Legea societăţilor nr. 31/1990 – modificări (Legea nr. 163/2018)

Abstract

In July 2018, the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code were amended by distinct
regulations.
Moreover, other regulations were also amended, among which we mention: the Status of Civil
Servants, the Status on the organization and practice of the profession of insolvency practitioner,
Law no. 76/2002 on the unemployment insurance system and employment stimulation and other
regulations, Law no. 47/1992 on the organization and functioning of the Constitutional Court,
Accounting Law no. 82/1991, Law no. 31/1990 on companies, Law no. 263/2010 on the public
pension unitary system, Law regarding cadastre and real estate publicity no. 7/1996, Law no.
304/2004 on judicial organization, Administrative Law no. 554/2004 and other regulations.
Also in July, Law no. 190/2018 regarding the measures for the enforcement of the general
Regulation regarding the data protection was published in the Official Journal.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea societăților nr. 31/1990

(rep. M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004; cu modif. ult.);

 

Legea nr. 163/2018

(M. Of. nr.  595 din 12 iulie 2018)

 

  modifică: art. 67 alin. (2), art. 67 alin. (4), art. 117^2 alin. (1), art. 272^1 lit. b);

  introduce: art. 67 alin. (2^1)-(2^2).

 

👍Vezi și:

În M. Of. nr. 595 din 12 iulie 2018, s-a publicat  Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea și completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. 

Astfel, Legea nr. 163/2018 modifică, dar și completează următoarele legi:

– Legea contabilității nr. 82/1991 (rep. M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008; cu modif. ult.);

👍Vezi și:

– Legea societăților nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004; cu modif. ult.);

– Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (rep. M. Of. nr. 368 din 20 mai 2014).

O modificare importantă adusă de noua reglementare Legii societăților nr. 31/1990 vizează distribuirea dividendelor între asociați, proporțional cu cota de participarea a acestora la capitalul social vărsat. Astfel, în mod opțional, plata dividendelor se poate realiza trimestrial, regularizarea diferențelor urmând a se face prin situațiile financiare anuale. De asemenea, prin intermediul noilor alineate introduse, se stabilește faptul că dividendele atribuite parțial și diferențele născute din această atribuire se vor evidenția în cuprinsul situațiilor financiare anuale. Pe de altă parte, dacă se datorează restituiri de dividende, după regularizarea diferențelor, achitarea acestora către societate se va face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii societăților nr. 31/1990, prin Legea nr. 163/2018.

 

Art. 67 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 (modificat prin Legea nr. 163/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 67, alin. (2) prevedea:

„(2) Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situația financiară aferentă exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 67, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale. Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar- fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare”.

 

Art. 67 alin. (2^1)-(2^2) din Legea societăților nr. 31/1990 (introdus prin Legea nr. 163/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 67, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1)-(2^2), cu următorul conținut:

(2^1) În cazul distribuirii parțiale a dividendelor între asociați sau acționari în cursul anului financiar, situațiile financiare anuale vor evidenția dividendele atribuite parțial și vor regulariza diferențele rezultate, în mod corespunzător.

(2^2) În cazul în care asociații sau acționarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situațiile financiare anuale, acestea se achită societății în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. În caz contrar, asociații sau acționarii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din O.G. nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare”.

 

Art. 67 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 (modificat prin Legea nr. 163/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 67, alin. (4) prevedea:

„(4) Dividendele plătite contrar dispozițiilor alin. (2) și (3) se restituie, dacă societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 67, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Dividendele plătite contrar dispozițiilor alin. (2), (2^1), (2^2) și (3) se restituie, dacă societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască”.

 

Art. 117^2 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 (modificat prin Legea nr. 163/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 117^2, alin. (1) prevedea:

„(1) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 117^2, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora”.

 

Art. 272^1 lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 (modificat prin Legea nr. 163/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 272^1, lit. b) prevedea:

„Se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății care:

(…)

b) încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situației financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 272^1, lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„Se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății care:

(…)

b) încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exercițiului financiar pe baza situației financiare interimare și anual, pe baza situațiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea societăților nr. 31/1990 – modificări (Legea nr. 163/2018) was last modified: septembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.