Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului – modificări (Legea nr. 58/2019)

Art. 29 alin. (2) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 29, alin. (2) prevedea:

„(2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 29, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României sau Autorității de Supraveghere Financiară documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării”.

 

Art. 30 alin. (1) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 30, alin. (1) prevedea:

„(1) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la prezentarea documentației, emite autorizarea operațiunii prevăzute la art. 28 sau, după caz, refuză emiterea autorizării și sesizează Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, precum și Serviciul Român de Informații”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 30, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Banca Națională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termen de 5 zile de la prezentarea documentației, emite autorizarea operațiunii prevăzute la art. 28 sau, după caz, refuză emiterea autorizării și sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Serviciul Român de Informații”.

 

Art. 31 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 prevedea:

„Art. 31

Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor controlează modul de ducere la îndeplinire de către instituțiile supravegheate a dispozițiilor prezentei legi și aplică sancțiunile legale prevăzute în competența acestora”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 31

Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară controlează modul de ducere la îndeplinire de către instituțiile supravegheate a dispozițiilor prezentei legi și aplică sancțiunile legale prevăzute în competența acestora”.

 

Art. 32 alin. (1) partea introductivă și lit. a)-c), lit. o) și lit. q) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la 32 alin. (1), partea introductivă și lit. a)-c), lit. o) și lit. q) prevedeau:

„(1) Constituie acte de terorism și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime, și cu interzicerea unor drepturi săvârșirea uneia dintre următoarele fapte care, prin natura sau prin contextul săvârșirii lor, pot aduce atingere gravă unei țări ori unei organizații internaționale, atunci când sunt săvârșite în scopul de a intimida populația sau de a constrânge o autoritate publică sau o organizație internațională să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui anumit act ori pentru a destabiliza grav sau a distruge structurile politice fundamentale, constituționale, economice ori sociale ale unui stat sau organizații internaționale:

a) omorul, omorul calificat sau vătămarea corporală;

b) amenințarea sau lipsirea de libertate;

c) distrugerea;

d) comunicarea de informații false, care pune în pericol siguranța zborului sau navigației unei nave ori aeronave;

(…)

o) nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a regimului materialelor nucleare și al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, precum și nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați;

(…)

q) fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice și infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la 32 alin. (1), partea introductivă și lit. a)-c), lit. o) și lit. q) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Constituie acte de terorism și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate, fără a se putea depăși maximul general de pedeapsă, și cu interzicerea unor drepturi, săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:

a) acțiunile și inacțiunile îndreptate împotriva vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor ori având drept consecință moartea, lezarea integrității corporale ori afectarea sănătății fizice sau psihice a persoanei;

b) lipsirea de libertate în mod ilegal;

c) distrugerea și distrugerea calificată;

(…)

o) nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a regimului materialelor nucleare și al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați, precum și uzul de armă fără drept;

(…)

q) infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice;”.

 

Art. 32 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la 32 alin. (1), lit. r) prevedea:

„(1) Constituie acte de terorism și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate, fără a se putea depăși maximul general de pedeapsă, și cu interzicerea unor drepturi, săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:

(…)

r) preluarea fără drept a mijloacelor de transport colective de pasageri sau de mărfuri”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la 32 alin. (1), lit. r) se abrogă.

 

Art. 32 alin. (3) partea introductivă și lit. a)-c) Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la 32 alin. (3), partea introductivă și lit. a)-c) prevedeau:

„(3) Constituie, de asemenea, acte de terorism și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, săvârșirea următoarelor fapte, în unul dintre scopurile prevăzute la alin. (1):

a) producerea, dobândirea, deținerea, transportul, furnizarea sau transferarea către alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, dispozitive explozive de orice fel, precum și cercetarea în domeniu ori dezvoltarea de asemenea arme sau dispozitive;

b) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol ori în apă de produse, substanțe, materiale de orice fel, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor ori a animalelor sau mediul înconjurător ori în scopul provocării de incendii, inundații sau explozii care au drept efect punerea în pericol a vieților umane;

c) perturbarea ori întreruperea aprovizionării cu apă, electricitate sau orice altă resursă naturală fundamentală, care au drept efect punerea în pericol a vieților umane”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 32 alin. (3), partea introductivă și lit. a)-c) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(3) Constituie act de terorism și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:

a) producerea, dobândirea, deținerea, transportul, furnizarea, utilizarea sau transferarea către alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, dispozitive explozive de orice fel, precum și cercetarea în domeniu ori dezvoltarea de asemenea arme, inclusiv a celor radiologice sau nucleare;

b) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol ori în apă de produse, substanțe, materiale de orice fel, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol viața, sănătatea oamenilor ori a animalelor sau mediul înconjurător ori provocarea de incendii, inundații sau explozii care au drept efect punerea în pericol a vieților umane;

c) perturbarea ori întreruperea aprovizionării cu apă, electricitate sau orice altă resursă naturală fundamentală, care poate avea ca efect punerea în pericol a vieților umane;”.

 

Art. 32 alin. (3) lit. d)-e) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (introdus prin Legea nr. 58/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 32 alin. (2), după lit. c) se introduc două noi litere, lit. d)-e), cu următorul conținut:

„(3) Constituie act de terorism și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:

(…)

d) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unei instalații nucleare ori radiologice ce conține materiale radioactive, aparținând făptuitorului sau altuia, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau securitate nucleară a unei astfel de instalații nucleare sau radiologice;

e) orice alte acțiunișiinacțiuni, indiferent de modalitatea de săvârșire, prin care se realizează ori se urmărește distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, în întregime sau în parte, capturarea ori preluarea fără drept a controlului asupra unui bun, structură, infrastructură, sistem, rețea, instalație, resursă, serviciu, capacitate sau loc, public sau privat, dacă fapta este de natură să pună în pericol sau să asigure făptuitorului posibilitatea punerii în pericol a vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor ori dacă s-au produs consecințe deosebit de grave”.

