Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului – modificări (O.U.G. nr. 86/2018)

Art. 31 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 31, alin. (2) prevedea:

„(2) Cabinele și urnele trebuie așezate în aceeași încăpere în care se afla biroul președintelui. Cabinele, urnele și ștampilele se vor asigura de către primării comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, împreună cu prefecții”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 31, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Cabinele și urnele trebuie așezate în aceeași încăpere în care se află biroul președintelui. Cabinele de vot și urnele de vot se vor asigura de către primarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, împreună cu prefecții”.

 

Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (abrogat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare la art. 31, alin. (3) se abrogă.

 

Art. 43^1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, art. 43^1 prevedea:

„(1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, însoțit de buletinele de vot nule și cele contestate, de contestațiile formulate și de copiile listelor electorale permanente și ale listelor electorale suplimentare completate la secția de votare, va fi înaintat biroului electoral ierarhic superior de către președintele biroului electoral al secției de votare, însoțit de 2 membri ai biroului, stabiliți prin tragere la sorți, și de pază militară.

(2) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuințate și anulate, ștampilele de la secția de votare se depun spre arhivare la judecătoria la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află secția de votare.

(3) În cazul referendumului național, procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin grija reprezentanțelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată de către președintele sau locțiitorul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, care consemnează și ștampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votării.

(4) Procesul-verbal întocmit de birourile electorale județene, ale sectoarelor municipiului București, respectiv de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, în cazul referendumurilor naționale, însoțit de toate procesele-verbale ale secțiilor de votare din subordine, împreună cu copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate, precum și de contestațiile nerezolvate, va fi înaintat la Biroul Electoral Central.

(5) Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare Autorității Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistării eventualelor voturi multiple, în termen de 60 de zile de la data referendumului. În situația în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existența unor persoane care și-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în vederea aplicării prevederilor art. 387 din Codul penal”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 43^1 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, însoțit de buletinele de vot nule și cele contestate, de contestațiile formulate, de listele electorale permanente și de listele electorale suplimentare completate la secția de votare, va fi înaintat biroului electoral ierarhic superior de către președintele biroului electoral al secției de votare, însoțit de 2 membri ai biroului, stabiliți prin tragere la sorți, și de pază militară.

(2) În cazul referendumului național, procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin grija reprezentanțelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale esteconfirmată de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, care consemnează și ștampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votării.

(3) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale județene, de biroul electoral al municipiului București, de oficiile electorale ale sectoarelor municipiului București și de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, însoțite de toate procesele-verbale ale secțiilor de votare din subordine, împreună cu listele electorale permanente și listele electorale suplimentare utilizate, precum și de contestațiile nerezolvate, vor fi înaintate Biroului Electoral Central.

 (4) Biroul Electoral Central va transmite listele electorale permanente, respectiv listele electorale suplimentare utilizate în cadrul secțiilor de votare Autorității Electorale Permanente. La sesizarea persoanelor interesate, făcută în cel mult 15 zile de la data constatării valabilității referendumului național și însoțită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă verifică listele electorale permanente și listele electorale suplimentare utilizate în cadrul secțiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori. În situația în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existența unor persoane care au votat fără a avea drept de vot sau și-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în vederea aplicării prevederilor art. 387 din Codul penal”.

 

Art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, art. 48 prevedea:

„Măsurile tehnico-organizatorice privitoare la referendumul național se stabilesc de Guvernul României în termen de 10 zile de la data la care a fost anunțat referendumul”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 48 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) La data aducerii la cunoștință publică a datei referendumului național conform art. 6 alin. (4), Guvernul stabilește prin hotărâre, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne și a Autorității Electorale Permanente, programul calendaristic, măsurile tehnico-organizatorice, bugetul și cheltuielile pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național.

(2) Modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului din listele electorale, modelele ștampilelor birourilor electorale de circumscripție, oficiilor electorale, biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și Biroului Electoral Central, modelul ștampilei de control, modelul ștampilei cu mențiunea «VOTAT» și modelul timbrului autocolant sunt stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în cel mult 3 zile de la data aducerii la cunoștință publică a datei referendumului”.

