Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă – modificări (O.U.G. nr. 88/2018)

Art. 170 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 170 prevedea:

„Acțiunea prevăzută la art. 169 se prescrie în termen de 3 ani. Prescripția începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a contribuit la apariția stării de insolvență, dar nu mai târziu de 2 ani de la data pronunțării hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de insolvență”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 170 se modifică și va avea următorul conținut:

Acțiunea prevăzută la art. 169 se prescrie în termen de 3 ani. Prescripția începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a contribuit la apariția stării de insolvență, dar nu mai târziu de data publicării în BPI a raportului administratorului judiciar/lichidatorului judiciar prevăzut de art. 58 alin. (1) lit. b) sau, după caz, art. 64 lit. a)”.

 

Art. 243 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 243, alin. (1) prevedea:

„(1) Procedura falimentului, reglementată prin prezentul capitol, se aplică societăților de asigurare/reasigurare prevăzute de art. 2 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul în străinătate, precum și sucursalelor și filialelor societăților de asigurare din state terțe, care au sediul în România”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 243, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Procedura falimentului, reglementată prin prezentul capitol, se aplică societăților prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul în străinătate, precum și sucursalelor și filialelor societăților de asigurare din state terțe, care au sediul în România”.

 

Art. 244 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 244 prevedea:

„(1) În prezentul capitol, termenii «autoritatea competentă, «autorități de supraveghere», «creditori de asigurări», «creanțe de asigurări», «acord de plată a creanțelor de asigurări» și «Fond de garantare», «procedură de redresare financiară», «stat membru», «stat membru de origine», «stat membru gazdă» și «stat terț» au înțelesul prevăzut de Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Termenii «filială», «sucursală», «persoană semnificativă» și «acționar semnificativ» au înțelesul prevăzut de Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 244 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) În prezentul capitol, expresiile «creditori de asigurări», «creanțe de asigurări» și «Fond de garantare» au înțelesul prevăzut la art. 1 și art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, iar expresiile «autoritatea competentă», «autorități de supraveghere», «procedură de redresare financiară» și «stat terț» au înțelesul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b), d), e) și o) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Termenii și expresiile «acționar semnificativ», «filială», «persoane care conduc efectiv societatea», «stat membru de origine», «stat membru gazdă» și «sucursală» au înțelesul prevăzut la art. 1 alin. (2) pct. 1, 15, 33, 63, 64 și 66 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare”.

 

Art. 246 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 246, alin. (2) prevedea:

„(2) Înainte de înregistrarea la tribunal, cererea prevăzută la alin. (1) se înaintează Autorității de Supraveghere Financiară odată cu actele și documentele doveditoare, în vederea analizării acesteia și a formulării întâmpinării prevăzute la art. 248 alin. (1). Societatea de asigurare/reasigurare debitoare va anexa la cerere, în mod obligatoriu, registrul special al activelor admise să acopere rezervele tehnice, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 246, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Înainte de înregistrarea la tribunal, cererea prevăzută la alin. (1) se înaintează Autorității de Supraveghere Financiară odată cu actele și documentele doveditoare, în vederea analizării acesteia și a formulării întâmpinării prevăzute la art. 248 alin. (1). Societatea de asigurare/reasigurare debitoare anexează la cerere, în mod obligatoriu, registrul special al activelor admise să acopere rezervele tehnice, conform reglementărilor în vigoare referitoare la rezervele tehnice”.

 

Art. 248 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 248 prevedea:

„(1) Cererea prevăzută la art. 246 alin. (1) și la art. 247 alin. (1) se înregistrează de tribunal odată cu întâmpinarea Autorității de Supraveghere Financiară, prin care aceasta comunică dacă societatea de asigurare/reasigurare debitoare face sau nu face obiectul unei proceduri de redresare financiară, potrivit art. 3 lit. b) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, pentru restabilirea situației sale financiare sau, după caz, pentru onorarea plăților către creditori, în cadrul unor măsuri administrative de redresare financiară.

