Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice – modificări (Legea nr. 235/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 506/2004
(M. Of. nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004; cu modif. ult.)
Legea nr. 235/2015
(M. Of. nr. 767 din 14 octombrie 2015)
introduce: art. 2 lit. b1), art. 5 alin. (21), art. 121
modifică: art. 5 alin. (1)

 

În M. Of. nr. 767 din 14 octombrie 2015, s-a publicat Legea nr. 235/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (M. Of. nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 506/2004 prin Legea nr. 235/2015:

 

Art. 2 („Definiții”) alin. (1) lit. b1) Legea nr. 506/2004 (modificată prin Legea nr. 235/2015)

Noua reglementare

La art. 2 alin. (1), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b1).

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. b1) definește următorii termeni:

b1) date de identificare a echipamentului – date tehnice ale furnizorilor de servicii de comunicații destinate publicului și ale furnizorului de rețele publice de comunicații electronice, care permit identificarea amplasamentului echipamentelor de comunicații ale acestora, prelucrate în scopul transmiterii unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice sau în scopul facturării contravalorii acestei operațiuni”.

Art. 5 („Datele de trafic”) alin. (1) Legea nr. 506/2004 (modificată prin Legea nr. 235/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) prevedea faptul că datele de trafic referitoare la abonați și utilizatori, prelucrate și stocate de către furnizorul unei rețele publice de comunicații electronice sau de către furnizorul unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului, trebuie să fie șterse sau transformate în date anonime atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2), (3) și (5).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) prevede: „Datele de trafic referitoare la abonați și la utilizatori, prelucrate și stocate de către furnizorul unei rețele publice de comunicații electronice sau de către furnizorul unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului, trebuie să fie șterse ori transformate în date anonime, atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, dar nu mai târziu de 3 ani de la data efectuării comunicării, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2), (3) și (5)”.

Art. 5 („Datele de trafic”) alin. (21) Legea nr. 506/2004 (modificată prin Legea nr. 235/2015)

Noua reglementare

La art. 5, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (21) dispune: „Prelucrarea datelor de trafic efectuată în scopul stabilirii obligațiilor contractuale ce privesc abonații serviciilor de comunicații cu plata în avans este permisă până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data efectuării comunicării”.

Art. 121 („Accesul la date al autorităților”) Legea nr. 506/2004 (modificată prin Legea nr. 235/2015)

Noua reglementare

După art. 12 se introduce un nou articol, art. 121.

Potrivit noii reglementări, art. 121 stabilește: „(1) La solicitarea instanțelor de judecată sau la solicitarea organelor de urmărire penală ori a organelor de stat cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, cu autorizarea prealabilă a judecătorului stabilit potrivit legii, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice pun la dispoziția acestora, de îndată, dar nu mai târziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului și datele de localizare, în conformitate cu prevederile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

(2) Solicitările privind datele prevăzute la alin. (1), formulate de către organele de stat cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, sunt supuse dispozițiilor art. 14, 15 și art. 17-23 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată.

(3) Solicitările, respectiv răspunsurile, dacă sunt transmise în format electronic, se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Fiecare persoană care certifică datele sub semnătură electronică răspunde, potrivit legii, pentru integritatea și securitatea acestor date.

(4) Solicitările prevăzute la alin. (1) se procesează în condiții de confidențialitate.

(5) Datele de trafic, datele de identificare a echipamentului și datele de localizare solicitate conform alin. (1) nu fac obiectul ștergerii sau anonimizării de către furnizori, atunci când solicitarea formulată în temeiul alin. (1) este însoțită ori urmată de o notificare cu privire la necesitatea menținerii lor, în scopul identificării și conservării probelor sau indiciilor temeinice, în cadrul investigațiilor pentru combaterea infracțiunilor ori în domeniul apărării și securității naționale, atât timp cât subzistă motivele care au stat la baza solicitării, dar nu mai mult de 5 ani de la data solicitării sau, după caz, până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanței de judecată

(6) Instanțele de judecată, organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale notifică furnizorilor încetarea motivelor care au stat la baza solicitării ori, după caz, pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive”.

 

ISTORIC

Act modificat Acte modificatoare
Legea nr. 506/2004
(M. Of. nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004; cu modif. ult.)
Legea nr. 272/2006 (M. Of. nr. 576 din 4 iulie 2006)
Legea nr. 298/2008 (M. Of. nr. 780 din 21 noiembrie 2008)
O.U.G. nr. 13/2012 (M. Of. nr. 277 din 26 aprilie 2012)
Legea nr. 82/2012 (M. Of. nr. 406 din 18 iunie 2012)
Legea nr. 235/2015 (M. Of. nr. 767 din 14 octombrie 2015)

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice – modificări (Legea nr. 235/2015) was last modified: februarie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii