Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului – Republicare

Abstract

In March 2018, the following codes were amended: The Criminal Code and the Code of
Criminal Procedure, the Fiscal Code, the Code of Fiscal Procedure, the Labour Code and the Customs
Code.
Moreover, other legal acts were amended, as well, among which we mention the following: Law
no. 252/2013 regarding the organization and functioning of the probation system, G.E.O. no.
111/2010 on parental leave and child care monthly allowance, Law no. 273/2004 regarding the
adoption procedure, Law no. 263/2010 on the unitary pension system, Law no. 8/1996 on copyright
and neighbouring rights.
During the same period, Law no. 35/1997 on the organization and functioning of the
Ombudsman institution and Law no. 36/1995 on notaries public and notarial activities were
republished.

 

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
Legea nr. 35/1997
(M. Of. nr. 181 din 27 februarie 2018)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Mandatul Avocatului Poporului”)
Cap. III („Adjuncții Avocatului Poporului”)
Cap. IV („Atribuțiile Avocatului Poporului”)
Cap. VI („Răspundere, incompatibilități și imunități”)
Cap. VII („Serviciile instituției Avocatul Poporului”)
Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”)
Anexă („Birourile teritoriale ale instituției avocatul poporului”)

În M. Of. nr. 181 din 27 februarie 2018, a fost republicată Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei legi.

Vă prezentăm mai jos structura actului normativ.

Cap. I („Dispoziții generale”);
Cap. II („Mandatul Avocatului Poporului”);
Cap. III („Adjuncții Avocatului Poporului”);
Cap. IV („Atribuțiile Avocatului Poporului”);
Cap. VI („Răspundere, incompatibilități și imunități”);
Cap. VII („Serviciile instituției Avocatul Poporului”);
Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”);
Anexă („Birourile teritoriale ale instituției avocatul poporului”).

 

Cap. I („Dispoziții generale”)

 

Art. 1 dispune faptul că instituția Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice.

Instituția Avocatul Poporului este instituție națională pentru promovarea și protecția drepturilor omului, în sensul stabilit prin Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU) nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, prin care au fost adoptate Principiile de la Paris.

Sediul instituției Avocatul Poporului este în municipiul București.

Art. 2 prevede că instituția Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă și independentă față de orice altă autoritate publică, în condițiile legii.

Instituția Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție, denumit în continuare Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție, îndeplinește atribuțiile specifice de Mecanism național de prevenire a torturii în locurile de detenție, în sensul Protocolului opțional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984, ratificat prin Legea nr. 109/2009, denumit în continuare Protocol opțional.

În exercitarea atribuțiilor sale, Avocatul Poporului nu se substituie autorităților publice.

Avocatul Poporului nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu îl poate obliga pe Avocatul Poporului să se supună instrucțiunilor sau dispozițiilor sale.

Art. 3 stabilește faptul că activitatea Avocatului Poporului, a adjuncților săi și a salariaților care lucrează sub autoritatea acestora are caracter public.

La cererea persoanelor lezate în drepturile și libertățile lor sau datorită unor motive întemeiate, Avocatul Poporului poate decide asupra caracterului confidențial al activității sale.

Art. 4 dispune că autoritățile publice sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la dispoziția instituției Avocatul Poporului, în condițiile legii, informațiile, documentele sau actele pe care le dețin în legătură cu petițiile care au fost adresate instituției Avocatul Poporului, precum și cele referitoare la sesizările din oficiu și la vizitele anunțate sau inopinate pe care aceasta le efectuează pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice Mecanismului național de prevenire a torturii în locurile de detenție, acordându-i sprijin pentru exercitarea atribuțiilor sale.

Art. 5 prevede că Avocatul Poporului prezintă, în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului, rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele trebuie să cuprindă informații cu privire la activitatea instituției Avocatul Poporului. Ele pot conține recomandări privind modificarea legislației sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor și libertăților persoanelor fizice.

Raportul anual vizează activitatea instituției pe un an calendaristic și se înaintează Parlamentului până la data de 1 februarie a anului următor, în vederea dezbaterii acestuia în ședința comună a celor două Camere. Raportul anual se dă publicității.

 

Cap. II („Mandatul Avocatului Poporului”)

 

În art. 6 se stabilește că Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Mandatul Avocatului Poporului poate fi reînnoit o singură dată.

Poate fi numit Avocat al Poporului orice cetățean român care îndeplinește condițiile de numire prevăzute pentru judecători la Curtea Constituțională.

Art. 7 prevede că propunerile de candidați se fac de către birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului.

Candidații vor fi audiați de comisiile juridice din Camera Deputaților și Senat. În vederea audierii, fiecare candidat va depune actele din care rezultă îndeplinirea condițiilor prevăzute de Constituție și de respectiva lege pentru a fi numit Avocat al Poporului. Candidații vor fi prezenți la dezbateri.