(2) Deschiderea procedurii falimentului se pronunță de judecătorul-sindic dacă:

a) Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat, prin întâmpinare, că la data formulării cererii de deschidere a procedurii falimentului nu se află în curs de desfășurare o procedură de redresare financiară a activității societății de asigurare/reasigurare debitoare, în condițiile Legii nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare; sau

b) Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat, prin întâmpinare, că nu există posibilități reale de restabilire a situației financiare a societății și de plată a creanțelor tuturor creditorilor acesteia în cadrul unei proceduri de redresare financiară”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 248 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Cererea prevăzută la art. 246 alin. (1) și la art. 247 alin. (1) se înregistrează de tribunal odată cu întâmpinarea Autorității de Supraveghere Financiară, prin care aceasta comunică dacă societatea de asigurare/reasigurare debitoare face sau nu face obiectul unei proceduri de redresare financiară, conform Legii nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, pentru restabilirea situației sale financiare sau, după caz, pentru onorarea plăților către creditori, în cadrul unor măsuri administrative de redresare financiară sau unei proceduri de rezoluție conform Legii nr. 246/2015.

(2) Deschiderea procedurii falimentului se pronunță de judecătorul-sindic dacă societatea de asigurare/reasigurare se află în stare de insolvență, definită conform art. 5 alin. (1) pct. 31”.

 

Art. 249 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 249, alin. (1) prevedea:

„(1) În temeiul prezentului titlu, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate introduce o cerere privind deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăți de asigurare/reasigurare debitoare, în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 5 pct. 31 lit. b) sau c)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 249, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În temeiul prezentului titlu, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate introduce o cerere privind deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăți de asigurare/reasigurare debitoare, în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 31”.

 

Art. 249 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 249 alin. (2), lit. b) prevedea:

„(2) Cererea va fi însoțită de următoarele înscrisuri, după caz:

(…)

b) decizia Autorității de Supraveghere Financiară privind închiderea procedurii de redresare financiară, urmată de deschiderea procedurii falimentului împotriva societății de asigurare/reasigurare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 249 alin. (2), lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Cererea va fi însoțită de următoarele înscrisuri, după caz:

(…)

b) decizia Autorității de Supraveghere Financiară privind închiderea procedurii de redresare financiară/rezoluție urmată de deschiderea procedurii falimentului împotriva societății de asigurare/reasigurare;”.

 

Art. 250 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 250, alin. (1) prevedea:

„(1) În urma înregistrării cererii, potrivit art. 246-249, se vor cita societatea de asigurare/reasigurare debitoare și, după caz, creditorul care a formulat cererea sau Autoritatea de Supraveghere Financiară. Totodată, va fi notificat și Fondul de garantare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 250, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În urma înregistrării cererii, potrivit art. 246-249, se vor cita societatea de asigurare/reasigurare debitoare, atât prin administrator interimar, cât și prin reprezentantul asociațiilor/acționarilor și, după caz, creditorul care a formulat cererea sau Autoritatea de Supraveghere Financiară. Totodată, va fi notificat și Fondul de garantare;”.

 

Art. 251 alin. (2)-(3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (introdus prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 251, după alin. (1), se introduc două noi alineate, alin. (2)-(3), cu următorul conținut:

„(2) În situația în care Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat un lichidator judiciar potrivit prevederilor alin. (1), iar acesta a fost confirmat de către adunarea creditorilor, onorariul acestuia supus confirmării adunării creditorilor nu poate depăși onorariul cuprins în oferta supusă avizării Autorității de Supraveghere Financiară.

(3) La stabilirea nivelului onorariului vor fi avute în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din O.U.G. nr. 86/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 251^1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (introdus prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 251, se introduce un nou articol, art. 251^1, cu următorul conținut:

Din comitetul creditorilor face parte, în mod obligatoriu, Fondul de garantare”.

