fiecărui atribut este «UTF8STRING», iar dimensiunea maximă este de 64 de caractere, incluzând prefixul.

10. Atributele de la 1 la 8 sunt obligatorii la intrarea în vigoare a ordinului, iar atributele 9 și 10 vor fi adăugate numai dacă este necesar.

11. Dacă pentru un anumit atribut nu există valoare, în cazul specific al unei autorizații, respectivul atribut nu va fi inclus în acel certificat.

12. Atributele 9 și 10 sunt rezervate pentru informații specifice Subiectului, respectiv Prestatorului de servicii de încredere care emite respectivul certificat calificat. Informațiile înscrise nu pot face obiectul suprapunerii cu informații ce se regăsesc în alte câmpuri.

13. OID-base este rezervat de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin solicitare pe site-ul Autorității de alocare a numerelor de internet – Internet Asignment Number Authority: Private Enterprise Number (PEN) Request. OID-ul aprobat va fi publicat pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru a permite prestatorilor de servicii de încredere să își actualizeze sistemele cu respectivul OID-base.

14. În cazul în care se optează ca în același certificat calificat să fie înglobate mai multe drepturi de semnătură sau de practică, atestări sau autorizări distincte acordate de către aceeași autoritate competentă, atunci valorile aferente fiecărei atestări/autorizări/drept de semnătură sau practică vor avea prefixe indexate cu un număr de ordine, conform tabelului de mai jos, unde «n» este numărul de atestări/autorizări/drept de semnătură sau practică care se introduc în același certificat calificat:

OID Atribut Valoare atribut
Prefix Conținut (exemplu)
OID-base.1 CP1 Conținut_CP1
OID-base.1 CP2 Conținut_CP2
OID-base.1 …… ……
OID-base.1 CPn Conținut_CPn
OID-base.2 TL1 Conținut_TL1
OID-base.2 TL2 Conținut_TL2
OID-base.2 …… ……
OID-base.2 TLn Conținut_TLn
OID-base.3 ID1 Conținut_ID1
OID-base.3 ID2 Conținut_ID2
OID-base.3 …… ……
OID-base.3 IDn Conținut_IDn
OID-base.4 DM1 Conținut_DM1
OID-base.4 DM2 Conținut_DM2
OID-base.4 …… ……
OID-base.4 DMn Conținut_DMn
OID-base.5 CE1 Conținut_CE1
OID-base.5 CE2 Conținut_CE2
OID-base.5 …… ……
OID-base.5 CEn Conținut_CEn
OID-base.6 AC1 Conținut_AC1
OID-base.6 AC2 Conținut_AC2
OID-base.6 …… ……
OID-base.6 ACn Conținut_ACn
OID-base.7 IN1 Conținut_IN1
OID-base.7 IN2 Conținut_IN2
OID-base.7 …… ……
OID-base.7 INn Conținut_INn
OID-base.8 EX1 Conținut_EX1
OID-base.8 EX2 Conținut_EX2
OID-base.8 …… ……
OID-base.8 EXn Conținut_EXn

”.

Normele tehnice privind aplicarea O.U.G. nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism (OMLPDA/OPADR nr. 4134/3875/2020) was last modified: ianuarie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.