Modificarea anexei OPANOFM nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere pentru acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ (Ordinul nr. 389/2020)

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
Ordinul nr. 389/2020 pentru modificarea anexei la OPANOFM nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din H.G. nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

 

(M. Of. nr. 351 din 30 aprilie 2020)

 

A fost modificată anexa la OPANOFM nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din H.G. nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

 

În M. Of. nr. 351 din 30 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 389/2020 pentru modificarea anexei la OPANOFM nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din H.G. nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Astfel, potrivit art. I din Ordin, anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din H.G. nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din ordin.

ANEXA nr. 1: DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform art. 3 alin. (1) lit. c) din H.G. nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

(- Anexa la Ordinul nr. 346/2020)

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………, legitimat/legitimată cu CI/BI seria ………. nr. ……………….., eliberată/eliberat de ………………………. la data de ……………….., CNP ……………………………., în calitate de reprezentant legal al angajatorului …………………………………………, având CUI ……………….., cu sediul social în localitatea ……………………………., str. ……………………………. nr. ………., județul ……………………………./municipiul ……………………………., sectorul ………., telefon ……………………………., fax ……………………………., e-mail ……………………………., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă, atașată cererii anexate prezentei, conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.

Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar …………………………………………

Semnătura …………………………….

Data ………………..

ANEXA nr. 11: CERERE

(- ANEXĂ la Declarația pe propria răspundere)

Angajator ………………………………………………..

CUI/CIF ………………………………………………….

Cont bancar nr. …………………………………………

Telefon ……………………………………………………

E-mail ……………………………………………………..

Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană …………………………………………/Municipiului București

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………, în calitate de reprezentant legal al angajatorului ………………………………………… cu sediul social în localitatea ……………………………., str. ……………………………. nr. ………., județul ……………………………./municipiul ……………………………., sectorul ………., în temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit decontarea sumei totale de . ……………….. lei, reprezentând indemnizațiile nete încasate efectiv de un număr de ……………….. angajați pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din aceeași lege.

Atașez prezentei:

a)lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;

b)copii de pe statele de plată din care reiese acordarea indemnizației;

c)dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar …………………………………………

Semnătura …………………………….

Data ………………..

ANEXA nr. 12: LISTA*) angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Modificarea anexei OPANOFM nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere pentru acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (Ordinul nr. 389/2020) was last modified: iulie 3rd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.