 

Art. 32 alin. (4)-(6) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (introdus prin Legea nr. 58/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 32, după alin. (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu următorul conținut:

„(4) Amenințarea, în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art. 1, cu săvârșirea unei fapte din cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-q) și alin. (3) lit. a)-e) constituie infracțiuneși se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării.

(5) Dacă fapta prevăzută la alin. (4) este săvârșită de o persoană din conducerea unei entități teroriste, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani.

(6) Constituie infracțiuneși se sancționează cu închisoare de la 5 la 15 ani capturarea sau preluarea fără drept a unui vehicul, dacă fapta a fost săvârșită în oricare din scopurile prevăzute la art. 1”.

 

Art. 33 alin. (1) partea introductivă și lit. a)-b) Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 33 alin. (1), partea introductivă și lit. a)-b) prevedeau:

„(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea, în unul dintre scopurile prevăzute la art. 32 alin. (1), a uneia dintre următoarele fapte:

a) procurarea, deținerea, confecționarea, fabricarea, transportul sau furnizarea de produse ori tehnologii cu dublă utilizare sau de produse militare ori de substanțe explozive sau inflamabile, în scopul producerii de mijloace distructive, dispozitive explozive de orice fel, precum și a substanțelor chimice, biologice, radiologice ori nucleare, de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor, animalelor sau mediul;

b) instruirea sau pregătirea unei persoane privind folosirea ori fabricarea armelor de foc, munițiilor, explozivelor, dispozitivelor explozive de orice fel, armelor chimice, biologice, radiologice sau nucleare, inclusiv a oricăror echipamente concepute special pentru a fi utilizate în legătură directă cu folosirea substanțelor chimice, biologice, radiologice ori nucleare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 33 alin. (1), partea introductivă și lit. a)-b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Constituie infracțiuneși se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:

a) procurarea, deținerea, confecționarea, fabricarea, transportul sau furnizarea de produse ori tehnologii cu dublă utilizare sau de produse militare ori de materii explozive sau inflamabile, în scopul producerii de mijloace distructive, dispozitive explozive de orice fel, precum și a substanțelor chimice, biologice, radiologice ori nucleare, de natură să pună în pericol viața, sănătatea oamenilor, animalelor sau mediul;

b) oferirea de instrucțiuni cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substanțe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de săvârșire sau sprijinire a săvârșirii unui act de terorism, știind că respectivele competențe oferite sunt sau pot fi utilizate în acest scop”.

 

Art. 33 alin. (1) lit. c)-d) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (introdus prin Legea nr. 58/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 32 alin. (1), după lit. b) se introduc două noi litere, lit. c)-d), cu următorul conținut:

„(1) Constituie infracțiuneși se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:

(…)

c) primirea sau însușirea de instrucțiuni prin autodocumentare cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substanțe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de săvârșire sau sprijinirea săvârșirii unui act de terorism;

d) furtul calificat săvârșit în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la art. 32 alin. (1) și (3) și la alin. (1) și (2) din prezentul articol”.

 

Art. 33 alin. (2) partea introductivă și lit. a) și lit. c) Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 33 alin. (2), partea introductivă și lit. a) și lit. c) prevedeau:

„(2) Constituie, de asemenea, infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea uneia dintre următoarele fapte:

a) înlesnirea trecerii frontierei, găzduirea ori facilitarea accesului în zona obiectivelor vizate a unei persoane care a participat sau a comis ori urmează să participe sau să comită o infracțiune prevăzută la alin. (1) ori la art. 32 alin. (1) sau (3);

(…)

c) falsificarea de înscrisuri oficiale în scopul înlesnirii săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute de prezenta lege;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 33 alin. (2), partea introductivă și lit. a) și lit. c) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Constituie, de asemenea, infracțiuneși se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea uneia dintre următoarele fapte:

a) înlesnirea trecerii frontierei, găzduirea ori facilitarea accesului în zona obiectivelor vizate a unei persoane despre care se cunoaște că a participat sau a comis ori urmează să participe sau să comită o infracțiune prevăzută la alin. (1) ori la art. 32 alin. (1) sau (3);

(…)

c) falsificarea de înscrisuri oficiale sau utilizarea acestora în scopul înlesnirii săvârșirii unui act de terorism;”.

 

Art. 33 alin. (2) lit. e)-f) Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (abrogat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 33 alin. (2), lit. e)-f) prevedeau:

(2) Constituie, de asemenea, infracțiuneși se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea uneia dintre următoarele fapte:

e) participarea la instruirea sau pregătirea în vederea folosirii mijloacelor distructive, substanțelor toxice ori periculoase, armelor de foc, dispozitivelor explozive de orice fel, munițiilor, explozivilor, armelor chimice, biologice, radiologice sau nucleare, în scopul comiterii unui act de terorism;

f) furtul calificat săvârșit în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la art. 32 alin. (1) și (3) și la alin. (1) și (2) din prezentul articol ”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 33 alin. (2), lit. e)-f) se abrogă.

 

Art. 33^1 Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (modificat prin Legea nr. 58/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33^1 prevedea:

„Art. 33^1

Constituie infracțiune fapta de a recruta o persoană pentru săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 32 alin. (1) și (3) și art. 33 și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33^1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 33^1

Fapta de a solicita uneia sau mai multor persoane, direct sau indirect, prin orice mijloace, să săvârșească sau să sprijine săvârșirea unui act de terorism constituie infracțiuneși se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea ce a făcut obiectul solicitării”.

Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului – modificări (Legea nr. 58/2019) was last modified: iulie 8th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.