Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe – modificări (Legea nr. 74/2018)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe cu modificările și completările ulterioare

(M. Of. nr. 60 din 26 martie 1996)

Legea nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

 

(M. Of. nr. 268 din 27 martie 2018)

modifică: art. 58 alin. (2), art. 107 alin. (5) și alin. (9), art. 123 alin. (1), art. 123^1 alin. (1) lit. f), art. 123^2 alin. (2), art. 124, art. 127, art. 129, art. 129^1, art. 130, art. 131, art. 131^1, art. 131^2, art. 131^3 alin. (1)-(2), art. 133 alin. (2), alin. (5) și alin. (8), art. 134, art. 134^1, art. 135, art. 138 alin. (1) lit. h) -i), art. 138^3, art. 139^2, art. 139^4 alin. (3), art. 139^5 alin. (2);

introduce: art. 3 alin. (4)-(5), art. 106^5 alin. (5), art. 123 alin. (4)-(8), art. 123^1 alin. (1) lit. i), art. 123^5, art. 126^1-126^3, art. 129^2- 129^3, art. 134^2, Titlul III Capitolul I, Secțiunea a IV-a (art. 136^1-136^7), art. 151^2, lit. h^1), art. 151^2 lit. j);

abrogă: art. 123^2 alin.(1) lit. f), art. 138^4, art. 139^4 alin. (2), art. 140 alin. (1) lit. g).

În M. Of. nr. 268 din 27 martie 2018, s-a publicat Legea nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
Legea nr. 74/2018 aduce modificări și completări Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 60 din 26 martie 1996).
Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 3 alin. (4)-(5) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (introduse prin Legea nr. 74/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, după alin. (3), se introduc două noi alineate, alin. (4)-(5), cu următorul cuprins:

„(4) Sunt recunoscuți și protejați ca titulari ai dreptului de autor persoanele fizice sau juridice, care au dobândit această calitate prin moștenire sau cesiune, în condițiile legii, precum și editorii de opere muzicale și de opere scrise, pentru drepturile care le-au fost transferate în baza unor acorduri individuale și care au dreptul cel puțin la o parte din veniturile provenite din drepturi.

(5) Este considerat utilizator orice persoană fizică sau juridică care întreprinde acțiuni condiționate de autorizarea de către autori sau titularii de drepturi, de remunerarea acestora sau de plata unor compensații către aceștia și care nu acționează în calitate de consumator”.

 

Art. 58 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (modificat prin Legea nr. 74/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 58 alin. (2) prevedea:

„(2) Se pot încheia contracte generale de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală și prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, în condițiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. c)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 58 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Se pot încheia contracte generale de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală și prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, în condițiile prevăzute la art. 130 lit. d)”.

 

Art. 106^5 alin. (5) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (introdus prin Legea nr. 74/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 106^5, după alin. (4), se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) În sensul prezentei legi, o fonogramă se consideră publicată în scop comercial atunci când este pusă la dispoziția publicului prin vânzare sau prin mijloace cu fir sau fără fir, în așa fel încât oricine să poată avea acces la ea în locul și la momentul ales în mod individual”.

 

Art. art. 107 alin. (5) și alin. (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (modificate prin Legea nr. 74/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 107 alin. (5) și alin. (9) prevedeau:

„(5) În vederea inițierii negocierilor potrivit procedurilor prevăzute la art. 131 alin. (2)-(4), organismele de gestiune colectivă sau structurile asociative ale fabricanților și importatorilor de suporturi și aparate vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere conținând lista suporturilor și aparatelor, cerere ce va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum și cuantumurile remunerațiilor ce urmează să fie negociate. Lista se elaborează în mod distinct pentru aparatele și suporturile din domeniul sonor și audiovizual și pentru aparatele și suporturile din domeniul grafic și se negociază în doua comisii.

(…)

(9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor și suporturilor pentru care se datorează remunerația compensatorie se convoacă de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a cererii de negociere, și se desfășoară potrivit procedurilor prevăzute la art. 131^2”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 107 alin. (5) și alin. (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(5) În vederea inițierii negocierilor potrivit procedurilor prevăzute la art. 131 alin. (2)-(5), organismele de gestiune colectivă sau structurile asociative ale fabricanților și importatorilor de suporturi și aparate vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere conținând lista suporturilor și aparatelor, cerere ce va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum și cuantumurile remunerațiilor ce urmează să fie negociate. Lista se elaborează în mod distinct pentru aparatele și suporturile din domeniul sonor și audiovizual și pentru aparatele și suporturile din domeniul grafic și se negociază în două comisii.

