Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (Legea nr. 217/2017)

Abstract

In November 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as Law
no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, The National Education Law no. 1/2011, Law no.
550/2004 on the organization and functioning of the Romanian Gendarmerie, Law no. 263/2010 on
the public pension unitary system, G.E.O. no. 6/2009 on the establishment of the guaranteed
minimum social pension, Law no. 411/2004 on privately managed pension funds, G.E.O. no.
9/2017 regarding certain budgetary measures in the year 2017, the extension of certain deadlines, as
well as the amendment and supplement of certain legal acts, G.E.O. no. 111/2010 on parental leave
and child care monthly allowance, Law no. 196/2016 regarding the minimum inclusion income,
Law no. 223/2015 on state military pensions, Law no. 62/2011 on social dialogue.
Moreover, several legal acts were issued, such as: OMJ no. 2792/2017 on the approval of the
Regulation on the organization and development of the exam or contest to acquire the capacity as
trainee notary, Law no. 207/2017 on the approval of the G.E.O. no. 56/2017 regarding the
supplement of art. II of Law no. 152/2017 on the approval of the G.E.O. no. 99/2016 regarding
certain measures for the remuneration of the staff paid from public funds, the extension of certain
deadlines, as well as certain fiscal and budgetary measures, Decision of the Constitutional Court
of Romania no. 2/2017 on the enforcement of the service procedure by publication in the
proceedings before the Constitutional Court, the Regulation on the organization and development of
the exam or contest to acquire the capacity as trainee notary of 19 October 2017, approved by the
OMJ no. 2792/2017, Government Decision no. 788/2017 to supplement the Government
Decision no. 294/2015 on the approval of the National Program for cadastre and land register
2015-2023, Decision no. 3/2007 of the Congress of the National Union of Insolvency
Practitioners from Romania regarding the approval of the Status on the organization and exercise
of the profession of insolvency practitioner and of the Code of professional ethics and discipline of the
National Union of Insolvency Practitioners from Romania.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 263/2010
(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)
Legea nr. 217/2017
(M. Of. nr. 908 din 20 noiembrie 2017)
– modifică: art. 114 alin. (1) lit. b), c), e), f) și h), art. 115, art. 116 alin. (1) partea introductivă, art. 118 alin. (2)

– introduce: art. 118 alin. (1) lit. e) și alin. (11) și (12)

– abrogă: art. 114 alin. (1) lit. k)

În M. Of. nr. 908 din 20 noiembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 217/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 263/2010 prin Legea nr. 217/2017.

În art. I din Legea nr. 217/2017 se prevede faptul că Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Art. 114 alin. (1) lit. b), c), e), f) și h) din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 217/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 114 alin. (1) lit. b), c), e), f) și h) prevedeau:

„(1) În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

(…)

b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale, se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepția consilierilor locali sau județeni;
c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, a centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau a comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații;

(…)

e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepția consilierilor locali sau județeni;
f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;

(…)

h) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5);

(…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 114 alin. (1) lit. b), c), e), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațule prevăzute la a ri 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II;

c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă;

(…)

e) pensionarul de invaiditate, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, precum și pensionarii urmași încadrați în gradul I sau II de invaliditate realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiie prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II;

f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III de invaliditate, precum și copilul pensionar de urmaș, încadrat în gradul III de invaliditate, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la ari. 6 alin. (1) pct I lit. a) și b) sau pct II. depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;

(…)

h) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, prevăzut la art. 86— 88, realizează venituri lunare mai mari de 35% din câștigul salariat mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct II”.

Art. 114 alin. (1) lit. k din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 217/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 114 alin. (1) lit. k) prevedea:

„k) pensionarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 114 alin. (1), lit. k) se abrogă.

Art. 115 din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 217/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 115 dispunea:

„În sistemul public de pensii, reluarea plății pensiei se face, la cerere, după cum urmează:

a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plății pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);
c) de la data începerii anului școlar, în situația în care suspendarea plății pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 115 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 115

(1) în sistemul public de pensii, reluarea plății pensiei/indemnizației pentru însoțitor se face, la cerere, după cum urmează:

a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plății pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit a);
c) de la data începerii anului școlar, în situația în care suspendarea plății pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g) și alin. (2);
d) de la data suspendării. în cazul pensiei și/sau a indemnizației pentru însoțitor, suspendate în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4).

(2) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea termenului general de prescripție și numai dacă între data suspendării și date reluării plății nu a intervenit, conform legii, o altă cauză de suspendare sau de încetare a plății”.

Art. 118 alin. (1), partea introductivă din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 217/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 118 alin. (1) partea introductivă dispunea:

„(1) În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentru care asigurarea este obligatorie, în condițiile legii, următoarele categorii de pensionari:”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 118 alin. (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 118

(1) În sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități dependente, așa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, următoarele categorii de pensionari:”.

Art. 118 alin. (1), lit. e) din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 217/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 118 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) pensionarii care realizează venituri în calitate de consilieri locali sau județeni”.

Art. 118 alin. (11) și (12) din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 217/2017)

Noua reglementare

De asemenea, potrivit noii reglementări, la art. 118, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12), cu următorul cuprins:

„(11) În sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități dependente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, cu excepția celor realizate din situațiile prevăzute la art 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct II, următoarele categorii de pensionari:

a) pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I sau II de invaliditate, precum și pensionarii de urmaș încadrați în gradul I sau II de invaliditate;
b) pensionarii de invaliditate încadrați în gradul III de invaliditate, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate.
c) pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parțiale;
d) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș.

(12) În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități independente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora”.

Art. 118 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 217/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 118 alin. (2) dispunea:

„ (2) Soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activități profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 118 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activități dependente, aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct I lit. a) și b) sau pct. II, dacă acestea nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

Conform art. II din Legea nr. 217/2017, în tot cuprinsul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5)” se înlocuiește cu sintagma „câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

👍Vezi și: Completarea art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Legea nr. 216/2017)

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (Legea nr. 217/2017) was last modified: decembrie 19th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.