Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală – modificări (Legea nr. 236/2017)

Abstract

In December 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as:
Law no. 156/2000 on the protection of Romanian citizens working abroad; Law no. 186/2016
regarding certain measures in the field of insurance for specific categories of persons in the public
pension system; G.E.O. no. 40/2015 regarding the financial management of European funds for
2014-2020 programming period; Law no. 95/2006 on healthcare reform; Regulation of the
Chamber of Deputies; Law no. 200/2006 on the establishment and use of the Guarantee Fund for
the payment of salary claims; G.E.O. no. 1/2017 on establishment of certain measures in the field of
central public administration and on the amendment and supplement of certain legal acts; G.E.O.
no. 6/2017 amending and supplementing certain legal acts, as well as on the establishment of certain
measures regarding the completion of the investments financed from the public funds; Law no.
302/2004 on international judicial cooperation in criminal matters; Law no. 26/1990 regarding the
trade register; the Statutes of the National Union of Notaries Public from Romania and the
G.E.O. no. 57/2015 regarding the salaries of staff paid from the public funds in the year 2016, the
extension of deadlines and fiscal measures;
Moreover, certain legal acts were published in the Official Gazette of Romania, such as: G.E.O.
no. 90/2017 regarding some fiscal-budgetary measures, the amendment and supplement of certain
legal acts and the extension of certain deadlines; Government Decision no. 905/2017 on the
general register of employees and the Prevention Law no. 270/2017.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 302/2004
(rep. M. Of. nr. 377 din 31 mai 2011; cu modif. ult.)
Legea nr. 236/2017
(M. Of. nr. 993 din 14 decembrie 2017)

– modifică: art. 42 alin. (3), art. 44 alin. (2), art. 88 alin. (7), art. 95 alin. (1) lit. b), art. 132 lit. c), 135 alin. (9) pct. (ii), art. 135 alin. (11), art. 135 alin. (13) lit. a), art. 144 alin. (1), art. 154 alin. (13) lit. a), art. 168 alin. (1), art. 170^17 alin. (2) lit. a) pct. (iii), art. 170^31 alin. (2), art. 170^36 alin. (1), art. 182 alin. (1), art. 246 alin. (1), art. 271

– introduce: art. 16 alin. (5), art. 84^1, art. 88 alin. (3) lit. a^1), art. 90 alin. (3)-(5), art. 104 alin. (2^1)-(2^3), art. 110 alin. (6), art. 131 alin. (3) lit. a^1), art. 135 alin. (17), art. 140^1 alin. (2^1), art. 140^2 alin. (2^1), art. 140^3 alin. (1^1), art. 144 alin. (1^1), art. 154 alin. (16), art. 167^1, art. 170^31 alin. (1) lit. d), art. 170^35 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și (iv), art. 182 alin. (1^1), art. 245^1, art. 268^1-268^25, pct. 10 și 11, anexele nr. 11-14

În M. Of. nr. 993 din 14 decembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 236/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legea nr. 302/2004 prin Legea nr. 236/2017.

Potrivit art. I din Legea nr. 236/2017 (M. Of. nr. 993 din 14 decembrie 2017), Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, (rep. M. Of. nr. 377 din 31 mai 2011; cu modif. ult.), se modifică și se completează după cum urmează:

Art. 16 alin. (5) din Legea nr. 302/2004 (modificată prin Legea nr. 236/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 16, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Cheltuielile ocazionate de acordarea asistenței juridice de către un avocat în situațiile reglementate de art. 90 alin. (3), art. 104 alin. (2^1) și (2^2) sunt suportate de către persoana solicitată”.

Art. 42 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 (modificată prin Legea nr. 236/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 42, alin. (3) prevedea:

„(3) Hotărârea pronunțată asupra cererii de extrădare este supusă apelului, în condițiile prevăzute la art. 52 alin. (8) și art. 53”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 42, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Hotărârea pronunțată cu privire la cererea de extrădare este supusă contestației, în condițiile prevăzute la art. 52 alin. (8) și art. 53”.

Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 (modificată prin Legea nr. 236/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 44 alin. (2) prevedea:

„(2) Notița roșie sau difuziunea de urmărire internațională prin canalele Organizației Internaționale de Poliție Criminală – Interpol echivalează cu o cerere de arestare provizorie în vederea extrădării dacă se prevede expres în tratatul aplicabil ori există reciprocitate”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 44, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Notița roșie sau difuziunea de urmărire internațională prin canalele Organizației Internaționale de Poliție Criminală – Interpol echivalează cu o cerere de arestare provizorie în vederea extrădării dacă se prevede expres în tratatul aplicabil ori există reciprocitate. Lipsa reciprocității nu împiedică să se dea curs cererii de arestare provizorie dacă măsura se dovedește necesară având în vedere nevoia de a lupta împotriva formelor grave ale criminalității”.

Art. 84^1 din Legea nr. 302/2004 (modificată prin Legea nr. 236/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 84 se introduce un nou articol, art. 84^1, cu următorul cuprins:

„Art. 84^1 („Aplicarea în relația cu alte state”)

Dispozițiile prezentului titlu se aplică și în cazurile în care între România statul solicitat, respectiv solicitant, este aplicabilă o convenție care conține dispoziții similare Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene”.