 

Art. 252 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 252, alin. (1) prevedea:

„(1) În urma pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, lichidatorul judiciar comunică de îndată despre aceasta părților interesate, Fondului de garantare, precum și oficiului registrului comerțului unde este înregistrată societatea de asigurare/reasigurare debitoare, în vederea efectuării mențiunii «societate de asigurare/reasigurare în faliment». Comunicarea se publică, prin grija Fondului de garantare, în cel puțin două ziare de circulație națională, potrivit dispozițiilor legale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 252, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În urma pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, lichidatorul judiciar comunică de îndată despre aceasta părților interesate, Autorității de Supraveghere Financiară, Fondului de garantare, precum și oficiului registrului comerțului unde este înregistrată societatea de asigurare/reasigurare debitoare, în vederea efectuării mențiunii «societate de asigurare/reasigurare în faliment»”.

 

Art. 258 lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (abrogat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 258, lit. c) se abrogă.

 

Art. 258 lit. d)-e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 258, lit. d)-e) prevedeau:

„În plus față de dispozițiile stabilite prin art. 64, lichidatorul judiciar are următoarele atribuții:

(…)

d) menținerea sau denunțarea unor contracte încheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul Autorității de Supraveghere Financiară;

e) conducerea activității societății de asigurare/reasigurare debitoare, respectiv efectuarea operațiunilor în interesul procedurii de faliment, inclusiv recuperarea primelor de asigurare restante, aferente contractelor de asigurare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 258, lit. d)-e) se modifică și vor avea următorul conținut:

„În plus față de dispozițiile stabilite prin art. 64, lichidatorul judiciar are următoarele atribuții:

(…)

d) menținerea sau denunțarea unor contracte, altele decât contractele de asigurare, încheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare, cu acordul comitetului creditorilor;

e) conducerea activității societății de asigurare/reasigurare debitoare, respectiv efectuarea operațiunilor în interesul procedurii de faliment;”.

 

Art. 258 lit. q) partea introductivă din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 258, lit. q) partea introductivă prevedea:

„În plus față de dispozițiile stabilite prin art. 64, lichidatorul judiciar are următoarele atribuții:

(…)

q) lichidarea bunurilor și valorificarea drepturilor din patrimoniul societății de asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul prealabil al Autorității de Supraveghere Financiară și cu înștiințarea Fondului de garantare, cu aprobarea adunării creditorilor, urmărindu-se valorificarea optimă a acestora, în scopul achitării datoriilor către creditorii de asigurări, prin:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 258, lit. q) partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

„În plus față de dispozițiile stabilite prin art. 64, lichidatorul judiciar are următoarele atribuții:

(…)

q) lichidarea bunurilor și valorificarea drepturilor din patrimoniul societății de asigurare/reasigurare debitoare și cu înștiințarea Fondului de garantare, cu aprobarea adunării creditorilor, urmărindu-se valorificarea optimă a acestora, în scopul achitării datoriilor către creditorii de asigurări, prin:”.

 

Art. 258 lit. q) pct. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (abrogat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 258 lit. q), pct. 1 se abrogă.

 

Art. 258 alin. (2)-(4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (introdus prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 258, după alin. (1), se introduc trei noi alineate, alin. (2)-(4), cu următorul conținut:

„(2) Verificarea creanțelor de către lichidatorul judiciar se face într-un termen care nu poate depăși 30 de zile de la data înregistrării la instanța competentă a declarației de creanță a acestuia.

(3) În urma verificării, lichidatorul judiciar va întocmi un raport separat cu privire la creanțele Fondului de garantare, în care va prezenta situația declarațiilor de creanță depuse de către Fondul de garantare, și totodată va modifica în mod corespunzător Tabelul creanțelor înscrise la masa credală.

(4) Lichidatorul judiciar va transmite Fondului de garantare informațiile și documentele necesare exercitării atribuțiilor acestuia din urmă”.

