Modificarea şi completarea H.G. nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune (H.G. nr. 603/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
H.G. nr. 1079/2013
(M. Of. nr. 5 din 7 ianuarie 2014)
H.G. nr. 603/2016
(M. Of. nr. 695 din 7 septembrie 2016)
modifică: art. 3 alin. (1), pct. 6, lit. f); art. 8 alin. (3); art. 10 alin. (2); art. 24; anexa nr. 1

introduce: art. 11 și 12; art. 141-14122; art. 21 alin. (4); art. 231-233; anexele nr. 3-16

În M. Of. nr. 695 din 7 septembrie 2016, a fost publicată H.G. nr. 603/2016 pentru modificarea H.G. nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune.

În continuare, vom prezenta modificările aduse H.G. nr. 1079/2013 prin H.G. nr. 603/2016.

Art. 11 și 12 din H.G. nr. 1079/2013 (modificată prin H.G. nr. 603/2016)

Noua reglementare

După art. 1, se introduc două noi articole, art. 11 și 12.

Potrivit noii reglementări, art. 11 și 12 dispune următoarele:

Art. 11: Coordonare și cooperare interinstituțională

(1) Armonizarea politicilor și strategiilor care au ca scop reabilitarea persoanelor aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, diminuarea riscului de săvârșire a unor noi infracțiuni, precum și creșterea gradului de siguranță în comunitate, se realizează sub coordonarea Direcției Naționale de Probațiune, cu participarea autorităților și instituțiilor publice, a organizațiilor nonguvernamentale și a altor persoane juridice care participă la executarea pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate.

(2) În vederea consolidării și dezvoltării sistemului de probațiune, Direcția poate colabora cu autorități și instituții publice, organizații nonguvernamentale, naționale ori internaționale, precum și cu experți în anumite domenii, în cadrul unor proiecte, programe sau parteneriate.

Art. 12: Definiții

(1) În cuprinsul prezentei hotărâri, termenii și sintagmele «instituții din comunitate», «termen de supraveghere», respectiv «durata supravegherii» au înțelesul definit în Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Termenii și sintagmele «sancțiuni și măsuri comunitare», «management de caz» și «referirea cazului» au înțelesul definit în cuprinsul Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În sensul prezentei hotărâri, sintagma «activitatea de asistare» desemnează totalitatea intervențiilor specializate și demersurilor care se realizează de serviciile de probațiune în vederea acoperirii nevoilor persoanelor supravegheate, identificate în procesul de evaluare pe durata supravegherii.

(4) În sensul prezentei hotărâri, sintagma «unitate de arest» se referă la centrele de reținere și arestare preventivă care funcționează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, la secțiile speciale de arestare preventivă din penitenciare, respectiv la centrele de arestare preventivă de pe lângă penitenciarele din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(5) În sensul prezentei hotărâri, sintagma «evaluare presentențială» se referă la orice activitate de evaluare realizată de către consilierul de probațiune pe parcursul procesului penal, cu privire la o persoană inculpată, înainte de pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive față de aceasta”.

 

Art. 3 alin. (1), pct. 6, lit. f) din H.G. nr. 1079/2013 (modificată prin H.G. nr. 603/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1), pct. 6, lit. f) prevedea faptul că:

(1) Direcția are următoarele atribuții principale:
(…)
6.în ceea ce privește organizarea și coordonarea resurselor umane:
(…)
f) realizează demersuri în vederea evaluării medicale și psihologice a personalului din sistemul de probațiune;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1), pct. 6, lit. f) dispune următoarele:

f) realizează evaluarea psihologică, precum și demersuri în vederea evaluării medicale a personalului din sistemul de probațiune”.

 

Art. 8 alin. (3) din H.G. nr. 1079/2013 (modificată prin H.G. nr. 603/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (3) prevedea faptul că Consiliul are ca scop elaborarea Strategiei naționale în domeniul probațiunii, monitorizarea implementării acesteia, precum și stabilirea altor măsuri în vederea îmbunătățirii activității de probațiune.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (3) dispune următoarele:

(3) Consiliul are ca scop elaborarea Strategiei naționale în domeniul probațiunii, monitorizarea implementării acesteia, precum și stabilirea altor măsuri referitoare la îmbunătățirea activității de probațiune și la cariera personalului de probațiune”.

 

Art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 1079/2013 (modificată prin H.G. nr. 603/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (2) prevedea faptul că în subordinea directorului general funcționează corpul de inspecție, organizat la nivel de birou.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (2) dispun următoarele:

(2) În subordinea directorului general funcționează corpul de inspecție, organizat la nivel de serviciu”.

 

Art. 141-14122 din H.G. nr. 1079/2013 (modificată prin H.G. nr. 603/2016)

Noua reglementare

După cap. III, se introduce un nou capitol, cap, III1 „Activitatea de probațiune”, cuprinzând art. 141-14122.

 

Art. 21 alin. (4) din H.G. nr. 1079/2013 (modificată prin H.G. nr. 603/2016)

Noua reglementare

La art. 21, după alin, (3), se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (4) dispun următoarele:

(4) Personalul din cadrul structurilor teritoriale și din aparatul central al Direcției are dreptul de a conduce autoturismele din dotare, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului justiției”.

 

Art.231-233 din H.G. nr. 1079/2013 (modificată prin H.G. nr. 603/2016)

Noua reglementare

După art. 23, se introduc trei noi articole, art. 231-233.

