Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul – modificări (Legea nr. 151/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

(M. Of. nr. 373 din 10 iulie 2001)

Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

(M. Of. nr. 623 din 26 iulie 2019)

– introduce: art. 19^1; art. 22 alin. (2) lit. d); art. 22^1; art. 26 alin. (2); art. 27^1; art. 51 alin. (1^1) lit. h); art. 64 alin. (3); definiție din Anexa nr. 2.

În M. Of. nr. 623 din 26 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

 

Art. 19^1 din Legea nr. 350/2001  (introdus prin Legea nr. 151/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 19 se introduce un nou articol, art. 19^1, cu următorul cuprins:

„Art. 19^1 – (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și alte organe ale administrației publice cooperează cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, oferind informațiile necesare și implementând măsurile ce țin de domeniul lor de competență, astfel încât așezările informale identificate să fie prioritare în cadrul acțiunilor și politicilor publice privind locuirea, accesul la infrastructură, sănătatea publică și siguranța persoanelor.

(2) Măsurile prioritare prevăzute la alin. (1) vizează: informarea și implicarea locuitorilor comunităților afectate în procesul de planificare și reglementare, identificarea regimului juridic și economic al terenurilor și realizarea cadastrului general al așezărilor informale, înregistrarea imobilelor din așezările informale în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Proiectele și programele destinate așezărilor informale se vor corela cu programele de asistență socială ce pot viza fie o zonă afectată de insalubritate, de lipsa serviciilor și de sărăcie, fie una sau mai multe categorii de beneficiari ai măsurilor de asistență socială, prezenți în mare măsură în cadrul așezării informale.”

 

Art. 22 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 350/2001  (introdus prin Legea nr. 151/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22 alin. (2), după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:

„d) sprijin metodologic și tehnic pentru autoritățile administrației publice locale în cadrul procesului de identificare, monitorizare și organizare a așezărilor informale.”

 

 

Art. 22^1 din Legea nr. 350/2001  (introdus prin Legea nr. 151/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 22 se introduce un nou articol, art. 22^1, cu următorul cuprins:

„Art. 22^1 – (1) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, prin instituția arhitectului-șef, asigură organizarea și funcționarea unei comisii pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, sprijinul metodologic și operațional pentru autoritățile administrației publice locale, precum și monitorizarea îndeplinirii responsabilităților și implementării acțiunilor stabilite la nivel local.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) va fi constituită din reprezentanți ai structurilor specializate privind amenajarea teritoriului și urbanismul, control și disciplină în construcții, asistență socială și protecția copilului de la nivel județean, sănătate publică, problemele romilor, de la nivelul județean și din unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora au fost identificate așezări informale, precum și reprezentanți ai comunităților din așezările informale de pe teritoriul județului, respectiv al municipiului București și reprezentanți ai societății civile.

(3) Componența nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilește în baza propunerilor președintelui consiliului județean și ale entităților ai căror reprezentanți fac parte din comisie și se aprobă, împreună cu regulamentul de organizare și funcționare, de consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București.”

 

 

Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 350/2001  (introdus prin Legea nr. 151/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 26 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) În cazul identificării de așezări informale pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, dacă se preconizează operațiuni de regenerare sau restructurare urbană în zonele în care se găsesc așezări informale, autoritățile administrației publice locale pot iniția elaborarea sau actualizarea de documentații de urbanism care vor cuprinde inclusiv reglementări asupra acestora.”

 

 

Art. 27^1 din Legea nr. 350/2001  (introdus prin Legea nr. 151/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 27^1 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) Primarul/Primarul general al municipiului București, în aria sa de competență, prin structurile specializate privind amenajarea teritoriului și urbanismul, control și disciplină în construcții, asistență socială și sănătate publică, respectiv poliția locală, are următoarele obligații:

a) identifică terenurile din cadrul teritoriului administrativ ocupate de așezări informale, stabilește limitele acestora prin măsurători efectuate în sistem Stereografic 70 și transmite documentația cadastrală în format electronic consiliului județean și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru preluarea în Observatorul teritorial național;

b) realizează și actualizează baza de date cu privire la numărul de persoane ce locuiesc în așezări informale, imobilele ocupate de acestea și tipologia așezărilor informale;

c) informează locuitorii din așezările informale cu privire la prevederile prezentei legi și inițiază un proces de consultare și planificare participativă în vederea identificării de soluții de intervenție adaptate specificului așezării informale și nevoilor comunității;

d) inițiază și coordonează demersurile necesare pentru identificarea regimului juridic și economic al terenurilor ocupate de așezările informale și pentru reglementarea acestora;

e) în cazul în care reglementarea prevede desființarea parțială sau totală a așezărilor informale respective, asigură relocarea locuitorilor acestora, în următoarele condiții: oferirea de soluții alternative de locuire, fie prin asigurarea de locuințe sociale, fie prin sprijin în reconstrucția locuințelor pe terenuri echipate edilitar, identificate și puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii; informarea și consultarea prealabilă a locuitorilor aflați în situații de relocare cu privire la alternativele posibile și obținerea acordului acestora;

f) inițiază și coordonează acțiunile necesare pentru limitarea extinderii așezărilor informale, prin identificarea de terenuri disponibile pentru viitoare zone de locuit sau a unor soluții locative alternative și informarea locuitorilor așezărilor informale cu privire la acestea;

g) inițiază și coordonează acțiunile necesare pentru echiparea edilitară a zonelor în care se găsesc așezări informale supuse regenerării sau restructurării urbane;

h) cooperează cu comisia prevăzută la art. 22^1 și pune la dispoziția acesteia toate datele și informațiile solicitate de către aceasta.”

 

 

Art. 51 alin. (1^1) lit. h) din Legea nr. 350/2001  (introdus prin Legea nr. 151/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 51 alin. (1^1), după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:

„h) programe de susținere a dezvoltării locale pentru identificarea și delimitarea așezărilor informale, stabilirea tipologiei acestora, identificarea măsurilor și soluțiilor de reglementare a acestora sau, după caz, relocare și sprijin al reconstrucției locuințelor, implementarea acțiunilor destinate îmbunătățirii condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale.”

 

 

Art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001  (introdus prin Legea nr. 151/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la Anexa nr. 2 – Definirea termenilor utilizați în lege se introduce o nouă definiție, cu următorul cuprins:

„*Așezare informală – grupare de minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupă. Așezările informale sunt situate de obicei la periferia localităților urbane sau rurale, cuprind locuințe improvizate, realizate din materiale recuperate, și/sau locuințe realizate din materiale de construcții convenționale, iar prin localizarea și caracteristicile sociodemografice generează excluziune, segregare și marginalizare socială. Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren, inundații), biologic (gropi de gunoi, depozite de deșeuri, situri contaminate și altele asemenea) sau antropic (zone de siguranță sau zone de protecție ale obiectivelor Seveso, ale infrastructurilor tehnico-edilitare și altele asemenea), unele așezări informale pun în pericol siguranța și sănătatea locuitorilor lor.”

 

 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul – modificări (Legea nr. 151/2019) was last modified: august 9th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.