Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – modificări (O.U.G. nr. 23/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

(M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016)

 

 

O.U.G. nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

(M. Of. nr. 106 din 12 februarie 2020)

 

– modifică: art. 165, art. 214 alin. (3);

introduceart. 57 alin. (4), art. 140 alin. (2^1), art. 167 alin. (7^1).

 

În M. Of. nr. 106 din 12 februarie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 

Art. 165 din Legea nr. 98/2016 (modificat de O.U.G. nr. 23/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 165 prevedea următoarele aspecte de interes:

„Art. 165 –

(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat.

(2) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 165 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 165. – (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

a) fie are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat sau cu cele ale statului membru al autorității contractante;

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.

 

 

Art. 214 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 (modificat de O.U.G. nr. 23/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 214 alin. (3) se prezenta sub următoarea formă:

„(3) Autoritatea contractantă stabilește oferta câștigătoare într-un termen care să nu depășească perioada de valabilitate a ofertelor stabilită prin documentele achiziției. Prin excepție, în cazuri temeinic justificate, această perioadă se poate prelungi, aducându-se la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea de către conducătorul autorității contractante a deciziei de prelungire.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 214 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Autoritatea contractantă întocmește raportul procedurii într-un termen care să nu depășească:

a) 60 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a), b), e), g) și h);

b) 20 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. f) și i);

c) 100 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. c) și d).

 

 

Art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 (introdus de O.U.G. nr. 23/2020) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 57, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

(4) Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).

 

 

Art. 140 alin. (2^1) din Legea nr. 98/2016 (introdus de O.U.G. nr. 23/2020) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 140, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (2) se justifică în raportul procedurii prevăzut la art. 216 alin. (1).

 

 

 

Art. 167 alin. (7^1) din Legea nr. 98/2016 (introdus de O.U.G. nr. 23/2020) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 167, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul cuprins:

(7^1) Înainte ca autoritatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care se află în situația prevăzută la art. 167 alin. (1) lit. f), aceasta trebuie să-i acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura concurența.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – modificări (O.U.G. nr. 23/2020) was last modified: aprilie 6th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.