Este numit ca Avocat al Poporului candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi ale deputaților și senatorilor prezenți.

Conform art. 8, mandatul de Avocat al Poporului se exercită de la data depunerii, în fața președinților celor două Camere ale Parlamentului, a următorului jurământ: „Jur să respect Constituția și legile țării și să apăr drepturile și libertățile cetățenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credință și imparțialitate atribuțiile de Avocat al Poporului. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”. El poate fi depus și fără formula religioasă.

Refuzul depunerii jurământului împiedică intrarea în funcție a Avocatului Poporului și deschide procedura pentru numirea în funcție a altei persoane.

Mandatul Avocatului Poporului durează până la depunerea jurământului de către noul Avocat al Poporului.

Art. 9 prevede că mandatul Avocatului Poporului încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcție, incompatibilitate cu alte funcții publice sau private, imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, ori în caz de deces.

Revocarea din funcție a Avocatului Poporului, ca urmare a încălcării Constituției și a legilor, se face de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți, la propunerea birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului.

Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de îndeplinire a funcției sau decesul se constată de către birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care determină încetarea mandatului Avocatului Poporului.

Avocatul Poporului, îndeplinind condițiile de numire prevăzute pentru judecători la Curtea Constituțională, la data pensionării sau recalculării pensiei anterior stabilite, beneficiază de pensie calculată similar cu cea a judecătorilor Curții Constituționale.

Perioada de îndeplinire a funcției de Avocat al Poporului constituie vechime în magistratură și vechime în specialitate juridică.

 

Cap. III („Adjuncții Avocatului Poporului”)

 

Art. 10 dispune faptul că Avocatul Poporului este asistat de adjuncți, specializați pe următoarele domenii de activitate:

a) drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale;

b) drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;

c) apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului;

d) armată, justiție, poliție, penitenciare;

e) proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe;

f) prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție, prin Mecanismul Național de Prevenire.

Adjuncții Avocatului Poporului îndeplinesc atât atribuțiile ce le revin potrivit domeniului de specializare, cât și orice alte atribuții care le sunt încredințate de Avocatul Poporului.

Adjuncții Avocatului Poporului îndeplinesc, în ordinea stabilită de Avocatul Poporului, atribuțiile acestuia în caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției.

Art. 11 stabilește faptul că adjuncții Avocatului Poporului sunt numiți pe o durată de 5 ani de către birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului.

Condițiile cumulative pentru numirea în funcția de adjunct al Avocatului Poporului sunt următoarele:

a) să fie absolvent cu studii superioare de științe juridice, științe administrative, științe politice, științe economice sau științe umaniste;

b) să aibă o vechime de cel puțin 8 ani în specialitatea studiilor absolvite prevăzute la lit. a) sau să fi exercitat timp de un mandat funcția de deputat sau de senator;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu și o bună reputație morală;

d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare;

e) să nu aibă antecedente penale;

f) să nu aibă apartenență politică.

Funcția de adjunct al Avocatului Poporului este asimilată funcției de secretar de stat.

Mandatul adjuncților Avocatului Poporului se exercită de la data depunerii, în fața Avocatului Poporului și a câte unui membru al birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, împuternicit pentru aceasta, a următorului jurământ: „Jur să respect Constituția și legile țării și să apăr drepturile și libertățile cetățenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credință și imparțialitate atribuțiile de adjunct al Avocatului Poporului. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Jurământul poate fi depus și fără formula religioasă.

Refuzul depunerii jurământului împiedică intrarea în funcție a adjunctului Avocatului Poporului și deschide procedura pentru numirea în funcție a altei persoane.

Mandatul durează până la depunerea jurământului de către noii adjuncți ai Avocatului Poporului și poate fi reînnoit o singură dată.

Perioada de îndeplinire a funcției de adjunct al Avocatului Poporului de către absolvenți ai facultăților cu profil juridic constituie vechime în magistratură. Perioada de îndeplinire a funcției de adjunct al Avocatului Poporului de către absolvenți ai facultăților cu alt profil decât cel juridic constituie vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea îndeplinirii funcției sau decesul se constată de către Avocatul Poporului și se comunică birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, în cel mult 30 de zile de la apariția cauzei care determină încetarea mandatului adjunctului. Până la numirea unui nou adjunct, atribuțiile sale vor fi delegate, prin ordin al Avocatului Poporului, unei persoane din cadrul personalului de specialitate.

Numirea adjuncților Avocatului Poporului se publică în Monitorul Oficial al României.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului – Republicare was last modified: mai 3rd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.