 

Art. 260 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 260 prevedea:

„Pentru încălcarea gravă a atribuțiilor, lichidatorul judiciar poate fi înlocuit de judecătorul-sindic, în condițiile art. 57 alin. (4), la care se adaugă avizul prealabil al Autorității de Supraveghere Financiară”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 260 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Pentru încălcarea gravă a atribuțiilor, lichidatorul judiciar poate fi înlocuit de judecătorul-sindic, potrivit prevederilor art. 57 alin. (4).

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate solicita judecătorului-sindic înlocuirea lichidatorului judiciar dacă constată neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezentul capitol. Cererea acestuia se judecă în camera de consiliu în termen de 30 de zile, cu citarea lichidatorului judiciar, comitetului creditorilor și administratorului special.

(3) În cazul admiterii acțiunii, judecătorul-sindic desemnează un lichidator judiciar de pe lista practicienilor în insolvență agreați de Autoritatea de Supraveghere Financiar”.

 

Art. 262 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 262, alin. (3) prevedea:

„(3) Retragerea autorizației de funcționare nu împiedică lichidatorul judiciar sau orice altă persoană împuternicită în acest sens de către acesta să desfășoare unele dintre operațiunile de asigurare ale societății de asigurare/reasigurare debitoare, în măsura în care acest lucru este necesar sau adecvat, în scopul finalizării procedurii de faliment. Aceste operațiuni se vor putea desfășura numai cu avizul prealabil al autorității competente”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 262, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Retragerea autorizației de funcționare nu împiedică lichidatorul judiciar sau orice altă persoană împuternicită în acest sens de către acesta să desfășoare unele dintre operațiunile de asigurare ale societății de asigurare/reasigurare debitoare, în măsura în care acest lucru este necesar sau adecvat, în scopul finalizării procedurii de faliment. Aceste operațiuni se vor putea desfășura numai cu avizul prealabil al autorității competente și până la data denunțării polițelor de asigurar”.

 

Art. 262 alin. (3^1)-(3^3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (introdus prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 262, după alin. (3), se introduc trei noi alineate, alin. (3^1)-(3^3), cu următorul conținut:

„(3^1) Registrele speciale de evidență a activelor care acoperă rezervele tehnice brute se mențin și după deschiderea procedurii de faliment. În cazul în care un asigurător desfășoară atât activități de asigurare de viață, cât și de asigurare generală, se vor menține registre separate pentru fiecare tip de activitate.

(3^2) La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, polițele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept în termen de 90 de zile. În aceleași condiții, se vor denunța și contractele de reasigurare.

(3^3) În acest sens, lichidatorul judiciar notifică demersul privind denunțarea polițelor de asigurare, precum și posibilitatea creditorilor de asigurări de a recupera de la Fondul de garantare primele datorate de asigurator pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit. Notificarea se publică în BPI, în două ziare de circulație națională, precum și pe site-ul societății de asigurare/reasigurare în faliment”.

 

Art. 263 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 263 prevedea:

„(1) După pronunțarea hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăți de asigurare/reasigurare debitoare, lichidatorul judiciar întocmește raportul prevăzut la art. 258 lit. a), cu precizarea, între altele, și a propunerilor privind modalitățile concrete de lichidare a bunurilor și a drepturilor din patrimoniul debitoarei, prevăzute la art. 258 lit. q).

(2) În cazul aprobării de către adunarea creditorilor a modalității de lichidare prevăzute la art. 258 lit. q) pct. 1, lichidatorul judiciar organizează de îndată, dacă modalitatea confirmată prevede, negocierea privind tranzacția de cumpărare de active și asumare de pasive. Lichidatorul judiciar organizează în acest scop o ședință de informare cu toate societățile de asigurare/reasigurare considerate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea prezentării termenilor și condițiilor negocierii. Înainte de ținerea ședinței, lichidatorul judiciar este obligat să semneze cu societățile de asigurare/reasigurare respective un acord de confidențialitate, prin care acestea se angajează, în condițiile legii, să păstreze secretul profesional cu privire la informațiile referitoare la societatea de asigurare/reasigurare debitoare care face obiectul negocierii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 263 se modifică și va avea următorul conținut:

După pronunțarea hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăți de asigurare/reasigurare debitoare, lichidatorul judiciar întocmește raportul prevăzut la art. 258 lit. a)”.