 

Art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, art. 62 prevedea:

„Prevederile cap. XII din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și ale cap. VI din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale se aplica în mod corespunzător, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 62 se modifică și va avea următorul conținut:

Dispozițiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu cele ale Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor privind Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și centralizarea electronică a rezultatelor votării”.

 

Sintagma „Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7.”din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, în anexele nr. 2-6, sintagma „Numărul participanților trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiționarea cifrelor de la pct. 5, 6 și 7.”se înlocuiește cu sintagma „Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7.”.

 

Alte prevederi ale O.U.G. nr. 86/2018

 

Potrivit art. II din O.U.G. nr. 86/2018, Guvernul este responsabil de informarea cetățenilor referitor data organizării referendumului, aducerea la cunoștința publică a datelor necesare urmând a se realize prin mass-mediei audiovizuale și online. Așadar, prin derogare de la dispozițiile art. 6 alin. (4) și art. 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, votul privind revizuirea Constituției se va desfășura pe parcursul a două zile, astfel:

sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 7,00 și 21,00;

duminică, 7 octombrie 2018, între orele 7,00 și 21,00.

În aceste zile și interval orare, alegătorii prezenți la vot vor trebui să  răspundă cu Da au Nu, următoarei întrebări: „Sunteți de acord cu Legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?”.

Regia Autonomă „Monitorul Oficial” va prezenta macheta buletinului de vot reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne în vederea acordării bunului de tipar, în maxim 48 de ore de la intrarea în vigoarea a O.U.G. nr. 86/2018. Buletinele de vot vor avea formatul A4, textul tipărindu-se cu litere corp 24, române verzale drepte, de culoare neagră. Pe fiecare astfel de bulletin vor fi în mod obligatoriu prezente inscripția „Referendum național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018”, precum și stema României.

Pe de altă parte, în situații deosebite și cu avizul Autorității Electorale Permanente, până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei votării, poate vea loc schimbarea, sediile secțiilor de votare pot fi schimbate.

Art. III stabilește faptul că la încheierea votării din ziua de 6 octombrie 2018, președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral, va dispune măsurile necesare pentru ca urnele de vot, ștampilele, listele electorale, buletinele de vot nefolosite și toate celelalte documente ale biroului electoral al secției de votare să rămână sub paza permanentă a personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Așadar, președintele secției de votare va sigila urnele de vot prin lipirea de benzi de hârtie pe deschizăturile acestora, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ștampila de control, în prezența celorlalți membri. Ulterior, Președintele va introduce ștampilele cu mențiunea „VOTAT” într-un plic pe care îl sigilează și pe care aplică ștampila de control.

De asemenea, după încheierea votării din ziua de 6 octombrie 2018, se va încheia un proces-verbal, în care se va preciza numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” la încheierea votării, numărul buletinelor nefolosite, precum și numărul persoanelor care au participat la vot în prima zi de votare. Acest  proces-verbal se semnează de membrii biroului electoral al secției de votare. La plecare în sarcina președintelui biroului electoral al secției de votare cade sigilarea tuturor căilor de acces în localul de vot.

Potrivit prevederilor art. III, Este interzisă părăsirea localului de vot cu ștampila de control, ștampile cu mențiunea „VOTAT”, buletine de vot sau liste electorale.

Pe de altă parte, în cea de-a doua zi de vot, duminică, 7 octombrie 2018, ridicarea sigiliilor se va face la ora 6,00, de către președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votare, numai după ce s-a verificat integritatea acestora, a listelor electorale și a buletinelor de vot nefolosite. În străinătate, aceste dispoziții se aplică cu luarea în considerare a condițiilor specifice de organizare a procesului de votare din străinătate.

Art. IV prevede că sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate pentru dotarea și funcționarea BEC, pentru plata indemnizațiilor membrilor BEC și a personalului tehnic auxiliar al acestuia, tipărirea publicațiilor destinate birourilor și oficiilor electorale, precum și pentru confecționarea ștampilei BEC se vor asigura din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente. Alături de președinții birourilor electorale de circumscripție și ai oficiilor electorale efectuează, cu suportul logistic asigurat de prefecți, Autoritatea Electorală Permanentă va proceda la instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară.

Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu președinții birourilor electorale de circumscripție și ai oficiilor electorale efectuează, cu suportul logistic asigurat de prefecți, instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară. La sesiunile de instruire este permis accesul membrilor birourilor electorale de circumscripție și ai oficiilor electorale. Pe de altă parte, în cazul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, instruirea va fi asigurată de Ministerul Afacerilor Externe.

În acest context, trebuie precizat și faptul că, potrivit art. V, sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către instituțiile prefectului pentru dotarea și funcționarea birourilor și oficiilor electorale, pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și ale oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București, precum și a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, pentru asigurarea suportului logistic, precum și pentru ambalarea, transportul și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea referendumului național, se vor asigura din bugetul de stat, prin bugetul MAI. De asemenea, sumele pentru plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale de circumscripție, ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și ale personalului tehnic auxiliar al acestora se asigură din bugetul de stat, prin bugetul MAI. Din același buget urmează a se asigura și sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile MAI din domeniul ordinii și siguranței publice, pentru hârtia necesară și tipărirea buletinelor de vot, pentru confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT”, precum și pentru achiziționarea timbrelor autocolante.

Pe de altă parte, art. VI stabilește faptul că sumele pentru acoperirea cheltuielilor cu tipărirea proceselor-verbale pentru consemnarea și centralizarea rezultatelor votării, provin din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică. Tot din bugetul de stat vor fi plătite și sumele de bani necesare pentru acoperirea cheltuielilor produse de activitățile Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Totodată, pentru acoperirea costurilor pe care le presupune desfășurarea procesului de vot în străinătate, se vor acorda mai multe sume din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, după cum prevede art. VII din O.U.G. nr. 86/2018.

Conform art. VIII,  Regia Autonomă „Monitorul Oficial” trebuie să asigure imprimarea buletinelor de vot, precum și a publicațiilor destinate birourilor și oficiilor electorale, cel mai târziu cu 7 zile înaintea primei zile de votare, plata fiind făcută de către Ministerul Afacerilor Interne, în vreme ce Autoritatea Electorală Permanentă va trebui să asigure plata publicațiilor destinate birourilor și oficiilor electorale. De asemenea, art. VIII stabilește și alte măsuri de natură tehnică, urmând a fi luate în vederea bunei desfășurări a referendumului, precum și entitățile în a căror sarcină sunt date acestea.

Mai mult, conform art. IX, odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 86/2018,  prin hotărâre a Guvernului pot fi alocate sume necesare pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Potrivit art. X, prin derogare de la prevederile art. 109 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, în perioada funcționării birourilor electorale și a desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, președinții birourilor electorale și ale oficiilor electorale se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 10% din salariul de bază minim brut pe țară. Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 20% din salariul de bază minim brut pe țară. Membrii birourilor și ai oficiilor electorale, statisticienii și personalul tehnic auxiliar se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 5% din salariul de bază minim brut pe țară.

Activitatea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare se consideră încheiată la 24 de ore de la data încheierii votării, iar plata indemnizațiilor menționate se face pe baza listelor de prezență avizate de președinții birourilor și oficiilor electorale, prin zi de activitate înțelegându-se munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi.

Art. XI stabilește obligația partidelor politice de a-și finanța campania pentru referendumul național din fonduri obținute în condițiile capitolelor I-III din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, dar și cu respectarea limitei prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 334/2006.  De asemenea, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Parlament își finanțează campania pentru referendum, din fondurile obținute în condițiile legii, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor anterior prezentate.

Potrivit art. XII, achiziționarea mobilierului, precum și a obiectelor de inventar de natura acestora, în scopul dotării spațiilor cu destinația de birou este permisă, fără restricții, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea bunei organizări și desfășurări a referendumului.

Art. XIII prevede faptul că, prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2017, ordonatorii de credite ai instituțiilor și autorităților publice nu au obligația de a reduce cu 10% plățile efectuate în anul 2018 pentru achizițiile de produse și servicii aferente organizării și desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituției.

Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului – modificări (O.U.G. nr. 86/2018) was last modified: noiembrie 7th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.