(…)

(9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor și suporturilor pentru care se datorează remunerația compensatorie se convoacă de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a cererii de negociere”.

 

Art. art. 123 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (modificat prin Legea nr. 74/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 123 alin. (1) prevedea:

„(1) Titularii dreptului de autor și ai drepturilor conexe își pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege în mod individual sau, pe baza de mandat, prin organismele de gestiune colectivă, în condițiile prezentei legi”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, 123 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Autorul sau titularul dreptului de autor sau drepturilor conexe își exercită drepturile recunoscute prin prezenta lege în mod individual sau colectiv, cu respectarea prevederilor prezentei legi”.

 

Art. 123 alin. (4)-(8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (introduse prin Legea nr. 74/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 123, după alin. (3), se introduc cinci noi alineate, alin. (4)-(8), cu următorul cuprins:

„(4) Autorul sau titularul dreptului de autor sau drepturilor conexe are următoarele drepturi ce se cuprind obligatoriu în statutul organismelor de gestiune colectivă:

a) de a alege pentru ce drepturi, categorii de drepturi sau tipuri de opere, de alte obiecte protejate sau teritorii autorizează, pe bază de mandat scris, un organism de gestiune colectivă pentru gestionarea acestora, indiferent de naționalitate, de reședință sau de locul de stabilire a organismului de gestiune colectivă sau a titularului de drepturi;

b) de a acorda licențe pentru utilizările necomerciale ale oricăror drepturi, categorii de drepturi sau tipuri de opere și de alte obiecte protejate;

c) de a revoca mandatul de gestiune sau de a retrage organismului de gestiune colectivă, la alegere, orice drepturi, categorii de drepturi, tipuri de opere sau alte obiecte protejate, cu un preaviz rezonabil care nu trebuie să depășească 6 luni;

d) de a încasa remunerațiile ce i se cuvin pentru actele de exploatare care s-au produs înainte de intrarea în vigoare a revocării sau restrângerii mandatului de gestiune.

(5) Organismele de gestiune colectivă nu pot restrânge exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (4) prin impunerea condiției ca gestiunea drepturilor, categoriilor de drepturi sau tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate, care fac obiectul revocării sau al retragerii, să fie încredințate unui alt organism de gestiune colectivă.

(6) În cazul în care autorizează un organism de gestiune colectivă, autorii sau titularii de drepturi își dau acordul, în formă scrisă, pentru fiecare drept, categorie de drepturi sau tip de opere și alte obiecte protejate.

(7) Autorii sau titularii de drepturi care nu sunt membri ai unui organism de gestiune colectivă, dar care au o legătură juridică directă cu acesta, prin lege, cesiune, licență sau printr-un alt tip de contract decât cel de mandat, au următoarele drepturi:

a) de a comunica, inclusiv prin mijloace electronice, cu organismul de gestiune colectivă, în scopul exercitării drepturilor din a căror exploatare este îndreptățit să primească remunerații;

b) de a fi informați cu privire la operele, tipurile de opere sau alte obiecte protejate, drepturile pe care acesta le gestionează în mod direct sau prin acorduri de reprezentare și teritoriile acoperite;

c) de a primi răspuns în scris, motivat și în cel mai scurt timp posibil, la plângerile formulate, referitoare la autorizația de gestionare a drepturilor și revocarea sau retragerea acestora, colectarea, repartizarea și plata remunerațiilor, reținerile aplicate inclusiv în cazul drepturilor online asupra operelor muzicale, conform procedurilor instituite la nivelul organismului de gestiune colectivă.

(8) Organismul de gestiune colectivă informează autorii sau titularii de drepturi în privința drepturilor prevăzute la alin. (4) și (7), precum și în privința condițiilor aferente dreptului prevăzut la alin. (4) lit. b), înainte de a obține acordul acestora pentru gestionarea oricărui drept, a oricărei categorii de drepturi sau a oricărui tip de opere și de alte obiecte protejate”.

 

Art. 123^1 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (modificat prin Legea nr. 74/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 123^1 alin. (1) lit. f) prevedea:

„f) dreptul la remunerație echitabilă recunoscut artiștilor interpreți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică și radiodifuzarea fonogramelor de comerț sau a reproducerilor acestora;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 123^1 alin. (1) lit. f) se modifică și va avea următorul cuprins:

f) dreptul la remunerație echitabilă recunoscut artiștilor interpreți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică și radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora;”.

