Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului – modificări (Legea nr. 58/2019)

Art. 33^2 alin. (4) Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 33^2, alin. (4) prevedea:

„(4) Promovarea unui mesaj prin propagandă săvârșită prin orice mijloace, în public, cu intenția de a instiga la săvârșirea uneia dintre infracțiunile enumerate la art. 32 alin. (1) și (3) și art. 33 alin. (1) și alin. (2) lit. e), indiferent dacă mesajul susține sau nu în mod direct terorismul ori dacă au fost săvârșite sau nu respectivele infracțiuni, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 33^2, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Promovarea unui mesaj prin propagandă săvârșită prin orice mijloace, în public, cu intenția de a instiga la săvârșirea unui act de terorism, indiferent dacă mesajul susține sau nu în mod direct terorismul ori dacă au fost săvârșite sau nu respectivele infracțiuni, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani”.

 

Art. 34 Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (abrogat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 prevedea:

„Art. 34

(1) Tentativa faptelor prevăzute la art. 32, 33 și 33^1 se pedepsește.

(2) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea săvârșirii acestor infracțiuni”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 se abrogă.

 

Art. 35^1 alin. (2) Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (abrogat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 35^1, alin. (2) prevedea:

„(2) Tentativa se pedepsește”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 35^1, alin. (2) se abrogă.

 

Art. 35^1 alin. (3) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (introdus prin Legea nr. 58/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 35^1, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Orice act de organizare sau de facilitare prin care se oferă asistență oricărei persoane pentru a se deplasa în străinătate în scopuri teroriste, știind că asistența astfel oferită este în acest scop, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi”.

 

Art. 36 alin. (1)-(2) Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 36, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Constituie infracțiune de finanțare a terorismului colectarea sau punerea la dispoziție, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism sau pentru susținerea unei entități teroriste și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Săvârșirea unei infracțiuni în scopul obținerii de fonduri, cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot sau în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism ori pentru susținerea unei entități teroriste, se pedepsește cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, al cărei maxim se majorează cu 3 ani”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 36, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Constituie infracțiune de finanțare a terorismului colectarea sau punerea la dispoziție, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cu intenția de a fi folosite sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism sau pentru susținerea unei entități teroriste și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Săvârșirea unei infracțiuni în scopul obținerii de fonduri, cu intenția de a fi folosite sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot sau în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism ori pentru susținerea unei entități teroriste, se pedepsește cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ai cărei maxim se majorează cu 3 ani”.

 

Art. 36 alin. (4) Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (abrogat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 36, alin. (4) prevedea:

„(4) Tentativa la faptele prevăzute de alin. (1) se pedepsește”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 36, alin. (4) se abrogă.

 

Art. 37 Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (abrogat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 37 prevedea:

„Art. 37

(1) Amenințarea prin orice mijloace a unei persoane fizice, juridice sau a unei colectivități cu folosirea de arme de foc, arme nucleare, chimice, biologice, instalații nucleare ori dispozitive generatoare de radiații ionizante, cu provocarea unei explozii nucleare sau a unui accident nuclear ori cu răspândirea sau folosirea de produse, substanțe, microorganisme, toxine ori materiale, de orice fel, de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător sau să cauzeze consecințe deosebit de grave, săvârșită în scopul prevăzut la art. 32 alin. (1), constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

(2) Dacă amenințarea prevăzută la alin. (1) a fost adresată unui stat sau unei organizații internaționale, fapta se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 37 se abrogă.

 

Art. 37^1 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (introdus prin Legea nr. 58/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 37 se introduce un nou articol, art. 37^1, cu următorul conținut:

„Art. 37^1

(1) Tentativa faptelor prevăzute la art. 32, 33, 331, art. 351, art. 36 alin. (1) se pedepsește.

(2) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori a instrumentelor, luarea de măsuri, precum șiînțelegerea intervenită între cel puțin două persoane în vederea săvârșirii unui act de terorism, respectiv exprimarea inechivocă, indiferent de modalitate sau context, a intenției de săvârșire a unui act de terorism.

(3) Scopul unei acțiuni sau inacțiuni specifice actelor de terorism poate fi dedus din circumstanțe faptice obiective”.

 

Art. 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 prevedea:

„Art. 38

Alarmarea, prin orice mijloace și fără un motiv întemeiat, a unei persoane fizice sau juridice ori a unei colectivități, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol, a organelor cu atribuții în domeniul securității naționale sau de menținere a ordinii publice, cu privire la folosirea de arme de foc, arme nucleare, chimice, biologice, radiologice ori la răspândirea sau folosirea de produse, substanțe, microorganisme, toxine ori materiale, de orice fel, de natură să pună în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor ori a animalelor sau mediul înconjurător ori să cauzeze consecințe deosebit de grave, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 38

Alarmarea fără un motiv întemeiat, prin orice mijloace, direct sau indirect, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol, a organelor cu atribuții în domeniul securității naționale sau de menținere a ordinii publice, cu privire la săvârșirea unui act de terorism, efectuată în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art. 1, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă”.

 

Art. 38^1-38^4 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (introdus prin Legea nr. 58/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 38 se introduc patru noi articole, art. 38^1-38^4, cu următorul conținut:

„Art. 38^1

(1) Accesarea în mod repetat de materiale de propagandă teroristă, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, precum și deținerea de astfel de materiale, în scopul însușirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1), dacă este săvârșită în scopuri științifice sau academice.

