Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – modificări (O.U.G. nr. 45/2018)

Abstract

In June 2018, the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code were amended by distinct legal
acts.
Furthermore, other legal acts were also amended, among which we indicate: Law no. 98/2016 on
public procurement, Regulations of the National Union of Bailiffs and of the profession of bailiff, the
Regulations of the Insurance House of Bailiffs.
Law no. 8/1996 on copyright and neighbouring rights was republished in the Official Journal
also in June.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

(M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice 

(M. Of. nr. 459 din 04 iunie 2018)

modifică: art. 6 alin. (3) lit. b), art. 7 alin. (1) și alin. (5), art. 19 lit. a), art. 40, art. 43 alin. (1), art. 65 alin. (2), art. 68 alin. (2) lit. a)-b), art. 104 alin. (1) lit. c), art. 104 alin. (5) lit. c), art. 111 alin. (1), art. 111 alin. (4), art. 153 alin. (3), art. 161, art. 166 alin. (2), art. 213 alin. (2), art. 215 alin. (1), art. 217 alin. (6), art. 221 alin. (1) lit. a)-b), partea introductivă și punctul (ii) de la lit. d) și lit. f), art. 221 alin. (2), art. 221 alin. (7), partea introductivă și lit. d), art. 221 alin. (9), art. 224 alin. (1) lit. a), art. 226 alin. (1);

introduce: art. 113 alin. (12), art. 187 alin. (3^1);

abrogă: art. 7 alin. (3), art. 140 alin. (3), art. 214 alin. (2), art. 221 alin. (8), art. 229 alin. (3).

 

În M. Of. nr. 459 din 04 iunie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

O.U.G. nr. 45/2018 aduce modificări, dar și completări Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice (M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 6 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (3) lit. b) prevedea:

„b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b^1);”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (3) lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c);”.

 

Art. 7 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (1) și alin. (5) prevedeau:

„(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care este obligatorie publicarea unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

(…)

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (1) și alin. (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 7

(1) Autoritatea contractantă are obligația publicării unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: 

a) 24.977.096 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de lucrări;

b) 648.288 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii;

c) 994.942 lei, pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de consiliul județean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului București, precum și de instituțiile publice aflate în subordinea acestora;

d) 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

(…)

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei”.

 

Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (abrogat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (3) se abrogă.

 

Art. 19 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 lit. a) prevedea:

„a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziției de lucrări;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 360.160 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.502.000 lei, în cazul achiziției de lucrări;”.

 

Art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 prevedea:

„Înființarea de unități de achiziții centralizate și situațiile și condițiile în care autorități contractante achiziționează produse sau servicii de la unități de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate, precum și în care unități de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate atribuie contracte de achiziție publică/încheie acorduri-cadru de lucrări, produse sau servicii destinate altor autorități contractante, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 40 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 40

Înființarea de unități de achiziții centralizate și situațiile și condițiile în care autorități contractante achiziționează produse sau servicii de la unități de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate, precum și în care unități de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate atribuie contracte de achiziție publică/încheie acorduri-cadru de lucrări, produse sau servicii destinate altor autorități contractante se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităților deliberative locale”.

 

Art. 43 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 43 alin. (1) prevedea:

„(1) Autoritatea contractantă nu are obligația de a aplica procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege atunci când, în condițiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 40, atribuie unei unități de achiziții centralizate un contract de achiziție publică de servicii având ca obiect furnizarea de activități de achiziție centralizate”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, 43 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 43

(1) Autoritatea contractantă nu are obligația de a aplica procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege atunci când, în condițiile stabilite prin hotărârea prevăzută la art. 40, atribuie unei unități de achiziții centralizate un contract de achiziție publică de servicii având ca obiect furnizarea de activități de achiziție centralizate”.

 

Art. 65 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 65 alin. (2) prevedea:

„(2) Contractele de achiziție publică de servicii prevăzute la alin. (1) pot include și furnizarea de activități de achiziție auxiliare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, 65 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Conținutul ofertelor și al solicitărilor de participare, precum și cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluții este confidențial până la publicarea raportului procedurii”.

 

Art. 68 alin. (2) lit. a)-b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 68 alin. (2), lit. a)-b) prevedeau:

„(2) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice menționată la alin. (1) lit. h) este:

a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c);

b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 68 alin. (2), lit. a)-b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d); 

b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d)”.

 

Art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 104 alin. (1), lit. c) prevedea:

„c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 104 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. În situații în care se impune intervenția imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare”.

 

Art. 104 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 104 alin. (5), lit. c) prevedea:

„c) pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime și bursele de energie, în cazul în care structura multilaterală de tranzacționare reglementată și supravegheată garantează în mod natural prețurile pieței;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 104 alin. (5), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„c) pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri”.

 

Art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 111 alin. (1) prevedea:

„(1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii unui contract de achiziție publică/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are următoarele obligații:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 111 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 111

(1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii unui contract de achiziție publică/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă are următoarele obligații:”.

 

Art. 111 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 111 alin. (4) prevedea:

„(4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 și a căror valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul de la art. 7 alin. (1) lit. c), sunt cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) și d), ținându-se seama de criteriile de calitate și de sustenabilitate ale serviciilor sociale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 111 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, și a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul de la art. 7 alin. (1) lit. d), sunt cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) și d), ținând-se seama de criteriile de calitate și de sustenabilitate ale serviciilor sociale”.

 

Art. 113 alin. (12) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (introdus prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 113, după alin. (11), se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul conținut:

„(12) Prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi se pot stabili condiții și modalități suplimentare de aplicare a procedurii simplificate”.