 

Art. 123^1 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (introdus prin Legea nr. 74/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 123^1 alin. (1), după lit. h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:

i) dreptul de licențiere multiteritorială online a utilizărilor operelor muzicale”.

 

Art. 123^2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (abrogat prin Legea nr. 74/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 123^2 alin. (1) lit. f) se abrogă.

 

Art. 123^2 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (modificat prin Legea nr. 74/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare 123^2 alin. (2) prevedea:

„(2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1) organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat și elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a), sau negociază direct cu utilizatorii contractele de licența. Organismele de gestiune colectivă vor permite, la cererea utilizatorilor, consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 126 alin. (2), precum și lista titularilor de drepturi de autor și de drepturi conexe, români și străini, pe care îi reprezintă. Această activitate de gestiune colectivă se afla sub supravegherea și controlul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în calitate de garant al aplicării legii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 123^2 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1) organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat și elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 130 lit. a), sau negociază direct cu utilizatorii contractele de licență. Organismele de gestiune colectivă vor permite, la cererea utilizatorilor, accesul prin mijloace electronice la repertoriul de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 126 alin. (2), precum și la lista titularilor de drepturi de autor și de drepturi conexe, români și străini, pe care îi reprezintă. Această activitate de gestiune colectivă se află sub supravegherea și controlul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în calitate de garant al aplicării legii”.

 

Art. 123^5 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (introdus prin Legea nr. 74/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 123^4 se introduce un nou articol, art. 123^5, cu următorul cuprins:

(1) Autorii sau titularii de drepturi pot încredința, prin contract, gestiunea drepturilor lor unor entități de gestiune independente.

(2) Entitățile de gestiune independente sunt persoane juridice cu scop lucrativ, ce funcționează potrivit reglementărilor legale privind societățile și al căror obiect de activitate unic sau principal ori unul dintre obiectele de activitate principale îl reprezintă gestionarea drepturilor de autor sau drepturilor conexe.

(3) Entitățile de gestiune independente nu pot fi deținute sau controlate, direct sau indirect, total sau parțial, de autori sau titularii de drepturi și nu li se transferă sau nu li se transmit drepturi de autor și drepturi conexe ori utilizarea acestora.

(4) Entitățile de gestiune independente au obligația ca în termen de 15 zile de la înființare să informeze Oficiul Român pentru Drepturile de Autor asupra acestui lucru, în vederea luării în evidență.

(5) Producătorii de opere audiovizuale, producătorii de înregistrări sonore și audiovizuale, organismele de radiodifuziune și televiziune, editorii, managerii sau impresarii nu pot funcționa sau acționa ca entități de gestiune independente.

(6) Entitățile de gestiune independente pot încheia contracte de reprezentare cu autorii sau titularii de drepturi de autor sau drepturi conexe, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(7) Entitățile de gestiune independente sunt autorizate să reprezinte autorii sau titularii de drepturi în relația cu organismele de gestiune colectivă, pe baza contractelor prevăzute la alin. (6) și în limitele impuse de prezenta lege.

(8) Entitățile de gestiune independente au următoarele obligații:

a) să colecteze sumele datorate de utilizatori și să le plătească autorilor sau titularilor de drepturi, potrivit prevederilor contractuale;

b) să furnizeze informații autorilor sau titularilor cu privire la gestionarea drepturilor acestora;

c) să furnizeze informații organismelor de gestiune colectivă și altor entități de gestiune colectivă, la solicitarea acestora, cu privire la repertoriul gestionat;

d) să acorde licențe pentru utilizarea drepturilor online asupra operelor muzicale, în limita repertoriului gestionat;

e) să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o dare de seamă anuală în formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

f) să întocmească un raport anual privind numărul, modalitatea și termenul de soluționare a plângerilor, pe care îl publică pe pagina proprie de internet;

g) să asigure autorilor sau titularilor de drepturi și autorităților cu atribuții de control și supraveghere accesul la informațiile privind orice aspect al activității de colectare a sumelor datorate de utilizatori și de plată a acestora către autori sau titularii de drepturi;

h) să acorde asistență de specialitate autorilor sau titularilor de drepturi și să îi reprezinte în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului de activitate, la cererea acestora.

(9) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (8)„.

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe – modificări (Legea nr. 74/2018) was last modified: aprilie 3rd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.