Art. 88 alin. (3) lit. a^1) din Legea nr. 302/2004 (modificată prin Legea nr. 236/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 88 alin. (3), după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:

„a^1) judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară;”.

Art. 88 alin. (7) din Legea nr. 302/2004 (modificată prin Legea nr. 236/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 88 alin. (7) prevedea:

„(7) Pentru evidența activității instanței, se întocmește și se păstrează Registrul de evidență a mandatelor europene de arestare. În acest registru se fac următoarele mențiuni: numărul curent; numele, prenumele și cetățenia persoanei solicitate; numărul și data adresei parchetului ori a instanței pe rolul căreia se află cauza penală; numărul dosarului instanței de executare; data emiterii mandatului european de arestare; data transmiterii mandatului european de arestare; informații asupra executării mandatului european de arestare; motivele neexecutării mandatului european de arestare; data predării persoanei solicitate; data retragerii mandatului european de arestare. Registrul nu este destinat publicității”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 88, alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Pentru evidența activității instanței se întocmește și se păstrează Registrul de evidență a mandatelor europene de arestare. În registru se fac următoarele mențiuni: numărul curent; numele, prenumele și cetățenia persoanei solicitate; faza procesuală în care a fost emis mandatul european de arestare, infracțiunea, pedeapsa aplicată sau aplicabilă, numărul și data adresei parchetului ori a instanței pe rolul căreia se află cauza penală; numărul dosarului instanței de executare; data emiterii mandatului european de arestare; data transmiterii mandatului european de arestare; informații asupra executării mandatului european de arestare; motivele neexecutării mandatului european de arestare; data predării persoanei solicitate; data retragerii mandatului european de arestare. Registrul nu este destinat publicității”.

Art. 90 alin. (3)-(5) din Legea nr. 302/2004 (modificată prin Legea nr. 236/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 90, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care persoana solicitată, aflată în stare de arest în statul de executare, își exercită dreptul de a-și desemna un avocat în România, instanța română emitentă a mandatului european de arestare transmite, la cerere și fără întârzieri nejustificate, autorității de executare informațiile privind tabloul avocaților cu drept de a profesa în unul dintre barourile membre ale Uniunii Naționale a Barourilor din România. Informațiile pot fi transmise inclusiv în formă electronică.

(4) Rolul avocatului din România, desemnat conform alin. (3), este de a oferi asistență avocatului din statul membru de executare, furnizându-i informații și consultanță, pentru a permite persoanei solicitate să își formuleze apărările în procedura de executare a mandatului european de arestare.

(5) Toate comunicările dintre avocatul desemnat în România și avocatul din statul de executare urmează a avea loc pe cale directă, acestea fiind confidențiale”.

Art. 95 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 302/2004 (modificată prin Legea nr. 236/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 95 alin. (1) lit. b) prevedea:

„ (1) Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române:

(…)

b) informează, cu privire la data preluării și locul unde a fost depusă persoana predată, instanța emitentă, direcția de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, precum și instanța de executare sau instanța pe rolul căreia se află cauza, dacă acestea din urmă sunt altele decât instanța emitentă ori procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 95 alin. (1), lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) informează, cu privire la data preluării și locul unde a fost depusă persoana predată, instanța emitentă, direcția de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, precum și instanța de executare sau instanța pe rolul căreia se află cauza, dacă acestea din urmă sunt altele decât instanța emitentă și parchetul din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală”.

Art. 104 alin. (2^1)-(2^3) din Legea nr. 302/2004 (modificată prin Legea nr. 236/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 104, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, alin. (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:

„(2^1) Procurorul sau, după caz, instanța de executare aduce la cunoștința persoanei reținute sau arestate că are dreptul de a-și desemna un avocat în statul membru emitent al mandatului european de arestare și de a comunica cu acesta, în mod direct sau prin intermediul avocatului ales sau desemnat din oficiu în România, în condițiile prevăzute de legea română și cu asigurarea confidențialității.

(2^2) În cazul în care persoana reținută sau arestată arată că înțelege să își exercite acest drept, procurorul sau instanța de executare informează fără întârziere autoritatea emitentă a mandatului european de arestare. Informațiile transmise de către autoritatea emitentă, prin orice mijloc care lasă o urmă scrisă, îi sunt comunicate fără întârziere persoanei solicitate prin intermediul administrației locului de deținere.

(2^3) Dispozițiile art. 90 alin. (4) se aplică în mod corespunzător”.

Art. 110 alin. (6) din Legea nr. 302/2004 (modificată prin Legea nr. 236/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 110, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) Derularea procedurii prevăzute la art. 104 alin. (2^1) și (2^2) nu afectează termenele prevăzute de prezentul articol”.

Art. 131 alin. (3) lit. a^1) din Legea nr. 302/2004 (modificată prin Legea nr. 236/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 131 alin. (3), după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:

„a^1) informează judecătorul de supraveghere a privării de libertate și direcția de specialitate din cadrul Ministerului Justiției cu privire la persoanele condamnate cărora li se pot aplica dispozițiile prezentului titlu și cărora li s-a aplicat măsura expulzării prin hotărârea judecătorească de condamnare;”.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală – modificări (Legea nr. 236/2017) was last modified: ianuarie 17th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.