 

Art. 140 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (abrogat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 140 alin. (3) se abrogă.

 

Art. 153 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 153 alin. (3) prevedea:

„(3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de 6 zile, respectiv 4 zile în situațiile de urgență demonstrate corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute de art. 74 alin. (3) și art. 79 alin. (5), termene care se calculează de la data transmiterii informațiilor suplimentare și până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 153 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de 6 zile, respectiv 4 zile în situațiile de urgență demonstrate corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute de art. 74 alin. (3) și art. 79 alin. (5), respectiv 3 zile la procedura simplificată, respectiv două zile în situațiile de urgență demonstrate corespunzător de autoritatea contractantă prevăzute la art. 113 alin. (10), termene care se calculează de la data transmiterii informațiilor suplimentare și până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare”.

 

Art. 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 161 prevedea:

„În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare/simplificat/de concurs, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 10 zile, respectiv 5 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3) și art. 79 alin. (5), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare   ”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 161 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 161

(1) În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare/de concurs, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 10 zile, respectiv 5 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3) și art. 79 alin. (5), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. 

(2) În cazul aplicării procedurii simplificate, termenele prevăzute la alin. (1) se reduc la 6 zile în cazul contractului de achiziție publică de lucrări, respectiv 3 zile în cazul contractului de achiziție publică de produse sau de servicii, sau cu cel puțin două zile, în cazul contractului de achiziție publică de produse de complexitate redusă sau în situațiile de urgență, demonstrate în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare”.

 

Art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 166 alin. (2) prevedea:

„(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 165 alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante, îndeplinește una din următoarele condiții:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 166 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 165 alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei”.

 

Art. 187 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (introdus prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 187, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (3^1) cu următorul conținut:

„(3^1) Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul prețul cel mai scăzut numai în situația în care achiziționează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depășește pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1)”.

 

Art. 213 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 213 alin. (2) prevedea:

„(2) Autoritatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 150 alin. (1), în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 213 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Autoritatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 150 alin. (1), în termen de 3 zile de la adoptarea deciziei de anulare”.

 

Art. 214 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (abrogat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 214 alin. (1) se abrogă.

 

Art. 215 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 215 alin. (1) prevedea:

„(1) Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul selecției, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achiziții ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la emiterea deciziilor respective”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 215 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul selecției, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică/acordului- cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achiziții ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective”.

 

Art. 217 alin. (6) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 217 alin. (6) prevedea:

„(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 217 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, precum și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală”.

 

Art. 221 alin. (1) lit. a)-b), partea introductivă și punctul (ii) de la lit. d) și lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 221 alin. (1) lit. a)-b), partea introductivă și punctul (ii) de la lit. d) și lit. f) prevedeau:

„(1) Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:

a) atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului sau orice alte opțiuni;

b) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de autoritatea contractantă potrivit lit. a) și alin. (2);

(ii) drepturile și obligațiile contractantului inițial rezultate din contractul de achiziție publică/acordul-cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică/acordului-cadru și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;

(…)

(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 221 alin. (1) lit. a)-b), partea introductivă și punctul (ii) de la lit. d) și lit. f) se modifică și vor avea următorul conținut:

„a) atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului; 

b) pentru lucrările, serviciile sau produsele adiționale din partea contractantului inițial, în limita a maximum 50% din valoarea contractului inițial, care au devenit necesare și nu au fost incluse în procedura de achiziție inițială, iar schimbarea contractantului:

 (i) este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziții inițiale; și 

(ii) ar cauza autorității contractante o creștere semnificativă a costurilor; 

(…)

d) atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat inițial contractul de achiziție publică este înlocuit de un nou contractant, în una dintre următoarele situații:

(…)

(ii) drepturile și obligațiile contractantului inițial rezultate din contractul de achiziție publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege; 

(…)

f) în plus față de prevederile de la lit. a)-d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1); 

 (ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări; 

 (iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv”.

 

Art. 221 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 221 alin. (2) prevedea:

„(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizează obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea și nu pot stabili modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziție publică sau al acordului-cadru”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 221 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizează limitele și natura eventualelor modificări, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea și nu pot stabili modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziție publică sau al acordului-cadru”.

 

Art. 221 alin. (7) partea introductivă și lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 221 alin. (7) partea introductivă și lit. d) prevedeau:

„(7) O modificare a unui contract de achiziție publică/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială în sensul alin. (1) lit. e) atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 221 alin. (7) partea introductivă și lit. d) se modifică și va avea următorul conținut:

„(7) Fără a aduce atingere prevederilor de la alin. (1), o modificare a unui contract de achiziție publică/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială în sensul alin. (1) lit. e) atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: 

(…)

d) un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) lit. d)”.

 

Art. 221 alin. (9) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 221 alin. (9) partea introductivă și lit. d) prevedeau:

„(9) În situația prevăzută la alin. (8), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive       ”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 221 alin. (9) partea introductivă și lit. d) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(9) În situația prevăzută la alin. (1) lit. f), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive”.

 

Art. 221 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 221 alin. (8) se abrogă.

 

Art. 224 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 224 alin. (1) lit. a) prevedea:

„a) neducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, 224 alin. (1) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

a) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, după data la care aceasta rămâne definitivă;”.

 

Art. 226 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 226 alin. (1) prevedea:

„(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în funcție de instituția care face constatarea abaterii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 226 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează ex post de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României”.

 

Art. 229 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 229 alin. (3) se abrogă.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – modificări (O.U.G. nr. 45/2018) was last modified: iulie 10th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.