Art. 38^2

(1) Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, să întrerupă, imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin intermediul conținutului respectiv se face apologia actelor de terorism, se îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau se promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini, în scopul susținerii cauzei/activității entităților teroriste.

(2) În situația în care eliminarea la sursă a conținutului menționat la alin. (1) nu este fezabilă, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sunt obligați ca, la decizia motivată a ANCOM, să blocheze, imediat, accesul la respectivul conținutși să informeze utilizatorii.

(3) La decizia motivată a ANCOM, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din România la conținutul care face apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini, în scopul susținerii cauzei/activității entităților teroriste, și este transmis într-o rețea de comunicații electronice de către persoanele prevăzute la alin. (1) care nu se află sub jurisdicția legislației naționale.

(4) La decizia motivată a ANCOM, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București are obligația de a bloca imediat funcționalitatea unui domeniu «.ro» al cărui nume face apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau care promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini, în scopul susținerii cauzei/activității entităților teroriste, până la expirarea domeniului respectiv, ulterior fiind blocată înregistrarea acestuia.

(5) Deciziile ANCOM prevăzute la alin. (1)-(4) se emit și se motivează în baza și în conformitate cu solicitările motivate ale autorității naționale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului.

(6) Autoritatea națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului solicită ANCOM emiterea deciziilor prevăzute la alin. (1)-(4) atunci când constată că prin intermediul conținutului vizat sau prin numele de domeniu «.ro» se face apologia actelor de terorism, se îndeamnă la comiterea ului act de terorism sau se promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini, în scopul susținerii cauzei/activității entităților teroriste.

(7) Solicitările prevăzute la alin. (6) conțin elemente care să poată conduce la identificarea conținutului sau a domeniului «.ro» vizat, precum:

a) datele de identificare a furnizorilor de servicii de găzduire sau furnizorilor de conținut, după caz, față de care se solicită emiterea deciziilor ANCOM prevăzute la alin. (1);

b) informații privind conținutul online pentru care se solicită emiterea deciziilor ANCOM prevăzute la alin. (1)-(3), inclusiv informații privind identificarea precisă a acestuia în mediul online;

c) indicarea motivelor pentru care eliminarea la sursă a conținutului online nu este fezabilă, în cazul în care se solicită emiterea deciziei ANCOM prevăzute la alin. (2);

d) numele de domeniu «.ro» pentru care se solicită emiterea deciziei ANCOM prevăzute la alin. (4).

(8) ANCOM informează despre emiterea deciziilor prevăzute la alin. (1)-(4) autoritatea națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, care urmărește implementarea acestora de către furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii de conținut, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sau de către Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București, după caz, și comunică ANCOM situațiile în care nu sunt respectate obligațiile impuse prin acestea.

(9) Furnizorii de servicii mass-media au obligația de a nu promova sau facilita promovarea de idei, concepții, doctrine sau atitudini care fac apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau pot susține cauza și/sau activități ale entităților teroriste.

(10) Dispozițiile alin. (5)-(8) se aplică în mod corespunzător solicitărilor formulate în cursul urmăririi penale de procurori, respectiv judecători în faza de judecată a unei cauze având ca obiect săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de prezenta lege, respectiv deciziilor ANCOM emise în baza acestor solicitări.

(11) Deciziile prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi atacate în contencios administrativ la instanța competentă potrivit art. 12 alin. (5) teza I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea decăderii, în termen de 15 zile de la data comunicării, de către furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii de conținut, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sau de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București, după caz, și, în termen de 30 de zile de la data întreruperii, de către orice altă persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim.

(12) Acțiunea în contencios introdusă în temeiul alin. (11) nu suspendă executarea deciziei ANCOM atacate.

Art. 38^3

Infracțiunile prevăzute de prezenta lege constituie acte de terorism.

Art. 38^4

În cauzele penale având ca obiect investigarea săvârșirii oricăreia din infracțiunile prevăzute de prezenta lege, dispozițiile art. 145 din Codul de procedură penală nu se aplică dacă în cauză s-a adoptat o soluție de clasare în temeiul art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală”.

 

Art. 40 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 prevedea:

„Art. 40

(1) Competența de judecată în primă instanță a infracțiunilor de terorism aparține curții de apel”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 40 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 40

Competența de judecată în primă instanță a infracțiunilor de terorism aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție”.

 

Art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 42 alin. (1) lit. b) prevedea:

„(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei următoarele fapte:

(…)

b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) de către Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 42 alin. (1) lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei următoarele fapte:

(…)

b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) de către Banca Națională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară;”.

 

Art. 42 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (introdus prin Legea nr. 58/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 42 alin. (1), după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul conținut:

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei următoarele fapte:

(…)

d) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 382 alin. (1)-(3) de către furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii de conținut sau furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului”.

 

Art. 42 alin. (3) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 42, alin. (3) prevedea:

„(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum și de Ministerul Administrației și Internelor, după caz”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 42, alin. (3)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Constatarea contravențiilorși aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, de Ministerul Afacerilor Interne, precum și de ANCOM, după caz”.

 

Art. 42 alin. (4) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (introdus prin Legea nr. 58/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 42, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) În cazul contravențiilor constatate de personalul împuternicit în acest scop de ANCOM, sancțiunea se aplică de către președintele ANCOM, prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenției”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului – modificări (Legea nr. 58/2019) was last modified: iulie 8th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.