 

Art. 264 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (abrogat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 264 se abrogă.

 

Art. 265 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (abrogat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 265 se abrogă.

 

Art. 266 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 266, alin. (2) prevedea:

„(2) De la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, în condițiile prezentului titlu, Fondul de garantare este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile acestui fond, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, potrivit legii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 266, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) De la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, potrivit prevederilor prezentului titlu, Fondul de garantare este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile acestui fond, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, conform procedurii administrative reglementate de Legea nr. 213/2015”.

 

Art. 267 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 267, alin. (1) prevedea:

„(1) Creanțele de asigurări se bucură de prioritate absolută față de orice alte creanțe, în ceea ce privește activele admise să reprezinte rezervele tehnice ale societății de asigurare/reasigurare aflate în procedură de faliment. Aceste creanțe se plătesc în lei, imediat după plata creanțelor prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 2”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 267, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Creanțele de asigurări, indiferent de momentul nașterii acestora, se bucură de prioritate absolută față de orice alte creanțe, în ceea ce privește activele admise să reprezinte rezervele tehnice ale societății de asigurare/reasigurare aflate în procedură de faliment. Aceste creanțe se plătesc în lei, imediat după plata creanțelor prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 2”.

 

Art. 267 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (introdus prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 267, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele rezultate în urma valorificării activelor admise să reprezinte rezervele tehnice ale societății de asigurare/reasigurare vor fi distribuite integral în vederea stingerii creanțelor Fondului de garantare aferente plăților de despăgubiri/indemnizații acordate creditorilor de asigurări din disponibilitățile sale, în aplicarea prevederilor Legii nr. 213/2015”.

 

Art. 324 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 324, alin. (1) prevedea:

„(1) Instanța determinată potrivit prevederilor art. 41 este singura autoritate competentă împuternicită să decidă cu privire la aplicarea procedurii falimentului în ceea ce privește o societate de asigurare/reasigurare, persoană juridică română, inclusiv sucursalele acesteia din alte state membre. Hotărârea instanței se poate lua în absența ori după adoptarea unor măsuri de redresare financiară. Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului, precum și efectele acesteia se află sub incidența legii statului român. Prevederile art. 9 și 10 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 324, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Instanța determinată potrivit prevederilor art. 41 este singura autoritate competentă împuternicită să decidă cu privire la aplicarea procedurii falimentului în ceea ce privește o societate de asigurare/reasigurare, persoană juridică română, inclusiv sucursalele acesteia din alte state membre. Hotărârea instanței se poate lua în absența ori după adoptarea unor măsuri de redresare financiară. Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului, precum și efectele acesteia se află sub incidența legii statului român. Prevederile art. 9 și 10 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cele ale art. 17 alin. (2) și (3) și ale art. 24 din Legea nr. 246/2015 se aplică în mod corespunzător”.

Alte prevederi ale O.U.G. nr. 88/2018 cu privire la aplicarea noilor dispoziții din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventă

Art. IX stabilește:

„(1) Termenele prevăzute la art. 75 alin. (3) și art. 143 alin. (1) și (3), precum și prevederile art. 75 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014; cu modif. ult.) astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și pentru cererile formulate în cadrul proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În cazul cererilor nesoluționate în procesele aflate pe rol, termenele de soluționare de către administratorul judiciar sau de către instanța de judecată, prevăzute la alin. (1), se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

Conform art. X, prevederile art. 133 alin. (5) lit. K), ale art. 133 alin. (5^1)-(5^3), precum și cele ale art. 135^1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014; cu modif. ult.) cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, cu condiția ca planul de reorganizare să nu fie aprobat de adunarea generală a creditorilor până la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență.

Potrivit art. XI, Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014; cu modif. ult.), cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă renumerotare.

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență – modificări (O.U.G. nr. 88/2018) was last modified: noiembrie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii