Neconstituționalitate (M. Of. nr. 201/06.03.2018): unele dispoziții ale Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii

Abstract

As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, in March 2018, several
decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality granted) relating to art. 102
(“Exclusion of the evidence illegally obtained”) paragraph (3) of the NCCP, art. 233^1
(“Cooperation with the criminal prosecution bodies”) of the Code of tax procedure, and also
concerning certain provisions of the Law on the amendment and supplement to the Status of judges
and prosecutors, Law on the approval of the G.E.O. no. 96/2016 on the amendment and supplement
of certain legal acts in the fields of education, research, professional training and health, Law on the
amendment and supplement of Law no. 317/2004 on the organization and functioning of the
Superior Council of Magistracy, G.E.O. no. 155/2001 on the approval of a stray dogs management
program, as well as the provisions of Law on the amendment and supplement of Law no. 215/2001
on local public administration.

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 63/2018
(M. Of. nr. 201 din 6 martie 2018)
Dispoziții din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății Art. I pct. 21 [cu referire la art. 16 din O.U.G. nr. 75/2005] și pct. 26 [cu referire la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2004] din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, precum și legea, în ansamblul său, sunt neconstituționale.

În M. Of. nr. 201 din 6 martie 2018, a fost publicată Decizia CCR nr. 63/2018 din 13 februarie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate privind unele dispoziții ale Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

 

Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății

Art. I pct. 11: „La art. I, după pct. 8 se introduce un nou punct, pct. 8^1, cu următorul cuprins:

«8^1. La art. 223, după alin. (12) se introduce un nou alineat, alin. (12^1), cu următorul cuprins:

„(12^1) Universitățile de stat pot fi finanțate și de către autoritățile publice locale”.»”.

Art. I pct. 21 [cu referire la art. 16 din O.G. nr. 75/2005]: „La art. II, înaintea pct. 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:

«- Art. 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16

(1) ARACIS este agenția de asigurare a calității, de interes național, autonomă, cu personalitate juridică și buget propriu.

(2) Consiliul ARACIS stabilește prin regulament propriu regimul și principiile privind remunerarea membrilor Consiliului și a personalului angajat, a evaluatorilor și a altor colaboratori externi, precum și cuantumul taxelor percepute în procesul de evaluare externă a calității educației, organigrama și sediul.

(3) În baza regulamentului prevăzut la alin. (2), Consiliul hotărăște nivelul remunerării membrilor săi, a personalului angajat, a evaluatorilor și colaboratorilor externi ai ARACIS, având în vedere nivelul remunerației acordate unor funcții de conducere din instituțiile de învățământ superior.

(4) Nivelul remunerației membrilor Consiliului ARACIS și a personalului încadrat în această autoritate, stabilit în condițiile alin. (3), nu poate depăși nivelul remunerației stabilite pentru funcțiile de conducere din învățământul superior”.»”.

Art. I pct. 26: „Art. III se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. III

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

„1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 4

(1) Studiile universitare sunt organizate pe 3 cicluri: licență, masterat și doctorat”.»”.

 

D.C.C. nr. 63/2018

 

Prin D.C.C. nr. 63/2018 din 13 februarie 2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi a admis obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile art. I pct. 21 [cu referire la art. 16 din O.U.G. nr. 75/2005] și pct. 26 [cu referire la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2004] din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, precum și legea, în ansamblul său, sunt neconstituționale.

 

Astfel, analizând forma legii trimise spre promulgare la data de 30 iunie 2017 și cea trimisă spre promulgare la 27 decembrie 2017, ca urmare a cererii de reexaminare formulate de Președintele României, Curtea a constatat faptul că Parlamentul, în loc să se mențină în limitele cererii de reexaminare, a dezbătut și adoptat o nouă formă a legii, modificând și completând atât texte vizate prin cererea de reexaminare, cât și texte străine acesteia. Prin urmare, Parlamentul a nesocotit limitele cererii de reexaminare, drept pentru care Curtea a constatat că legea, în ansamblul său, încalcă art. 77 alin. (2) din Constituție.

În consecință, Curtea a procedat la analizarea constituționalității numai a acelor prevederi legale care au fost punctual criticate prin sesizarea formulată și care se subsumează cererii de reexaminare.

În acest sens, cu privire la art. I pct. 21 [cu referire la art. 16 din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației] din lege, Curtea a reținut că atribuția Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior [ARACIS] de a stabili regimul și principiile privind remunerarea membrilor, a personalului angajat, a evaluatorilor și colaboratorilor externi ai acestei agenții încalcă dispozițiile constituționale referitoare la rolul Parlamentului, întrucât stabilirea sistemului de salarizare în domeniul public este o atribuție specifică a legiuitorului. Totodată, Curtea a reținut și caracterul deficitar al redactării textului criticat, contrar cerințelor de calitate a legii. Prin urmare, Curtea a constatat încălcarea art. 1 alin. (5) și art. 61 alin. (1) din Constituție.

Cu privire la art. I pct. 26 [cu referire la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare] din lege, Curtea a constatat că acestea dublează conținutul normativ al art. 1 alin. (1) din Legea nr. 288/2004, ceea ce constituie o încălcare a prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituție în componenta sa privind calitatea legii.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 201/06.03.2018): unele dispoziții ale Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății was last modified: mai 4th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.