Potrivit noii reglementări, art. 231-233 dispun următoarele:

Art. 231: Dispoziții tranzitorii privind modalitatea de supraveghere a măsurilor și obligațiilor a căror executare a început anterior intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică măsurilor și obligațiilor dispuse în baza prevederilor din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul penal din 1969, care au corespondent în cuprinsul dispozițiilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și a căror executare a început după data de 1 februarie 2014.
(2) În cazul punerii în executare a obligațiilor stabilite de către instanță în acord cu prevederile art. 863 alin. 3 lit. b) din Codul penal din 1969, serviciul sau, după caz, biroul de probațiune va proceda potrivit prevederilor art. 1465 și 1466.
(3) În cazul punerii în executare a obligațiilor stabilite de către instanță potrivit prevederilor art. 863 alin. 3 lit. a), c)-e) din Codul penal din 1969, serviciul sau, după caz, biroul de probațiune va proceda potrivit prevederilor art. 1460, 1462, 1465 și 1466.
(4) În cazul punerii în executare a obligațiilor stabilite de către instanță potrivit prevederilor art. 863 alin. 3 lit. f) din Codul penal din 1969, serviciul sau, după caz, biroul de probațiune va proceda potrivit prevederilor art. 1463 și art. 1466.
(5) În cazul punerii în executare a obligațiilor stabilite de către instanță în acord cu prevederile art. 103 alin. 3 din Codul penal din 1969, serviciul sau, după caz, biroul de probațiune va proceda potrivit prevederilor art. 1465, 1466 și ale art. 1498-14101 din prezenta hotărâre, în mod corespunzător.
(6) Prevederile art. 1464 nu se aplică în cazul în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în baza dispozițiilor Codului penal din 1969.

Art. 232: Dispoziții tranzitorii privind colaborarea cu alte instituții pentru supravegherea măsurilor și obligațiilor a căror executare a început anterior intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare

Persoanele juridice de drept public și privat implicate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în activitățile de executare a unor măsuri și obligații dispuse de instanță continuă activitatea derulată în colaborare cu serviciul de probațiune sau cu Direcția, până la executarea măsurilor și obligațiilor ori până la finalizarea proiectelor sau ajungerea la termen a parteneriatelor.

Art. 233: Dispoziții tranzitorii privind modalitatea de lucru a serviciilor de probațiune până la operaționalizarea birourilor de probațiune

(1) Până la operaționalizarea birourilor de probațiune prevăzute la art. 143, 1419, 1424, 1429, 1437, 1441, 1442, 1462, 1468 și 14105, activitățile specifice acestora se realizează de către serviciului de probațiune competent teritorial prin raportare la prevederile din prezenta hotărâre, iar șeful serviciului de probațiune îndeplinește atribuțiile specifice șefilor de birou.
(2) Până la operaționalizarea birourilor de programe de reintegrare din cadrul serviciului de probațiune și abilitarea instituțiilor de comunitate pentru derularea programelor specifice de reintegrare, derularea programelor stabilite ca obligație se poate realiza de către consilierii de probațiune cu specializarea psihologie, pedagogie, asistență socială sau de către cei specializați în derularea anumitor tipuri de programe, cu respectarea art. 1442 alin. (5) sau cu art. 1468 alin. (4) sau de către consilierii manageri de caz”.

 

Art. 24 din H.G. nr. 1079/2013 (modificată prin H.G. nr. 603/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 prevedea faptul că:
(1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectiva hotărâre.
(2) La data intrării în vigoare a respectivei hotărâri, locațiile serviciilor de probațiune care funcționează în altă localitate decât municipiul reședință de județ devin sedii secundare ale serviciilor de probațiune.
(3) Prevederile art. 12 alin. (3) intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 dispune următoarele:

Art. 24: Dispoziții finale

(1) Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Forma și conținutul anexelor nr. 3-16 se adaptează și se completează în raport cu categoria de persoane pentru care se întocmesc documentele prevăzute în anexă, precum și în raport cu particularitățile cazului.
(3) Locațiile serviciilor de probațiune care funcționează în altă localitate decât municipiul reședință de județ sunt sedii secundare ale serviciilor de probațiune”.

 

Anexa nr. 1 din H.G. nr. 1079/2013 (modificată prin H.G. nr. 603/2016)

Noua reglementare

La anexa nr. 1, denumirea ”Biroul IT și comunicare” se modifică și se înlocuiește cu denumirea „Biroul de registratură, comunicare și IT”.

 

Anexele nr. 3-16 din H.G. nr. 1079/2013 (modificată prin H.G. nr. 603/2016)

Noua reglementare

După anexa nr. 2, se introduc 14 noi anexe, anexele nr. 3-16, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-14.

 

Alte prevederi relevante din H.G. nr. 603/2016

Art. II La data intrării în vigoare a respectivei hotărâri se abrogă H.G. nr. 1.239/2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor O.G. nr. 92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de probațiune, republ. în M. Of. nr. 844 din 16 decembrie 2008.

De asemneea, la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri se abrogă OMJ nr. 2.355/C/2008 pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea executării obligației persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public impusă de către instanța de judecată, publicat în M. Of. nr. 669 din 26 septembrie 2008.

Art. III H.G. nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, publicată în M. Of. nr. 5 din 7 ianuarie 2014, cu modif. ult., precum și cu modificările și completările aduse prin respectiva hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Modificarea și completarea H.G. nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune (H.G. nr. 603/2016) was last modified: octombrie 17th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii