Neconstituționalitate (M. Of. nr. 160/2.03.2016): Legea pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

Decizia C.C.R. Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 22/2016
(M. Of. nr. 160 din 2 martie 2016)
Legea pentru completarea Legii nr. 393/2004
(M. Of. nr. 912 din 7 octombrie 2004; cu modif. și compl. ult.)
Dispozițiile Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali sunt neconstituționale.

În M. Of. nr. 160 din data de 2 martie 2016, s-a publicat D.C.C. nr. 22/2016 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie Legea pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Art. I. – Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

După art. 32 se introduc două noi articole, art. 321 și 322, cu următorul cuprins:

«Art. 321. – (1) Primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene care îndeplinesc condițiile vârstei standard de pensionare eșalonate, după caz, în anexele nr. 5 și 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, sau ale vârstei standard reduse în conformitate cu prevederile aceleiași legi sau ale altor legi speciale au dreptul, la încetarea mandatului, la indemnizație pentru limită de vârstă, dacă sunt realeși pentru un nou mandat.

(2) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (1) se acordă în limita a 3 mandate și se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară aflată în plată.

(3) Pentru mandate incomplete, indemnizația pentru limită de vârstă se calculează proporțional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puțin de un mandat de primar, viceprimar, președinte și vicepreședinte al consiliului județean.

(4) Indemnizația pentru limită de vârstă se actualizează ori de câte ori se majorează sau se indexează indemnizația brută lunară a unui primar, viceprimar, președinte și vicepreședinte al consiliului județean aflat în exercitarea mandatului, cu aceeași dată.

(5) Indemnizația pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum și cu orice alte venituri realizate.

(6) Primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene care beneficiază de indemnizația pentru limită de vârstă, în condițiile prevăzute la alin. (1), și care au ocupat până la vârsta de pensionare și alte funcții pentru care este stabilită indemnizația pentru limită de vârstă, prin alte acte normative, au obligația să opteze pentru una dintre indemnizații.

(7) Indemnizația pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit și contribuției de asigurări sociale de sănătate.

(8) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(9) Cererea pentru acordarea indemnizației pentru limită de vârstă se depune la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(10) Indemnizația pentru limită de vârstă se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

Art. 322. – Nu beneficiază de indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută la art. 321 persoanele care au fost condamnate definitiv pentru comiterea, în calitate de primar, viceprimar, președinte și vicepreședinte al consiliului județean, a unei infracțiuni de corupție prevăzute la titlul V capitolul I din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare».

Art. II. – (1) De indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută la art. 321 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completarea adusă prin prezenta lege, și în aceleași condiții, beneficiază și primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene care au avut anterior intrării în vigoare a prezentei legi calitatea de primar, viceprimar, președinte și vicepreședinte al consiliului județean.

(2) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (1) se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară realizată în luna anterioară solicitării de către primar, viceprimar, președinte și vicepreședinte al consiliului județean aflat în exercitarea mandatului, corespunzător fiecărui an de mandat, în limita a maximum 3 mandate.

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

D.C.C. nr. 22/2016

Prin Decizia nr. 22/2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României, obiecție înregistrată la Curtea Constituțională sub nr. 7.244/26 decembrie 2015, constituind obiectul Dosarului nr. 1.876A/2015 și constată că dispozițiile Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali sunt neconstituționale.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 160/2.03.2016): Legea pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii